Protestáns Szemle, 1899

I. Értekezések és tanulmányok - Szegedi Gergely és énekeskönyve. Barla Jenő

a püspök ismételt panaszára 1561. deez. 24-én Thurzó Ferencz és Dersfy István királyi biztosokul a panaszlott vallásügy intézésére, mindössze annyit tudnak kivinni, hogy a protes­tánsok az Egerhez „két olasz mértföldre eső" Tihamérba viszik ki lelkészeket, ezután oda járnak istentiszteletre. 1 A bántalmak ellenébe végre 1562. febr. 6-án a királyhoz, I. Fer­dinándhoz fordulnak kérelmökkel, melléklik hitök igazolására a debreezeniek által megküldött hitvallást. A kérvényben így panaszkodnak: ., Szentséges királyi Felségtek és biztosaik leveléből s parancsaiból, mint szinte saját követeink jelentéséből úgy érte­sültünk, bogy szentséges Felségtek haragra és bosznságra gerjedtek irántunk a rosz embereknek azon méltatlan és igaz­ságtalan vádja miatt, mely szerint mi azt a szövetséget, melynél fogva magunkat egymásnak hittel és esküvéssel lekö­teleztük, a királyi szent Felségtek elleni összeesküvésből s árulásból kötöttük s mely szerint mi az isteni törvény és tar­tozott hűségünk ellenére királyi szent Felségtek ellen párt­ütést és lázadást tervezünk és egyenesen arra törekszünk, hogy e várőrségül s védelmiil rendelt helyet Egert, a szentséges királyi Felségtek ellenségeinek kezébe átadjuk. Mint a hogy a hitetlen pogányok feladták volt Artakszerkszesnek vagy Dáriusnak és Jeruzsálem és Salamon templomának felépíté­sére szövetkezett zsidókat, stb. [Jgy mi mindnyájan, hivatkozva Isten és az ő angyalai előtt lelkiismeretünk bizonyságára, esküszünk és vallást teszünk Szentséges és királyi Felségtek előtt, igaz hittel és esküvel lekötelezve Istennek lelkünk isme­retét, hogy mi szentséges királyi Felségtek és e hely ellen összeesküvést nem terveztünk, sem ezután tervezni nem fogunk." Végre így zárják be kérelmöket: „Beigazoljuk, miszerint a mi hitvallásunk, hitünk, tudományunk igaz, szent, régi és az Isten igéjén van alapítva s megegyez a prófétai és apostoli iratokkal. Es hogy magunkat rosz akaróink azon méltatlan vádja alól, miszerint eretnekek vagyunk, kitisztázzuk: mint isteni sugallat úgy tetszett nekünk mindnyájunknak, hogy a mi hitvallá­1 Kiss Áron. I. m. 65-68. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék