Romániai Magyar Szó, 1948. október (2. évfolyam, 326-352. szám)

1948-10-01 / 326. szám

Ára 4 (ej ROMÁNIAI taxa postalä plätitä ín mimé- rar conf. aprobárii Dir. Ger P.T.T. No. 265.092/947 OitSóbsr 5-én keidfidik a burgonya és olajmag vah begyűjtése A magyar tannyelv« érettségi bizottságok össz^éteie Fegyveres összetűzések Párásban Rwxerkessötó: KACSÓ SÁNDOR 0RSM88S DEMOKRATIKUS NAPILAP gnValriL szerkesztő: ROBOTOS IMRE Hatalmas ünnepségek közepette Megkezdődött az őszi vetési hadjárat ügyi miniszter, a Román Nép­köztársaság szófiai nagykövete is jelen volt továbbá, Torda-megyé- ben, Maros-megyében és Erdély és Bánát számos más vidékein is. napirendre tűzték az BfSz közgyűlésén a $z©v§et béke* a vasi a tói Az ország egész területén meg­kezdődött az őszi vetési csata. Ezúttal azonban nemcsak a szo­kás«» őszi munkálatok elvégzé­sét vállalta magára a dolgozó pa­rasztság, hanem példanélküli gaz- isisági győzelemmé kívánja avatni ízt. amely az őszi vetési hadjárat teljes sikerét kell biztosítsa. A vetési hadjárat hatalmas ün> aepségek közepette nyűt meg, ^románia különböző megyéiben, tkárcsak Erdély és Bánát közsé­geiben, a képviselők és helyi po­litikai vezetők jelenlétében tett fogadalmat a dolgozó parasztság, bogy nem csak végrehajtja, de túlteljesíti a kormány szervei kidolgozta őszi vetési terveket. összesen í millió 700 ezer hektár területet kell az ősz folya­mán bevetni. Különös gondot fordítanak arra, hogy a földet a legjobb körülmények között dol­gozzák meg és a legválogatottabb vetőmagot használják, mert csak így lehet növelni a föld hozamát. Kolozsmegye számos községé­ben megünnepelték a vetési csata kezdetét. így többek között Hid- almás községben Victor Dúsa képviselő, valamint a különböző politikai pártok képviselői, élü­kön a Román Munkáspárt meg- bizottjának kiküldöttjével hatal­15 nagyváradi személy repülőgépen külföldre akart szóm A nagyváradi áMambiztonsági hivatal átadott az ügyész­ségnek 15 nagyváradi lakost, akik az elmúlt hetekben, óriási értékekkel, repülőgépen külföldre akartok szökni. A bűnszö­vetség több ismert nagyváradi gyáros és kereskedőből áll. A TARS-nak egy pilótáját akarták megvesztegetni, az lát­szólag belement az üzletbe, aztán feljelentette őket. A leleplezett társaságnál óriási őrbékeket találtak. Va­gyonokat kitevő aranyrudakat, aranyérmeket, dollárokat, bril- liánsokat bevarrva a nőit ruháinak vállpántjába stb. A letar­tóztatottak közt vapmak: Kaszierer Miklós és felesége, Wald Ferdinand és félesége, Nussbaum Jenő és felesége, Fuchs Jóasef, Hauptmatn Frida és Ella, Kertész László, Poliák Jo-- Üán, Gondás Laclos, Fuchs Ferdinand, Friedman Imre és Davidovics István. A többhetes vizsgálat m őst fejeződött be és az egész társaságot átadták áss ügyész ségnek. A dolgozók egészségéért Népi demokratikus rendsze­rünk mai, szocializmust építő szakaszában egyre újabb és újabb nagyszerű feladatok meg­oldása kerül előtérbe. Mintahogy Vasile Luca, a Román Munkás­párt titkára, pénzügyminiszter a „Stabilizáció egy éve“ cimü cik­kében mondotta: az á !ami éi szövetkezeti szektor megerősíté­séért és ugyanakkor a kapitalis­ta szektor gyengítéséért folyta­tott harc. valamint a városi é falusi dolgozók gazdasági szín­vonalának felemeléséért folytató;; harc a munkásosztály és szövet­ségesei, a Párt és a kormány el í egyre újabb és ujábT. feladatoka« állK. Egyik ilyen fontos feladat a népegészségügy, az egészségügyi intézmények edd’gi rendszerének teljes átszervezése. Az utóbbi hónapok ezen a té­ren elért eredményei, mint pél­dául a kórházak jelentős részé­nek újjáépítése, szükséges be­rendezésekkel, műszerekkel vaí-j ellátása, a betegápolás m‘nőségi megjavítása, valamint a százez­reket megmozgató, tömegakció­jelleget öltő hatalmas egészség- ügyi hadjáratok, (a tífuszéi len ?s, TBC-elIenes, maláriaellenes, stb., hadjáratok) és ezek eredményei, valamint a jelenleg folyamatban lévő alsó-, közép és felsőfokú egészségügyi iskolák felállítása, olválaszthatatanul összefüggnek azokkal a mélyreható politikai, gazdasági eredményekkel, ame­lyeken országunk az utóbbi évek ken, különösen pedig ebben az ívben keresztül ment. Ezek az eredmények csakis a „kisajátítók kisajátításával“ az államosítás nagyszerű, forradal­mi tényének végrehajtásával, az ipari vállalatok, bankok, bányák, szállítási vállalatok a nép jogos tulajdonába való helyezésével váltak lehetségessé. Azt a gondoskodást, amelyet a kormány, elsősorban pedig a Román Munkáspárt tanúsít & dolgozók és azok egészségének védelme iránt, hűen tükrözi az ttj alkotmány, amely a 25. sza­kaszában kimondja: „Az álfám társadalmi gondoskodást és or­vosi ellátást biztosit a munkából, a munka ideje alatt, vág- r } vedelni* szolgálat közben Szer­zett betegség, baleset és rok­kantság, valamint öregség ese­tére mind az állami, mind a ma­gánvállalatok alkalmazottai szá­mára: imadeaek hozzájárulását és jogait törvény szabja meg ** íme, miért aam véletlenek azok az eredmények, amelyek már is mutatkoznak, valamint azok az akciók, «melyek jelenleg vannak kibontakozóban. A köz* egészségügy feljavítása m már képesd a galmakhoz folyamodott. Szinpa dias, hatásvadász szónoklata kü Ionosán a jobboldali újságírók fel szólt. I Mexikó kiküldötte emlékeztet te a közgyűlést a yaltai egyez mémyre és felszólította a kikül dötteket, hogy harcoljanak a nag) hatalmak közös megértése alap­ján a kis és nagy nemzetek szoros ' -gyütemüködéséne’: friegteremté­j són. Errevonatkozólag javaslatot i terjesztett elő. Csaldarisz, mint rendesen, most is előhozakodott Görögor­szág északi szomszédai ellen irá­nyuló rágalmaival. Kiselev, a bjelorusz küldöttség vezetője rávilágított azokra a kí­sérletekre, amelyeknek célja, hogy a fegyverkezés csökkenté­sére és az atomerő megtiltására vonatkozó szovjet javaslatot el­gáncsolja. Emlékeztette a közgyül lést, hogy az ENSz elé terjesztett nagy nemzetközi kérdések közül egyet sem oldottak meg és hogy a közgyűlés ajánlásait nem haj­tották végre. Határozott tények­kel igazolta, kik felelősek azért, hogy a dolgok idáig jutottak. Hangsúlyozta, hogy azok, akik világuralomra törekednek, nyíl­tan vagy burkoltan uj világhá­borút készítenek elő. Bizonyos amerikai körök azon fáradoznak, hogy ezt az áramlatot támogas­sák és egyre további fegyverke­zésre uszítanak. A katonai blok­kok szervezése tovább tart. Bjelorusszia kiküldötte állást foglalt a vétó jog megszüntetése ellen, annál is inkább, mert már a múlt évben is történt kísérlet, az egyöntetű szavazat, megszűnte tóséré azonban a tana« többségé­nek akaratán ez a próbálkozás meghiúsult. A vétó-jog megszün recése az ENSz azonnali össze­omlásához vezetne. Az ENSz tekintélyét és léte­zését alapjaiban támadta meg az úgynevezett „időközi bizottság" létesítése is, amely több olyan indítványt tett, amely a nemzet­közi alapokmány felülvizsgálását j célozta és mindezt bizonyos ha­talmak érdekében. Bevim beszédével kapcsolatban ÍCiselev adatszerűén igazolta, hogy i Szovjetunió volt az, amely több ízben javaslatot tett az ltom erő és a fegyverkezés kor- átozására, nemzetközi ellenőrzés étasitésére, azonban Anglia és az Egyesült Államok megakadályoz­ták a hathatós intézkedések fo­ganatosítását. Bizonyos reakciós körök szabotálják az atomerő felhasználásának megtiltására és ellenőrzésére vonatkozó intézke­déseket. Az atombomba gyártás­ra még nagyobb összegeket utal­nak ki és ez az igazi oka a nem­zetközi helyzetben tapasztalható nyugtalanságnak. Lehetséges az egyifttm Jködés a SzcHfíeSunió és a lagiialista áHamok között Ötszázezre* tömeg timte tett Rómában a Komm«»«ista Párt mellett Róma, Tass.) Az Olasz Kommunista Párt Központi Bi­zottsága közli, hogy szeptember 26-án óriási méretű tömegtünte­tés volt az ólasz fővárosban. A tüntetésen résztvevő 500.000-es tömeg szeretettel ünnepelte a 'merénylet okozta sebesüléséből felépült Togliattit. A jelentés hogy atm tértté. lés ismét bebizonyította, hogy milyen mélyek a Icapcsolatok a Párt és az olasz tömegek között. Asszonyok, férfiak, fiatalok öt Órán keresztül tüntetlek a Kom­munista Párt és annak vezetője Togliatti mellett és ugyanakkor kifejezték forró békeakaratukat — mond&i a köTjvmmm. Amikor Bevin Leninnek 1919- ben elhangzott szavait idézte — mondotta a bjelorusz megbízott — meghamisította a történelmi tényeket, elf érdi tette Lenin sza­vak. Kisdov kifejtette, hogy ha Bevin figyelmesen tanulmányozza a történ elmet, számos olyan ada­tot talált volna, amely alapjában felborította volna állításait. Be­vin xzt akarta bizonyítani, hogy a marxizmus-leninizmus tagadja a barátsági és jó szomszédsági kapcsolatok fennállásának lehető­ségét a Szovjetunió és például Anglia és Franciaország között. Kiselev kimutatta, hogy Bevin szándékosan nam akart emlékezni Lenin és Sztálin szavaira, akik kimondották, hogy lehetséges a beké* «oeätaaaäköctt« a Szovjet­unió és a kapitalista államok kö­zött. Kiselev emlékeztetett Sztálin­nak Harold Stassennel folytatott beszélgetésére, amikor Sztálin hangsúlyozta a különböző társa­dalmi és gazdasági rendszerű or­szágok békés együttélésének lehe­tőségét. Eleven példa erre az az együttműködés, amelyet egyfe­lől a Szovjetunió, másfelől Ame­rika és Anglia a világháborúban kifejtettek a fasiszta Németor­szág és a militarista Japán elleni harcban. Végül annak a reményének adott kifejezést, hogy a békesze­rető nemzetek és a háborúban sokat szenvedett országok kivé­tel nélkül csatlakoznak a szovjet KTÜlöötTvág békés javaslatához. oütébvr 1 p&nfafc — IV. 999 A vetési csata ellenőrzésére hi­vatott szervek is megtettek ugyanakkor minden intézkedést a mozgalom teljes sikerének biz­tosítása érdekében. [ más népgyüléssel nyitották meg az őszi vetési csatát. Hasonló ünnepségeket tartot­tak Számos-megyében, ahol Oc- táv Livezeanu volt tájékoztatás­(Páris, Rador). Az ENSz köz gyűlésének szeptember 28-i ülé sén elfogadták a főbizottság aján iását, amelynek értelmében i szovjet küldöttség javaslatait napirendre tűzték. Az ügyrendi szabályzat értelmében a javasla tot elsősorban a politikai bizott­ság vizsgálja meg. (Páris, Rador). Az ENSz köz­gyűlésének szeptember 28-i ülé sén több, az angol-amerikai im­perialistákhoz tartozó kiküldött szólalt fel. Kivétel nélkül gondo­san elkerülték a szovjet küldött­ség előterjesztette kérdésnek, a béke és a nemzetközi biztonság ügyének érintését. így Spaak belga kiküldött, azt a hálátlan feladatot vállalta, hogy megindokolja a szovjet javaslat visszautasítását. Bevin hangnemé­ben Spaak is a szovjetellanes rá-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék