Protestáns Szemle, 1899

I. Értekezések és tanulmányok - Szegedi Gergely és énekeskönyve. Barla Jenő

is tagadhatjuk, hogy öt esztendőiül fogva ez, ez ördögnek rostája közöttetek kémélletlen nem volt volna, ki ellen veletek egyetemben mindenkor vigyáztam és tusakodtam, hogy Isten segítségéből ucsuvá ne válnátok, hanem mint az jó buza, tisztulnátok inkább. De az én kijövetelem után igen féltelek benneteket". 1 Hogy a távozó papnak elhagyott nyája felől táplált aggo­dalma nem volt alapnélkülvaló, mutatták a következmények, A reformáczió hivei állandó üldöztetésnek, bántalmaknak lettek kitéve. Szegedit is még Szikszai H. Bálint egri tartózkodása alatt bántalommal illetik, sőt valószínűleg 1569. évben — midőn énekeskönyve Debreezenben napvilágot lát — elfogják, mert ez évben kegyelemért kénytelen esedezni a püspökhöz. Veran­csics iratai közt fennmaradt, az a levél, melyet 1569. júl. 26-án Szegedi ügyében Pankotai Ferenczhez, az egri vikáriushoz, intézett, melyben így ír : „Szegedi Gergely mester dolgában, a ki hozzánk kegyelemért folyamodott, tudjátok akaratomat, mely szerint ügyét nyilvánosság nélkül kell megvizsgálnotok és hogy testvéreink közül még a gyarlóbbaktól sem kell meg­tagadni elsőbben a lelki gondviselést s végiil a kegyelmet s legkivált azoktól, a kik atyai feddés és intés után az addig követett rosz útról visszatérnek s jóban foglalják magokat így kell bánni Szegedivel is." 2 Szegedi Gergely bizonyára nem tett eleget azoknak a kívánalmaknak, melyeket a püspök elébe szabott, melyek árán szabadulást nyerhetett volna, ha t. i. „eltávolítja magától" nejét, „akivel hitét együtt elhagyta", fogadást sem tett, ,,hogy ezután a maga hajlékában olyanokkal együtt nem lakik, a kik gyanúba vehetők." Kétséget nem szenved, hogy el is vette „szigorú Ítélet szerint bűnének büntetését". Mi volt a büntetés, kiállotta-e ezt Szegedi ? vagy tán épen a hitéért szenvedett raboskodás ideje alatt csukódtak le a halotti álomra szemei ? . . . nem tudjuk. Verancsics idé­zett levelének az adata utolsó életéről. Azt sem tudjuk, hol 1 Szilády A. közlése. I. m. VII. 1. 2 Ugyanott VIII. 1.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék