1914, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1914. 1-141. szám)

1914-01-08 / 3. szám

12 3. SzálKí Bitolj kerületben: Bitolj, Krouchevo, Ochrid, Ressan, Prilip, Debar kerületben: Debar, Pechkopeja, Jirovnitza, Kavadar kerületben: Kavadar, Valandovo, Djevdjelija, Negotine [Vardar], Konmanovo kerület­ben: Koumanovo, Kratovo, Kriva-Palanka, Prechevo, Növi-Pazar kerületben: Novi-Pazar, Mitrovitza (Kos- sovo), Syenitza, Plevlje kerületben: Plevlje, Nova- Varooh, Prijepolje, Prichtina kerületben: Prichtina, Youtehitrn, Guiljane, Podonyevo, Ferizoviteb, Prizren kerületben: Prizren, Vranichte, Djakovitza, Bitzane, Istók, Souva Réka, Orahovatz, Skoplje kerületben: Skoplje, Veles, Katehanik, Tetovo kerületben: Tetovo, Brod, Kitchevo, Gostivar, Schtip kerületben: Schtip, Kotchane, Berovo, Radovichte, St. Nikola, a szomszédos helyeken: Dojran, Strouga, Priboj további intézkedésig csak közönséges és ajánlott leve­leket (ide nem értve az utánvételes ajánlott leveleket), továbbá közönséges és távirati postautalványokat lehet küldeni. A postahivatalok jegyezzék ezt elő a Postai Tarifák és Postaüzleti Szabályzat III. és IV. részének Szerbiára vonatkozó tételeinél. A nemkincstári postahivataloknak a változáso­kat a „Hivatalos Kivonat“ 1912. évi kiadásában e rendelet alapján keresztülvezetniük nem kell, mert azok az említett segédkönyv legközelebb megjelenő új kiadásába fel vannak véve. A kicserélő postahivatalok a „Továbbfranko- Táblázatok“ helyesbítésére külön rendeletet kapnak. Budapest, 1913 deczember hó 30-án. Közös szállítólevéllel 3 darab romló tartalmú csomag is feladható. 23.395.—913. v. A „Postai Tarifák és Postaüzleti Szabályzat“ n. része 7. §-ának 8. pontjában foglalt azt a rendel­kezést, mely szerint egy szállítólevéllel, csakis egy darab romló tartalmú csomag adható fel, hatályon kívül helyezem. Meg van tehát engedve, hogy egy közös szál­lítólevéllel 2 vagy 3 romló tartalmú csomag is fel­adassák. A postahivatalok a rendelet alapján töröljék a fennemlített 8. pont 3. sorában e mondatot: „egyikük sem. tartalmaz gyorsan romló tárgyat“. Budapest, 1913 deczember hó 29-én. Helyesbítés a Helységnévtárban. 25.779.-913. v. A posta- és távirdahivatalok az új kiadású Helységnévtár 129. oldalának II. hasábján a baranya- vármegyei, közigazgatásilag Magyarbólyhoz tartozó „Dubrova“ pusztát összes adataival együtt töröljék. Budapest, 1913 deczember hó 27-én. SZEMÉLYZETIEK. 1. Megbízattak. Frank Károly dr. posta- és távirdatitkár biztosi teendőkkel a zágrebi kerületben, Leszezynszky Sza- niszló posta- és távirdafőtiszt a Miskolcz 2. számú (pályaudvari) és Szeiöert Márton posta- és távirda­főtiszt a Lugos 1. számú posta- és távirdahivatal vezetésével. 2. Áthelyeztettek. a) posta- é 8 távirdasegédtitkár: Ste- pán László Nagy-Váradról Kassára; V) posta- és távi r d a f o g al m az ó k: Mathis Ferencz dr. Nagy-Váradról Temesvárra, Tóth Lajos Pécsről Zágrebba, Előd Imre dr. Pécsről Sopronba ; c) posta- és távirdafőtiszt: Facsinay Sándor Munkácsról Budapestre ; d) posta- és távirdatisztek: Radich Öllé Béla Kolozsvárról, Szabó Endre Máramarosszigetről, Katona Zoltán Székesfehérvárról, Gárdos Arnold Érsekújvárról és Horvatin Ede Szatmár-Németiből Budapestre, Ochsenfeld Mihály Újvidékről Temes­várra, Braun Konstantin Tokajból Miskolczra, Göncz Lajos Budapestről Pécsre és Dankus László Buda­pestről Kolozsvárra; e) posta- és távirdasegédellenőr: | Ochotnyiezky Simon Rózsahegyről Debreczenbe ; f) posta- és t á v i rda se g é d ti s z te k: Tóth Kálmán Budapestről Pápára, Szikora Kornél Szol­nokról Tapolczára, Szautner József Szigetvárról Barcsra, Bozzay Mihály Szombathelyről Fiúméba, Ko- háry András Esztergomból Budapestre, Pozsolt Ká­roly Sepsiszentgyörgyről Brassóba; g) posta- és távirdakezelő: Tiszavölgyi Miklós Budapestről Czeglédre; h) posta- és t ávi r d a k ez e 1 őn ő k: Hetinácz Mária Barcsról Mohácsra, Halhegyi Józsefné Buda­pestről Szegedre, Kujnis Margit Losonczról, Budai Ilona Újpestről és Fleischmann Jolán Czeglédről Buda­pestre, Jelkits Dalma Lúgosról Temesvárra; i) p osta- és távirdaaltiszt: Ducsai István Beregszászról Miskolczra ; j) posta- és távirdaszolgák: Mészerics István Kaposvárról Nagykanizsára, Kulcsár Gyula Kassáról Budapestre, Gyenge László Pancsováról Újpestre, Gardó Sándor Nagy-Váradról Debreczenbe, Kalmár Dániel Debreczenből Nagyváradra, Novánszky Károly Pöstyénből Érsekújvárra, Volny Lajos Turócz- szentmártonból Alsókubinba, Lehrmann Jakab Orso- váról Apatinba, Bielic Vük Zágrebból Bjelovárra ; Te) vonalfelvigyázók: Vitéz Jakab Resicza- bányáról Széphelyre, Harmat Lajos Pancsováról Re-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék