Pesti Divatlap, 1844. október-december (14-25. szám)

1844-10-20 / 16. szám

45 mem s óhajtásomat ez egyletre nézve. Mert nincs kívánatosabb fényűzés s külfoldieskedés által annyira megrongált társasállapo­tunkra nézve, mint a legderekabb magyar nők illy gyönyörű példája. S z i n y ei. N. Kőrös. (Műkedvelők előadása jótékony czélra.) Folyó hó 12kén műkedvelők által a helybeli koldu­lás megszüntetésére Szigligeli Szökött katonája adatott elő. E szép irányú működést a közönség közméltánylata kiséré; leg­nagyobb tetszésben részesítvén Camilla képviselőjét, B. A. kis­asszonyt , kinek gyönyörű csengő hangja, tiszta s érzelemdús előadása által ezen , különben is jeles szerep , fölötte érdekessé téteték. Megemlítem még, jó szavalata s szép hangja által Gergely szerepében magát kitüntetett G. G-t, annyival is in­kább , mert e társaság létrejötte nagy részben szorgalmának tulajdonítható. Hallgatók (kik közül egynek a műkedvelők irá- nyábani gyöngédtelen magavisetete az illetlenség rovására Íra­tott) szép számmal voltak, mind a mellett is a bejött pénzből födöztetvén a szükségesekre kiadott költség, nagyon csekély tiszta jövedelem maradt; de legalább ezen igen üdvös czél el­érhetésére történt tettleges áldozat, ha máskép nem, aláírás utján, vagy a tehetősbektől arány szerint beszedendő öszveg által kivántatólag öregbittetvén, szeretem hinni : hogy kívánt siiker nélkül nem maradand.*) Lengyelfy Károly. Külföldi hírek. Párizs. Lajos Fülöp Neuillyből Diéppebe utazik, hogy Duquesne hires tengerészhős emlékének fólszentelésénél jelen legyen. — Az Odeonszinház igazgatója, ki néhány hónap előtt Destigny írótól egy drámát vett át előadatás végett, ezt azonban különféle mentségekkel mindeddig halogatta, a törvény által 300 frank kármentési díjra itélteték, mit az Írónak köteles lefizetni; azon kívül méghagyaték neki, hogy, 1500 frank büntetés mellett, a darabot négy hónap alatt adassa. (Mikor terjeszkedik nálunk (Ilyesmire a törvény?). — Nem rég a nemzeti testőrség egy do­bosa , Boissot, az utczán egy csomó papirt talált; közelebbi vizs­gálat után kisült, hogy azok bankjegyek és váltók voltak lmillió 800,000 frank értékkel. A birtokos, egy gazdag angol, a becsü­letes megtalálónak 28,000 frankot ajándékozott. — Liszt jelenleg Toulouseban van , de, mint mondják, nem nagy zajt üt. — Az ajándékok közt, mellyeket Lajos Fülöp visz Victoria királynőnek, többek közt egy 250,000 franknyi értékű shawl van. — Soult marsall, mint hírlik, igen melancholicus lett, s nem gondol egyéb­ről , mint sírjáról, mellyet a maga számára Saint-Armandban építtet. —Alig dijaztatott valaha történetiró úgy, mint Thiers, ki egy részvényes egyesülettől a consul- és császárság történe­teinek megírásáért fél millió frankot kap. Barcelona, hol már két színház van, most harmadikat építtet, melly, a mint állítják, a legszebb s legnagyobb lesz Eu­rópában. Potsdamban nem rég egy öreg, a vaskereszttel díszí­tett s sebhelyekkel rakott katona állt a palota előtt, a királynak, *) Ugyanezen műkedvelői előadásról még egy más level is küldetett hozzánk, de ezt méltányosabbnak, s igy kiadásra méltóbbnak találtuk. A s z e r k. ki épen kikocsizni szándékozék, kérő levelet adandó át. A király jött, de a szolgák visszautasiták a katonát, minthogy, mint mon­dák, ő felsége nem ér rá, őt meghallgatni. Ekkor fölkiálta a ha- dastyán ,,1813,14 és 15ben ,előre' volt mindig a jelszó, s most e szolganép azt mondja : hátra!“ Ez megtette hatását. A király inte a katonának, s maga vette el tőle az esdő levelet. Kölnből vasutakon s gőzösökön egy nap alatt 11 tal­lérért Londonba mehetni. London. Egy angol posztógyár egy darab posztót ké­szít , melly 8% mérföld hosszú lesz, s melly a londoni sz. Pál- templom tökéletes kidíszítésére szolgáland. Moszkvában is keletkezik a télre olasz opera. (Háj- szen a nélkül főn sem állna). — Oroszországban 100,000 tem­plom, 400 szerzetes- és 100 apácza-klastrom van. Róma. Vizenzo Camuccini hires festő, a pápai képcsar­nok igazgatója, 72 éves korában meghalt. N e w - V o r k. Az éjszakamerikai egyesült statusok adós­sága most 234,005,648 dollára megy. Németországban Sue „Örök zsidó1‘ja eddig tizen­három fordításban jelent meg. Irodalmunk. Kisfaludy-társaság. V. közlés a Kisfaludy-társaság népköltési gyűjteményéről. A hazafias meleg részvét, melly a társaság által eszkozlött népdal-gyűjtemény első eszméjének megpendülte óta olly örvendetes mértékben mutatkozott : nem­hogy szünőben vagy csökkenőben volna, de mint e mai újabb tudósítás mutatja , folytonos éberség s növekedésben van; az utóbbi 4d. közlés óta t. i. ismét 7 rendbeli, köztük néhány igen terjedelmes küldemény érkezett be , szám és névszerint . 18) Békésmegye Körös Tarcsa helységében Szőke István ur iskolatanitó összegyűjtött 49 népdalt, átnézve s beküldve Sza­káll Lajos által. 19) Horváth Elek ur Vasmegyéből 12tőt volt szives kül­deni. 20) Szombathelyről Simon Vincze praemonstrati pap s ta­nító 40 darabbal szaporitá gyűjteményünket. 21) Ugyan Szombathelyről Szelestey László ur eddigi kül­deményét ismét 11 népdallal s néhány táncz s mulatságok al­kalmával rogtönöztetni szokott úgynevezett,rigmussal1 szaporitá, s igen talpra esett vőfélköszöntéseket is Ígért. 22) Győrből Baki Gábor professorii darabot hangjegyek­re téve. 23) Pajor István ur Nógrádiból előbbi igen tartalmas kül­deményét 75 uj darabbal szaporita. Vegre 27) Székesfehérvárról H. Karácsony József ur legközelebb meghalt testvérének H. Karácsony Lázár urnák hátrahagyott iro­mányaiból egy 200 népdalt magáhan foglaló kötettel, mellyben a dalok szövege, s ismét két kötettel, mellyekben ezeknek ugyan­csak a boldogult által hangjegyekre- (guitárra) tett melódiái fog­laltatnak. Melly becses közleményekért midőn a társaság szives kö­szönetét nyilvánítaná , egyszersmind eddigi hazafimi bizodalom- mal az érdekes ügynek további pártolására a t. ez. hazafiakat továbbá is felkéri. Pesten oct. 12kén 1844. Garay, m. k. h. titoknok. ____

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék