Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-02 / 18. szám

294 Wagner József, (3—2) mükereskedésóben legújabban megjelent és kapható : U g r Ó S, népies magyar, zongorára, szerzé Rózavölgvi M .................................1.1 kr. K oszorú, magyar társas-táncz, zongorára, szerzé Rózsavölgyi M. . 30 ,, Hét eredeti népdal, zongora kísérettel. Szerzé Szénfy Gusztáv . . 30 ,, Induló Szökött k a t O n á b Ó 1, zongorára alkalmazva .... 15 ,, 3—1 NEMZETI KÉPCSARNOK. Magyar Írók és művészek hű képmásaiból. —Alólirt gondoskodók arról, miszerint a Pesti Divatlap mellett Barabás müvészhazánkfiától rajzolva megjelent, s közkedvességgel fogadott jeles arczképek az előfizetési utón kívül is megszerezhetők legyenek , s irodal­munk és művészetünk baráti egy olly nemzeti képcsarnok birtokába juthassanak , melly díszére válnék bármelly fényes teremnek is. Eddigelé már a következők igen hű arczké- pei adattak ki általunk: Czuczor, Garay, Kovács Pál, Nagy Ignácz , Rózsavöl­gyi, Schódelné (mint Bátory Mária), Szigligeti, Vahot Sándor és Vajda Péter. Egy-egy nagyalakú példánynak lehető legjutányosabb ára 40 kr p. p. a kisebb példá­nyoké 30 kr. — Pesten kaphatni minden müárusnál , a Pesti Divatlap kiadóhivatalában, s Eggenberger könyvkereskedésében , s általa minden magyarhoni mű- és könyvkereske­désben, Vahot Imre, kiadó. Épen most került ki sajtó alól 4—1 s már e hét elején minden fővárosi könyvkereskedésben kapható lesz : JÁNOS VITÉZ. Verses népmese. Irta Petőfi Sándor. — Kiadja élőbeszéddel s két képpel Vahot lnne. Ára 40 kr. p. p. — Továbbá I. REST AURÁCZIÓ É S II. FARSANGI ISKOLA. Eredeti vígjátékok. Irta és kiadta Vahot Imre. Mindkettő egy füzetben. Két színpadi képpel. Ára csak 1 ft. p. p. Mindez a kiadónál, a Pesti Divatlap kiadóhivatalában is kapható. Nemzeti színház. Hétfőn tavaszelő 3kán 1845. bérletszűnéssel adatik : Füredy Mihál jutalomjátékául EZRED LEÁNYA. Vig opera 3 felvonásban D onizettitöl. KIADJA ERDÉLYI JÁNOS. NYOMAT1K BUDÁN AZ EGYETEM BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék