Romániai Magyar Szó, 1949. december (3. évfolyam, 680-705. szám)

1949-12-01 / 680. szám

Romániai Magyar Sző II' Trnr rniif litauM—Baiaaaaify' i mmmaa Csütörtök, 1949. eke. nragaskohó termelését 16.5 sbbä* zalékka], a vajdahunyadi négyes raagaskohóét 14.5, az egyes, illet- V3 kettős magaskohóét pedig 13 rtázalékkal növelhetik és majdnem hasz százalékkal emelhetik a Sie­mens-Martin acélkemencék ter­melését Is. Ehhez csak a berende. zés bizonyos megváltoztatása és a munkamenet észszerűbbé tétele szükséges. Ez az átszervezés egyéb ként már folyamatban van és így változatlan munkabérek és költségek mellett a termelés emelkedése várható. Hasonló a helyzet többi ipar- vállalatainknál Is. Mindenütt óriási lehetőségek vannak a fej­lődésre, mindenütt komoly belső tartalékok léteznek, amelyeket okvetlenül és a legrövidebb időn belül a szocializmus építésének szolgálatába kell állítanunk. Kohászati vállalatainknál a szovjet példák nyomán január el­sején bevezetik a technikaí-gaz- d&sági mutatószámokat, amelyek pontosan megmutatják minden egyes gén. minden egyes iizcmosz. t.á!y teljesítőképességét, lehetővé teszik teljes kihasználásukat, mó­dot adnak a fokozottabb ellenőr­zésre. A technikai-gazdasági mu­tatószámok elősegítik a tervsze- rüsitést, meghatározzák a nyers­anyag-szükségletet, lehetőséget nyújtanak a takarékosabb gazdál­kodásra és alkalmat adnak üzem- vezetőségeinknek, hogy idejében felismerjék az egyes osztályokon fellépő hiányosságokat, tehát megszüntetésükre azonnal intézked hetnek. A mutatószámok hü barátaivá válnak dolgozóinknak is. Megmu­tatják, hogy gépükön mennyit kell termelniök, milyen nyersanyagból mennyit használhatnak és Így munkájuk jobb megszervezésében segédkezhetnek. Ennek az uj irányitó tényező­nek hatása kétségtelenül hamaro­san jelentkezni fog nehéziparunk termelésében. De a többi üzemben Is, ahol ezt a módszert egyelőre még nem vezetik be, mindent cl kell követnünk, hogy az üzembe­rendezéseket és a munkaerőt job­ban felhasználjuk. Üzemveze­tőinknek, mérnökeinknek, meste­reinknek kötelességük, hogy a vállalat termelő-rendszerét alapo­san megvizsgálják, a hiányosságo­kat kiküszöböljék, állandóan újabb és ujabb Javításokat eszközölje­nek a munkamenet zökkenőmen­tesebbé tételére. Gyáraink és üzemeink munká­sainak viszont alaposabban meg kell Ismerniük gépeiket, tanulmá- nyozniok és alkalmazniok kell az előrehaladottabb munkamódszere­ket. Állandóan fokoznunk kell gyá­raink, Szemeink termelőképessé­gét, egyre jobban növelnünk kell a munka termelékenységét, mert csak ezzel arathatunk végleges győzelmet. További 400 állami vállalatot láttak el önálló forgóalappal Októberben ünnepélyes külsősé­gek között az ország 20 legna­gyobb iparvállalatát önálló forgó­alappal látták el. A vállalatok ön­ellátására irányuló akciót tovább folytatták é« novemberben további 400 válla­latot láttak «1 saját forgóalappal. A saját forgóalappal rendelkező vállalatok nemzetgazdaságunk ál­lami szektorához tartoznak. A vállalatok önálló forgóalappal való ellátásával egyidejűleg az állami kereskedelmi vállalatok pénz ügyi önellátásának érdekében is történtek intézkedések. Ennek az akciónak a szocialista ipari és kereskedelmi vállalatok fej, lődésc szempontjából nagy a jelen, tősége, mert a saját forgóalappal rendelkező vállalatok és állami gaz­dasági egységek most már sokkal biztosabban, saját erejükre támaszkodva eme­lik jövedelmezőségüket. A saját forgóalappal rendelkező vállalatok vezetőinek a pénzügyi év végének közeledtével lehetősé­gük nyílik arra, hogy teljesíthessék pénzügyi tervelő­irányzatukat a bevételek és ki­adások tekintetében egyaránt. Ez pedig egyet jelent az állami terv általános intézkedéseinek tel­jesítésével. A saját forgóalap bevezetése azt is bebizonyítottak hogy a vállalatok sokkal észszerűbben gazdálkod­nak javaikkal és fokozottabb len­dülettel teljesítik a szocialista felhalmozás feladatait ujabb és ujabb beruházások érdekében. Ezek a beruházások példátlan fejlődést biztosítanak nemzetgaz­daságunknak és gazdasági rend­szerünket alkotó vállaltoknak. A pénzügyminisztérium a saját for_ góalappal való ellátáson kívül szá­mos egyéb intézkedéssel is hozzája rul a, vállalatok pénzügyi fellendü.'é séhez. így többek között lehetősé­get nyújtott arra. hogy a vállalatok és gazdasági egysé­gek értékesíthessék a raktáruk­ban heverő árukészleteket és be. hajthassák más vállalatokkal vagy állami gazdasági egységek­kel szemben fennálló követelései­ket. Ezt a célt szolgálta a miniszterta nácsnak a hivatalos közlöny ezévi 71. számában megjelent határoza­ta is. A pénzügyminisztérium az illeté­kes szakminisztériumok és ipari központok utján gondoskodik ar­ról, hogy a saját forgóalappal ren­delkező vállalatok a termelékeny­ség növelésével, a holtidő kiküszö­bölésével és a fejlett munkamód­szerek általánosításával mégjob- ban fokozzák a forgóalap forgását. Ezeket a vállalatokat arra köte­lezték még, hogy erélyesen har­coljanak a hulladék, a selejtáru kiküszöböléséért és a rendelkezé­sükre álló összes erőforrások mozgósításáért. A forgóalappal ellátott vállalatok másik fontos feladata az, hogy részletes k'mutatást készítsenek, amelyek lehetővé teszik az ön költségi ár állandó ellenőrzését és csökkentését. Az illetékes központi szervek in­tézkedtek, hogy a saját forgó­alappal rendelkező állami vállalatok és gazdasági egységek a szocia­lista szervezés és ügyvitel minta képei legyenek. Ebben a tekintet­ben ezek a vállalatok a közeljövő­ben példát mutatnak. Az „Orosz Könyv“ kiadó tanácskozása az olvasókkal A könyvkiadás, a könyvterjesz­tés egyik rendkívül fontos munka, területe kuiturforradaknúriknak. A könyvkiadás, a kiadók munkaterve szorosan összefügg szocializmust építő társadalmunk feladataival, szocializmust épiiő dolgozóink igé­nyeivel, szükségleteivel. Természe­te® tehát, hogy egyre szorosabbá válik, egyre szorosabbá kell hogy váljék a kapcsolat a kiadóvállala­tok, Írók. fordítók és az olvasók, a dolgozók tömegei között. E kapcsolatnak szorosabbra fűzé­sét szolgálta az az értekezlet, a. melyet az ARLUS kiadóvállalata, az Orosz Könyv tartott vasár­nap az egyetemi alapítványok pa­lotájának aulájában az Írókkal, fordítókkal, rajzolókkal és olvasók, kai. A megjelentek, a felszólalások, az elhangzott javaslatok nagy szá­ma beszédes tanú jele volt annak, hogy milyen érdeklődéssel, milyen mérhetetlen szeretettel fogadják a dolgozók a szovjet írók könyveit: szépirodalmi munkáltat és szakmai jellegű brosúrákat egyaránt. Négymillió szovjet könyv Az Orosz Könyv 1949 év folya­mán, november 1-ig bezárólag 228 román nyelvű kötetet adott ki, 3,733.776 példányban. Magyar fordításban az Orosz Könyv 45 kötetet jelentetett meg, összesen 312.800 példány­ban, mig német nyelven 4 kö­tetet, összesen 20.000 példány­ban. Az eredeti munkafervet 32 szá­zalékkal szárnyalták túl. a megje. lent kötetek száma 150 százalék­kal!. mig az elért péídányszám 210 százalékkal haladta meg az előző év hasonló Időszakában elért eredményeket. Az Orosz Könyv által kiadott könyvek jelentős része hathatós, tényleges segítséget nyújtott dől. gozóinknak abban a munkában, amelyet a Román Munkáspárt irá­nyítása alatt folytatnak: a szocializ­mus építésében. Ezek közé tartoznak elsősorban a különböző szovjet munkamód­szereket népszerűsítő könyvek, va­lamint azok az Írások, amelyek a falunak szánt sorozatban jelentek meg (900 ezer példányban) és szovjet koihozok életéve! smertet, ték meg dolgozó parasztjainkat. Ami a jövő évi munkaterv =rám_ szeri adatait illeti, ez 156 román, 45 magyar, 24 né­met. 12 szerb és ukrán nyelvű könyv kiadását irányozza elő. A kiadásra kerülő 45 magyar nyelvű könyv közül nyolc irodal­mi munka. A je’entésse! és munkaíervvei kapcsolatban számos felszólalás és javaslat hangzott el. A könyv irán. ti érdeklődésről és különösen a szovjet írók munkái iránt egyre fokozódó érdeklődésről tanúskod­tak azok a javaslatok, hogy az Orosz Könyv rendezzen gyakrab­ban hasonló értekezleteket, ese'.'eg negyedévenként, lehetőleg kint ? gyárakban is és kösse össze eze­ket az értekez'eteket egy-egy könyv megbeszélésével. Szovjet Öf meny ország fennállásának 29« évfordulója Fennállásának 29. évfordulóját ünnepli Szovjet-örmény ország, amely ez idő alatt fejlett iparú, virágzó gazdaságú köztársasággá vált. Szovjet-örményországnak, mi­ként a régi cári birodalom föbbl elnyomott népeinek, a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom hozta meg a felszabadulását Ez az or­szág, amelynek a forradalom előtt sem ipara, sem egyeteme, sem tudományos intézete nem volt, ma már gazdasági és kulturális fejlődés magas fokán áll. A szov-1 jet hatalom idejében egyre-másra épültek a nagyipari vállalatok és ez évben Is ujabb gyárak és üze­mek kapcsolódtak be a termelés­be. ' Gyökeresen átalakult a köztársa­ság mezőgazdasága is. A kolhoz­rendszer bevezetésének eredménye képpen az örmény parasztság bol­dog és megelégedett éietet él. Gyarapodott a vetési terület, kifej­lődött az ipari növények művelése. A korszerű csatornázási berende­zések következtében hatalmas te­rületeket tettek termékennyé és idén a kedvezőtlen időjárás elle­nére is nagyszerű gabona, gyapot cs dohánytermést értek el. A kol­hozok földjein a szovjet agrobio- lógia módszerei szerint dolgoznak és eddig több mint 500 kolhozt vilianyositottak. A kulturális fejlődés is hatalmas változásokat eredményezett. A •köztársaságban bevezették a köte­lező oktatást. Tizennégy fe sőfo_ ku iskola működik Örményország­ban és 1943-ban megalakult az örmény Tudományos Akadémia is. Kieme'kedö eredményeket érnek el a művészet és irodalom terén. Az örmény nép csak a szovjet néoek testvéri családjában fejlőd­hetett, csak Lenin és Sztálin Párt­ja bölcs nemzetiségi polit'kájának köszönheti történelmi jelentőségű győzelmeit. Éppen ezért, Szovjet örmény- ország do'gozóinak tekintete ezen a napon hálatelten fordn Sztálin elvtárs, a népek nagy tanilómes-i tere felé, aki az örmény dobozok­kal együtt, győzelemrői-győze. lemre vezeti az összes szovjet era.i bereket. DISZÜLÉS ALBÁNIA ÖTÉVES FELSZABADÍTÁSA ALKALMÁBÓL A SZOVJET IPAR SIKEREI SZAMOKBAN A Soovjetunió ipari termelésének 1950_ben 48 százalékkal kell meg­haladnia az 1940 évit. A napi össztermelés már ezév júniusában 41 százalékkal haladta meg az 1940 évi átlagtermelést. Az idén, az első kilenc hónapban a Szovjetunió ipari termelése húsz százalékkal nagyobb volt az 1948 év hasonló időszakánál. ★ A Moszkva és környéke Ipari munkásai vezetnek az ötéves terv teljesítéséért folytatott harcban. A vidék ipari termelése az idén, a második negyedben 24 százalékkal haladta meg ax 1948-as év hasonló időszakáét. ¥ A moszkvai üzemek az első fél­évben 109 uj villamoskocsit, 75 trolleybuszt, 473 személyszállító és 83 „Zis" márkájú társasgépkocsit gyártottak a főváros részére. ★ A Moszkva környéki szén- medence termelése 1941-ben 15-5ször annyi volt, mint a forradalom előtt, 1945-ben a háboruelőttinek kétszeresére emelkedett, tavaly pedig el­érte az ötéves tervben 1950- re előirt mennyiséget. A szén medence bányászai három év alatt teljesítették az ötéves tervet. ★ A ..Moszkvougol“ bánya­kombinát dolgozói jelenleg naponta két tonnával több szenet termelnek és közeljár­nak az 1951-re előirt norma teljesítéséhez. A kolomeai hajógyár mun­kásai. nyersanyagmegtakari- tásból származó termeléstöbb letre törekvő szocialista ver­senyek kezdeményezői nyolc hónap alatt 1.000 tonna fé­met, 2.283 tonna fűtőanya­got és több mint egymillió kw.-óra villanyáramot taka­rítottak meg. Ebből nyolc mozdonyt állítottak elő a terven felül­Országos verseny Marx, Engels, Lenin, Sztálin mellszobrainak megmintázására A külföldi kulturkapcsolatok román intézményének rendezésé­ben, az ARLUS bukaresti szerve­zetének kulturházában tartották meg kedden délután Albánia fel­szabadításának 5. évfordulója al­kalmából rendezett diszülést. A diszülésen megjelent a Párt és a kormány számps vezetője, élén Tosif Chisinevschi elvtárssal, a Ro mán Munkáspárt Központi Veze­tőségének titkárával. Megjelentek úgyszintén a Nagy Nemzetgyűlés Elnökségének képviselői, valamint a baráti államok diplomáciai tes­tületének küldöttei. A diszülés a Román Népköztársaság, az Albán Népköztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége himnuszával vette kezdetét. A Román Munkáspárt Központi Vezetőségének nevében D. Petres. cu elvtárs, az Albán Népköztársa­ság követsége nevében Krista^ Hobdari mondottak ünnepi beszé­det. Ezután művészi program ka. vetkezet az Állami Nyomda kóru­sának és a RNK Hadserege mű­vészegyüttesének részvéteiével. ENVER HODZSA HADSEREGTÁBORNAGYNAK, AZ ALBÁN NÉPKÖZTÁRSASÁG MINISZTERELNÖKÉNEK, T1RÁNA Abból az alkalomból, hogy Albánia a béke nagy és legyőzhetet­len erejének, a Szovjetuniónak döntő támogatásával szabadult fel 5 évvel ezelőtt a fasizmus igája alól a Román Népköztársaság kor­mánya és a magam nevében őszinte üdvözletemet és szerencseki- vánatomat küldöm a hős albán népnek. Dr. GROZA PÉTER miniszterelnök SZTÁLIN ELVTÁRS 70. SZÜLETÉSNAPJA TISZTELETÉ RE A ROMAN MÜNKÁSPAR T KIADÁSÁBAN A KÖVETKEZŐ KÖNYVEK JELENNEK MEG : ROMAN NYELVEN: J. V. SZTÁLIN: MÜVEI IV, kötet » A marxizmus és a nemzeti s gyar­mati kérdés » A nemzeti kérdés és a ieninizmns „ Anarhizmus vagy szocializmus? „ A Szovjetunió udamik kolhoz­munkásainak első kongresszu­sán mondott beszéde PETROV: z J. V. Sztálin müvei negyedik kö­tetéről MAGYAR NYELVEN: t J. V. SZTÁLIN: A nemzeti kérdés és a leninizmus „ A gazdasági vezetőkáderrk fel­adatairól. NÉMET NYELVEN: J. V. SZTÁLIN: A nemzeti kérdés és a ieuinizmus „ A Szovjetunió udarnik kolhoz­mnnkásainak első kongresszu­sán mondott beszéde 2 A művészet i minisztérium országos versenyt hirdet Marx, Engels, Leni^j és Sztlálin mellsz obrának elkészítésére. A versenyt Bukarestben tartják meg. A versenyen résztvehet. nek szobrászművészek egyenként és együttesen is. A résztvevőknek a miniszt érium képzőművészeti igazgató­sósánál 1949. december 15 dg kell feliratkozniok. A feliratko­zást a vidékiek pórián. *s es2kö zölhetik. A pályáZalon egy vagy több alkotással lehet riszt venni. — A mellszobornak gipsz­ből keli készülniük, magasságuk 70 centiméter kell hogy legyen, fejnagyság 29 centiméter, a vállak pedig egyenes tartásnak kell, hogy legyenek . Minden beküldött pályaműnek jeligésnek kell lennie. A pá lyamüveket legkésőbb 1950. feb ruár 15-ig kell átadni a Dalles teremben. A pályázók a pálya müvek benyújtásával egyidejűleg leragasztott borítékban feltüMe tik nevűket, címüket. Ha a pálya­mű együttes munka, zárt borítékban be kell küldeni a kollektíva egységének másolatát. A legjobb pályaművek a következő dija. Sásban részesülnek: I. díj négy pályaműnek, egyenként 60-000 lej. 11. díj négy pályaműnek egye nként 40.000 lej, és III. dij négy pályaműnek egyenként 25.000 léj. Azok a szobrászművészek, akiknek munkáit elfogadják, ren. delést kapnak különféle nagyságú és különféle anyagból elkészí­tendő mellszobrok megmintázás ára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék