A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora, 1943. január

L

Latmkó Rádiót ne használjon engedély nélkül, LatzbA Emánnel keresk., IV. Petöfi-tér S. 380-503 Latzbii Hnfá»é dr .-né Szt., XIV. Hermina-ftt 14. 496-720 Latzké Mihály íg., VI. Bencúr- u. 39/b. 0220-436 lAtzkó testvérek, kir üdv. ék­szerészek, IV. Vád-u. 1. 881-121 Latzkó Vilmos dr», V.Széchenyi­a. 14. 115-958 Laczkéaé SBÍíweigkoffer Róza. cnkorkakeresk., XII. Göm­bös Gyula-a. 13. 155-822 Kiók, XII. Dgoesa-o. 11. 100-086 Ijiezkovleh Endre «ír. műtő- sebész, urológus. egyet, tanárse­géd a II. sk. sebészeti klinikán, II, Margit-kit 84/a.. 157-050 Laezkavlch (xaídó dr. ügy vád, T.0,K.8z. jogtanácsosa irodája, IV. Piarista-ti. «. , 0188-803 Lakása. XI. Irinyi János-u 14. 256-054 l<aczkftvlcii György dr. taka rékpénztárj tisztviselő, XTV;-8zs»t­már-n. IS. 499-623 LaezkorSoii László hölgyfodrász mester. IV. Béosi-a. 6. 182-211 Iwtotkoviis ilózsei és társa hajó-, gép-és kazánépitők, XIII. Nép- sziget ‘45.092. tirsz. 315/3 kát. 295-423 495-726 láezó István, a. irí. kir. Opera­ház magánénekesé, Zsögön L. XI. Vincellér-u. 33. 256-658 Laczóiy Márton m. kir. rep. szertár: hadnagy, II. Lácehid-n. 23. 367-028 l^tda dános üzemvezető. X tíiitnr­«9. 148-786 Lada József Uj. műbútorasztalos, Újpest, Tél-n. 76. 295-189 Ládagyár és is kereske­delmi r.-t.. XIII. Yáci-űt 136. 291-594 Ladányi Albin, a Balgó-Tarjáni kőszénbánya r-t. intézője, V. Ka­tona Jőzsef-n 9/11. 110-647 Ladányi Andor Szent Bertalan gyógyszertára, gyógyszerészeti és kozmetikai iaboratóriama, VI. An- drássy-űt 55 424-738 Lakás, VI. Izabella-u. 48. 220-846 Ladányi Antal Madáelr-nyomda ig.; XI. NagyboMogasssony- útja 69. 258-001 ladányl Amin dr.» uy. városi orvos, Újpest Baross-n, 27. 294-040 Ladányi Ármin dr. ügyvéd, V Alkotmány-a SÍ. 112-434 Ladányi Árpád dr. nemes, bel­gyógyász szakorvos, egészségtan- tanár lakása, Ujnest, Király-u 37íb. 495-583 Ladányi Bálint festékház, Csé­pel, Királyerdő, Nyárfás-u. 2. 347-975 Ladányi Béla r. -t. ig., II. Bajvivó­u. l. 152-489 Ladányi Béla dr. ügy véd, V. Vé- osey-n. 5. 115-988 Ladányi Dezső hites könyvvizs­gáló, V. Kiotild-u. 10/b. 124-503 Ladányi Dezső dr. min. jaiu, II. Olasz-fasor 17/21. 154-500 Ladányi Endre szföv. gyógy­szerész, IX. Úllői-útf2l. 130*882 Ladányi Ernő dr. ügyvédi iro­dája. Vin. Népszinbáz-ú. 19. .130-244 Ladányi Erzsébet, V. Gróf Teleki Pái-a. 19. 112-912 I.adányl és Proszner selyem-, "férfi- és nöiszővetkéreskedők, IV. Pebérhajó-u. 3- 182-675 Ladányi Ferenc* a Globus Nyomdai Müintézeí r.-t. aligazg., V. Visegrádi-a. 9. ' 115-520 Ladányi Imre, XIJ. Nagyenyed­u. 7. ' 153-409 Ladányi Irma dr. orvos-fogorvos. Újpest, KiráJy-u. 12. 294-092 Ladányi István épület- és mű- lakatos, Vll. Nefelejts-a. 65. 422-495 I.adányl Jánosné* B. Szent Anna-u. 4. 157-870 Ladányi Jenő ny, min. osztály­fő»®:, gépészmérnök, XII. Varős- majőr-ü:, 23/b. 150-883 Ladányi Jenő dr. ügyvéd Iro­dája, VI. Teróz-krt 23. 120-997 Ladányi Johanna dr. férj Rei­ner Sándorné fogorvos, V. Kresz Géza-u. 27. 491-157 I.adányl Jázsel dr. mütösebész, orr-, gége- és fülorvos, Vin. Üllői­ét 161b. 133-646 Ladányi József dr. ld. ny. fő­orvos, XI. Kemenes-u. 6. 268-686 Ladányi Józsefné ttzv. nyug­díjas, IX. Üllöi-Út íi. 181-555 Ladányi Lajos hat. eng. vili. váll., VI. 8zondy-u. 23. 310-992 Ladányi László arany- és ezüst- műves, VII. Dohány-u. 16/18. 0423-810 Ladányi László dr. vitéz, ny. tb. föszolgabiró. XIV. Nürnberg-u. 32. 296-485 Ladányi Mária postasegédtiszt- nö, XII. Szendi-n. 7. 357-860 Ladányi Mátyásné dr.-né m. kir. egészségügyi főtan, özvegye, V. Gróf Teleki Pál-u. 19. 121-571 Ladányi Miklós dr. szföv. Gáz­müvek titk., V. Návay Lajos-u. 4 119-872 Ladányi Mlklósné női felié r- neinüéonfekeió. könyv- és papir- koresk., X. Onódi-u. w. 148-735 Ladányi Miksa arany- és ezüst- műves, Vll. Dohány-u. 16/18. 423-810 I.adányl Miksa dr. irodája, Vll. Doháuy-u. 84. 423-597 Ladányi Mór dr. ügyvéd, VI. Pauiay Ede-u. 49. 424-988 Ladányi Pál fűszer- és csemege- üzlete, VI. Liszt Fereno-tér 6 224-992 Ladányi Rezső konzerv készitő Vili, Nagy templom-u. 22. 140-695 Ladányi Sándor* IV. Kaplony­u. fi. 180-401 Ladányi Sándor látszerész, foto- keresk.: üzlet, V. Szent István- krt 2. 111-594 Lakás. V. Ujpesti-rkp. 6. 110-654 ladányf Sándor István dr. ügyvéd, vármegyei t. t. főügyész. V, Vécsey-u. 5. 126-270 0115-988 Ladányi Viktor vendéglős, IX. Üllöi-út fiV. 130-547 Láday Győző dr. ügyvéd. Újpest, Jókai n. 8. 295-133 Ládl, lásd Lady. Ladomérszky Gyuláné, Bullái úrikonyha, XI. Horthy Miklós-út 34. 468-184 Ladomérszky Lajos dr. r.-t. ig. Iroda, X. Kerepesi-üt 15. 0135-600 .Lakás, II. Nynl-n. 7. 166-415 I,adomerszky Margit, a Víg­színház tagja,- V. Juhász Andor- n. 13. 127-469 Ládonyi János min. músz. tan., B Tóth Lörinc-u. 26. 151-228 I^adstätter P. és fini kalap­unkra, IV. Régiposta-u. 6.381-115 Gyár, IV. Sütö-u. 2. 184-302 Ladvenszky Rezső textilnagy- keresk.. VIII. Rökfe Bzilárd-u. 7. 335-752 Léd! Imre vitéz, posztó-, textil-, szabókellékkeresk. nagyban és ki­csinyben, VII. Dob-n. 17. 223-558 Ládl János cipőüzeme, IV. Fehér hajó-u. 3. 389-073 Lady ftlzőszalon Brachfeld Hugó­mé dr.-né, IV. Kigyó-o. 4/6. 188-326 Lady kozmetika, túl., Wald- irmniié, Parragh Magda, IV. Váci­u. 20. 183-054 Lady nőt divatszalon tál. dr. Hetényi Jánosné, V.Vörősmarty-tér 2. 186-284 Lady Otthon,túl. özv. Lubkovszky Lukács Károlyné, V. Gróf Klebels- berg-u. 15. 116-190 Ladzlánszky Erzsébet Kerék­pár, vas, fém müsz. üzlet, IX. Li- íipm-n. 64. 138*747 Laend'er* Ländler lásd Ländler alatt. Lafranco István dr. szövetke­zeti igazg., Vin. Rökk Bzilárd-n. 87. 130-649 Lalrankó Erzsébet háztól., Vll. Erzsébet-krt 68. 221-708 Lalrankó Gyula* a Magy. Nem» zeti Bank felügyelője, VII. Erzsé­bet-krt 58. 421-600 Lalrankó József háztól., Vll. Er­zsébet-krt 58. 421*608 Lager Rezső építőmester. Vin. 8zentkirályi-u. 33/36. 145-081 Lágymányosi Jéggyár k.I.t., XI. Soproni-út 3799'2. hrsz. 259-264 Lágymányosi távbeszélő központ* ni. kir., lásd Távíró és távbeszélő alatt. Láhm Edéné szföv. tanítónő, XIV. Aréna út 17. 424-169 Lahner Kálmán m. kir. pénz­ügyőri főfelügyelő, XII. Miasszo- nyunk-útja 49. 258-748 Lábul Arnoldné szül Szabolcska Mdrtha, IV. Molnár-n. 22/24. 384-374 Lahovlcz Béla mozgó fogászati rendelő terjesztő, V. Váci-út 4. 116-154 Laiszky László magántisztv., XI. Horthy Miklós-út 15le. 468-752 Lajer Nándor .ingatlanforgalmi iroda, Kispest, Üllöi-út 114 142-168 Lajer Pál divatámkeTesk., Kis­pest, Üllöi-út 164/a. 342-281 Lajkó Pál bádogos és szerelő mester. Vll. Rákóezi-út 60. 424-032 Lajkó Pál dr. orvos, egyetemi tanársegéd, VI. Vilmos császár­át 61 114-050 La jó József lakatosmester, Vili. Baross-u. 91. 130-429 Lajos Dezső szövet- és textil- keresk., VII. Almássy-tér 17. 228-518 Lajos Ferenc festőművész, IX. Rá- day-u. 56. 180-310 Lajos Ferenc uy. gimn. ig., IX. Ráday-u. 30. 382-467 Lajos Ferenc dr. ügyvéd irodája, IV. Ferenoiek-tere 2. 189-595 Lajos József dohánykisárus, Új­pest, Mnssolini-u. 60. 495-389 Lajos Ödön dr. kir. törvszéki tanácselnök, XI. 8chweidel-u. 23. 457-610 Lajta Alfréd dr. orvos, IV. Haris­bazár 3 189-795 Lajta Andor filmszakiró (Film­művészeti Évkönyv), XTV. Thököly­út 75. 297-076 Lajta Béla bites könyvvizsgáló (Kállai L. férj. Lajta BélánélV Hol­lán-u sí. 0298-659 Lajta Ernő fogtechnikai laborató­rium, vii. Rákóczi-út 32. 225-450 Lajta Ernő dr. ügyvéd, VI He­gedűs 8ándor-u. 81. 221-806 Lajta Henrlkné özv., IV. Bzer- vita-tér 5. 182-754 Lajta József, a Magyar Nemzeti Bank fötisztv.. IV.Veres Pálné-u. 12. 387-084 Lajta Károly* a Kurcz és Lajta r.-t. lg., Vin. vig-n. 3. 0135-318 130-245 Lajta Márkus dr. fogorvos, Vll. Rákóczi-út 32. 225-844 Lajta Miklós építőmester, magas­építő és műszaki váll., VI. Eötvős­u. 28. 116-877 Lajta. Nándor drogéria és vegy­szeráru nagykeresk., VB. Dohány­n. 68/62. 222-642 Lajta Zoltán* n. Fő-n. 12 307-121 Lajtha László dr. ny. mnzenmi igazgatóör, IV. Váci-n. 79. 380-594 Lajtha Pál keresk. tan., gyáros, IV. Váci-n. 79. 183-241 Lajtha Rezső textilke resk., ke­resk. tan., IV. 8zervita-tér 5. 0382-508 Lajtai Jen6 börnagykeresk., VI. Panlay Ede-u. 28. 427-109 Lakása, VI. Király-u. 103. 428-272 Lajtai József vendéglős, XIH. Róbert Károly-krt 34/36. 291-736 Lajthay Jenő vitéz, oki. gépész­mérnök, a Magyar Brown Boveri Müvek Villamossági r.-t. ügyv. ig., II. Ostrom-n. 15. 353-737 Lajtl Lajos bördiszmüves. Vll Dob-u 20. 227-764 Lajtos Elemér ny. őrnagy, II Margit-krt 66. 153-880 Lajtos Géza gyári képviselő, vm. Mátyás-tér 4. 140-397 Laek János műépítész, vm. Ba- ross-tér 20. 425-543 Lak Károlyné és Társa gyű mölcs- és zöldségkeresk., IX. Nagy- vásártelep, 69. sz. árnhely 331-723 Lakás-,ablak tisztító, beereszto. bútoroknak féregirtása és poloska­irtó váll., Falczer Aranka, VI. Bzé kely Bertalan-u. 26. 0129-868 Lákásközpont* túl. Neumann Géza, V. Aulich-u. 4/b. 123-166 Lakástextil, tnl. Őszi Gyuláné, IV. Régiposta-n. io. 187-027 Lakásügyi miniszteri biztos* lásd Belügyminisztérium, m. kir. Lakatos Aladár csikszentsimoni, ásványi, növényi olajok, müsz. cik­kek, V. Akadémia-u. 1. 327-896 Lakatos Aladár postafőfelügy., vm. Déry-u. 6. 336-612 Lakatos Andor dr. ügyvéd, v. Visegrádi-u. 29. 299-825 Lakatos Antal csikszentsimoni. fötisztv., II. Toldy Ferene-n. 4. 353-539 Lakatos Arthur szföv. iparrajz- iskolai tanár, XI. Budafolo-út 17/a. 256-511 Lakatos Benedek csikszent­simoni, VII. István-út is. 224-385 Lakatos Dezső dr. őrnagy, I. l)ezsö-n. 1. 350-735 Lakatos Emília szföv. óvónő, XIV. Huugária-krt 134. 497-618 Lakatos Endre m. kir. posta­tiszt, Pestszenterzsébet, Báthory­n. 16. 147-544 Lakatos Ernő dr. ügyvéd, V.- Csáky-u. 16. 129-055 Lakatos Erzsébet virágkeresk., XI. Horthy Miklós-út 124 458-712 Lakatos és Rajnai, lásd Rajnai Pál dentáldepot fogászati szaküzlet. Lakatos Ferenc vas-, szerszám- és festékkeresk., Rákospalota, Bocs* kay-n. s. 295-644 Lakatos Gábor dr. kir. ítélő­táblái tanácselnök, XI. Horthy Miklós-út 14. 409-150 Lakatos Gedeon dr. szföv. felső keresk. isk. r. tanár. V. Szent István­krt 7. 111-088 Lakatos Géza dr. szföv. ip. tn- . none isk. ii. íg. tanulmányi feltigy.. Vll. Murányi-u. 2. 425-271 Lakatos Gézáné dr.-né sz. Bachmann Lnjza női divatszalonja, Vll. Erzsébet-krt 17. 422-351 Lakatos György dohánykisárus, VI. Lehel-u. 14. 498-560 lakatos Gyula volt Bruckbauer éttermei, 11. Pasaréti-út 25. 355-598 Lakatos Gyula dr. és Lax Jenő dr. ügyvédi irodája, VI. Andrássv­út 2. 128-614 Lakatos (Gyula dr. ügyvéd. VI. Andrássy-út.2. 128-615 Lakatos Imre ig. lakása, V Pozsonyi-út 22. 291-635 Lakatos Imre m.-ttsztv., XII. Tál- tos-u. 3. 367-079 Lakatos István angol és francia női szabó, IV. Vád-u. 64.0184-015 Lakatos István banktiszt.v., hites könyvvizsgáló, V. Bollán-u. 6. 127-408 Lakatos János Mateosz autó- fuvarozó, Pestszenterzsébet, Rá­kóozi-u. 71. 147-760 Lakatos Jánosné őzt, üveges- mester, épületüveges és képkere- tezö. Hű. Róbert Kárqly-krt 67. 493-238 306

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék