Magyar Sakkélet, 1957 (7. évfolyam 1-12. szám)

1957. augusztus / 7. szám

ttUtguar SAKKELET A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG FOLYÓIRATA VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1957. AUGUSZTUS Beszámoló a csapatbajnokságokról vwwvwvwwvwwwwvwwwwwwwww> ORSZÁGOS Az ősszel megkezdett országos baj­nokság folytatása a legnehezebb fel­adat elé állította a részvevő csapato­kat és a szervezőket. A vidéki uta­zások és az ezekkel járó költségek fedezésére hiányzott az anyagi- bizto­síték. így kényszermegoldásként a tíz budapesti csapat kétcsoportos kör­mérkőzésben játszott és a csoport­elsők, bevonva a két vidéki csapatot, végül is négy részvevős körmérkőzés alapján döntötték el az országos csa­patbajnoki címet. Reméljük, hogy ez a megoldás csak átmenet volt és az elkövetkezendő szezonban újra életre lehet hívni az oszágos bajnokságot, amely elengedhetetlen feltétele a vidéki sakkozás fejlesztésének. Az előmérkőzésnek számító két csoportos verseny végeredménye: a) Csoport: 1. Bp. Vörös Meteor 35'/2, 2. BEAC 33'A>, 3. VTSK 24>/2, 4. Bp. Vasas 12'/;, 5. FTC 11 pont. b) Csoport: 1. Bp. Vasutas SC 26'/;, 2. Bp. Gyárépí­tők 26>/2, 3. MTK 26, 4. Tipográfila 24, 5. Bp. Spartacus 17 pont. A két csoport eredményét vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a Meteor csak nehéz küzdelemben tudta az elsőbb­séget kiharcolni a BEAC csapatával szemben és kettőjük párharca bizo­nyos fokú kiugrást eredményezett.- A másik három részvevő közül különösen a Vasas és az FTC gyenge eredménye szembeötlő. Főleg ez a két csapat nem tudta pótolni a játékos­gárdájában történt kieséseket. A másik csoportban még élesebb volt a harc és egyenlő pontszámmal az egymás elleni eredmény alapján a Vasutas-csapat szerezte meg az elsőbbséget a Gyárépítőkkel szem­ben, de fél pont lemaradással követte őket az MTK és ugyancsak ver­senyben volt a Tipográfia is. Ha a két csoport végeredményét nézzük, úgy tűnik, mintha az első csoportban küzdött volna a két legerősebb csa­pat, míg a második csoportban inkább kiegyensúlyozott játékerejű csapatok kerültek volna. Ennek a látszatnak azonban ellent mond, hogy a harma­dik helyért vívott mérkőzésen a BEAC nem tudta legyőzni a Gyár­építők csapatát és döntetlen ered­ménnyel volt kénytelen megelégedni. Ezek után került sor az országos BAJNOKSÁG csapatbajnoki döntő mérkőzéseire, amelyen a két csoportgyőztes: a Bp. Vörös Meteor és a BVSC, valamint a vidék részéről a Diósgyőri VTK és Hajdú megye vettek részt. A döntő részvevői a következő összeállításban vonultak fel a kör­mérkőzésre: Bp. Vörös Meteor: Szabó László, Szilágyi György, Bilek István, Mé­száros Gyula, Flesch János. Bárczay László, Grób Gedeon. Somogyi Ist­ván, Révai Imre, Cuibus János, Koch János, Rappaport Marcel. Bp. Vasutas SC: Bély Miklós dr., Dely Péter, Csath István, Cigoj Gyula, Sághi Ferenc, Schwartz Pé­ter, Jakab Árpád, Lengyel Tibor, Péchy József dr., Szeles László/ Móré György, Jarács György. Diósgyőri VTK: Szilv József dr., Forgács Zoltán, Tokaji Nagy György, Hegedűs Lóránt, Szigethy Albert, Dollák István, Zentai Tibor, Cseh József, Németh Zoltán, Varga László, Ligetfalvi János. Laudai István. Hajdú megye: Filep Tibor, Bán­falvi Brilla Sándor, Daróczy Sándor, Vajai Lajos, Réthy Antal, Fejér 1956. szeptember l'6-án indította meg a Budapesti Társadalmi Sakk- szövetség az évente szokásos csapat- versenyeket, a tömegsakkozás évről évre szemléltető seregszemléjét. Az októberi események megszakították a bajnokság zökkenőmentes befejezé­sét. De még Budapesten a romokat takarították, amikor a társadalmi aktívák már megkezdték szervező munkájukat, hogy a sakkozókat újra versenybe állítsák. Feleslegesnek tartjuk itt részletezni, milyen sok munka, fáradság és sakkszeretet kel­lett ahhoz, hogy a nagy kieséseket pótolva, ha hiányosan is, de folytatni tudják a munkát ott, ahol az ősz György dr., Kovács Tibor, Bocskor József dr., Viszokai László. Hercegh Pál, Baranyi Sándor, Nagy József. Az első forduló már jóformán be­biztosította a Vörös Meteor bajnok­ságát, amikor nagy arányban legyőzte a Vasutas csapatot. A második helyre a két vidéki csapat pályázott egymás elleni döntetlen eredményük alapján. A második forduló már meglepetést hozott, mert a Vasutas-csapat bizto­san verte Hajdú megyét, míg Diós­győr alul maradt a Meteorral szem­ben, ami várható is volt és így a Vasutas is a második helyre pályázó­nak lépett elő. A harmadik forduló azután szállította a végső meglepe­tést, amikor is a Vasutas, legyőzve Diósgyőrt, megszerezte az országos bajnokság második helyét és ezzel bebizonyította, hogy egy csapatmér­kőzésen nem minden a nagy nevek felvonultatása, hanem döntő szerepet játszik a küzdő szellem és a csapat összeszokottsága is. A Meteor csapata folytatta győ­zelmi sorozatát a bajnokságok meg­nyerésében és négyes körmérkőzésen, szokatlanul nagy különbséggel, hét ponttal szerezte meg az 1957. évi baj­noki címet. A két vidéki csapat némi csalódást keltett, de reméljük, hogy részükre tanulságul szolgál ez a rövid körmérkőzés a rövidesen meginduló új országos bajnokság küszöbén. folyamán abbamaradt. Február 24-én már újra a sakkozó tábor ezrei ha­joltak a táblák fölé, hogy kedvenc sportjuknak hódoljanak és fellángolt újra a csapatokban a harci kedv, megkezdődött a küzdelem. A budapesti minőségi bajnokság­ban a kiesés nem volt számottevő, mindössze kilenc csapat jelentette be visszalépését az öt osztályban, ezek­nél is remélni lehet, hogy az elkövet­kezendő bajnokság startjánál újra ott látjuk őket. A nehéz gazdasági hely­zet is hátráltatta a szervezést, a szak­osztályok anyagi támogatása jó ideig szünetelt. Ha ezeket a nehézségeket felmérjük, csak köszönet illeti meg Országos csapatbajn. 1957. VII. 16.-30. Meteor BVSC Diósgyőr Hajdú m. Pontsz. Bp. Vörös Meteor-----­_ 9 7 8 7a 247a Bp. Vasutas SC---------­3 — 7 7 7a 1772 Diósgyőri VTK---------­5 5 — 6 1 6 Hajdú megye---­3V a 4Va 6 — 14 BUDAPESTI CSAPATBAJNOKSÁGOK

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék