Protestáns egyházi és iskolai lapok – 38. évfolyam – 1895.

1895-01-17 / 3. szám

ban és tartalomban jelentékenyen megbővítette és illusz­trált hetilappá alakította át. A lap cikkeit tanárok írják, kiknek tanulságos elbeszélései és költeményei mellett iro­dalomtörténeti közlemények, irodalmi feladványok, egyes thémák vázlatai, tudományos apróságok, földrajzi, törté­neti, számtani s természetrajzi feladatok, fizikai kísérletek s a közélet, főként a tanárvilág jeleseinek életrajzait ma­gukban foglaló cikkek olvashatók. A »Tanulók Lapja« első számában B. Eötvös Loránd életrajza (arcképpel), Erdélyi János élete (szintén arcképpel), két téli kép, szá­mos ismeretterjesztő és szórakoztató cikk s kisebb apróság olvasható. A csinos kiállítású és gondos szerkesztésű ifjú­sági lap előfizetési ára egész évre 4 frt, félévre 2 frt; az előfizetések a lap kiadóhivatalába (Budapest, Aradi-u. 8.) küldendők. A sokat igérő ifjúsági közlönyt a tanuló ifjúság között való terjesztés végett melegen ajánljuk a tanárok, nevelők és szülők pártoló figyelmébe. ** A gyermekek vallásáról és az állami anya­könyvekről szóló 1894. XXXII. és XXXÍII-ik törvénycik­kek szövege dr. Imling Konrád kúriai biró által jegyze­tekkel, utalásokkal és magyarázattal ellátva Ráth Mór ki­adásában külön füzetekben is megjelent. A szép nyomású és kitűnő magyarázatokkal ellátott, 41 nagy 8-adrét lapra terjedő füzet 40 krért kapható Báth Mór könyvkereske­désében (Budapest, Gizella-tér). ** A Magyar Mese- és Mondavilágból. Benedek Elek ez öt kötetre tervezett mesekönyvéből a 20. és 21. füzetet kaptuk egyszerre. Amabban véget l ér a második kötet, mely már külön is kapható s kezdődik a harmadik kötet egy rendkívül bájos mesével, a Szép Miidós-ról, mely igazi remeke a meseköltésnek. Mesék és helyi mon­dák váltakoznak a két füzetben is. mind művészi formá­ban megírva A »Magyar Mese- és Mondavilágról ma már egyhangú a vélemény : ez a legszebb, legbecsesebb ifjúsági könyv. A * Magyar Mese- és Mondavilág* még mindig megrendelhető az első füzettől kezdve a kiadó Athenaeumnál. Egy füzet ára 25 kr., 10 füzet 2 frt 50 kr., első és 2-ik kötet ára 3—3 frt, pompás díszkötésben egy-egy kötetben^_száznál több pompás illusztrációval. ** Egyháztörténelem a gimnázium V. osztálya számára, írta Bocsor Lajos. Ill-ik teljesen átdolgozott kiadás, kiadja a dunamelléki ref. egyházkerület. Budapest. 1894. Kókai Lajos bizománya, 119 lap, ára kötve 60 kr. A szerző által jelzett teljes áldolgozás vonatkozik egyfelől az egyetemes történeti rész jelentékeny kibővítésére, más­felől a magyar egyháztörténelemnek némi összevonására. A könyv szelleme, kidolgozása és stylusa a régi. A mű egészben véve a használható vallástani kézikönyvek közül való. Sok jó oldala mellett azonban nekünk ebben sem tetszik két dolog, a mi különben a legtöbb vallástani könyvünknek közös hibája. Egyik az anyagkiválasztás ama sajátsága, hogy tömérdek sok aprólékos és mel­lékes anyagot felölel, mi által a könyv zsúfolt, túltömötté lett. Másik a stylusnak kissé nehézkessége, a hosszú, terjengős mondatok, több helvtt nem eléggé szabatos irály, a mi nemcsak a megtanulást, de néhol a megér­tést is megnehezíti. ** Az Athenaeum Képes Irodalomtörténetéből megjelent a 29-ik füzet, az előbbiekkez hasonló gazdag tartalommal és képekkel. Ebben Bayer József befejezi a nemzeti színházról megkezdett tanulmányát, Széchy Károly pedig régibb elbeszélő irodalmunk kiválóbb alakjait: Vajda Pétert, Kuthy Lajost és a hamar népszerűvé vált Jósika Miklóst mutatja be, ismertetvén életöket és főbb munkái­kat. A füzet utolsó cikkében Baráth Ferenc b. Eötvös József ifjúságáról szól. A szöveget ezúttal is számos kép illusztrálja: Lendvayné, Jókainé, Lendvay Márton. Egressy Gábor, Vajda Péter, Kuthy Lajos, Jósika ifjú és öregkori, Szontágh Gusztáv, Jósikáné és Eötvös ifjúkori arcképei, Vajda síremléke, Kúthy kézirata, Jósika szülőháza, szur­doki lakása és drezdai síremléke, Vajda és Jósika munkái­hoz egy-egy egykori szövegkép; külön mellékletekül pedig: Wesselényi Miklós nem rég fölfedezett levele az akadémia alapításáról és Kisfaludy Károly költeményeinek kézirati hasonmásai. Az egész vállalat, mely 35 füzetre fog ter­jedni, gyorsan közeledik befejezéséhez. Ára füzetenkint 40 kr ** »A magyar nemzet története* című tíz köte­tes (millenniumi kiadás) nagy munkának nyolcadik füzete most hagyta el a sajtót az Áthenaeum kiadásában. Ez a nyolcadik füzet Marczali Henrik »A vezérek kora* első kötetének folytatását képezi és pedig a negyedik könyv második fejezetének befejezése, melynek címe »A térítés kezdete«, majd a III. fejezet »István mint fejedelem* fog­laltatik a füzetben és megkezdődik az ötödik könyv, mely­nek főcíme »Szent-Isván királysága«, az I. fejezettel, mely­nek címe »István törvényei*. Ezt a füzetet is szintén pazar fénynyel előállított nagybecsű mtímellékletek és számos szövegkép díszítik. Mint műmelléklet van a füzethez csa­tolva a Szent István király által kiadott és a pannonhalmi apátságra vonatkozó alapító oklevél eredetijének pompásan sikerült hasonmása, a melyhez a mai írásmódra áttéve. tiszta, szép nyomású szöveg-olvasás van mellékelve. A másik melléklet a konstantinápolyi régi bástyafalakat ábrá­zolja, a mostani állapotukban, a legújabb fényképfelvétel után. A szöveg közé nyomatott képek is szépek és számo­sak. Egyes füzet ára 30 kr.. előfizetés negyedévre (12 füzet) 3 frt 60 kr., félévre (24 füzet) 7 frt 20 kr. Kapható min­den könyvkereskedésben. EGYHÁZ. A Lorántffy Zsuzsánna egyesület e hó 8-án tar­totta január havi összejövetelét Szilassy Aladárné elnök­lete alatt. Az összejövetelt Szász Károly püspök nyitotta meg rövid fohászszal s azután ugyancsak ő tartott nagyon szép biblia-magyarázatot Ján. XV. rész 1—8 versei felett. Az intelligens női közönség által vallásos áhítattal fogadott előadásban először a Krisztus példázatairól beszélt általá­ban, azután szőlőtőről és szőlő vesszőkről szóló példázat alapján azt fejtegette az ősz püspök, hogy Krisztus a szőlőtő, hívei a szőlővesszők; hogy az, a ki a Krisztusban él, az sok jó gyümölcsöt terem, a ki ellenben nem marad ő benne, az kivettetik, a tűzre kerül és megég. — A han­gulatos »bibliai óra* után az elnöknő tett jelentést az új tagokról, kik elég szépen szaporodnak; bejelentette, hogy az egyesületnek egyetlen egy hátralékosa sincs; hogy her­ceg Odeschalchyné többféle ruhát, Frőhlich Albinné szül Móricz Paula asszony 25 frtot ajándékozott az egvesület­6*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék