A Békés újság sakkrovata, 1921. április-december (1. évfolyam, 1-39. szám)

1921-04-09 / 1. szám

M. m W M.%J> ( TTTb-íeí i ■ ■ ■ EEC! EBBE jeb"b*e' AVbI u^um, i9£id «^a április no u. í-sö szám. S A K K WÍ" B B B I vH g-».U 20. számú feladvány. L lfcukomm Gyula, Budapest. (2. dics. a „Vasárnapi Újság“ versenyén 1920.) a bcdefgh a bc d e 1 ,g h Mat két lépésben. 1 • A 14. számú feladvány megfejtése: llf7—c5. Helyesen fejtették meg: Holzer Miksa, Szilágyi Gábor, Seress Lajos, Bartoss Gusztáv, ifj. Huszka Ferenc, Maurer Lajos, Vidd Lajos, Nádor Béla, Erdész Miklós. 20. számú játszma/ Játszották a „Magyar Sakkegyesületu-ben dr. Tartako- wer vendégszereplése alkalmával 1921. évi február hó 8-án. Hollandi megnyitás Balia F. Világos: dr. Tartakower. Sötét: Krivoss B. Szigeti M. 1. d2—d4 f7—fő 19. Kd2—d37) Ba8-c8 2. Hbl—c3 Hg8—f6 20. Fd5—c4 b7—b51 3. Fel—g5 c7—c6 21. Fc3: bő8) Fb4: el 4. e2—eí fő: e4 22. Eb5: a4 Kd7—q7 5. f2—f3 Vd8—Ő61) 23. c2-c3 Kc7-bG 6. fo: e4 d7—dő 24. b3—b4 a5: b4 7. Fgő: f62) e7: f6 25. Ba4: b4 sakk Kb7—c7 8. e4: dő Vb6: b2 26. Fc4—a6 Bc8—b8 9. Ke2—d2*) Ff8-b4 27. Bb4—c4 sakk Kc7—dG! 10. Hgl—e2 Fc8—g4 28. Hc3—b5 sakk Kd6—d§ 11. Vdl-bl Vb2-a3 29. Bc4—c7») Bh8-d8 ■ 12. Vbl—b3 Va3: b3 30. Hbő-d4 Bb8-bG 13. a2: b3 Fg4: c2 31. Fa6-c4 sakk Kdő—dG 14. Ff 1: e2 c6: dő 32. Bc7: g7 Bd8—d7 15. Fe2-f3 Hb8—c6 33. Bg7—g8 Fel—f2 16. Bhl—el sakk4) Kc8-d7 34. Fc4—b5 Bd7—a7 17. Ff3: dő5) Hc6: d4 35. Bg8—d8 sakk döntetlen10) 18. Bal—a4°) a7—a5 J) Rendesen 5......................Vd5-öt játszák. 2) Biztosabb volt 7. eő He4 8. He4: de 9. Bbl jobb gyalogálással. ®) 9. Ha 4-re Va3l következik (nem lenne jó Fb4 sakk 10. Kf2! Va3 11. c3 Fc3: 12. Hc3: Vc3: 13. Vei sakk Vei: 14. Bel: sakk Kd7 lő. Fc4 és igy tovább) 10. c4 (b7—b5 fenyegetett) cd sötét előnyösen áll. *) Szükséges, mert J6. Fd5 o—o—oü nyer. Vagy Kf8 17. Fd5: H: d4 (Bd8 18. F: c6 Bd4: 19. Ke3 Fc3: 20. Ba7: stb.) 18. Kd5. 6) 17. Kd3-ra He7 gyalogost nyer. «) Jobb Be4. 7) 19. Fb7:-re következik Hb5! 20. Bb4’ ab 21. Hb5: Bab8 22. FaG Bb6 minőség nyeréssel. 8) 21. Kd4:-re következik Fc3: sakk 22. Kc3; ba minőséggel. °) 29. Hc7-re remis lett volna. 10) Kc7-re ugyanis 36. Bh8 Kd6 37. Bd8 sakk stb. stb. Vájjon világos nem kísérelhetne meg 3ő. c4 Fd4 3G. Kd4-el valamit? Megjegyzések: dr. Tartakower S.-től. A Lasker-Capablanca mérkőzés. A világ minden országából ezren és ezren figyelnek 'manapság Havanna felé. Nem diplomáciai konfliktus, sem flotta­demonstráció vagy más leleplezett erőszakosság az, ami az emberiség figyelmét odairányitja, hanem két nagyelméjü ember szellemi mérkőzése. A mérkőzés pikantériájához tartozik, hogy nem is a világmesteri címért folyik, mert erről Lasker már eleve lemondott Capablanca javára, mint ö mondja azért, mert méltó utódjának tartja; véleményünk szeriül inkább biztos “tudatában annak, hogy a küzdelemre vágyó ifjú nagymester <ugy sem fog nyugodni, mig nem ülhet szemben vele a 64 mezős csatatéren. A havannaiak Morphy szülőhelyéhez ülő buzgalommal adták össze a jutalomdijakat, amelyek a mi pénzünk szerint milliókat jelentenek. A sakkozók világa nehe­zen tudta megérteni, miért mondott le Lasker már előre a világbajnoki címről Capablanca javára. Itt is érvényesült Las-' kér filozófiai lángelméje, melynek az életben is számos sikerét köszönheti. Ezzel az előkelő gesztussal hizelgett az amerikaiak nemzeti hiúságának, népszerűséget biztosított magának a fél- vér Yenkik körében, másrészt tompította az ilyen páros mér­kőzések közben gyakran kifejlődő elkeseredett hangulatot, mely •Amerikában sportszerűtlen kitörésekre vezethetett volna. Ha most azt a kérdése vetjük fel, kié lesz a pálma a két kiváló játékos közötti páros küzdelemben, el kell ismernünk, hogy nehéz a felelet. Mindkét bajnok eddigi szereplése a győzelem­nek szakadatlan sorozata. Capablanca játékmodorát a játszma biztos felépítése és rendkívül nyugodt lebonyolítása jellemzi rendszerint a végjátékban. Játéka oly tökéletes, oly klasszikus, hogy hibái — ha vannak — nem játékában, hanem egyéni­ségében rejlenek. A páros mérkőzések értékét emeli az a körülmény, hogy a mórközök szellemi erején kívül kitartásá­nak pszichikus fölényének is elsőrangú szerepe van. És ha ezt az oldalát nézzük, Lasker határozott fölényét kell elismernünk. ^Emlékezzünk csak vissza az 1914. évi pétervári nagymester Versenyre, hol Capablanca teljes 1 Va point elönuyel jutott a [löntöbe és Lasker piégis leküzdhetetlen energiával gázolta le llenfeleit, köztük niöstani ellenfelét is. Ha hozzátesszük még r rendkívüli játéktudását és tapasztalatát, nem mondhat- Jp»t'<íipablanca helyzetét irigylésre méltónak. Azonban egy nagy előnye van a cubai mesternek, amit Lasker nem pótol­hat semmiképen, és ez fiatalsága. 17 év korkülönbség, a sak­kozás fárasztó, szellemi munkájában sokat számit; hhet, hogy amint az ifjú Lasker győzött annak idején Steinitz ellen, úgy most is a fiatalabb mester győzhet. Ez azonban ismerve Las­ker elsőrangú testi és szellemi conditióját, nem bizonyos. Egy a bizonyos, hogy a sakkozó világnak rendkívüli szellemi szín­játékban van része, amely minden müveit ember érdeklődését megérdemli. - (Dr. Sebők Lóránd.) Sakk hírek. Capablanca nyert Lasker ellen. Ez a szenzációs hír járja be most a világsajtót A mint már közöltük az eddig lejátszott 4 játszma remis-vei végződött. A most érkezett hírek szerint az 5. játszmát Capablanca nyerte meg. Mindenesetre elképzelhető, hogy az egész vüág sokkozói mily feszült érdeklő­déssel várják a további fejleményeket. Kiéiben rendezett négyes versenyen I. Bogolyubow, II-IH. Sämisch, Brinkmann, IV. Réti. A „Budapesti Sakkor“ „1921“-es bajnoksági versenyén az első dijat és a bajnoksági cimet dr. Vajda nyerte. A „Magyar Sakegyesttlet“-ben több rendbeli verseny íratott ki: bajnoki verseny; egy meghívásos verseny 8 részt­vevővel, amelyen úgy a kör tagjai, mint idegenek is részt vehetnek; továbbá egy I. oszt. és egy II. oszt. verseny. A „Győri Sakkőr“ bajnoki versenyének eddigi ered­ménye: Chalupetzkv 15 (1), Deutsch 12 (3), Svoboda iD/s (í), dr. Horváth >0 (8), Galaczy 9 (8), dr. Farkas 8 (1), Lövi* 8, Lukács 7 (3), Nagy és Weisz 7 (2), Exner 6Va (2), Las- sányi 6V2 (3), Kiss és Pongrácz 6Va, Ackermann 4Va (2), Grünzweig 3 (2), Perényi 1 (1), Nagyné (1). Szerkesztői üzenet. Czakó Jolán urbölgynek Budapest. Örömmel vettük b. levelét. Megfejtése helyes s a megfejtők sorában örömmel fogadjuk. Lapunk sakkrovata 192'-töl van a kivánalmaknak megfelelően szerkesztve. Megszerezhető előfizetés által. A *akk- rovat előfizetési dija egy évre 60 korona, mely összeg 1 „Békés“ kiadóhivatalához küldendő be. Kérjük pontos címét közölni. KQlőnleuyomat a Dobay János könyvnyomdájában megjelenő „Békés“ 1921. évi április há 9-Ikl számából.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék