Romániai Magyar Szó, 1949. december (3. évfolyam, 680-705. szám)

1949-12-01 / 680. szám

III. ÉVFOLYAM, 680 szám po?t»I& plätitä in numerarconf. aprobäril Csütörtök, 1949. dec. 1. Dir. Gen. P. X. T. Nr. 865.092/947 ORSZÁGOS DEMOKRATIKUS NAPILAP 8 OLDAL, ÁRA: 4 LEI Vlsínszkif beszédet Kuomintäng-küldötfek nem képviselhetik Kínát Behatolt Csungkingba a kínai néphadsereg K özlemény a Kommunista Pártok Tájékoztató Irodájának tanácskozásáról November hónap második felében Magyarorszá­gon a Tájékoztató Iroda tanácskozást tartott, ame­lyen részt vettek: V. Cservenkov, V. Poptomov elv­társak — a Bolgár Kommunista Párt; Gh. Ghe- ©rghiuDej, I. Chisinevschi, Mogyorós S. elvtársak — a Román Munkáspárt; Rákosi M., Gerő E., Révai J., Kádár J. elvtársak a Magyar Dolgozók Pártja; I. Berman, A. Zavadszki elvtársak az Egyesült Lengyel Munkáspárt; M. Szuszlov, P. Iudin elvtársak a Szov­jetunió Kommunista (bolsevik) Pártja; J. Duclos, E. Fajon, G. Cogniot elvtársak a Francia Kommunista Párt; R. Szlanszky, S, Bastovanszky, L. Kopriva, B. Geminder elvtársak a Csehszlovák Kommunista Párt és P. Togliatti, E. D‘Onofrio, A. Cicalini elvtársak az Olasz Kommunista Párt képviselői. A tanácskozás a következő jelentéseket hallgatta meg: M. Szuszlov elvtárs jelentését — „A béke meg­védése és a háborús uszitók elleni harc“; P. Togliat ti elvtárs jelentését — „A munkásosztály egysége és a Kommunista és munkáspártok feladatai“ és Gh. Gheorghiu-Dej elvtárs jelentését — „A Jugoszláviai Kommunista Párt gyilkosok és kémek kezében.“ A meghallgatott jelentések feletti eszmecsere után, a tanácskozás résztvevői teljes egészében összeegyez­tették állásponjaikat és egyhangúlag elfogadták a megfelelő határozatokat. (A T ájékoztafó iroda határozatainak hivatalos szövegét a holnapi számunkban közöljük] „Sztálin elytársnak küldjük szeretettel" VÁROSI ÉS FALUSI 00LG0Z0IIIK EZIEHEK UÁIWÉHAI A DOLGOZÓ EMBERISÉG NAGY TAHITÓMESTERÉHEK tűr gépek, szerszámok és üzemeik, I ség, gondosság jellemzi ezeket az selyembe és bőrbe kötött fénykép- ' ajándékokat. Mindegyiken látszik. Miniatür-hajó, — A konstansai So vromtraktor munkásai készítették Sztálin elvtársnak Hata'mas, egymásbanyiló termek a bukaresti Kisselef-uti múzeum­ban. SzebbnéLszebb, drágábbnál drágább ajándékokkal teli. Szépek, mert legjobb tudásuk szerint, drá­gák. mert odaadó szeretettel ké­szítették őket. Munkások, dolgozó parasztok, technikusok ajándékai a nagy Sztálin születésnapjára. Nincsen az országnak olyan ré. sze, ahol a dolgozó emberiség zse­niális vezetője iránti szeretetük- tól fütött dolgozók, ne küldték volna el ajándékaikat. A Kisselef- uti termekben egymás mellett so­rakoznak a fővárosi üzemek dol­gozói, a zsilvölgyi bányászok, a bihari dolgozó parasztok, vagy a ploesti petróleum-munkások mér­hetetlen szeretetének megnyitva., nulásai. — A NAGY SZTÁLINNAK SZE RETETÜNK JELÉÜL, — a Ni- tipamonia munkásai — olvassuk a felírást a íogarasi Nitramonia üzemét ábrázoló miniatűrön. — Sztálin elvtársnak, a dolgozó emberiség nagy lángelméjének, a bukaresti Talpa vállalat munkásai­tól — írják a főváros egyik leg- (lítgyabb bőr[e3dolgjOzó üzemiének dolgozói, a rendkívüli szépségű, mnnkamolivumokat ábrázoló, bel­ső oldalain pedig a szovjet és ro­mán címerekkel díszített bőrmap­pán Az 1ER munkásai üvegből ké­szítették el egyik villany-transzfor­mátoruk kicsinyített mását és ezüstlapra vésve erősítették rá üdvözletüket: — SOKÁIG ÉLJ, SZTÁLIN ELVTÁRS. A szatmári Mondiala termelő­szövetkezet dolgozói készítményeik kicsinyített mását küldték Sztálin elvtársnak. Ajándékukat rhagába- fogküó dobozban selyemmel hí­mezték ki üdvözletüket: — A szatmári Mondiala szövetkezet munkásai, Sztálin elvtárs születé­sének hetvenedik évfordulóját szo­cialista nuinkaversenyünk uj fel. adat-vállalásaival köszöntjük. Ez­zel járulunk hozzá a szocializmus építéséhez országunkban és a vi­lágbéke biztosításához. Művészi faragásu ládák, dobo­zok, szinpompás népviselet és sző­nyegek, szobrok, arcképek minia. albumok sorakoznak az asztalokon. Az egyik sarokban pedig ott áll az ország legszebb rádiókészüléke. A Radio Popular munkásainak aján­déka. A hatalmas rádiószekrény való­ságos remekmű. Felhajtott fedelén színes kép ábrázolja az országunk­nak nyújtót szovjet segítséget és e kép kivilágítása jelzi a gép be­kapcsolását. Belsejében, a szinte félméteres vízszintes üveg_állo_ máskereső mellett a moszkvai ál­lomás beállításakor megjelenik Sztálin elvtárs megvilágított arc­képe. A marosvásárhelyi Rata munká­sai, technikusai és mérnökei fény­képalbumot küldenek Sztálin elv­társnak. Munkájukról, a szovjet segítség révén elért sikereikről számolnék be színes fényképeken a népek nagy tani tómesterének. A brassómegyei Tohán község „6 Martié“ üzemének munkásai üzem képes .miniatűr cséplőgépet küld­tek, a bukaresti STB üzemek dol­gozói pedig «yilkrmoskoesi formá­jában készült asztali lámpát. Hihetetlen alkotó vágy, ötietes­hogy méltó kivan lenni az ünnep nagyságához. Még a leg jelenték­telenebbnek tűnő tárgy is művészi igényességgel készült Mi mást bizonyít a Kreml-et ábrázoló, dohánylevelekből össze­állított „festmény“, vagy az a Sztálin-arckép, amelyet Maria Mol­dovan ramnicul valcea.i tisztvise­lőnő készített gyufaszálakból. Moszkvába küldjük Sokáig tehetne folytatni a felso_ rolást, hiszen dolgozóink szeretető zsúfolásig töltötte ajándékokkal a hatalmas termeket. Az ajándékok áradata még korántsem állt meg. Állandóan újabb szobrok, faragvá- nyok, üzem, vagy gép-miniatürök, albumok érkeznek az ország min­den részéről. — Moszkvába küldjük, nagy ta­nítómesterünk születésenapjára — irta ajándékát kisérő levelében egy tulceamegyei dolgozó paraszt. — Annak az embernek, aki nemcsak felszabadított bennünket, de meg. mutatta p boldogabb jövő felé vezető utat és segit bennünket ezen az utón. A nagy Sztálinnak küldjük. Nem mindennapi ajándékok ezek. Nagy ünnepre készültek: Sztálin elvtárs születésnapjára. Egy fel­szabadult nép fialnak háláját és szeretetét, Sztálin elvtárs Iránti hódolatát tolmácsolják, F. I. AZ ALBÁN MUNKÁSPÁRT KÖZPONTI BIZOTTSÁ­GÁNAK, ENVER H ODZSA elvtársnak, Albánjának « faséseta jálr ómból való felszabadulása ötödik évfordulója alkalmiból a Romám Munkáspárt Központi Vezető­sége testvéri üdvözletét fciildt. Országunk dolgozói nokom<s Zenvvei figyelik azokat az óriási erőfeszítéseket, amelyek uZ Alb án Népköztársaságban, folynak a népi demokratikus rendszer me gszilárdétásáért, az angol-amerikai imperíalizmtis gyilkos- és kém- klikkjének, a Tito—Rankovícs­klikknek becstelen mesterkedései ellen, amely klikk gyarmatává akarja átváltoztatni Albániát. A Román Munkáspárt az Albán, Munkáspári-vezette albán népnek felszabadulása ötödik év fordulóján uj sikereket kíván a szocializmus felé vezető után, az Albán Népköztársaság felvi­rágzásának Utján. Az Albán Né rpköztátrsasáo tevékeny tényezője a béke, a demokrácia és m szocializmus táborának, amelyet JosSif VissZárionovics Sztálin, a világ dolgozói lángeszű vezetőjének irányításával a Szovjetunió vezeti. A R MP Központi Vezetősége nevében GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ fedi Imin 3 munka limienywt! A kapitalizmusból a szociális, musba való áttérésünk egyik alap. tényezője a tömegek alkotó kez­deményezésének és munka.lendü- letének óriá.-arányú kibontakozá­sa. Üzemeink, gyáraink termelése egyre jobban növekedik, gazdasá­gi életünk alapja kiszélesedik és fokozódik iparunk teljesitóképes. sége. E sikerek jelentősége szinte felbecsülhetetlen, mert csakis a tömegek munkalendülete és lelke­sedése biztosítja a munka terme­lékenységének folytonos növekedő, sét, nélküle pedig elképzelhetetlen a szocializmus végleges győzelme a kapitalizmus fölött. „A munka termelékenysége — mondja Lenin — az uj társadal­mi rend győzelme szempontjából végeredményben a legfontosabb, a legfőbb dolog. A kapitalizmus a munkának olyan termelékenységét hozta létre, aminőt a jobbágy- rendszer nem ismert. A kapitaliz­must pedig azzal lehet végleges« legyőzni és azzal fogjuk véglege­sen legyőzni, hogy a szocializmus­ban a munkának uj, jóval maga­sabb termelékenységét hozzuk létre.“ Lenin szavai mutatják, hogy a munka termelékenységének foko­zása a szocializmus építésének milyen döntő jelentőségű tényező­je és mennyire alapvetően fontos, hogy állandóan a termelékenység növelésére törekedjünk. E törek­vésnek egész életünk egyik köz­ponti kérdésévé kell válnia. Dolgozóink ma már általában többet termelnek mint a múltban és megfeszítik minden erejüket a munka termelékenységének foko­zására. Ezen a téren azonban még tovább kell fokoznunk erő­feszítésünket, mert Ipari életünk jelenlegi színvonala óriási lehető­ségeket nyújt a fejlődésre. Üze­meink teljesítőképességét távolról sem használjuk még ki teljesen, sőt még csak nem is ismerjük alapvetően termelési lehetőségein­ket. A zsilvölgyi bányászok nemré­giben bizonyították be, hogy a munkaidő jobb kihasználásával mennyire emelhetjük a termelést, Bányászaink legtöbbje eddig a felvonónál váltotta egymást. Mi­közben az egyik csoport a mélybe szállt, .a másik csoport már a külszinre ért. Jóformán sohasem találkoztak, s igy két csoport vál­tása közé sokszor másfélórás holt­idő in közbeiktatódo'-t. Jílbányá- szaink már régen kiküszöbölték ezt a hiányosságot, most pedig az összes zsilvölgyi bányánkban el­határozták, hogy a munkahelyen váltanak. E változásnak eredmé­nyeként csupán az aninósai há­nyában körülbelül 400 tonnával, mintegy húsz százalékkal emelték a napi termelést. Kiváló eredményeket értek Ct a bukaresti „23 August“ üzem nehézszerelőosztályának dolgozói fs. Üzemosztályuk berendezését jobban használták ki és ezzel megkétszerezték a termelést. A Vörös Acél hengerművek (alkal­mazottai pedig a munkamenet egybehangolásával, a hengerelt vasáruk megfelelőbb osztályozásá­val és a nyersanyagok gondosabb előkészítésével augusztusban 27.76 .százalékkal növelték a munka ter- /7ne!ékenységét. A résieal Sovrommetál és a vajdahunyadi állami vasgyár szak értőinek megállapítása szerint « két vállalatnál Is komoly eredmé­nyek érhetők el a munka terme­lékenységének fokozásával. így például a tudományos számítások és a szovjet termelési módszerek tanulmányozása alapiá ": megálla­pították, hogy a resicai Victoria*

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék