1907, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1907. 1-63. szám)

1907-07-18 / 32. szám

268 32. szám. úgyszintén a törvény 84. §-ában előírt balesetbejelen­téseket is a kerületi munkásbiztosító pénztárakhoz és az elsőfokú rendőri hatóságokhoz (a főszolgabírókhoz, a törvényhatósági joggal felruházott és a rendezett tanácsú városok rendőrkapitányságaihoz, a székes- fővárosi m. kir. államrendőrség kerületi kapitánysá­gaihoz). Megjegyzések. A fenti 2., 3. és 4. pontok alatt felsorolt portomentes küldeményeken a követ­kező portomentességi záradékot kell alkalmazni: „Az 1907. évi XIX. törvényczikk alapján portomentes". A fenti 2. pont alatt megengedett ajánlási díj alóli mentességgel (az általános szabályok szerint) csak akkor lehet élni, ha határidő kitűzéséről van szó, vagy a levél pótolhatatlan okmányokat tartalmaz. A pénztári tagokhoz és a munkaadókhoz a fenti 3. pont szerint intézett levelezés czímiratában azt, hogy a czímzett „pénztári tag", illetve „munkaadó", ki kell fejezni és pedig a következőképen: „N. N.-nek, mint pénztári tagnak“, illetve „N. N.-nek, mint munka­adónak". A fenti 4. pont alatti levelek borítékán azt, hogy a feladó „munkaadó", ki kell fejezni és pedig a kö­vetkezőképen: „N. N.-től, mint munkaadótól". A kerületi betegsegélyző pénztárak részére enge­délyezett portomentesség (1. a „Postai Tarifák és Postaüzleti Szabályzat“ V. része 144., 145. és 146. oldalait) hatályon kívül helyeztetik. A posta- (és távirda-)hivatalok a „Postai Tari­fák és Postaüzleti Szabályzat“-ban a jelen rendelet alapján keresztülviendő változásokról pótlólag fognak értesíttetni. Budapest, 1907. július 6-án. Névváltozás. 52.652. Az összeépült 0- és Újszivácz községek közös hivatalaként működő ósziváczi posta-távirdahivatal a folyó évi „P. és T. R. T.“ 20. számában közzétett 27.359. sz. rendelettől eltérőleg ezentúl „Ó- és Új­szivácz“ nevet fog viselni. A kir. posta- (és távirda-)hivatalok a rendelke­zésükre álló segédkönyveket megfelelően helyesbítsék. Budapest, 1907. július 6-án. SZEMÉLYZETIEK. A m. kir. posta-távirda és távbeszélő államtitkár- elnökigazgatója: Ájer Béla cs. és kir. főhadnagyot, Marinkovics György és Kartalia György cs. és kir. hadnagyokat, Jeszenszky Sándor m. kir. honvédhad- nagy-kezelőtisztet, Fábián Adolf, Rózsa Gyula, Vass Béla, Fett Lipót, Ruszák János, Varjú József, Stern Dániel és Hegyi Gyula posta- és távirdasegédtiszteket, Perényi íjászló, Balázs Balázs, Nagy Géza, Könczey Elemér, Stefics Mihály, Sasié Illés, Tihanyi Mihály, Vodicska Sándor, Meng Pál, Batta József, Csömör Dezső, Sándor Aurél, Göncz Lajos, Meixner Miksa, Stanzl Antal, Volter Lajos, Horváth Gyula, Szegedi László, ifj. Traversz István, Váradi Károly, Gersy Virgil, Tóth József, Zelleny Vincze, Mojzes Tihamér, Varga Sándor, Világi József, Kuharik Bertalan és Kohn Tivadar posta- és távirdagyakornokokat a X. fizetési osztályba posta- és távirdatisztekké ; Sebes­tyén Jánost, Bella Józsefet, Réti Jenőt, Artz Hugót, Kiss Pál Zoltánt és Héthy Lajost, a budapesti posta- és távirdatisztképző-tanfolyam végzett hallgatóit pedig posta- és távirdagyakornokokká nevezte ki. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK. I. A m. kir. posta-, távirda- és távbeszélőnél be­töltendő 100 gyakornokjelölti állásra ezennel pályá­zat hirdettetik. Ezen állásokra az 1883. évi I. törvényczikk 14. §-a értelmében azok az ifjak pályázhatnak, a kik középiskolát, vagy ezzel egyenrangú más tanintézetet, érettségi vizsgával, sikeresen elvégeztek, 18. életévü­ket betöltötték és magyar állampolgárok. Ezen feltételeken kívül pályázók községi erkölcsi bizonyítványnyal feddhetetlen előéletüket, közhatósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép, egészséges, a posta-, távirda- és távbeszélő-szolgálatra testileg is alkalmas voltukat igazolni tartoznak. Továbbá azok, a kik a középiskolát az 1906— 1907-iki tanévet megelőzőleg végezték, tartoznak hiteles módon azt is kimutatni, hogy azóta hol voltak alkalmazva, illetve mivel foglalatoskodtak. A pályázat alá bocsátott állásokat a kerületi posta- és távirdaigazgatóságok fogják betölteni, és pedig a budapesti posta- és távirdaigazgatóság 20-at, a többi igazgatóság pedig egyenkint 10-et. A sajátkezüleg írt és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai bizonyítványokkal fölszerelt folyamodvá­nyokat a már közszolgálatban állók elöljáró hatósá­guk, a közszolgálatban nem állók pedig az illetékes főszolgabíró vagy polgármester útján folyó évi aug. hó 1-éig, ahhoz képest, hol a pályázók alkalmaztatást óhajtanak nyerni: a budapesti, kassai, kolozsvári, nagy­váradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy zágrábi posta- és távirdaigazgatósághoz nyújtsák be. A pályázók közül kiválasztottak, az illető posta- és távirdaigazgatóság felhívására, az igazgatóság veze­tőjénél személyesen jelentkezni tartoznak, a ki azután fölvételük iránt végleg határoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék