Protestáns Szemle, 1899

I. Értekezések és tanulmányok - Szegedi Gergely és énekeskönyve. Barla Jenő

ható másik adat, „azután Vitébergában 1556-dik eszt."-ben tanult: valónak bizonyult Szegedinek 1557-ben Wittenbergben nyomtatásban megjelent levele alapján. Azok az énekek is, melyeket Szegediének mond, mind —G. Sz. betűkkel jelölve — meg vannak az énekeskönyvben, így azok minden kétséget kizárólag Szegedi énekei. De meg az a körülmény is, hogy mindjárt Wittenbergből kazajöttekor irodalmi konfliktusba kerül Polyánkai Mihály eperjesi lutheránus lelkészszel theolo­giai felfogása miatt : a genfi tartózkodás és a svájczi irányzat pártolása mellett bizonyít. Wittenbergben úgy látszik Melanchton van rá nagyobb hatással, kinek theologiai álláspontja eltérést mutat több sar­kalatos dogmára nézve Luthertől s közeledést a svájcziak­hoz. Révész Imre általánosságban mondja: „magyar ajkú Őseinkre Melanchton volt kiváló nagy hatással. A magyar haza reformácziójának kezdetleges forrását kétségkívül Luther szellemének hatása indította meg, de a forrás a magyar ajkúaknái tüstént melanchtoni irányzatot vett." 1 Bod Péter oda nyilatkozik, hogy a külföldet nagy számmal látogató ifjak külföldi útjokban rendesen felkeresik Wittenberget, mint má­sodik hazájokat. „Az holott abban az időben különös coetus hungaricus, magyar társaság volt, különös senior igazgatása alatt; a melyben oráltak, predikállottak s a tudományokban gyakorolták magokat, mindaddig, míg az akadémia állapotja megváltozók és a magyarokat is arra kezdék erőltetni, hogy hittel köteleznék magokat, a Krisztus testének az úrvacsorá­jában való jelenlétének, sőt mindenütt jelenvalóságának is vallására : a mely okon megháborodván 1592-ik esztendőben felkezdék hagyni Vitébergát, s nem sokára tellvességgel el is hagyák, Marburghoz és Heidelbergához ragaszkodván szoro­sabban." 2 íme Bod Péter szerint a wittenbergi tartózkodás nem vonta maga után ifjainknál minden esetben a lutheri irányzat követését. Szegedit is nem Wittenbergben töltött egy év tette azzá, a minek visszajövetele után bizonyította magát", 3 1 Dévay B. M. 58. J. 2 Szent Polikárpus. 16. ). 3 Szilády Á. I. m. II. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék