1870, Távirda (A Magyar Királyi Távirászati Rendeletek Tára 1., 1870. 1-19. szám)

T Á R GTMUTATÓ „a m. kir. távirászati rendeletek tára“ 1870-ik (első) évi folyamához. A, Lap Adó. Az adó és szolgálati dij levonása körüli eljárás rendezése . ................................117 A jánlott magántáviratok Ezek továbbszállitási gyorspostadija a postahivatalnak kész­pénzül fizetendő..............................................................................................................179 Államsürgönyök. Ezek dijkötelezettsége iránt kelt rendelet.............................................. 2 „ „ Ezek díjazás alá eső szószámának meghatározása..................................17 „ „A közalapítványi tisztségek sürgönyei ilyekül tekintendők . . . 164 „ „ Figyelmeztetés az ezek díjkötelezettsége iránt kibocsátott utasítás megtartására....................................................................... 157 A tköltözési illetmény szabályozása a távirászgyakornokokra nézve......................................159 1 5. Baden. A vele kötött távirdaegyleti szerződés...............................................................................21 Az ezen állam, Würtemberg és Bajorország, továbbá Franczia- és Olasz­országok és Svájcz közt váltott sürgönyök 1 frankos díjának alkalma­zásba vétele................................................................................................................29 Bajorország. A vele kötött távirdaegyleti szerződés..................................................................21 Az ezen állam, Würtemberg és Baden, továbbá Francziaország, Olaszország és Svájcz közt váltott sürgönyök 1 frankos díjának alkalmazásba vétele . 29 Bélyegilleték a magántávirdakezelökkel köttetni szokott szerződéseknél...............................153 B eszállítás. A felesleges pénzösszegeknek a kerületi pénztárba szállítása .... 180 Brassó. A luitárcllouőrzési szolgálatnak N.-Szobenből ezen főállomásra való átruházása 151 Bútorzat. Ennek meghatározása a postamesterek és magánosok kezelése alá adott állo­másoknál ..........................................................................................................................173 c. Czímzett állomások. Ezek nevének az üzlet-bevcteli s kiadási számadásokba való pontos beirása.................................................................................................................................152 1) Díjkötelezottsóg. Rendelet az államsürgönyök díjj kötelezottsége iránt ..... 2 Díjleszállítás az egylet határain belől váltott sürgönyökre nézve..............................................71 D íjmentesség a meteorológiai sürgönyöket illetőleg.......................................................... 175 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék