Romániai Magyar Szó, 1949. január (3. évfolyam, 402-424. szám)

1949-01-01 / 402. szám

Romániai Magyar Sző Szombat, 1949. jaguár 1 kon my és a dolgozó törne* gek ,'ámogatásával komoly sikereket, tudtunk elérni a népi dsereg megteremtésé nek munkájában. A Román Munkáspárt si­kerrel irányítja az ország egész politikai, gazdasági és kulturális életét, ö a vezető erő a népi demokrácia rend­szerében, amely sikeresen teljesiti a proletárdiktatúra feladatait, mint a proletár­diktatúra egyik formáját. Katonák, altisztek, tisztek es tábornokoki Polgártársak és elvtársak! Miközben büszkén emléke­zünk meg az elmúlt évben kivívott sikereinkről, biza­lommal tekintünk előre, a nagy feladatokra, amelyek a következő évben előttünk állanak. i Főíeladatunk I949 ben a flomán Népköztársaság első általános gazdasági tervének megvalósítása és tulhaladása. Ezt a tervet a Román Mun­káspárt fogalmazta, magá­évá tette a kormány, jóvá­hagyta a Nagy Nemzetgyű­lés, támogatja a dolgozó tö­megek teremtő lelkesedése és a Szovjetunió testvéri se­gítsége. Ez a terv előreviszi országunkat a gazdasági, tár­sadalmi és kulturális haladás utján és biztosítani fogja a föltételeket, amelyek a szó-, dial izmusnak országunkban való fölépítéséhez szüksége­sek. A Román Népköztársaság első általános gazdasági ter­ve harcot jelent: harcot a nép életszínvonalának eme­léséért, a dolgozók államha­talmának megerősítéséért, harcot azoknak a feltételek­nek a megteremtéséért, ame­lyek között a dolgozó föld­művesek milliói, a proletá" riáius szövetségesei, megsza­badulhatnak a kizsákmányo­lástól, a nyomorúságtól és elmaradottságtól. Gheorghe Gheorghiu-Dej elvtárs a Nagy Nemzetgyű­lés előtt a Román Népköz- társaság általános gazdasági tervéről mondott beszámoló­jában a következőket mond­ta: „E terv végrehajtásában a Román Népköztársaság és a dolgozó nép cMenségewvel szembeni kimé-Lettlen harc el­ve vezérel bennünket.“ „E-nmiek a tervnek a meg­valósításától és tu 111 átadásá­tól függ jórészben a gazda­sági fel tétel eknek milelöbbi megvalósítása is ahhoz, hogy a Román Népköztársaságot a győzelmes szocializmus or­szágává változtassuk át.“ „Előre tehát, bízva képes­ségünkben és lehetőségeink­ben a terv megvaló^tiásána és tulhaladására.“ „Távolítsuk el határozottan, bizalommal és lelkesedéssel az Összes akadályokat, ame­lyek megvalósítása útjában állanak.“ Ez óriási feladatok előtt a Rom án Népközt ársas ág hadseregére, amely a mun­kásosztály példáját és lendü­letét követi, az a kötelezett­ség hárul, hogy emelje poli­tikai és ideológiai színvona­lát, megerősítse a fegyelmét és az éberségét, tökéletesítse a katonai kiképzést, elsajá­títsa a katonai tudományt és művészetet, folytassa határo­zottan a minden fokozatú uj káderek kiemelését a dolgo­zó tömegekből. Ezáltal a Román Népköz- társaság hadserege még erő­sebb védőpajzsa lesz a békés munkának és a szocializmus építéséért folyó harcnak or­szágunkban. még erősebb és következetesebb védője nem­zeti szuvérénitásunknak és függetlenségünknek a táma­dó imperializmus, az uj há­borúra uszítok ellen. Előre a szocializmus építé­sének utján hazánkban! Éljen a Román Népköztár­saság első évfordulója! Éljen a Román Munkás­párt, a Román Népköztársa­ság vezetőereje! Éljen a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége és a dolgozó emberiség láng­eszű tanítója és vezetője, a Nagy Sztálin! Éljen a Román Népköztár­saság Hadserege, országunk függetlenségének és a dolgo­zó nép demokratikus vívmá­nyainak védőpajzsa! Éljen a Román Népköztár­saság! Megjelent orosz, román, német, francia és an­gol nyelven : Mii Mii. mi HíifT 1 sz. |28) Tartalma; Nőnek és erősödnek a demokrácia és szocializ­mus erői. Az Egységes Lengyel M unkáspárt ideológiai alap­jairól. — W. Bierut elvtárs jelentése a P. P. R. és' P. P. S. egyesülésének kongresszusán GH. M. DIMITROV elv társ jelentése a Bolgár (kom­munista) Munkáspá rt V. kongresszusán. W. PIECK: A munkásosztály helyzete Németor­szágban. C. I. PARHON : A Szovjetunióval való barátság, a népi demokráciák vir ágzásának biztosítéka. J. VERMEERSCH: A francia nők a kenyérért, bé­kéért és demokráciáért vívott harcban. I. EHRENBURG: Az idő velünk tart. J DRDA : A kultúra jövője a szocializmusé. D. ZASLAVSKI: Szocialista reménységek és kapi­talista ábrándok. Kapható a ,,Libräria Noasträ“ könyvüzletben« Calea Victoiiei 45 és az összes lapárusoknál. Ára 12 lej. iltiii letett iiiiit a főváros dolgozói a Román Népköztársaság kikiáltásának első évfordulóiát A főváros ünnepi díszt öltött magára ezen a napon. A sugárutakat szegélyező ház óriások zászlód'szbe öltöztek és amerre csak ellát a szem. mindenütt SJ. V. 'Sztálin és a romániai munkásosztály vezetőinek arcképeit látjuk. Ünnepi díszbe öltöztek a gyá­rak, üzemek, minisztériumok és közintézmények is A Győzelem-téren a külügyminisztérium előtt dísze, meloény várja a vendégeket. A düremelvényen helyet foglalnak a Nagy Nemzetgyűlés Elnöki Tanácsának tagjai Por- hon professzor oezeléséoel. Gh. Gheorghiu-Dej, a Román Munkáspárt főtitkára, a Párt tit kórságának tagjai, a Politikai Irodájának és Központi Vezetőségének számos lag ja, va­lamint a kormány tagjai, Gron 1éter dr. miniszterelnök vezetésével. Jelen vannak to­vábbá a diplomáciai testület t..gjai S• j- Kaotaradze szovjet nagykövei vezetésével. az ország politikai és kulturális életének számos vezető szemé lyisége, a katonai és polgári hatóságok, valamint a bel- és külföldi sajtó képviselői­Pontban 10 órakor Pa ul Alexiu tábornok megnyitja a díszszemlét és jelentést ad Emil Bodnarag nemzeívéde Uni miniszternek. A csapatszemle ulán me-kezdődik a diszfelvonulás. A tötíbszáztagu haionazenelcar hangjai mellett felvonulnak « néphadse­reg katonái és tisztjel, Népkö ztársaságunk támaszai és védelmezői. Az ünnepi seregszemle A gyalogság myijta meg az ünnepi seregszemlét. Egymás­után vonulnak el a diszemel- vény előtt a gyalogsági csendőr-ezredek, amelyek a többi fegyvernemekkel együtt már néni a kizsákmányolok előjogait védelmezik, hanem a romániai munkásosztály po­litikai és gazdasági vívmá­nyait. A fiatal tisztek és a tisztiiskolások már "em a polgári osztály „kiválasztott­jai'', akik könnyen keresett pénzüket katonaruhában akar ták elkölteni, hanem a mun­kásosztály és a dolgozó pa­rasztság fiai, akik tudatában vannak a reájukváró történel­mi feladatnak. A díszemel­vény előtt a dolgozó nép had­serege vonoj el. A gyalogsági menet®szlopok után következik a sűrű tö­mött sorokban vágtató lovas­ság, a könnyű lovassági tü­zérség, a hegyi vadászok hófe- bérbe öltözött menetosrl opa, majd a motorizált gyalogsá­gi és tüzéregységek haladnak el az emelvény előtt. A felejthetetlenül szép ka­tonai felvonulás tartama alatt a levegőbe^ a légihaderő gé­pei keringtek. A katonai diszfelvonulás befejezése után kezdődött meg a fővárosi üzemek, gyárak, minisztériumok és közintéz­mények él munkás dolgozói­nak felvonulása. A végetnemérő menet'osz­lopban olt látjuk Sztálin ge-, neríuieszim u sz arcképét, va­lamint a Szovjetuniót éltető jelszavas táblákat: — Dicsőség a Szovjetunió­nak és vezetőjének Sztálin­nak, a romániai népek fel­szabadítójának. — Éljen a Román Munkás­párt, a Román Népköztársa­ság kikiáltásának kezdemó- nyezője. VARSÓ. (Rador). — A Ro­mán Nép köztársaság kikiáltá­sának évfordulója alkalmából a Nemzetközi Sajtóközpont­ban kiállítást rendeztek, amely szemlélteti az 1918 és 1944 augusztus között megjelent il­legális romániai sajtó-termé­keket. Azonkívül a kiállítás bemutatja a Népköztársaság­ban jelenleg megjelenő újsá­gokat és folyóiratokat is. PRÁGA (Rador). — A cseh­szlovákiai íapofc foglalkoznak a Román Népköztársaság ki­kiáltásának évfordulójával- így a ,,T.idővé Noviny1’ a töb­bi között a következőket írja; A tábla után pedig zászló- erdő között viszik a Párt ve­zetőinek arcképeit. A Népköztársaság megala­kulásának első évfordulóját ünneplő munkásság szüntelen éljenzéssel' vonul el a Párt, a Nagy Nemzetgyűlés és a kor­mány vezetői élőit. Magasra- emdve viszik az ország cí­merét, amely büszkén jelké­pezi, Fogy a föld kincsei és a többi termelőeszközök immár a munkásság tnlajdonát ké­pezik. A főváros dolgozói határta­lan lelkesedésbe] köszöntötték Népköztársaságunk egyéves fordulóját és tántoőtha- látlanul haladnak tovább «* Román Munkáspárt vezetésé­vel azon az utón, amely a to­vábbi sikerek, a bőségesebb m élet, a szocializmus felé ve­zetnek. — A fiatal Román Népköz- társaság fennállásának egy éve alatt jelentős sikereket éri el. Az iparvállalatok államo­sítása hatalmas ép-itömunka kezdetét jelentette. A földre­form végrehajtása évszázadok óta első Ízben teremtett em­berhez méltó megélhetési fel­tételeket a romániai szegény jjar ászt ság számára. A két munkáspárt egységesítése pe­dig a Román Népköztársaság gerincoszlopa lett. A Román Népköztársaság demokratikus béke- és külpolitikája ezt az országot az egész világ béke« jenek biztos pillérévé avaria. Éknunkások felvonulása Varsóban és Prágában is m@<gün«íef»e!ték o Román Népköz- társaság kikiáltásának évfordulóját LUICAN JÁNOS JUGA énekel hegedűművész és magyar zenekara Foglaljon idejében asztalt muzsikál • POIANA CARP ATI (erdélyi étteremben) 13 Decembrie-utca 35 szám (volt Cámpineanu) a Köztársasasági palota háta mögött Telefon: 5-79.02 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék