Pesti Divatlap, 1845. január-március (1-25. szám)

1845-03-16 / 22. szám

3—3 NEMZETI KÉPCSARNOK. Magyar írók és művészek hű képmásaiból. — Alólirt gondoskodók arról, miszerint a Pesti Divatlap mellett Barabás müvészhazánkfiától rajzolva megjelent, s közkedvességgel fogadott jeles arczképek az előfizetési utón kívül is megszerezhetők legyenek, s irodal­munk és művészetünk baráti egy olly nemzeti képcsarnok birtokába juthassanak , mellv díszére válnék bármelly fényes teremnek is. Eddigelé már a következők igen hü arczké- pei adattak ki általunk: Czuczor, Garay , Kovács Pál, Nagy Ignácz, Rózsavöl­gyi, Schódelné (mint Bátory Mária), Szigligeti, Vahot Sándor és \ajda Péter. Egy-egy nagyalakú példánynak lehető legjutánvosabb ára 40 kr. p. p. a kisebb példá­nyoké 30 kr. — Pesten kaphatni minden müárusnál , a Pesti Divatlap kiadóhivatalában . s Eggenberger könyvkereskedésében , s általa minden magyarhoni mű- és könyvkereske­désben, Vahot Imre, kiadó. ajánlja jelesen ismert Belföldi keztyűinek raktárát mind tizenketted számra , mind e- gyenként a legjutányosabb gyári áron Mildrer A. Halászhoz czimzett kereskedésében (vácziutcza Almásyház) hol egyszersmind többféle belföldi áruczikkek találhatók hölgyek és férfiak számára. ROBICSEK JAKAB, szobafestő ajánlja gyors és csinos munkáját; (Lakása háromdobut- cza) az arany mérőnél. Verses népmese. Irta Petőfi Sándor. — Kiadja élőbeszéddel s két képpel Vahot Imre. Ára 40 kr. p. p. — Továbbá Eredeti vígjátékok. Irta és kiadta Vahot Imre. Mindkettő egy füzetben. Két színpadi képpel. Ára csak 1 ft. p. p. Mindez a kiadónál, a Pesti Divatlap kiadóhivatalában is kapható. A PESTI DIVATLAP -ra április elejétől junius végéig előfizetni lehet postán 3 frt 30 kr., helyben 3 frt, áprilistól december végéig postán 9 , helyben 7 frt 30 kral. KOPFSGUTTKR FÜLÖP 2—3 POZSONYBÓL Megjelent, 4­s a kiadó által minden fővárosi, s Eggenberger J. és fia által minden vidéki könyvárusnál kapható: 4—4 I. É S II. FARSANGI ISKOLA. KIADJA ERDÉLYI JÁNOS. NYOMAT1K BUDÁN AZ EGYETEM BETŰIVEL.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék