A budapesti egységes hálózat (Budapest és környéke) betűrendes távbeszélő névsora, 1943. január

A

Pt SB kiliägäs, ■ ÁllavnvastUaJc Alfa csokoládé« és cukrász« üzem, cégtul. Schwarcz Simon, Vili Práter-n. 65. 144-698 Alfa cyanozó váll.» cégtulajdo­nosok Faragó Lajos és Jung János oki. vegyészmérnök, XIV. Gizellá­ét 59. 0296-844 Alfa filmszínház, tol. Bpesti filmszinházépltó és mozgóképttzemi k.f.t., X. Kápolna-u.8/b. 348-186 Alfa Irodaclkk Kereskedel­mi Vállalat, túl. Kurländer Ottóné, V. Szent István-park 23. 490-737 Alfa kerékpár és műszaki váll., tnl. Kemény Miksa, segéd motorosok, alkatrészeken. Dob-u. 1. 227-341 Alfa Mérnök Garage és Autó­javító, vezető Zaymas Illés, XI. Bertalan Lajos-u. to. 0259-928 Alfa papirttzem r—t., vn. Kis­diófa-n. 1. 227-203 Alfa-Romeo automobilok magyarországi vezérképv. Rácz Íjászló, VI. Liszt Ferenc-tér 11. 0224-226 Alfa-Separator r.-t. tejgazda­sági, mezőgazdasági és hűtőgépek gyára, XI. Csurgói-ót 15. *258-824 Anyagbeszerzés 458-367 Városi üzlet, vm. Baross-u. 6. 131-435 Magánlakások: Exler Ferenc ig., XI. Budafoki-ót 9. 0259-765 Hajtó Frigyes dr. cégv., XI. Hegy­alja-ót 26. 0456-536 Alfa vegyipar, Nádas István és Róna Ferenc, V. Ujpesti-rkp. 7. 327-475 Aller szerszám* és lakatos* árugyár. Almást Szabó László. Újpest, Tissa-n. 45. 495-350 Allttldl Alajos, a Nemzetpolitikai Szolgálat ig., Albertfalva, Jókai Mór-u. 33. 268-665 Alföldi Béla oki. mérnök, bites könyvvizsgáló, organizátor, XIV. Fürész-o. 94. 496-116 Alföldi Bélámé dr..né, V. Va- dász-u. 26. 125-016 Alföldi cukorgyár r--t.(Magyar föld r.-t.) V. Nádor a. 12. *114-693 Alföldi Emil papirkeresk., a Geo. W. Hughes birminghami tollgyár magyarom, képv., VII. Dembinsky­n. 10. 425-502 Alföldi Géza dr. szőlész-nóorvos, VI. Liszt Ferenc-tér 9. 225-666 Alföldi Károly né özv., m Damjanich-u. 12. 422-257 Alföldi magyar közművelő­dési egyesület. A. M. K. R. fö­titk. Gönczi Elemér dr. kormányfö- tan., V1H. 8ándor-n. 26. 131-583 Alföldi Mihály épitésianyag keresk., betoncsőgyórtó, XIV. Nagy Lajos király-útja 125. 296-206 Alföldi Pál és Fia vatta- és textiihnlladékkeresk., VI. Király* n. 8. 226-873 Alföldi Salamon sapkakészltö- mester, VI. Király-n. 14. 428-090 Alföldi szar vasmarha te­nyésztő egyesületek szö­vetsége, VIII. Baross-n. 69. 338-119 Alföldi szövőgyár r.-t. Mező. berény, budapesti lerakata, V. 8as-u. 8. 181-691 Alföldi zöldmező szövetség, V. Szent István-krt 17. 115-409 Allöldy Béla textilnagykeresk., V. Gróf Vigyázó Ferenc-u. 3. 119-468 Alföldy Béla dr. országgyül. képv., egészségügyi főtanácsos, XI Lágymányosi-n. 17/b. 269-282 Alföldy Dezső dr., a bpesti kir. . Ítélőtábla elnöke, X. Orczy-út 41 133-456 Allöldy Ede ny. ítélőtáblái tanács­elnök. XI. Ulászló-n. 62. 259-135 Allöldy Ferenc beotesmester, II. Olasz-fasor 29. 153-281 Allöldy Jenő dr. volt egyet, tanársegéd, rendelőintézeti főorvos, fül-, orr-, torok- és gégeszakorvos IV. Királyi Pál-u. 8. 183-667 Alföldy LAszlOné özv. magán­tisztv., Et. Bajvlvó-u. 4. 167-135 Alföldy Rudolfné női kalap­szalon, I. Krisztina-krt 113/a. 357-689 Allöldy Viktor dr. postás szak­orvos, VIH. Sándor-tér 2. 131-531 Allöldy Zoltán dr. orvos, XII. Levendula-u. 20. 353-432 Algái József dr. ügyvéd, V. Hol­lán-u 7/a. 112-859 Algeria külkereskedelmi és áruforgalmi k.f.t., V. Nádor­it. 30. 113-476 Algöver Jenő m. kir. postatiszt, vm. vig-n. 20. 130-720 Algöver Károly. Vll. Verseny- u. 18. 423-286 Álgya-Pap Sándor alsókománal, altábornagy, ny. államtitkár, vm Baross-n. 15. 136-041 Álgyay Pál dr.teehn. kereskede­lem- és közlekedésügyi államtitkár, V. Széchenyi-rkp. 3. 125-521 Allczky György cipészmester, XI. Orlay-u 2/b. 256-176 Alispánt hivatal (Pestvárme­gyei) lásd Pestvármegyei hivatalok. „Alka“ szemfelszedögépek V. Szent István-krt 13. 0119-518 Alkalay Ödön dr., XII. Város major-u. 72. 153-747 Alkaloida vegyészetigyár r..t.,rv, Váoi-u. 37. 181-684 186-048 Alkér György dr. m. kir. ezred- orvos, fogorvos, Vili. József - krt 77/79. 339-362 Alkér Kálmán dr. kir. karlai bíró, XII. 8zdtyva-u. 6/b. 151-022 Alkér Miklós E?nő dr. szfőv. tanácsjegyzö, IX Üllői-ót 119. 140-536 Alkér Sándor dr. ny. postatő- igazgató, XI. Hegyalja-ót 44. 257-095 Alkér Tibor postamószaki taná­csos, XI. Hegyalja-ót 44. 257-299 Alkoholmentes étterem, túl. Általános közjótékonysági egyesü­let, IV. irányi-u 20. 183-872 Alkotás mozi, tm. őzv. Sasse Béláné, XII. Gömbös Gyula-ót 11 355-374 Alkotmány étterem és söröző kXt., V. Alkotmány­it. sí 123-309 Államépltészetl hivatal, m. kir. bpesti, V. Mária Valérla-u. 15. *187-950 Állami Gépgyár Vezérügy- nöksége. Nemzetközi Gépkeres­kedelmi r.-t., közp., V. Vilmos osá­szár-ót 32. 0*127-340 Gépgyári kirendeltség (Mezőgazda- sági gépalkatrész oszt.) X. Kőbányai- ót 36. 0149-088 Állami gyakorló kereske­delmi középiskola, V. Alkot- mány-u. ll. 120-547 127-027 Állami klsegltö-lskola értelmi fejlődésükben korlátozott gyermekek számára, Vni. Mosonyí-u. 6. . 130-056 Állami köszénbányászat, m. kir., IV. Váci-u. 36. 0183-716 0187-498 Állami közpince m. kir., Budafok, Kossuth Lajos u. 83/84. 0269-864 Állami lakótelepek gond­noksága: a) A m. kir. belügyminisz­térium hatásköre alatt Pestszentlőrinci állami lakótelep, Pestszentlőrinc 61. ép. 147-056 Sashalmi állami lakótelep, Sashalom 208-495 t) A m. kir. iparügyi mi niszterium hatásköre alatt: Juranics-óti állami lakótelep, X. Stróbl Alajos-u 7. 135-226 Pongrác-óti állami lakótelep, X Pongrác-ót 17. B ép. 149-061 Állami munkaközvetítő hl* vatal, m. kir., lásd Munkaközvetítő hivatal. Állami munkástelep. Kis­pesti, lásd Wekerle állami munkás­telep. < Állami nyomda, m. kir., igaz­gatóság, I. Kapisztrán-tér'l. *160-080 Nyomtatványraktár, Pénzügy­minisztérium m. kir. 124. sz. mel­lékállomás, I. Országház-u. 3. 0*160-050 Állami pénzverő, lásd Pénzverő, m. kir. áll. Állami Pincegazdaság, m. kir. központi irodája. Borrendelés: V. Nádor-u. 32. 0317-548 0118-052 Állami Pincegazdaság, Sző­lészeti és Borászati Szak­iskola és Közpince, m. kir., Budafok. Kossuth Lajoa-u. 83/84. 469-954 269-692 Állami számvevőszék, m. kir. legfőbb, (ásd Számvevőszék. Állami utlgépjavltó műhely, m. kir., XIV. Jerney-n. 58. 296-021 496-367 Állami Vas-, Acél- és Gép­gyárak, m. kir., X. Kőbányai ót 21. Központ *146-029 134-308 183-356 183-432 18 óra után : I. sz. kapu 0*146-029 vn. sz. kapu 146-027 Lakótelep 0134-308 Villamos központ 0133-356 Üzemfentartás 0188-482 Hídmóhely 146-025 Tisztviselői társaskör 0134-308 Központi igazgatóság: Pénzügyi osztályfőnök 883-802 Pénzügyi revizor 188-702 Eladási osztályfőnök 131-139 Eladási osztály, Sónyi János mér­nök 144-394 Beszerzési osztályfőnök 340-373 Beszerzési osztályfőnökhelyettes 338-794 Beszerzési osztály, élelmezési csoport 134-260 Beszerzési osztály, Gönczy Miklós főmérnök 134-652 Beszerzési osztály, Holéczy Dezső felügyelő 134-649 Beszerzési osztály, Papos Endre főintéző 140-861 Beszerzési osztály, dr. Szélyes István fogalmazó 134-687 Beszerzési osztály, Pásztor Rezső főtiszt 188-794 A5 osztály, Hutyra Dezső mérnök 188-055 A5 osztály, Hammeri Sándor mér­nök 139-884 A5 osztály, Leitner Géza tiszt 138-036 Gyárigazgatóság: Hadiüzemi személyzeti parancsnok 188-998 K. A. B. iroda 186-175 Üzemi titkár 188-801 Munkásellenőrzés, betegsegélyzés 849-408 Anyagszertár 349-458 Fémraktár 149-458 Papirraktár 188-479 Szállítási osztályfőnök 145-184 Szállítási osztály 345-064 Műszaki könyvelőség 149-408 Hidosztályfönök 881-710 Gazdasági géposztály, Steindl Antal intéző 330-718 Gazdasági géposztály, Grandits Károly tiszt 134-808 Autóosztály szerkesztés 145-168 Autóosztály, dr. Sári Pál fogalmazó 345-068 Autóosztály, anyagbeszerzés 136-048 Autóalkatrész eladás 349-450 (1. a köv. hasábon.) (1. az előző hasábon.) B13 osztály, Borbély Kálmán rnüsz. tan. 136-064 Budaörsi repülőtéri hangár, XI, Kőérberki-ót 258-207 Hegesztőmühely, X. Pongrácz- út 15. 148-839 Mezőgazdasági gépeinek eladása a Nemzetközi Gépkereskedelmi r.-t.- nál, V. Vilmos császár-ót 32. 0127-340 Lakótelepi vendéglő X. Delej-n. *9. 840-258 Sporttelep, X Kőbányai-át 45. 135-267 Mávag, Mercedes-Benz gyártmányú gépkocsik eladása, a Mercedes-Benz Automobil r.-t.-nál, XIII. Csata- u. 29. 0*290-890 Állami Vasgyárak Keres­kedelmi Képviselete r.-t., vm. Muzeum-krt 18. 0*133-394 0*138-577 Telepe és aeéllerakata, XIII. Véső­u. ll. 0292-162 Államtudományi fi intézet. Vili. Eszterházy-u. 26. 0140-503 Titkársága 0140-206 Táj- és Népkutató Osztálya 0131-872 Államvasutak Betegség Biz­tosító Intézetének Ugyve- zetősége. VI Audrássy-út 73. 0*220-660 0*421-720 Államvasutak B. B. I. kórházá­nak és központi rendelőjének köz­pontja (betegfelvétel is) mindennap éjjel és nappal, VI. Podmaniozky­u. 111/119. *128-505 Betegfelvétel saját vonala hétköz­napokon 8 órától 20 óráig, vasár- és ünnepnapokon 9 tói 13-ig. 124-054 Államvasutak, m. kir. s Felvilágosítás utazási ügyekben: Információs iroda menetrendi ügyek­ben, F. i. oszt., VI. Andrássy- ót 73. *228-010 Budapest keleti p. u. *144-500 144-807 Budapest nyugati p. n. *115-875 0121-213 Budapest déli p. u. 858-881 0351-561 Budapest-Kelenföld p. u. 0259-868 0259-877 Felvilágosítás díjszabási ügyekben: Raktárfönökség Budapest nyugati p. u., VI. Váoi-ót 3. 118-361 Felvilágosítás áruszállí­tási ügyekben: Árupénztárfönökség, Budapest nyugati p. n., VI. Váci-ót 3. 118-483 Igazgatóság: Központja, VI. Ahdrássy-ót 73/76. *220-660 *421-720 A. főoszt. I. fokú Kegyelmi ügyek: dr. Grempsperger L. főtan., VI. Bajza-n. 18. 221-267 A IV oszt. főnöke, VL Andrássy- út 73/75. 221-877 A IV. 03zt. öregségi és rokkantsági ügyek VI. Bajza-n. 18. 421-130 A IV. oszt. különsegély és kölosön- ügyek, László Jenő tanácsos, 422-787 A IV. oszt. B.B.I. könyvelőség, VI. András8y-ót 83. 420-795 A IV. oszt. B.B.I. számfejtőség 420-909 A. IV. oszt. B. B. I. kórházosoport, VI. Andrássy-ót 88. 118-284 Főorvosi hivatal, VI. Andrássy- ót 73/75. 222-028 C. I. oszt. Személydijszabás, VI. Andrássy-ót 73/76. 221-060 C. m. oszt. Külföldi áruforgalmak díjszabási ügyei, a) Osztályfőnök, VI. Andrássy­út 73/75. 220-699 b) Áruforgalom Németországgal és Szlovákiával, VIII. Kerepesi-út 3. 384-713 c) Tengerikikötöi forgalmak, Vili. Kerepesi-ót 3. 137-003 (I. a köv. oldalon.) 7 BórretikUlökhöz SCHMOLL-PASTA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék