Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-07-07 / 1. szám

ÜIÄSODIK. ÉVIEGIED Társasclet. Mi illik , mi nem illik ? Vackot Imre . . . . 1, 33 , 65 Elmefuttatás. Csákány Laczi ..........................17 Szószármaztatások. Kakas Peti • . • • • • . • 49 Társalogjunk müveit hölgyekkel. Szarka . . • . . . 81 Társadalom V , VI. V a j d a P 6 t e r . • . • . . 97 , 161 Társasóleti tanácsok egy ifjúhoz* Szarka . . . • . • 113 A nők Graefenbergen. Vachot Imre. • * * . * . 130 A nők befolyásának okai* Idegenből Alfö ldi . * * . . 145 F.Imefuttatás a sajtóról I, II* Vachotlmre * . . * * 164 Beszély ek. Álarczos bál* Francziából Petőfi . . • • * * ■ * 5 Camilla. Idegenből Buriánlmre. * * . . . . • 79 Uram bátyám és az arszlán* Degré Alajos . . • 24 , 34 Zumrud. Szilvágyi . . . * * . * * * ■ • 37 Tens ur és tekintetes ur. Gaal * . . * - . * 54, 68 Házasodás tizenöt perez alatt. Francziából Csatár . * . . 87 Ki mit keres, végre megtalálja* Gurdélyi * * * . • 98 Emma. Francziából Szilvay...................................... ...... • 100 E skUszcgő. Ferenczy Teréz. . • • • . * * . 104 Egy becses nő gazdagsága. Idegenből F á t y o 1 f y . . • .117 A gürfUggöny. Idegenből Lemouton Emília . . . . 133 A ki másnak vermet ás, maga ősik bele. Vachot lmro . 147 Nagy Károly lyányai menyegzője. Francziából Ká ldo r * . 169 Kopott arszlán. KovácsPál..................................................185 Ü l etkcpe k. Az ujdonságiró. Nagy Ignácz* * . . . * * . • 2 Öltözet. Szemes Ábel * * . * . * * * • • 7 A nyegle. Varga Soma . * * . . • • • • * 21 Kosztosvadász. Nagy Ignácz . . .......................................41 D cáktempók. SzemesAbe! * * . * . • * . öl Lyányketrecz. Nagy I g n á ez * * . . * • • • • 66 ] Falusi költő. Fekete János * . . . • • • • * 83 ( A hárfás leány. Lakner Sándor. * * * . * * • 89 ( Egy lángész irói pályája. Zugligeti . • . . * * * 102 j Kérelmezők. Nagy Ignácz.........................* . . • • I T oldalék az „egy lángész irói pályája ' mellé. Zugligeti • 138 ] Arszlán. Szemes Ahol * • . i Színpadi kalandok. Nagy Ignácz .................................• ■ 182 » B álba készülök. Szigligeti......................................................191 I 1 14 ö 11 e ni é ii y t“ k. ] V* orecz Károly. Állatmutatvány................................• • 82 Bérczy Károly. Még egy obsitos..........................................löl C sák. A boldog szarvas . ..............................................120 C z u c z o r. Hunyad és neje 2. Atyám hamvaihoz .... Garay Alajos. Kéjelgés.................................................................58 Garay János. A dalnokot hagyjátok 58. Körének . . . 130 Graisiger Ruthárd. Néprománcz.................................., . 24 H álászy József. Az én verseim.............................................151 H évey Kálmán. Lengeség.............................................................40 Jámbor Pál. Szegény temetés...................................................167 J ókay Mór. Az arany és az ember 58. Hármas kín . . . 170 Kerényi. Agglegényi hangok 132. Dalom koszorúja . . . 165 Lóvay József. Öszszel 21. Életkorok......................................164 L isznyay Kálmán. Országgyűlési irnokdalok I — II. . . 51 Losonczy László. Anakreoni dalok 7. Felköszöntés . . 105 Mentovich György. Gáldi téren...............................................42 P etőfi. Ambrus gazda 4. Töredék a Helység kalapácsából . 21 Halvány katona 40. A leánykákhoz . ..... 54 Takarékosság 72. A nap házas élete.......................................100 Battyányi és Károlyi grófnék 115. Hozzá .... 138 Szerelem gyötrelme 137. Csokonai.......................................166 V ódegyeleti dal 181. A természet vad virága . . . 192 Pönögei Kis Pál. Zsuzsikához.......................................................42 R iskó Ignácz. Hazámhoz.....................................................................89 Sujánszky Antal. Vörösmartyhoz 19. Intés .... 138 Szakáll L a j o s.Marczi betyár.................................................122 S zékács József. Özvegy B — né sírkövére..................................19 T árkányi Béla. Förgetegben 37. Az igaz gyermek . .117 Tompa Mihály. Őszi dalok 68. Szerelem ..... 163 Túri Samu. Kültöncz..........................................................................168 Vachot Sándor. Vörös fonal 24. Vágy..................................72 G yörgy bátyám halálakor...................................................................191 Sírhalomnál 98. Egy büszke hölgyhöz................................132 V örösmarty. Hubenainé ......................................................... Balla József, Berccz Károly, An da D., C so- báncz, Bulyovszky Gy. Fekete János, Grai sigor, Greguss, Hizly József, Konézy, Kol­lo r, Hamar Dániel, Noy, Pajor, P i z a r, M a g- lódi Lajos, Új Károly, Székács Palkó stb epigram mókát írtak. V «■> ff y «■* s. Eredeti levelezés n külföldről I —111. Erdélyi János 13. 93. 125 Czuczor. S. F............................................................................................14 Csipkebokor. Ney............................,.... 40, 129 M i különbség a hegedű és a szerelmes ember közt? V. I. . . 58 Nagy Ignácz. Vachotlmre . . 77 Heine és hitsorsosai a német irodalomban. Fekete Soma - 93 Egy szó a szépségről. Valaki.....................................................105 Meghívás az ebédhez. X ...............................................................106 Néhány szó a .Mátyásemlék ügyében. V. I. ............................110 P hantázia. T u r ó c z y.....................................................................121 R ózsavölgyi Márk. Vachot Imre..............................................142 Dürer Albrecht. Vachot Sándor 166 A száműzött. Szilágyi István . . . , Színházi bírálóiak , bors és paprika, fülbevalók szépeink számára , magyarkák . kcdvszottyanló labdacsok . régi újságok , fővárosi vidéki és külföldi hírek majd minden számban. f \

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék