Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-06 / 19. szám

310 3—2 NEMZETI KÉPCSARNOK. Magyar irók és művészek hű képmásaiból. — Alólirt gondoskodók arról, miszerint a Pesti Divatlap mellett Barabás müvészhazánkfiától rajzolva megjelent, s közkedvességgel fogadott jeles arczképek az előfizetési utón kívül is megszerezhetők legyenek, s irodal­munk és művészetünk baráti egy olly nemzeti képcsarnok birtokába juthassanak , melly díszére válnék bármelly fényes teremnek is. Eddigelé már a következők igen hű arczké- pei adattak ki általunk: Czuczor, Garay, Kovács Pál, Nagy Ignácz, Rózsavöl­gyi , Schódelné (mint Bátory Mária), Szigligeti, Vahot Sándor és Vajda Péter. Egy-egy nagyalakú példánynak lehető legjutányosabb ára 40 kr. p. p. a kisebb példá­nyoké 30 kr. — Pesten kaphatni minden műárusnál, a Pesti Divatlap kiadóhivatalában, s Eggenberger könyvkereskedésében , s általa minden magyarhoni mű- és könyvkereske­désben, Vahot Imre, kiadó. Verses népmese. Irta Petőfi Sándor. — Kiadja élőbeszéddel s két képpel Vahot Imre. Ara 40 kr. p. p. — Továbbá Eredeti vígjátékok. Irta és kiadta Vahot Imre. Mindkettő egy füzetben. Két színpadi képpel. Ara csak 1 ft. p. p. Mindez a kiadónál, a Pesti Divatlap kiadóhivatalában is kapható. Több rendbeli levél lapunk jövő számára halasztatott. A PESTI DIVATLAP -ra április elejétől junius végéig előfizetni lehet postán 3 frt 30 kr., helyben 3 frt, áprilistól december végéig postán 9 , helyben 7 frt Teljes számú példányokkal már ez évneg-yedre nem szol- gfálkatunk. Nemzeti színház. Pénteken, tavaszelő 7-kén László József javára bérletszünéssel először : Párisi szerencse-vadászok. Színmű 5 felvonásban. írták d’Ennery és Gangró. Fordította, s az előfordulandó kardalt szer­zetté Egressy Béni. Az uj diszitménveket festette Engerth. Megjelent, 4­s a kiadó által minden fővárosi, s Eggenberger J. és fia által minden vidéki könyvárusnál kapható : 4—2 I. REST AURÁCZIÓ É S 11. FARSANGI ISKOLA. 30 kral. KIADJA ERDÉLYI JÁNOS. NYOMATIK BUDÁN AZ EGYETEM BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék