Romániai Magyar Szó, 1949. november (3. évfolyam, 656-679. szám)

1949-11-02 / 656. szám

III. ÉVFOLYAM, 656 szám T»xa p«?ta« piám* in Mmew oont. apróban Szerda, 1949 november 2 Dir. Gon. p. X X Nr. 865.092 Ml ÜKbiÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP 8 oldd« ára 4 te Csak a szovjet javaslat alapján oldható meg a görög kérdés Szovjet támogatással fejlődik iparunk A Román-Szovjet Hét — népünk ünnepe A* emberiség történetében sors. döntő jelentőségű Nagy Októberi Szocialista Forradalom napját megelőző hetet ebben az évben is a román-szovjet barátság ünnep­napjává avatjuk. Méltóbban nem is köszönthetnők a szocialista for­radalom évfordulóját, méltóbban le sem róhatnánk örök hálánkat annak a népnek irányában, amely önmagát felszabadította, hogy ké. sÖbb a fasizmus szétzúzásával, fel. szabaditónk, az imperialista rab. lánc lerázásának döntő tényezőjé­vé legyen. A ma kezdődő Román-Szovjet Hét alapvető jelentőségét és esz. mei tartalmát az adja meg, hogy ez a barátság két olyan népet forraszt össze, amely a szocializ­mus, a béke, a haladás eszmé­nyének jegyében találkozik. Ez a körülmény elhatározó jelentőségű azokban a kapcsolatokban, ame. lyek országunk dolgozó népét a Szocializmus Hazájához, a szov­jet emberek nagy országához fűzik. Egyben pedig magyarázata a Szovjetunió irányunkban ta­núsított állandó segítő készségé­nek, annak a felmérhetetlen ér. tékű támogatásnak amelyben felszabadulásunk óta mindvégig részesített bennünket. Népeink cgvíná -raíaliiása elé a világimperiaSizmus zsandárjáj. nak szerepét vállaló burzsoá-föl- desuri kormányok évtizedeken ke­resztül áthatolhatatlan gátat emeltek. A hírhedt „egészségügyi övezet“ országunkon vonult ke­resztül, s így a világréakció nél­külözhetetlennek vélte, hogy né­pünk semmit se tudjon meg az uj szocta’lsta világot építő szov.i*/- emberek életéből. Míg szomszéd­ságunkban a .sztálini ötéves ter­vek nyomán világraszóló eredmé­nyek születtek meg és a szovjet kuMura sohasem, látott virág, sásnak indult, minálunk a legszemérmetlenebb hazugságok, ból vontak függönyt a Kelet felől sugárzó fény behatolása ellen. Ám az elnyomottakat a tőkés iga terhét legjobban megslnylő prole­tariátus nagy tömegeit nem le­hetett megtéveszteni. A Román Kommunista Párt illegális, munkája nyomán, de igen gyakran prolelárösztönétől ve zeítetve, tudta, hogy a szovjet népek őérte is dolgoznak, hogy minden ami a Szovjetunióban a dolgozó nép uralma alatt törté, nik, sor,a alakításában döntő. Be. bizonyosodott, hogy határzárlattal nem lehet a történelmi fejlődés vonalába eső nagy eszmék kisu. gározását megakadályozni. A Szovjet Hadsereg világraszóló sikerei a német fasizmus ellen vívott harcban, döntő szerep az augusztus 23.1 sorsfordulat elő. idézésében, valamint a demokra­tikus erők s a reakció erői összecsa. pásának kimenetelében a hitlerel- lenes arcvonalon kialakult fegy. verbarátság — mindez konkrét tartalmat adott á szovjet népek iránti barátság érzésének. Népi demokráciánk fokozatos fejlődé­sében, a dolgozó nép államhatal­mának megszilárdításában és ujabh meg újabb vívmányainak kiharcolásában, a szocializmus ©r_ szaga, a nagy Szovjetunió iránti barátság a nép iránti hűség, a szocialista társadalom építése őszinte vállalásának igazi próba­köve lett. A dolgozó néptömegek tudatá­ban a Szovjetunió mintaképe. *3 mintakép felé kell állandóan törekednünk, ha a szocialista jó­lót megteremtésében igazi ered. menyeket akarunk elérni. Tud­juk, hogy a Szovjetunió nélkül nem lehet szocializmust épileni. Tudjuk, hogy ipari erőnk ujjá­teremtésében - és kifejlesztésében a Szovjetunió baráti támogatása egyik nélkülözhetetlen tényező. A Román-Szovjet Barátság He­te alkalmával országunkban min­denütt kiállítások, ismertető elő­adások, művészi rendezvények vonzzák a Szovjetunió barátainak felmérhetetlen seregét. A főváros­ban megnyílt szovjet ipari kiállí­tás iránti páratlan érdeklődés is azt tanúsítja, hogy dolgozó né­pünk eszményképének tekinti a Szovjetuniót s példamutatását az alkotó munka területén minél jobban fel akarja használni. Pél­dát akarunk venni barátunkról, hogy méltóak legyünk bari sági­ra. , A Román.Szovjet Barátság he­te alkalom arra. hogy kifejezzük baráti érzelmeinket a nagy Szov­jetunió, a szocializmus hazája, a béketábor vezetője, népi demok. ráciánk t^moerató’a nár* fosró ja Iránt! A Román-Szovjet Barátság hete alkalom arra, hogy hálás szívvel készüljünk fel a Nagy Októberi Szociah’ f\a Forradalom 355. év­fordulójának* az emberiség fej­lődésének uj irányt adó esemény nek méltó megünneplésére! A Román-Szovjet Barátság Hete erőink megújhodásának for_ rása, hogy még eltőkéltebben és még harcosabb lendülettel építsük a szocializmust a Román Népköz- társaságban, a dolgozó nép hazá­jában, a Szovjetunió Kommunista (bolsevik) Pártja tapasztalatainak felhasználásával és a mi sajátos viszonyainkra való alkalmazásával! A Román-Szovjet Barátság He. tének kell tudatosítania bennünk, hogy a békét csak ugy védhet i ük meg és a szocializmust csak akkor építhetjük fel országunkban, ha méltók tudunk lenni a nagy Szovjetunió barátságára és cselek vő részt vállalunk abban a harc­ban, amelyet a béke erői vívnak a világuralomra törekvő, ujabb vérontást előkésed angol-ame­rikai imperializmus ellen! Népünknek a Szovjetunió iránt táplált mélyen gyökerező barát­sága és szeretetc különös erővel sugárzik Sztálin oívt.ór«* q szov­jet népek nagy veze‘Ője, a hala-i dó emberiség tanítómestere a szocialista . forradalom történelmi alakja, (felé,. Sztálin generalisszi­musz, aki ' tnint a nagy Lenin munkatársa, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom egyik szer­vezőjét és vezére volt, egész élet­művét forradalmi vívmányai meg. szilárdításának és kiteljesítésének szentelte. Nevéhez fűződik a szo­cializmus gyakorlati megvalósítása a világ egyhatodrészét kitevő Szovjetunióban. Az ő lángeszű vezetésével az emberiségnek uj utat mutató fiatal szocialista or­szág legyőzhetetlen erővé, a szo­cialista társadalom felsőbbrendű­ségének élő tanuságtételévé lett. Ő volt a hitleri fasizmus elleni nagy győzelem megszervezője. Ma pedig Sztálin elvtárs áll annak » harcnak az élén, amelyet a Szov­jetunió vezette béketábor vív az emberiség legfőbb ellenségei, a há­borúra! uszító angol-amerikai im­perialisták ellen. Sztálin elvtárs december 551-éri tölti be 70. életévét. Ez az évfor­duló még kimagaslóbbá teszi az ünnepi hét eseményeit. A Román-Szovjet Barátság He­te alkalmával hitet teszünk a szo­cializmus, a béke, a haladás fenn. költ eszményei mellett, amelyek a nagy Szovjetunióban öltenek testet! Ezért a Román-Szovjet népünk ünnepe. Áradnak az ujabb feladatvállalások november 7. és Sztálin elvtárs születésnapja tiszteletére A Duna-Fekete tengeri csatorna dolgozói is csatlakoznak a versenyhez Nincsen az országnak eg yetlen sarka sem, ahol a városi és falusi öntudatos dolgozók töme­gei a nagy szovjet nép iránti h ála érzetével ne készülődnének ön tudatosan november 7. megünnep­lésére. A készülődés egyaránt k iterjed a termelés minden agára, de kulturális térre 1st A színházak, mozik, kulturotthonok uj műsora kát állítottak össze, előadásokra k észülődnek. Soha nem tapasztalt aranyokat ölt ez a lázas készülő dés, amely szebbnél-szebb termeié si eredményekben és ujabb mun­kavállalásokban bontakozik ki. A mostani munkavállalások túlmutat nak a Nagy Októberi Szocialista Forradalom évfordulóján: a mun kások Sztálin születésnapjára váll alnak eddigi teljesítményeiket túl­szárnyaló feladatokat. Szinte ne m lehet nyomon kisérni ezt a gyo rs iramot. Legfeljebb hozzávetőle­ges képet lehet adni róla, de ez Is nagyszerűen visszatükrözted azt a határtalan szeretetet és meg­becsülést, amelyet hazánk dolgo zói a békeszeretö emberiség nagy tanítómestere iránt éreznek. A Duna-Fekete tenger csatorna dolgozóinak válasza A Duna-Feke tenger csatorna dolgozói lelkesedéssel válaszoltak a Vörös Grivita legutóbbi versenyfe! hívására. A csatorna építői meg­fogadták, hogy Sztálin elvtárs szü­letésnapját fokozottabb munkával ünnepük meg. Elhatározták, hogy idő előtt befejezik az 1949_es terv­előirányzatot és. kiterjesztik a ver­senyt az egész munkatelepre. De­cember 21. tiszteletére a dolgozók elhatározták, hogy 7 százalékkal haladják meg a folyami kikötő épít kezésének tervét, 5 százalékkal ha ladják meg a tengeri kikötő épi- tési tervének programját, 2 szá­zalékkal, illetve egy százalékkal haladják meg az ásási tervet. To­vábbá elhatározták, hogy ennek a nagy ünnepnek tiszteletére 5—12 százalékos megtakarításokat érnek el. De nem felejtkeztek el a káder­nevelés kérdéséről sem. Határoza­tukban kimondták, hogy decemb« 21-ig megkétszerezik a szakisko­lák és a szakmai tanfolyamok szá­mát. Továbbá elhatározták, hogy még ezer munkással többet vonnak be a versenybe és a munka terme­lékenységének növeléséért beveze­tik az építkezés szovjet módsze­reit. A csatorna munkásai igy fejezik be válaszukat: „Megfogadjuk, hogy fáradságot nem ismerve harcolunk az uj ütemű szocialista munka ba vezetéséért, harcolunk azért, hogy (Folytatás a 2. oldalon) Ma nyílik meg Bukarestben „A Szovjetunió a békéért vívott harc élén“ kiállítás A Román-Szovjet Barátság Hete met, kedden kezdődik a fű- városkám a „Szovjetunió a béke hangának élén“ elnevezésű ki ál­lítás megnyitásával. A kiállítás lenyűgöző arány u bizonyitó anyaggal matatja be országunk dolgozóinak képekben, festményekben, rajzokban, dia­grammokban, filmekben, térképekben, stb.ahös szovjet népek har­cát a békéért és haladásért, a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalomtól napjainkig. Mindjárt a kiállítás csarnokábam megragadó látvány fogad­ja a belépőt: Sztálin generaliss zimusz nyolc méter magas szobra: Maximilan Sohullman szobrász alkotása. A háttérben felette vö­rös alapon Lenin portréja. A kiállítás két részből áll. Az első élénk színekkel szemléltetően á brázolja időrendi sorrendben a Szovjet-unió történetét. A máso d-ik részben a kiállítási nagycsar. nokban hatalmas könyvállványok láthatók és egy teremben mo­zit is rendeztek be. A kiállítás legérdekesebb látványa a földke­rekség térképe, amely bemutatj a « béke és a szocializmus SZov- jet-unió-vezette táborának és az imperialista tábornak földrajzi helyzetét. TÍZÉVES AZ EGYSÉGES UKRÁN SZOCIALISTA SZOVJET KÖZTÁRSASÁG ÉS A BJELORUSSZ SZOCIALISTA SZOVJET KÖZTÁRSASÁG Moszkva. (Agerpres-) — A Ta&s jelenti: A Szovjetunió Legfelső El­nöki Tanácsa a következő üd­vözlő .táviratot küldte az Uk­rán Szocialista Szovjet Köz­társaság Legfelső Tanácsa El­nökségének:. A Szocialista Szovjet Köz­társaságok Szövetségének Leg. felső Elnöki Tanácsa forró üd­vözletét küldi az Ukrán Szo­cialista Szovjet Köztársaság munkásainak, kolhozparaszt- jalnak, értelmiségeinek és ösz- szes dolgozóinak, az ukráu népnek egyetlen állammá, az Ukrán. Sz. Sz. K. alakulásának 10. évfordulója alkalmából. 1939. november l~én a Leg­felső Taraáos eleget tett Nyu­gat-Ukrajna dolgozói kérésé­nek és egyesútette a Szocialis­ta Szovjet Köztársaságok Sző. vétségéhez tartozó Nyugat- Ukrajna vidékeit az Ukrán Szocialista Szoviet Köztársa­sággal- A következő évek fo­lyamán az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársasághoz visz' szacsatolták Észak Bukovinát. Ismail vidékét és Kárpát-Uk- rajnát. A szovjet kormány bölcs külpolitikájának követ­keztében megvalósult az ukrán nép évszázados álma: az összes ukrán területeknek egyetlen állammá — az Ukrán Szocia­lista Szovjet Köztársasággá való egyesítése- Nyugat-Ukrajna dolgozói az egész ukrán néppel és a Szov­jetunió többi népével együtt tevékenyen vett részt a szo" o-aUzmus építésében. A Nagy Honvédő Háború idején pedig önfeláldozóan harcoltak a szo­cialista szovjet haza szabadsá­gáért és függetlenségéért- A háború győzelmes befeje­zése után az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság dolgozói a Kommunista Párt vezetése alatt és a Szovjetunió többi népének testvéri segítségével biztosították a Köztársaság nemzetgazdaságának gyors helyreállítását és jelenleg fá­radhatatlanul dolgoznak a há­ború utáni ötéves terv idő­előtti megvalósításáért. A Szocialista Szovjet Köz­társaságok Szövetsége Legfelső Elnökig Tanácsának szilárd meggy">z<'dése, hogy az Ukrán Sz. Sz. K. munkásai, kolhoz­parasztjai és értelmiségei, akik a Szovjetunió népeinek test­véri családjához tartoznak Le­niin és Sztálin pártjának bölcs vezetése alatt a iövöben ia odaadással fognak küzdeni a Köztársaság nemzetgazdaságá­nak és kultúrájának további fejlesztéséért ,a dolgozó töme­gek anyagr és kulturális fel­emeléséért, nagyszerű szocia­lista hazánk hatalmának to­vábbi szilárdításáért. Síjén az Ukrán Szociálisba Szovjet Köztársaság! * Hasonló szövegű táviratot kapott a Bjelorussz Szociaftsta Szovjet Köztársaság Legfelső ELnöki Tanácsa is abból az al­kalomból. hogy 1939 novem­ber 2-án. a Szovjetunió Leg­felső Elnökj Tanácsa a bjelo­russz nép kívánságára egyesí­tette Bjelonussziával a nyugati bjelorussz vidéket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék