1906, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1906. 1-55. szám)

1906-08-16 / 38. szám

Budapest. KIADJA A KERESKEDELEMÜGYI M. K. MINISTER 38. szám. 1906. augusztus 16. TART Lefoglalandó sajtótermék. „Az alkorcsosult Habsburg család“ czímtt sajtótermék kitiltása. Községek részére érkező postautalványok és postatakarék­pénztár! utalványok kézbesítése és azok összegeinek kifizetése. Orsóvá és Verciorova közt távbeszélő-forgalom életbe­léptetése. A „Magyar Tudósító“ hirlaptáviratainak hitelre elfogadása. ALOM: „A magyar távirda- és távbeszélő-hálózat vezetékének lajstroma“ czímű segédkönyv újabb kiadása. Helyesbítés. Személyzetiek. Pályázat. Pályázati hirdetmények. Új postahivatalok a magyar postateriileten. Lefoglalandó sajtótermék. 59151. A budapesti kir. büntető törvényszék vizsgáló- birája a Budapesten megjelenő „Magyar Figaró" czímű hetilap 1906. évi július hó 29-éu kiadott 30-ik számá­nak lefoglalását rendelte el. A m. kir. posta- (és távirda)-bivatalok a szóban forgó sajtótermék netán postán szétküldött példányait ne szállítsák és ne kézbesítsék, hanem a budapesti kir. büntető törvényszék vizsgálóbirajához küldjék be. Budapest, 1906. augusztus hó 4-én. „Az elkorcsosult Habsburg család“ czímű sajtó­termék kitiltása. 59889. Anew-yorki „Amerikai Magyar Népszava“ nyom­dában 1906. évben megjelent „az elkorcsosult Habsburg család“ czímű magyar nyelven írt sajtóterméktől a postai szállítás joga a magyar korona országainak területére nézve megvonatván, a kir. posta- (és távirda)- hivatalok a feutemlített sajtótermékeket a kitiltott sajtótermékek módjára kezeljék. Budapest, 1906 augusztus hó 7-én. Községek részére érkező postautalványok és postatakarékpénztári utalványok kézbesítése és azok összegeinek kifizetése. 45606. A községek részére postán érkező pénz- és érték­küldemények kézbesítésére nézve az 1905. évi „P. és T. R. T.“ 36. számában 61261. sz. a. kiadott szabály- rendelet akként intézkedik, hogy a kézbesítő okmá­nyok jogérvényes nyugtázásához a községi (község pénztári) pecsétlenyomatán kívül nagyközségekben a pénztárnok és ellenőr, kisközségekben pedig a biró vagy helyettes biró és az illetékes körjegyző aláírása, valamint a körjegyző bélyegzőjének lenyomata szük­séges. Az idézett rendeletben a pénz- és értékküldemé­nyek közt külön is felsorolt postautalványok kézbe­sítése e szerint a posta részéről befejezést nyer azzal, ha a kézbesítő okmányon („Utalványelismervény“, „Értesítő és elismervény“) az átvétel a fent említett módon, vagyis a községi (község pénztári) pecsét alkalmazásával, az erre jogosítottaktól eredő kettős aláírással és ezenkívül a kisközségeket illetőleg még a körjegyzői bélyegző lenyomatának alkalmazásával is el van ismerve. Az ekként szabályszerűen kézbesített postautal­vány összegét a postahivatalok minden további iga­zolás nélkül a bemutatónak fizetik ki, ha maga az utalvány a községi pecsét lenyomatával és nagyköz­ségek részéről a pénztárnok és ellenőr, kisközségek részéről ellenben a biró, vagy helyettes biró aláírásá­val el van látva. Kisközségeknél a körjegyző aláírása s a körjegyzői bélyegzőlenyomat alkalmazásával maga a postautalványlapra nem kívántatik meg. Ugyan így tartoznak eljárni a postahivatalok a községek részére érkező postatakarékpénztári utalvá­nyok kézbesítésénél és az azokkal utalványozott össze­gek kifizetésénél is. Külön is figyelmeztetem ez alkalomból a posta- hivatalokat, hogy a községeket illető postautalványo­kat és postatakarékpénztári utalványokat anyagi fele­lősség mellett szorosan a szabályokhoz alkalmazkodva, kellő elővigyázattal kézbesítsék és az utalványozott összegek átvételének nyugtázását is az előírt módon követeljék meg.

Next

Regisztráció   
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék