Rendőrségi közlöny, 1949 (5. évfolyam, 2-15. szám)

1949-01-08 / 2. szám

Rendkívüli szám 5. ÉVFOLYAM 2 SZÁM 1949 JANUÁR 8. RENDŐRSÉGI *■ KÖZLÖNY ­• 4 BELÜGYMINISZTÉRIUM 733Í3 m ív TARTALOM: 1948. évi LX1I. törvénycikk a katonai büntető­törvénykönyvről .. ............................... 29 1948. évi LXIII. törvénycikk a katonai igazság­ügyi szervezetek, va'amint a katonai büntető- bíráskodásban a fellebbvitel módosításáról 45 51.763/1948. H. M. sz. A katonai büntetőtörvény- könyvről szóló 1948. évi LXI1. törvénycikk és a katonai igazságügyi szervezet, valamint a katonai büntetőbíráskodásban a tellebbvitel rriódosításáró szóló 1948. évi LXIII. törvény­cikk hatálybaléptetése .................................... 55 1948. évi LXII. törvénycikk a katonai büntetőtörvénykönyvről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. FEJEZET. Bevezető rendelkezések. A büntetőtörvények alkalmazása. 1. §. Amennyiben a törvény eltérően nem ren­delkezik, a katonai büntetőbíráskodás alá tar­tozó személyekre mind a közönséges bűncselek­mény, mind a katonai bűntett és a katonai vétség tekintetében a közönséges büntető- törvény szabályait kell alkalmazni. Katonai bűncselekmények. 2. §. (1) A jelen törvény Második Részében meghatározott bűntettek 'és -vétségek kato­nai bűncselekmények. Katonai bűntett vagy vétség az a bűncselekmény is, amelyet más törvény annak nyilvánít. (2) Katomai bűntettet és katonai vétséget tettesként csak katona követhet el. (3) A katonai bűntettet és a katonai vét­séget mindig hivatalból kell üldözni. Idegen állam katonája ellen elkövetett bűncselekmény 3. §. Háború idején kölcsönös szolgálati együtt­működés alatt idegen állam katonájával szem­ben elkövetett katonai bűncselekményt viszo­nosság feltétele mellett úgy kell büntetni, mintha azt a magyar honvédség tagja ellen követték volna el. Háború ideje. 4. §. (1) A kormány rendelettel határozza meg és teszi közzé azt a napot, amelyen a háború idejére szóló különös büntetőjogi rendelkezé­sek alkalmazása kezdődik, illetőleg végződik. (2) A kormány elrendelheti azt is, hogy a jelen törvénynek és egyéb jogszabályoknak egyes vagy összes olyan büntető rendelkezései, amelyek háború idejére szólnak, abban az esetben is alkalmaztassanak, ha a büntetendő cselekményt háború idején kívül, de az orszá­got közvetlenül fenyegető háborús veszély ideje alatt követik el. II. FEJEZET. A törvény személyi hatálya. 5. §. A jelen törvény rendelkezéseit a kato­nákra kell alkalmazni, kivéve a Negyedik Rész 130., 131. §-aiban foglalt rendelkezéseket, amelyeknek hatálya a polgári büntetőbírás­kodás alá tartozó személyekre is kiterjed. r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék