1916, Távirda és Posta (Magyar Királyi Posta és Távirda Rendeletek Tára, 1916. 1-177. szám)

1916-05-17 / 67. szám

200 (»7. szám. Változások a távírda és távbeszélő körében. 1. Újonnan nyílt távírdák, távbeszélők és táviratkézbesítésre felhatalmazott vasúti távírdák. ec A vasút, illetve üzletveze­tőség meg­nevezése Állami vasúti táv. Irda v. távb. eS rO H i v ó j o 1 1 A vezeték bí) N CÖ ÍO a hol állami távirda nincs B­a CSJ GG A hivatal neve Vár­megye Posta- és tá igazg. kerül távirda­CD N CG £ *5 a hol állar távirda va t í *ce bo *e3 melybe a hivatal kaposolva Közvetítő hivatalok Megnyílt M egjegyzés Ministeri (vezéri rendelet számi © S D H szolgálati jellege 1 2 3 4 5 6 7 81 |l » 10 11 12 1916 1 6303 1 Debreczen 9 @ . '-TV —1---5 L > — — — —T mároz. 22. Kiegészítés 916. v. 6973 2 Sesvete .... — A: O ,1 ~i i -‘-Zi —*. L — — —-■ ■— 6170 — ápr. 21. n 916. v. L'S 6001 3 L 5873 márcz. 19. n bl6. v. 4 Zákány -. . . . Somogy Pé L-rr.i — —1 z 9X2 1 — márcz. 16. 6151 916 1 Nyilvános állomás. 2 A hasonló nevíi vasúti távirda „C“ szolgálati jelzése a 8. rovatból a 7-be írandó át. 2. Bekapcsoltattak: Budapest 42., a 446. sz. (5127/916. v.), 253. sz. és 264. sz. vezetékbé (5095/916, v.), Arad levelezésre, Szolnok, Békéscsaba vizsgálásra a 253. sz. és Szabadka levelezésre a 264. sz. vezetékbe (5095/916. v.), Temesvár 1 és Orsóvá a 340. sz. (5095/916.), Szeged 1 és Temesvár 1 a 313. sz. (5316/916. v.), Temesvár 1, Kevevára, a 798. sz. (6088/916. v.), Miskolcz 5. levelezésre az 1924. sz. (6587/916. v.), Árvapolliora vizsgálásra a 16-, 75. és 76. sz. (6745/916. v.) vezetékekbe. Csepreg és Locsmánd a 4945. sz. (4816/916. v.) Torontálszécsány az 5659. sz. (6086/916. v.), Nagy­tétény a 4640. sz. (5381/916. v.), Ungvár és Nagymihály levelezésre, Szobráncz vizsgálásra az 5874. sz. (6392/916. v.) áramkörbe, Kassa 6 a 6391. sz. (6578/916. v. áramkörbe. 3. Átkapcsoltattak: Pestszöntlőrincz a 444. sz.-bél a 446. sz.-ba (5127/916. v.), Zólyom az 531. sz.-ból az 536. sz. (7157/916. v.) táviróvezetékbe. — - ­Kemecse a 4991. sz.-ból az 5016. sz. (5823/916. v.), Abaujszinna a 2406. sz.-ból a 2408. sz. áram­körbe (6580/916. v.). 4. Kikapcsoltatott: Budafok a 4638. sz. áramkörből (5381/916. v.). 5. Kiegészítés a Távirda-Távbeszélőhivatalok Névsorában: Locsmánd távb. központ közvetítőhivatala Csepreg (4816/916. v.) 6. Megszűnt távirda-távbeszélőhivatal: Nyíregyháza 3. sz. 1916. április 14-én (7541/916. v.). 7. Szolgálati idő megváltozott: Tövis 2. sz. hivatal ezentúl „C“ távirdaszolgálatot tart (14769/916. m.). SZEMÉLYZETIEK. Ő Császári és Apostoli Királyi Felsége folyó évi ] április hó 27-én kelt legfelsőbb elhatározásával az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataik elismeré- j seül Olessak Imre a 158. Göncz Lajos a 41. Gencsy Jenő a 350. Szitha Gyula a 107., tábori postahivatal­nál, Fischer János a 20. tábori főpostahivatalnál beosz­tott posta- és távirdatiszteknek, Hegyi Lotár, a 158. tábori postahivatalnál beosztott posta- és távirdatiszt- nek, tartalékos főhadnagynak, Gábor József a sajtó- hadiszállásnál beosztott posta- és távirdatisztnek, tar­talékos hadnagynak, Filláry István, a sajtóhadiszál­lásnál és Schmidt Ferencz a 162. tábori postahivatal­nál beosztott posta- és távirdasegédellenőröknek az arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján leg­kegyelmesebben adományozni méltóztatott. A cs. és kir. hadseregfőparancsnokság folyó évi április hó 21-én kelt elhatározásával az ellenség előtt teljesített kitűnő szolgálataikért Stromp Rezső és Fekete Béla m. kir. posta- és távirdafőtiszteket, Singlédy Ferencz m. kir. posta és távirdatisztet, végül Eitler Gyula és Kattausch János m. kir. posta- és távirdasegédtiszteket dicsérő elismerésben részesítette. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék