Magyar Sakkélet, 1960 (10. évfolyam 1-12. szám)

1960. október / 10. szám

niagtjar fímm 157 gáaása közben meghűlt, másnap ágynak esett és tüdőgyuLladás végzett vele. Emlékét a Magyar Sakkvilágban Szé­kely Jenő megható nekrológja őrzi és a Szávay Sakkor ápolta, amelynek so­káig Karinthy Frigyes híres írónk, Szá­vay jó barátja és gyakori sakkpartnere volt az elnöke. Költői munkásságának terméke több kötetben maradt fenn: A hetedük szoba című gyűjteménye 1913- ban, a Játék egy pár régi rímmel elne­vezésű, 1917-ben, az Ismeretlen út 1929- ben jelent meg. Ugyancsak 1929-ben Hul­lanak a falevelek címmel nótáskönyvet adott ki: egyes dalait a rádióban még ma is hallani. Tagja volt a Petőfi Társaság­nak. önmagáról »sírfelirat-« című versé­ben festett hű képet: »A hatalommal sohse cimboráit, Sőt ellene ütött gyakorta vártot, Akit sajnált: Htjából félreállt. De akarattal senkinek sem ártott. Az útjait dalolva járta át. Szerette a nótát, bort és a csókot. Szerette az életet s önmagát. S önmagában sohasem csalódott.« Szávay olyan csapatvezető és olyan csa­patkapitány volt, akire azt mondották: tenyeréből eteti csapatát. Szervezési sike­reit embemyerő képességének (köszön­hette. Nem könyörgött senkinek, nem fenyegetett, nem is ígérgetett, csak el­kezdett beszélgetni bármilyen témáról, akár a Góbi-sivatagról, akár a vízilovak­ról s aztán olyan zökkenés nélkül te­relte át a szót a sakkozásra, hogy az »áldozat» észre sem vette, már »be volt szervezve«. Sakkozó és nótaszerző hívei­vel gyakran jött össze baráti beszélge­tésekre budai kisvendéglőkben (a Nap­hegy utcai »Régi nyár«, a Fő utcai »Há­Budapesti hírek — A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSÉG három csoportban rendezte meg Buda­pest II. osztályú egyéni bajnokságának középdöntőjét. Csoportonként négy-négy versenyző jutott a döntőbe. A csoportok végeredménye: I. csoport. Tompa László és Vezekényi András 8, Bukovszki Ferenc 7,5, Nádor István 7, Rusovszky Imre 6, Karádi Lajos 5.5, Cseterics István 5, Benyoda Mihály 4.5, Tóth Kálmán 4, Bergmoser András 4, Tanai József 3,5, Fiiszár Dezső 3 pont. — II. csoport. Faragó Iván 11, Tompa Já­nos 8,5, Kiss Bertalan 8, Henney Emii 7.5, Rátkay László 6, Ftilöp Sándor, Su- rányi Andor és Várszegi István 4, Hor­váth Béla és Baráz András 3,5, Thú- róczy Balázs és Pápai Lajos 3 pont. — III. csoport. Katona Antal 7,5, Fürth Emil 7,5, Korpás Attila 7,5, Nagy Ervin és Rajna György 6,5, Dózsa János, Ko­vács Jenő és Bánhegyi Miklós 5,5, Cser- nóczky József és Giavina Alajos 5, Hrumó József 4, Holzinger József 0 pont. — CSEPELEN ez évben harmadszor került megrendezésre az Alkotmány Ku­pa. amelyen 24 csapat indult. Győztes lett az Acélmű I., második a Központi Igazgatóság, harmadik a Csőgyár csapata. AZ MTK I. osztályra minősítő ver­senyt rendezett az alábbi eredménnyel: Tompa László 7,5, Szalai Iván, Tompa János, Zoltán László és Horváth István 7, Csapó Zoltán 6,5, Cserey Mihály 5,5, Barta Pál 5, Krausz Péter 4,5, Nagy György 4, Magyar László 3, Vékony An­tal 2 pont. — A VH. KÉR. SAKKSZÖVETSÉG ha­gyományos női villámversenyét Bilek Ist- várnné nyerte 12 ponttal, második Honfi Károiyné 11,5, harmadik Hegyháti Ágota 9 ponttal. Kilenc induló volt. — A VIII. KÉR. HAZAFIAS NÉP­FRONT 16 részvevős villámversenyt ren­dezett. Eredmény: Parádi Károly 13,5, rom veréb«, a fabáni Ziegler stb.), ahoi egy-két hosszúlépés vagy fröccs mellett, derűs hangulatban tanácskozták meg a csapatversenyek kérdéseit és ápolták a »lelki egység«-ett Nem volt itt soha du- hajkodás, csak csendes eszmecsere. Ifjú korában ugyan Szávay híres verekedő, afféle »fenegyerek« volt — erős testal­katú, jó vívó és kitűnő evező —, de ma­gatartását később inkább a finoman ár­nyalt, költői lelkűiét jellemezte. Ö írta: »Jaj annak, aki másnál többet érez Vagy jobban hisz és szebbet álmodik! Ki többet érez, több tövistől vérez.« »Én megérzem a gyenge fű növését. Behunyt szemmel szempillák rezdülését, Meghallom hangját hanqtálam. örömnek. Látom a sóhajt, mely még el se szállt; És megérzem a befelé hulló könnyet.« Ezért szerették meg a sakkozók, ez a kritikus, kétkedő társaság, és a nem sak­kozók közül is sokan, ha jobban meg­ismerték. Sírját a Kerepesi-temető felső részén 1944. nyarán egy repülőtámadás elpusz­tította, leszármazója nincs. Versei sem kaphatók ma már. Emléke csak hírében és kortársai szivében él. A sakktörténe­lem nem felejtheti el, noha ő maga írta egy versében: »Feledjetek, csak dolgoz­zatok!« Így írt: »Valahol túl az élet határán Virágos álmok pázsitja vár rám. Hol fogócskáznak pajkos angyalok. Az angyaloknak nap süt a szeméből. Fejükön hajként hodfény szálai . . . Velük cicázva csillagos égen Feledem majd, hogy valaha régen Fit egy bolondos költő: Szávay. Dr. Vajda Árpád Nagy Lajos 13, Gálos Zsigmond 10,5, Csatári Imre 10, Apáti Márton és Glück Pál 9, Lévay Dezső 8,5 pont. — A X. KÉR. TST által kiírt Pataki István kupáért hét csapat versenyzett 4-es csapatokkal. Végeredmény: X. kér. Petőfi I. 15, Kerámia 13,5, Magnezit I. 11.5, X. kér. Petőfi II. 9,5, Magnezit II. 7, Szállítók 3,5. A K. Lombik vissza­lépett. — A RUHÁZATI SZAKSZERVEZET Zámbó László emlékére vándorserleget írt ki, a ruházati és bőripar dolgozók közötti csapatversenyre. A kétszeres védő ruhaipari dolgozók 13,5:11,5 arányban isr- mét győztek a bőripari dolgozók ellen és ezzel véglegesen birtokukba került a vándorserleg. Vidéki hírek — BACS MEGYE. A megyei szövetség Kecskeméten rendezte meg a megye ifjú­sági egyéni bajnokságát. Végeredmény: Virágh Ferenc 9, Staar Gyula 8.5, Kiss Péter 8.5, Miklós Csaba 6.5, Csősz Imre 5.5, Körösi József 5.5. Sahin Tóth Dezső 4.5, Bakos Péter 4.5, Sinka Endre 4.5, Pe­likán Sándor 3.5, Péter Árpád 3, Bugyi István 2.5 pont. — DEBRECEN. A városi sakkszövetség villámversenyt rendezett. 20 indulóval. Győztes lett Filep 17.5 ponttal. Helyezet­tek: Bánfalvi-Brilla 15, Kántor 13.5, Ko­vács L. 13, Kalmár 12,5, Kovács T. 12 pont. — ESZTERGOM. A város egyéni baj­noksága a Vasas SK rendezésében 24 részvevővel zajlott le. A döntő győztese Szobi Tibor, helyezettek dr. Gábris Ödön, Bakó Antal, Kiss István. Hirmann Jó­zsef és id. Szobi Géza. — GYŐR. A városi válogatott vendégül látta Budapestről a VI—VII. kerületi vá­logatottat. A 13 táblán játszott mérkő­zés 6.5:6.5 arányban döntetlenül végző­dött. — KISKUNHALAS. A MEDOSZ jól si­került I. osztályra minősítő versenyt ren­dezett, amelyre két budapesti versenyzőt is meghívott; helyes az ilyen típusú ver­senyek rendezése, mert itt mérhető le jól a vidéki versenyzők játékereje. A verseny végeredménye: Székely Mihály (Bpest) és Czár János (Kecskemét) 9.5, Baranyai Sándor (Bpest) 8, Kádár Rókus (HMTE), Halász Géza (Khalas). Lévai Ottó (Khalas) 7, Hegedűs József (Khalas), Nagy András (Kecskemét) 4.5, Eperjesy Géza (§zeged) 4. Modok Kálmán (Kha­las) 3, Őzé mai Géza és Schuszter István (Khalas) 1 pont. — PEST MEGYE. A megyei szövetség harmad ízben rendezte meg csillagszerző versenyét. A 15 részvevős mezőnyben 10 pont elérése esetén lehetett csillagot sze­rezni. Végeredmény: Gálos Zsigmond 10.5, M. Kovács Gábor 10, Herendi Zoltán 10, Seregély József 10, Vándorffy József 9.5, Sebők Béla 8, Szüágyi Péter 7.5, Szíván János 7, Wollák Zoltán 6. Fleck Ferenc 6, Csenteritz Béa 5.5, Pottornyai László 5, Szilárdfy Gyula 5, Ivanics Frigyes 3, Pei­ler Géza 2 pont. — SÁTORALJAÚJHELY. A városi TST rendezésében I. osztályú minősítő ver­seny volt, amely az alábbi eredménnyel végződött: Tóth Ferenc (Veszprém) 9, Varga László (Miskolc) 9. Kádas Gábor (Diósgyőr) 8, Móré György (SAC) 7, Vé­kony László (SAC) 6.5, Kovács Aladár (Ózd) 6.5, Pozsgai Imre (SAC) 6.5, Bíró László (SAC) 4, Horváth Antal (Salgótar­ján) 3, Demeter István (SAC) 2.5, Köteles László (SAC) 2, Demeter Sándor (SAC) 2 pont. — SÁRVÁR. A járási szövetség 5 csa­pat részvételével üzemi csapatbajnoksá­got rendezett. Eredmény: Cukorgyár 11.5, Téglagyár és Tűzoltóság 8.5, Vasútállo­más 6, Barnevál 5.5 pont. — SOPRON. Augusztus 14-én a városi váogatott barátságos mérkőzést játszott Budapest IX. kerüetének csapatával. A dr. Sallay mesterrel, valamint két I., hat II. és két m. osztályú versenyzővel fel­vonult pesti csapat 8:3-ra győzött. — SZEGED. A városi sakkszövetség megrendezte Szeged egyéni villámbajnok­ságát az alábbi eredménnyel: Rieger 8, Hollósi 8, dr. Tárnái 7.5. Eperjesi 7.5, Bodnár 7, Bagyin 6, Szántai 5. Mosonyi 4.5, Komócsin 4, Vadlövő 3.5, Varga 3, Boros 2 pont. — ZALAEGERSZEG. A ZTE sakkcsa­pata a Sárvári Cukorgyár csapatával ba­rátságos mérkőzést játszott, amely 4:4 arányban döntetlenül végződött. Ugyan­ekkor négy fős úttörő-csapat is játszott a sárvári úttörők ellen, ezt a mérkőzést a sárváriak nyerték 3:1 arányban. * I. II. * IV. Tanulj számítani! (A borító oldal feladatainak megoldása) I. Foguelman—Bazan (Buenos Aires, 1960.) Világos jől számolt 40. Kg3 meg­húzásakor, mert 40. —, Bb3 41. h5, Bc3: 42. h6, Bdű:f 4^ Kh4, Bb3 után nem h7- et játszott, (amire a sötét bástya való­ban időben visszatérhet a nyolcadik sor­ra) hanem 44. Bg7f, Kf6 45. Hg5-tel foly­tatta, s erre a matt csak a sötét bástya feláldozásával védhető ki (1:0). II. Wade—Szabó L. (Buenos Aires, 1960.) A legegyszerűbb nyerő lépés 1. —, Kc5!, mert erre 2. Fa4 vagy Fe8 után 2. —. Fc4f miatt az fi huszár vész el, 2. Fa6- ra pedig Kb8 a futót ejtá csapdába (0:1). Hl. Keto—Aaltonen (Finn bajnokság, 1960.) 1. h7!, Bd.lt 2. Kc8!, (A játszmában előbb néhány tétova kdrálylépést iktatott közbe világos, s csak később tért rá erre az egyenes útra.) 2. —, Bd8f 3. Kc7, Bc8t 4. Kd7, BdSt 5. Ke6f, Bd6f 6. KÍ5, Bf6:t 7. Kg5! és vüágos nyert (1:0). Világos azonban egyszerűbben is nyer­hetett volna az ábraálLáslbói 1. Be8f, Kf7 2. h7-tel, mert a gyalog ütésére Be7t, majd csere és Ke7 vagy f6—f7 azonnal dönt. IV. Grács P.—Dr. Érdy B. (XVI. ma­gyar bajnokság középdöntője, Budapest, 1960.) 1. —, Hc7ü 2. Ka7:, b5 3. Kb6, Ha6: 4. Kb5:, Hc7f 5. Kc4. He6 6. Fh6, Kf7 7. h4, gh: 8. Fe3, h3 9. Fgl, Hg5 — világos feladta (0:1). , mm tmjffljng

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék