Révai Nagy Lexikona, 13. kötet: Lovas-Mons (1915)

M - Mária Anna-rend - Mária Annunciáta - Mária Antoinette - Máriabalzsam - Máriabesnyő - Máriabisztricza - Máriabogács - Máriabogár - Mariabrunn - Máriacell - Mária csatorna-rendszer - Maria da Gloria - Mária Dorottya - Maria-Einsiedeln - Mária Eleonóra - Maria-Enzersdorf - Máriafalva - Márioaffy - Máriafölde - Máriafű - Mariage - Mariagrün - Máriagyűd - Mária hava - Máriahavas - Máriaháza - Mária Henrietta - Mariahilf - Mária hirdetésének napja - Mariahofi marha - Máriahuta - Mária Immakuláta - Mária-intézetek - Mária-jege - Mária Jozefa - Máriakálnok - Mária Karolina - Máriakéménd - Mária-képek - Mária-kongregációk

Mária Anna-rend — 411 — Mária-kongregációk Mária Anna-rend, szász női rendjel, melyet III. Frigyes Ágost szász király 1906 máj. 15. ala­pított anyjának, György király feleségének em­lékére. Három osztálya van. Jelvénye nyolcágú, aranyszegélyű égszínkék kereszt, középpajzsán a király anyjának arany arcképe. Az I. osztály jelvénye arany koronán függ, a másodiknál nincs korona, a harmadik egészen ezüstből van. Szalagja világoskék, fehér szegéllyel. Mária Annunciáta főhercegnő, 1. Mária, 15. Mária Antoinette, franc, királyné, 1. Mária, 39. Máriabalzsam (növ.), 1. Galophyllum. Máriabesnyő (Besnyö), Gödöllőhöz tartozó nyaralótelep Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. gödöllői j.-ban, (1910) 380 magyar lak., vasúti megálló, postahivatal, u. t. Gödöllő, Kapucinus-kolostora és kápolnája van, a kápolna sírboltjában a Grassal­kovich-család tagjai vannak eltemetve. M. hajdan népes község ós a horvátországi Iván-család bir­toka volt; ettől Zsigmond király 1387. pártosko­dás miatt elvette és Ilsva Leustach kir. udvarmes­ternek adta ; 1430. Hatvani Mátyásé volt, utóbb elpusztult. A XVII. sz.-ban Gödöllőhöz tartozó puszta volt s azzal együtt Grassalkovich Antal bir­tokába jutott; ő építtette a kolostort és a loretomi kápolnát 1759—61-ig. A kápolna a régi Besnyő község századokonátrombanheverő templomának helyén épült; építésekor 1759 ápr. 1. csontból ké­szült Mária-szobrot találtak a romok közt s azóta M. híres búcsújáróhely: a kolostort és kápolnát ezért 1769—71-ig megnagyobbították. 1774-75. Fessler János, a híres történetíró, mint szerzetes 14 hónapot töltött itt. Máriabisztricza, község, 1. Marija-Bistrica. Máriabogács (növ.), 1. Silybium. Máriabogár, 1. Katicabogarak. Mariabrunn, 1. Hadersctorf. Máriacell, búcsújáróhely, 1. Mariazell. Mária csatorna-rendszer (oroszul: Marijns­kaja systema kanalov), természetes ós mester­séges víziutak rendszere, amelyek a Volgát (Kaspi-tenger) a Névával (Keleti-tenger) kötik össze. Áll a Sekszna-folyó (434 km.), Bjelozeri­csatorna (68-3 km.), Kovsa-folyó (71 "5 km.), Mária­csatorna (Kovsa- és Vitegra-folyók közt, 9"6 km.), Vitegra-folyó (544 km.), Onega-csatorna (72'5 km.), Szvír-folyó (217-6 km.), Szvír-csatorna (43), Szjasszi-csatorna (11'7), I. Péter és II. Sándor cár csatorna (109*8 km.) részekből, hosszúsága tehát 1092'4 km. s így a Volga torkolatától a Nóva torkolatáig 3913 km. hosszú víziút nyilt. Leg­utolsó része 1890—96-ig készült el. Maria da Glória, Portugália királynője, lásd Mária. 47. Mária Dorottya, 1. főhercegnő, József nádor neje, 1. Dorottya, 1. 2. M. főhercegnő, József főherceg leánya, 1. Mária, 16. Maria-Einsiedeln, 1. Einsiedcln. Mária Eleonóra, 1. magyar királyné, római­német császárné, 1. Mária, 12. 2. M., svéd királyné, 1. Mária, 55. Maria - Enzersdorf, alsóausztriai község és búcsújáróhely, 1. Enzersdorf. MáriaJalva, kisk. Vas vm. felsőőri j.-ban, (1910) 396 német lak., postahivatallal, u. t. Felsőlövő. Nevezetes gótstílü régi temploma, mely 1469. épült, 1666. megújították és Steindl Imre 1884. államköltségen renoválta. Egyike legszebb gót ízlésű építkezéseinknek. M. mellett barnaszén­bánya van. Máriaffy, Szaitz Leó (1. o.) írói álneve. Máriafölde (azelőtt: Nagytéremia), nagyk. To­rontál vm. nagykikindai j.-ban, (1910) 2807 német és magyar lak., vasútállomás, posta-, távíró- és távbeszélő hivatal. Lakosai jelentékeny borter­melést űznek. Máriafti (növ.), 1. Hierochloe. Mariage (franc., ejtsd: mariázs) a. m. házasság. Az ily nevü kártyajátékot 1. Máriás. Mariagriin, kiránduló hely a stíriai Graz mel­lett, a várostól egy órányira, szanatóriummal; csinos kis templomát a gyönyörű erdőségben 1665. építették. Máriagyíid, község, 1. Gyikl. Mária hava. A kat. egyházban május hó, mint az év legszebb hónapja, a b. Szűz Mária tisztele­tének van szentelve. E hónapban tartják az ú. n. májusi ájtatosságot, amely rendes körülmények között szentbeszódbői ós a b. Szűz Máriának virá­gokkal gazdagon felékesített oltára előtt mondott loretói litániából áll. Máriahavas (azelőtt: Mariaschnee), kisközség Krassó-Szörény vm. járni j.-ban, (1910) 692 oláh lak.; u. p. ós u. t. Szászkabánya. — L. még Kis­máriahavas. Máriaháza, Solthoz tartozó puszta Pest-Pilis­Solt-Kiskun vm. dunavecsei j.-ban, (1910) 800 ma­gyar lak.; u. p. ós u. t. Dunavecse. Mária Henrietta, belga királyné, 1. Mária, 32. Mariahilf, Bécs VI. kerülete, (1910) 64,147 lak. L. Bécs. Mária hirdetésének napja, 1. Gyümölcsoltó boldogasszony. Mariahofi marha, 1. Szőke marha. Máriahuta, Gölniczbányához tartozó vasérc­bányatelep Szepes vmegyében, az osztrák bánya­ós kohómú r.-társ. tulajdonában, 800 munkással, vasúti állomással (Máriahuta-Zakárfalva), posta­és telefonállomással; évi termelése l-l mülió q. nyersvasárú. Mária Immakuláta főhercegnő, 1. Mária, 18. Mária-intézetek, 1. Angol kisasszonyok. Mária-jege, víztiszta, átlátszó gipsz. Mária Jozefa főhercegnő, I. Mária, 19. Máriakáinok (azelőtt: Káinok), kisk. Moson vm. magyaróvári j.-ban, (1910) 857 német és ma­gyar lak., postahivatal, u. t. Moson. Mária Karolina, 1. főhercegnő, 1. Mária, 20. 2. M„ nápolyi királyné, 1. Karolina, 4. Máriakéménd (azelőtt: Kéménd), nagyközség Baranya vm. pécsváradi j.-ban, (1910) 1260 német lak., postahivatal, u. t. Németbóly. Mária-képek, 1. Madonnaképek. Mária-kongregációk, a kat. egyházban kor, állás és nemek szerint szervezett, tisztán vallásos egyesületek a keresztény tökéletesség előmozdí­tására, a boldogságos Szűz Mária tiszteletének és követésének közvetítésével. Származtak (1563) azokból a tanulógyülekezetekből, amelyeket Leon (Leunis) János, Jézus-társasági atya alakított a római kollégiumban a jámborság, erkölcstiszta-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék