Repülés, 1968 (21. évfolyam, 1-12. szám)

1968-10-01 / 10. szám

mmfflmavmffl VÍZSZINTES: 1. Az erre törté­nő leszállás fényképes anyagot közöltünk augusztusi számunk­ban. 10. Iskolai füzet. 11. Tenger, angolul. 12. Budapesti közleke­dési eszköz becézve és névelővel (a 4. kockába kettősbetű). 14. Gyermekváros van Itt. 15. Az OSTYV elnöke (neve elé a „de” szócska is kell). 17. Az amerikai polgárháborúban a déliek főpa­rancsnoka. 18. JM. 19. Térkép és irómappa, idegen nyelven. 20. Kor, korszak, idegenből átvett szóval (ék. h.). 22. RR. 23. Micso­dát? 25. Kis úttörő egység. 27. Tüzérségi egység. 29. Vörös, an­golul. 31. Vajon azt? 33. Szójáru­lék. 34. Negatív elektród. 36. Az eje. rövidítés kevert betűi. 37. A motoros műrepülő világbajnok­ság színhelye 1968-ban. 38. Angol sörfajta. 40. Romániai folyó ma­gyar neve. 41. A sietni ige — német szóösszetételekben. 43. Férfinév. 45. Por és víz keveré­ke, ford. 46. Ezt kapnak a repü­lőversenyek győztesei és helye­zettjei, névelővel (és a tisztelet szó hozzáadásával). 47. Három, oroszul. 49. Legnagyobb hírközlő szervünk nevének rövidítése. 50. Visszaás! 52. Szántóeszköz. 54. A lengyel légiforgalmi társaság röv. 55. US. 56. Hely, helység, németül. 58. Mind, minden, né­metül, semleges nemben. 60. HTI. 61. Kikötőváros az NSZK- ban. 63. Nem az! (ék. h.). 64. A Balaton jege „teszi” télen. 65. A lesznói vitorlázórepülő világ- bajnokságon a standard kategó­ria győztesének teljes neve. FÜGGŐLEGES: 1. Kémiai elem, rendszáma 24. 2. Meztelen női testet ábrázoló művészi fest­mény. 3. VA. 4. Szovjet határ- állomás magyar neve a szovjet- magyar határnál. 5. Részben frissen (!). 6. Oldal (könyvlap), angolul. 7. Éneklő szócska. 8. Az Operaház építője. 9. Osztrák vegyész, a gázizzó feltalálója (. . . -harisnya). 10. Orenburgi iskolájukról nemrégen kis cikk­ben emlékeztünk meg. 13. Vi­lághírű szovjet repülőgéptervező teljes neve (az 1. kockába ket­tősbetű). 15. Régi súlymérték. 16. Súlyemelőnek, birkózónak nél­külözhetetlen. 19. Szovjet repülő- géptípus. 21. A rejtvények örök menyasszonya. 23. Fuldoklót ki­húz a vízből. 24. Régi-régi har­cosok, például az első háború derék pilótáinak gyűjtőneve is (egyesszámban). 26. Egyik nagy alföldi városunkból való (vagy: magyar repülőgéptervező volt). 28. A tantál kémiai jele. 29. Se­gítségével biztonságos az éjsza­kai repülés is. 30. A Tanácsköz­társaság kiváló pilótája (Sza­muely elvtársat vitte a Szovjet­unióba). 32. Személyed. 34. KGM. 35. Sűrű, más szóval (pél­dául haj jelzője). 39. A pincébe! 42. Kettő, római számmal. 44. Svéd váltópénz. 46. Tat-kevere­dés! 48. Vonatkozó névmás, ford. 49. Ruhát tisztít. 51. Szóló egy operában. 53. Ész, agy. 54. Titokban figyelj! 55. Az USA egyik állama. 57. Fél tenger! 59. Törvény, angolul. 60. Több mint bizalom. 62. 450, római számmal. 64. Visszaír! Beküldendő a vízsz. 1, 37. és 65., valamint a függ. 10. és 13. sz. sor megfejtése legkésőbb ok­tóber 28-ig. A szeptemberi számunkban közölt keresztrejtvény megfejté­se: Sabena, Kairói, Mentőejtőer- nyök, A veterának napja. Könyvutalványt nyertek: Szu- csáki János, Budapest, Bajnovlcs László, Budapest, Kondorost Ist­ván, Kerekharaszt, Goldner Ibo­lya, Budapest, Tánczos Ilona, Bu­dapest. Az utalványokat postán küld­jük el. FIGYELEM! Kérjük rejtvényfej- töinket, hogy megfejtéseiket ki­zárólag levelezőlapon küldjék be „REJTVÉNY” megjegyzéssel. AEROFIL ATÉLIA TU-134 REPÜLÉS, képes folyóirat, a Magyar Honvédelmi Szövetség lapja. Megjelenik havonta egyszer. — Szerkesztőség: Budapest, V. Beloian­nisz u. 16. Telefon 110-897. — Szerkeszti a szerkesztő bizottság: Felelős szerkesztő: SAROSI GYULA. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: TÓTH LÁSZLÓ igazgató. Kiadóhivatal: Budapest VI., Révay utca 16 Telefon: 118-660. — Terjeszti a Magyar Posta. Elő­fizethető bármeÍRi EŐstahlvatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, és i Posta Központi Hírlap Irodánál [KHI. Budapest V., József nádoiyJfgSP/,!. sa.J .közvetlenül, vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: egyéni 61.231, közületi 61.066], valamint átutalással h&áP**/) ’tA ___________a KHI. MNB. 8. sz. egyszámlájára. Előfizetési díj: évi 48,— Ft._________________________________________ E gyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest. Felelős vezető: JANKA GYULA igazgató Múlthavi (1948. szeptember) számunk hátsó bo­rítólapján közöltük a TU-134-es szovjet utasszál­lító repülőgép fényképét. A MALÉV járatain a jövőben két ilyen gép is üzemel. Többen kérték makettkészitésre alkalmas rajzát. Most ezt a főbb méretekkel és két részletképpel adjuk: fesz­táv 29 m, hossz 34,3 m, mag.: 9,2 m, szárnyfe- lület 113 m:, repüiősúly 38 000 kg, máz. seb. 920 km éra. Utazó seb.: 880-850 km/éra. Mas. ma­gasság 13 000 m, hatótáv 4500 km. A bélyeggyűjtésnek ma már negyedmillió szervezett képviselője van hazánkban. Te­kintettel e széles körű érdeklődésre, lapunk­ban rendszeresen beszámolunk azokról a bélyegújdonságokról, amelyek a repüléssel kapcsolatosak. Ez úton etmlékézünk meg a Magyar Pos­ta első légiposta bélyegeinek klbocsájtásá- ról is, amelyeket 50 évvel ezelőtt, a Buda­pest—Wien légiposta járat megindítása al­kalmából — 1918. VII. 4. — hozott forga­lomba. A jubileummal kapcsolatban folya­matosan be fogjuk mutatni az eltelt 50 év magyar légiposta bélyegeit. Az első ma­gyar légiposta bélyegek az ún. „Arató-Par­lament” bélyegek felülnyomásával készül­tek, 1,50 és 4,50 Korona névértékkel. Az 50 évvel ezelőtt megindított postajárat repülő­gépét dr. August Raft-Marwil és Vargha Emil honvéd főhadnagy vezették. Dr. Au­gust Raft-Marwil, aki egyébként az I. világ­háborúban a Monarchia tábori pilótája volt, az elmúlt évben az „AEROFILA 67” légi­posta bélyegkiállitás rendező bizottságának a meghívására hazánkban tartózkodott. — Az első magyar légiposta járat repülőgépe, a 200 lóerős motorral felszerelt „Branden­burg”, 2 óra 03 perc alatt tette meg a Bu­dapest—Wien közötti távolságot. A jubile­umról a Magyar Posta egy új légiposta bé­lyeggel emlékezett meg, amelyen a bécsi Szt. István-székesegyház látható. Az olasz posta egy évvel előzte meg ha­zánkat, a Torinó—Róma légiposta járat 1917-ben történő kísérleti megindításával. Az olasz posta az 50. jubileumi évre kiadott bé­lyegén bemutatja a „Pomilio PC 1” repülő­gépet, amely az első olasz légiposta külde­ményeket szállította. Ez évben ünnepli 50 éves fennállását az Angol Királyi Légierő (R. A. F.). Az angol posta a katonai repülőgépek fejlődését szimbolizáló bélyeget hozott forgalomba a jubileum alkalmából. Dr. Jasinszky István

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék