Romániai Magyar Szó, 1949. január (3. évfolyam, 402-424. szám)

1949-01-01 / 402. szám

w 8 m m m m a Tara pöjtalá plätitS !ri nameraf G M A N I Ä I «« P-T I 1949, január 1 szombat III. évfolyam 402 szám ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP Ára 4 iej Január 10-én ül össze ujbél a Nagy Nemzetgyűlés A szakszervezetek hatáskörébe ment át a dolgozók társadalom* biztosítása Országszerte nagy ünnepségekkel iilte meg a dolgozó nép a Népköztársaság eisö évfordulóját „Büszkén emlékezünk az elmúlt év sikereire s bizalommal tekintik a nagy feladatokra, amelyek elünk állanak“ Ijnvil Bodnaras, a RMP Központi Vezetősége Politikai Irodájának tagja, hadügyminiszter beszéde a Győzelem-téren tartott diszfelvonuláson A Népköztársaság első évfordulójának ünneplése, méltó volt ennek a nagy­szerű esztendőnek korsza­kos eredményeihez. A Győzelem-téren vonultak fel a Néphadsereg katonái és a Népköztársaság fővá­rosának ólmunkásai, hitet téve arról, hogy megvédel­mezik és továbbfejlesztik Emil Bodnaras hadügymi' I niszter beszél eddigi eredményeinket, a- melyekct a munkásosztály élcsapatának, a Román 1Munkáspártnak vezetésével valósítottak meg. Indokolt büszkeség ra­gyogott az arcokon ezen a nagyszerű díszszemlén : Da­lában nagyok az eredmé­nyeink ! Büszkék lehetünk 1Néphadseregünkre, amely az erő és öntudat egységéi tpéldázva, kitűnő felszere­téssel és harci készséggel '■jelentkezett. Mindenki é- rezte: ez a hadsereg — uj hadsereg, ez a hadsereg a 'dolgozó népé, s biztonság­gal megvédelmezi a Nép- köztársaságot. Ez a hadse­reg őrzi biztonságunkat, békénket, munkánk ered­ményeit. A legkülönbözőbb fegy­vernemek vonullak fel. ■Gyalogosok, tüzérek, légel- háritók, hegyioadászoh, ten­gerészek s légimarsot tar­tottak repülőink is. Az ar­cok tüzeltek az örömtől, ilyen hadserege csak 9 népnek lehet. Ezt a hadse­reget szeretettel övezik » 'dolgozók. A néphatalom keretei között először való­sult meg, hogy a Hadsereg 'és a Nép eggyé leit, hogy a hadsereg katonáinak és a dolgozó népnek érdekei a­zonosak. A méreteiben és külsőségeiben is felemelő diszfelvonuláson élmény- szerüen fejeződött ez kH. Az élmunkások ezrei vo­nullak fel a Néphadsereg után. Megtiszteltetés volt résztoenni ezen a diszfel­vonuláson. A legjobbak féri­tek el minden üzemből, minden gyárból és intéz­ményből. S a legjobbak, ime tízezrekre nőttek. Ki­meríthetetlen a munkás- osztály ereje és kimérithi­tetlenek képességei. Lelkesen, örömmel, a megfeszített munka ég 0 következetes harc vállalá­sával éltették 3 Népköztár­saság első évfordulóját és dolgozó népünk vezető ere­jét a Román Munkáspártot s Központi Vezetőségének tagjait. elértünk a Szovjetuniónak és zseniális vezetőjének, az egész világ munkásosztálya és haladó emberisége veze­tőjének, Sztálinnak köszön­hetjük. A Szovjetunió és Sztálin nélkül mindez nem valósulhatott volna meg. A szocializmus falait építjük az ő segítségükkel, de még csak szabadok sem lehet­nénk nélkülük. A Népköz- társaság első évfordulóján szeretettel és .bensőségesen köszöntötték a dolgozók Sztá'•* gjnerrt?ins?.irntrs jt, ’ mint Népköztársaságunk nagy barátját, támogatóját, bölcs tanítóját és védelme­zőjét. Emil Bodnaras. a RMP Központi Vezetősége Politi­kai Irodájának tagja, had­ügyminiszter a diszfeloo­Groza Péter dr mlrtszteremők; C. I. Parhon, a Román Népköztár­saság Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának elnöke, S. I. Kavia- radze, a Szovjetunió bukaresti na gykövete, Gh. Gheorghiu-Oej. a RMP főt fkára, Ana Pauker, a RMP titkára, Vaslfe Luca, a RAilP titkára, a diszemeivényen köszön tik a felvonulókat nuJást megelőzően beszédet zénylőtábornok parancsára tartott. Majd Alexiu ve- '■ megkezdődött a felvonulás. Emil Bodnaras beszéde Az egy esztendős évfor­duló diszfelvonulása nagy erővel példázta győzelme­inket. De ennek a felvonu­lásnak összes résztvevője, katonák, altisztek, tisztek, élmunkások tudatában van­nak annak, hogy a felada­tok e győzelmek után nem csökkentek, hanem megnö­vekedtek, a harc nem eny­hül. hanem kiéleződik. Az országszerte lezajlott ün­nepségek arról tettek bi­zonyságot, hogy katonák és munkások készek betöl­teni a munka és harc nö­vekvő feladatait. Készek győzelemre vinni a szocia­lizmus építésének nagy ügyét, a Népköztársaság megvédelmezését, az álta­lános gazdasági tervet. A diszf elvonulás szelle­mét egu név hatotta át : Katonák, altisztek, tisz lek és tábornokok! Polgártársak, elvtársak! A Román Népköztársaság kikiáltásának első évforduló­ját ünnepeljük. A királyság megdöntésétől eltelt egy év folyamán or­szágunk mély forradalmi át­alakuláson ment keresztül. A Román Munkáspárt, ha­bozás nélkül követve a pro- letáriátus nagy tanitói,Marx, Engels, Lenin. Sztálin által megjelölt utat és fölhasznál­va a Szovjetunió Kommu­nista (bolsevik) Pártjának dicsőséges tapasztalatait, si- 1 kérésén vezette a porlet áriá- tust és országunk dolgozó tömegeit nagy történelmi je­lentőségű forradalmi sikerek felé. Az állam politikai hatalma teljes egészében a dolgozók kezébe ment át. Helyreállítottuk a munkás- osztály ideológiai, politikai és szervezeti egységét. A Román Munkáspárt, mint a munkásosztály egyet­len pártja, harcával elnyerte a dolgozók, — munkások, dolgozó földművesek és a néphez hü értelmiségiek —• bizalmát és szeretetét. A Nagy Nemzetgyűlés meg­választása, a 'Román Nép* köztársaság alkotmánya, a tanügyi reform, az igazság­ügyi reform és más ugyan­csak jelentős reformokból született meg az elmúlt év legfontosabb eredménye, a fő ipari termelőeszközök ál­lamosítása. A dolgozók közös tulajdo* nába mentek át az ipari vál­lalatok, a bankok, a biztosi* tóimtézetek, bányák, szállítá­si és más vállalatok. A román burzsoázia súlyos csapást kapott. Népünk örök­re felszabadult a különféle imperialista klikkek igája alól. E vívmányokra támaszkod­va, dolgozó tömegeink a Ro­mán Munkáspárt irányításá­val bátran hozzáláthattak a né pi demokrácia rendszerének megszilárdításához, a szocia­lizmus alapjainak országunk­ban való megteremtéséhez, a Román Népköztársaság nem­zetközi helyzetének megerő­sítéséhez. A Román Népköztársaság a mindenféle kizsákmányo­lok elleni harca és a barát­sági, együttműködési és köl­csönös segélynyújtási egyez­mények révén tevékeny té­nyezője a béke, demokrácia és szocializmus táborának, amelyet a nagy és hatalmas Szovjetunió vezet. Hadseregünket, a béke és a dolgozó nép munkájának őrét, a Román Munkáspárt és a kormány és országunk dolgozó millióinak szeretető és gondoskodása veszi körül. A Román Munkáspárt, a SZTÁLIN! Mindazt, amit Ä néphadsereg egysegewvek Felvonulása.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék