Pesti Divatlap, 1844. július-szeptember (1-13. szám)

1844-07-07 / 1. szám

TARTALOM Lap. Garay János. Magyar hölgy 4. Nyílt levél Yachot Imréhez Í32 1844. 259. Atyai örömek .....................................................338 G yű lay. Hozzá......................................... 335 Jókay Mór. Románcz .........................................................................146 K o r é n y i. Távolból 81. Petőfi Sándornak..........................197 B arátom lakodalmán 396 Lévay József. Bánatos ifjú..............................................................S2 L isznyay Kálmán. Vörösmartyhoz 242. Petrarca halála . 322 Petőfi. Levél Kerényi Frigyeshez 43. Kedves vendégek . 73 A boldog pestiek 108. Színházban ...... 142 Javulási szándék 176. Néprománcz.....................................200 l rtóztató csalódás 235. Néprománcz.......................................267 Búcsú a színészettől 298. Népdal.................................324 Egressy Gáborhoz 366. Népdal .............................................396 P önögei Kis Pál. Poharamhoz....................................................235 S amarjay- Magyar kard..................................................................328 S á r o s y. Mentség................................................................................303 Sujánszky Antal. A társak 106. Garay Jánoshoz . .167 Szakái Lajos. A jegyes .... 3J2 Szelestey László. Dal a dalról.............................................242 T árkányi Béla. Kinizsi a hadban................................... . 101 VachotSándor. Egy barátom emlékkönyvébe. Bizonyos ironczra 9 Betegem ágyánál 69. Egy szép irodalmi bogarászra . 134 A tekintetes, nemes, nemzetes és vitézlö urakhoz. . . 164 Balázs vitéz................................... . . .... 229 B ala József, Bánkúti, Fekete János, Greguss A., JámborPál,LosonczyLászló, Mento- vich György, Nagy Antal, Pajor István, Samarjay, SzékácsPál epigrammokat Írtak. Vegyes. Bohusné. Vachot Imre • • . • • • . • . . 2 Némelly , nőket illető közmondás és példabeszéd- Vachot Imre 19 Szigligeti. Vachot Imre. • •............................• . 34 Eredeti levelezés a külföldről 1 — VIII. Erdélyi János 56, 217 ........ 252, 281, 314, 344, 377 Novellairóink- Vachot Imre . • • . • • • • • 128 Extrafinom bors és paprika az Életképek és a Honderű szerkesz­tőjének ........................................................................................155 R achel. Egressy Gábor ...••••••• 220 Szklenói fürdő. Halász y . . • . • • • • • • 220 Kovács Pál- Vachotlmre......................................... ' .311 N agy Ignácz Tisztujítása és a vihar meg a tehén. Csobáncz . . 335 Tengerifosztás Győrött- Répczey • . ? . - • • • 346 Fővárosi nyílt és titkos hírek , vidéki és külföldi hírek , tanulságos és mu­lattató egyveleg stb- minden számban­ELSŐ ÉViEGYED. Társasélet. Lap. Magyar divat. Vachotlmre...........................................................1 N emzeti nyelv. Vachotlmre.........................................................23 Hlmefuttatás a színről. I, II , III. Vachot Imre 47, 65, 225 Tálsadalom I , II , III. VajdaPéter . . . 70, 129, 193 Rósz magyarság. Vachotlmre................................................161 F igyelem hölgyek! figyelem anyák! Szarka..............................257 Az alakoskodó és az őszinte bizodalmas. tátsalgás Vachot Imre 321 Halljuk a szép szót! Vachotlmre. . . . • • . 353 Szerelemféltés. Herloszsohn után Figaró . . . • . 385 Beszclyek. Eugen és Hermine. (Paródia) Turóczy..........................• H A nővérek. Márk................................................................35, 84 A z ó és uj világ. (Regénytöredék) Sue után F i 1 s d e p i e r r e 106 Jenny. Paul de Kock után Petőfi - . . 134, 167 , 200 Zápolya Izabella. Re m el lay Gusztáv....................................iá2 A bakó fia. Dobrosy István................................ 229, 260 V árosi és falusi elmésség. Pál ffy Albert.............................267 Első betegem. Kovács Pál.......................................................289 Mária. Francziából Fekete Soma..........................................328 N agybátyám és ipám. Németből Petőfi . . • . 357, 388 E Ietképek. Mulatság a hídon. Nagy Ignácz. ..................................................3 M űvészeti őrjöngés. Nagy Ignácz..................................................44 R ónafi , magyar színész. Szigligeti............................................69 Törvé nyszéki jelenet. Nagy Ignácz..........................................191 A z úri tehén. G a a 1- . . . . . ... .... 108 Menyus bácsi. Turóczy. 164, 207 Szólásmód. Szemes -4 bel.......................................................198 Segédszerkesztő. Nagy Ignácz.................................................235 Heti vásár. Lakner Sándor............................................ . 264 Re stauratio. Bernát Gáspár . 299 Lélia és Trenmor. Nagy Ignácz. . . , . . . . 324 Megszólás. Szemes Ábel - . . 332 Pásztoróra Székesfejérváron. FeketeJános............................367 A zsidó. LaknerSándor .396 Költemények. ^^ G z u c z o r. Pusztaszer 50. Singi ur magyarsága .... 356 C z. Népdal................................. 134 <0

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék