1911, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1911. 1-61. szám)

Jelen évfolyam a 61. számmal végződik. ARGYMUTATO. A sorok végén levő számok a „P. és T. R. Tára“ lapszámát jelölik. Adatgyűjtés értéklevelek és értékdobozok díjainak leszámolására 255. Figyelmeztetés a posta-, távirda- és táv­beszélő berendezésekről és forgalomról szükséges évi adatgyűjtés tárgyában 471. | Levélpostai és pénzesküldeményekről és csomagokról 347. Portomentes küldeményekről 313. Távüeszélőberendezésekről és távbeszélő- j forgalomról 296. Adó. Németországba szóló némely árúkat tartalmazó csomagok adó, illetve vámpótdíj alá j esnek 440. Szeszes folyadék tartalmú küldemények bejelentése a szeszadópótlékra való tekin- | tettel 331. Ajánlott levelek. Ajánlott levelezés korlátozása a postatakarékpénztári közvetítő szolgálat­ban 391, 423. Ajánlott levélpostai küldemények ellen- ! őrzése postajövedéki áthágás gyanúja esetében 5. Ajánlott nyomtatványküldeményként kül­földről érkező hólabdarendszerű eláru- sításra vonatkozó szelvények és hirdet­mények kezelése 235. Átlátszó rÓ8zszel ellátott borítékkal aján­lott levelet nem szabad felvenni 320. Külföldről érkező elégtelenül bérmentesí­tett ajánlott levelek kezelése 99. Marokkói franczia postahivatalok részt vesz­nek az utánvételes ajánlott levélforga­lomban 67. Meghalt egyének ezímére érkező ajánlott levelek kezelése 471. Takarék- vagy chequefizetési utalványt és betétkönyvecskóket a postatakarékpénz­tár nem ajánlott levélben küldi 423. Alkalmazottak a Dunagőzbajózási társaság vonalaira arczképes igazolványuk alapján hajójegy­kedvezményt kapnak 275. A magyar postaszemélyzet betegsegélyző egyesülete „A magyar postaszemélyzet I. Ferencz József betegsegélyző egyesü­lete“ czímet viseli 2. Az állami díjnoki szolgálatot megszakítja az államvasutaknál töltött szolgálati idő 283. A posta állami személyzetéről 1911-ben kiadott névjegyzék ára 3 K 320. Karisbadban és Franzensbadban állami tisztviselők és ezek családtagjai részére kedvezmények 11. ' • Nyugdíjas díjnokok díjnoki nyugdíjra való igénye 303. Postai alkalmazottak szolgálatuk teljesítése közben a vámjövedék érdekeit megvé­deni tartoznak 48. Állati hullarószek és állati kóros szervek postai szál­lításának feltételei 407. Amerikai Egyesült-Államok birtokaival közvetlen csomagíorgalom berendezése 332. Az Egyesült-Államokba szóló postautalvá­nyokat a „Külföldi postautalványok kicserélőhivatalá*-hoz Budapestre kell küldeni 455. Anyagraktár. A m. kir. posta központi anyagraktá­ránál megrendelhető tárgyak árjegyzéke 85. Pótlás ehhez 363. 1*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék