Protestáns Szemle, 1899

I. Értekezések és tanulmányok - Szegedi Gergely és énekeskönyve. Barla Jenő

Végre a zsoltár alján, az utolsó strópha után megmondja a zsoltár szereztetési idejét: „Szent Dávid az zsoltár könyvben Absolon fia előtt futtában, így könyörge mint irván vagyon, hetvennegyedik részében, ezerötszázhatvanbáromban." Meddig élvezte Németi Ferencz oltalmát, pártfogását? háuy évig volt Tokaj várában ? . . . nem tudjuk. Hosszas esz­tendőkön át bizonyára nem, mert pártfogója 1565. febr. 10-én a vár hősi védelmezése közben elesik. De Németi haláláig sem terjedt tokaji tartózkodása, bizonyítja a XXXIII. zsoltár, melyet 1564-ben Mágocsi Gáspár egri várkapitány nevére szerzett. Mágocsi buzgalma a reformáezió pártolása körül ismeretes, egyike azoknak, kik ez időből legtöbbet tesznek annak terjedése érdekében. Nagyon valószínű, hogy 1564-től kezdve pártfogása alatt működik Egerben. Mágocsi ellen ugyanezen év okt. 10-én kelt levelében panaszkodik Veran­csics Antal egri püspök, 1 hogy az ő akarata ellenére Egerben, az ő városában „házat adott a maga concionatorának s az egri várat az eretnekek otthonává tette". Egerben különben már elébb, 1560-tól különösen Fügedy János révén terjedt, hódított az evangélium. Elénk világot vetnek az ottani álla­potokra Verancsics fenmaradt iratai. 1560. febr. 27-én már arról kénytelen panaszkodni Ferdinánd király előtt: hogy „e helyen (Egerben) és a szomszédságokban a köznép, nemesség és a katonai rendek többsége lutheránus. Maklár, Nagy- és Kis-Tállya, Egerhez egy mértföldre fekvő és a püspökséghez tartozó helységek három prédikátort és egy tanítót tartanak", kik már előbb, mint ő e püspökségbe jött (1557), oda költöz­tek, kiket tévelygésök elhagyására s a római egyházba vissza­térésre hiába intett. 2 Majd miután a fenyegetések hiábavalók­sak bizonyultak, arra figyelmezteti a protestánsokat, hogy vagy térjenek vissza a kath. hitre, vagy menjenek ki a püs­pökségből, mert ellenkező esetben tömlöczre vettetnek. Eger lakossága azonban — a nép, nemesek és a katonák — szi­lárdan megáll a hite mellett, hiába küldetnek ki a királytól 1 Verancsics. Összes műnk. V. 99. 101. J. 2 Verancsics. Összes munkák VIII. 144. s köv. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék