Protestáns egyházi és iskolai lapok – 53. évfolyam – 1910.

1910-05-22 / 21. szám

lemondanának-e híveink, s nagy kérdés: vájjon a mégis tekintélyes számra menő évi nyereségről lemondana-e a hazai református egyház, hogy a róm. kath. egyházzal szemben szenvedett veszteségét némi részben kárpótolja az evangélikus egyháztól elhódított nyereséggel ? íme ezekből is látható, hogy a kérdés nem oly egyszerű és könnyű, melyet ily utasítással lehetne egy­szerűen megoldani. Ezek után, a kormány jelentése és a statisztikai évkönyve alapján, lássuk az ország 1908. évi egyházi és valláserkölcsi közállapotait. I. Népesség. A magyar korona országainak népessége az 1900 évi népszámlálás szerint," 19.254,559 főre rúgott. A nép­számlálás óta lefolyt nyolcz év alatt a népesség termé­szetes szaporodása 1.776,661 lélek volt. Ha a népesség fejlődésére csak a természetes népmozgalom, a születések és halálozások alakulása gyakorolna befolyást, népessé­günk száma az 1908. év végén már 21.031,220-ra emel­kedett volna. Leszámítva azonban e számból — nem­zetközileg elfogadott módszer szerint — a legutóbbi népszámlálás alapján megállapított vándorlási különbözetet, a kiszámított népesség az 1908. év végén 20.897,820-ra tehető, a miből 18.241,872 jutna az anyaországra és 2.753,948 a társországokra. E számok alapulvételénél ha­zánk népsűrűsége az 1908. év végén 64*3 lett volna egy négyzet kilométerre, még pedig a szorosabb értelemben vett Magyarországon 64"6, Horvát-Szlavonországban pedig 62'4. 11a azonban figyelembe vesszük, hogy a népszámlálás ideje óta a kivándorlás ijesztő módon megnövekedett, a kiszámí­tott népesség fentebbi számai mindenesetre jóval magasab­bak a valóságnál, s bár a beszivárgás nagyságát kivándorlási statisztikánk többé-kevésbJbé hézagos volta miatt ponto­san megállapítani nem lehet, valószínű, hogy államunk népessége az 1908. év végén még a 20.500,000-et is aligha érte el. A hitfelekezetek aránya az 1900. évi népszámlálás szerint a birodalomban a következő volt: róm. kath. 51*5, gör. kath. 9'6, ref. 12'7. ág. h. ev. 6'7, gör. kel. 14'6, unitárius 0'4, izraelita 4'4, egyéb O'l. —Az 1908. óv végén pedig róm. kath. 52'14, gör. kath. 9'65, ref. 12-48, ág. h. ev. 6'48, gör. kel. 14 82, unit. 0'35, izrae­lita, egyéb 0'08. — Ezen tanulságos számok szomorúan bizonyítják a hazai protestantizmus népesség-arányának jelentékeny hanyatlását. A ref. arány 12'7-ről 8 év alatt 12'48-ra, az evangélikus 6'7-ről 6'48-ra, az unit. 0'4-ről 0'35-re esett, a mivel szemben a róm. kath. emelkedett 51'5-ről 52'14-re. II. Házasságkötések. Az 1908. év folyamán 188,648 házasságot kötöt­tek a Magyar birodalom területén, még pedig az anyaor­szágban 165,452-t, a társországokban 23,196-ot. Noha az 1908. évben kötött házasságok száma 12,783-mai kisebb volt az előző évinél, mégis ebben az évben is igen kedvezőnek mondhatjuk a házasulási hajlam meg­nyilvánulását, mert a házasságkötések száma jóval felül­múlja az 1907. előtti évek bármelyikében kötött házas­ságok számát. A házasságok nagy száma valószínűleg abban a körülményben leli magyarázatát, hogy 1883-ban és 1884-ben a népesség szaporodása rendkívül kedvező volt; a 24—25 év előtt született egyének most kerültek a házasulásra alkalmas korba. A házasulok hitfelekezeti megoszlása 1908-ban a következő volt: a . . 11- Ebből vegyes­Közjogi alkatrész ' A v o 1 e g e n- y v a 1 1 a B a hfaassíg a menyasszony vallása Róm. Görög Refor- Ág. h. Görög Unitá- Izrae- ^„ygjg Felek. ^ Szám 0, kath. kath. mátus evang. keleti rius lita kiv. ' ' J " szerint u Magyarország: Római katholikus.... 72.154 1.350 4.024 1.781 610 80 228 2 13 80.242 8.088 10-08 Görög katholikus.... 1.343 15.900 582 66 1.264 16 3 1 — 19.175 3.275 17*08 Református 3.387 513 19.180 608 196 165 39 4 4 24.096 4.916 20 40 Ág. h. evang 1.592 64 633 9.552 64 13 23 1 6 11.948 2 336 20"06 Görög keleti 269 1.191 150 37 20.098 13 9 1 1 21.769 1.671 7"68 Unitárius 94 27 198 7 11 392 % — — 731 339 46'37 Izraelita 209 9 69 37 11 1 7.051 — 18 7.405 354 478 Egyéb vallású 1 — 2 2 1 — 1 11 1 19 8 42'11 Felekezeten kívüli . ._ 5 1 4 1 3 — 10 1 42 67 25 37"32 Összesen 79.054 19.055 24.842 12.091 22.258 680 7.366 21 85 265.452 21.072 12 74 Ebből vegyesházasság . . 6.900 3.155 5.662 2.539 2.160 288 315 10 43 21.072 — — 1 1, -bau 8-73 16 56 22'79 2100 9 71 42 36 4"28 47 62 50'58 12*74 Horvát-Szlavonország: Római katholikus. . . Görög katholikus . . . Református Ag. hitv. evang. . . . Görög keleti .... Unitárius Izraelita Egyéb vallású .... Felekezeten kívüli . . Összesen Ebből vegyesházasság . *7„-ban 16.163 13 52 49 197 — — — ' 16.474 311 1.89 14 121 — _ 2 — — — 137 16 .11.68 35 43 20 2 — — — 100 57 57.00 32 7 216 9 — — —• 264 48 18.18 58 1 — 6.024 -— — — — 6.085 61 1,00 z — 132 132 _ z ;_ _ 4 4 — 16.302 135 102 287 6.234 — 132 4 — 23.196 493 213 139 14 59­71 210 — — — - 493 — — 0-85 10-37 57-84 24-73 3-37 — — — — 213 — —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék