Regélő Pesti Divatlap, 1842. január-június (1. évfolyam, 1-52. szám)

1842-04-10 / 29. szám

228 ’s azóta, mint Thalia’ vándor papjainál tör­ténni szokott, változó szerencsével követ­kező mutatványok hozattak szilire : 27kén szoknék, a’ középszerűségen felül emel­hetné magát. Első az, hogy előadását csak úgy és akkor hiszi hatásosnak, ha fejét, „Természet ’s miveltség.“ —Mart. 1-jén j és kezeit szerfelett reszketted; második: „Saluzzói Corona“ mellyben Keszyné (Co-j midőn félre, vagy titkon beszél, lassusá- rona) és Bács (Savilliano) zajos tapsokat ga miatt szavát a’közönség nem értheti. B á c s né mindennemű szerepeit egy ugyan- azonos fogásokkal viszi. Keszyt, sajnál­nunk kell, mert maholnap egészen elrom­lik orgánuma; azonban még holló szolgák­nak , ’s mogorva aggoknak használható. Keszyné, vonzó külsejével testvérük arattak ,’s kihivattak. 3kán „ Amerikai“ — ókén „Xő és Királyné“ megbukott. 6‘kan „A'alloinások.“ 8kán szép számú nézők előtt, közkívánatra „Griseldis“; Kikén pedig „Vallomások“ ismételteitek. 12kén Keszy­né’ jutalmául „Báléj“ tömött teremben. 13kán Megint közkívánatra másodszor: művészetével, nem csak ezen’; de bár- ., Amerikai“ Bács a’ czimszemélyben in- j melly vándortársaság’ hölgyei köztt is ké­ké bb hasonlita egy száműzött Jeremiáshoz,! pes az elsőséget magánek kikezdeni; mert mint olly szabad világ’szabad fiához, mint ö játékban és tánezban egviránt kedves tii- Vmerika’ szülöttének lenni kell. Szerbe- nemény. Kist, untató egyhangúsága sze- nyi ( Merbj szerepét komikai élénkséggel j rencsétleniti, különben szeszélyes öregek- ndá; de kihivatván nem kelle úgy hollós-1 re nem rósz egyen. Kisne, ha nagyobb kodnia mint szerepében; mert ekkor nem iparral lát vállalatához, másod rangú női mint Herb, hanem mint Széchényi hiva-jszerepekre alkalmatos leend. — Aliksai, lék ki. Egy időben bizonyos pesti komi- j szorgalmas liatalszinész, Miksai né, pénz- k ii stol is látók illy tévedést, mit azonban, szedőnek ; Gallai, czédulahordónak sző­ném tudok helyesleni. Iáken „Lignerolles lettek.— Szalay, természeti sajátságok- Luiza.“ 17kén „Bárisi naplopo.“ Josi (Ki'- kai bir, mik neki jól illenek; de kisebb szyné) műértök előtt sokáig fentartja a’j szerepeket hanyagul, ’s néha önmagát is mai est’ emléket. V meltánylottak között feledve, szokott venni. Szerbényillek még egy valaki is kihivatott, de csak némely- sokat kell simítani szavalatán, ’s még in- Jyek’ kárhozatos szeszélyéből, mit ezen va- kabb szabályoznia állását és kéz-lejtéseit; lakinek tudnia kellett volna, cs megnené egyébiránt szorgalma dicsérendő, ’s ki­jelennie. lílken Bács’jutalmául: ..Zríny i pasztalatom szerint inkább van hivatása bos’ halala“ I’. Horvath Daniel (eléggé komikumra, mint egyebekre. Udvarinak rósz) fordítása szerint hét műkedvelő sege- (kezdő) tanulást, ’s gyakorlatot ajánlok, (leimével, nagy számú nézők előtt. V inti- Ataljában Bács Károly’ társaságának van kedvelők, — Mehinedel és Juranicsot ki-^ vonzó ereje, ’s minthogy ekkorig erköl- veve . mind szolgai szerepeket vivének ! ^ csiieg is jó hírben áll; méltó a’pártfogás* V függöny-őr pedig kijatsza a' közönsé- ra. — Hallani, hogy Lang, Laiigne , L. get, mert azt idő előtt lelmcsátván, a'mu- Emmi, Kovács, és Szoboszlai uj (agokúl látvány' legerdekesb helyét, az útköze- érkeztek. Spetykó Gáspár. tét, látnunk nem hagyá. — 2()kán „Gara-; S z. fehér vár, apr. Iken. E hó’ 2. bonczás diák. Alai naptol, a nagyheti áj-, 'Pörök Benjámin rendező’ jutalmára Scri- tatosságok miatt 28kaig játék szünet leven, ))0’ „Láneza“ adaték. E’ két név följogo- a színi-naplót megszakasztva , az. egyének- sítának minket tömött színházat reményié­ről közlöm lényeges észrevételeimet. Bács- ni. Csalatkozánk. Közönségünk gyér vala. nak két nagy hibája van, lilikről, ha cl- A részvényes társulat, pénzügyi állapota

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék