Magyar Sakkélet, 1961 (11. évfolyam 1-12. szám)

1961. január / 1. szám

Ifjúsági sakkélet Budapest középiskolás sakkbajnokságának elődöntői Előző számunkban már beszámoltunk arról, hogy három csoportban megkez­dődtek a Budapest-bajnokság elődöntői, most pedig örömmel tehetjük hozzá, hogy a jelentkezők nagy száma miatt szükség volt egy újabb, negyedik cso­port kialakítására is. A küzdelmek svájci rendszerben foly­tak és az alábbi eredménnyel értek vé­get: Észak pesti csoport: 1. Bodó Mihály (Eötvös g.), 2. Hönsch Pál (Dózsa g.), 3. Bartha István (Vasútgépészet! techn.), 4. Dolmány Attila (Dózsa g.), 5. Horváth Ist­ván (Vasútgépészed techn.), 6. Zahorecz Zoltán (Széchenyi g.). Közép pesti cso­port: 1. Farkas Tamás, 2. Kocsis Ferenc, 3. Rajnai Gábor, 4. Telek Pál, 5. Gantner János, valamennyien a Kandó Kálmán techn. tanulói. Dél-pesti csoport: 1. Rob Károly (I. László g.), 2. Varga László (I. István techn.), 3. Ordasi Csaba (I. László g.), 4. Rob Lajos (I. László g.). 5. Dömö­tör István (Malomipari techn.). Budai cso­port: 1. Eperjesi László (I. László g.), 2. Pentelényi Jenő (Rákóczi g.), 3. Korongi Gyula (József A. gimn.), 4. Rab Sándor (Bolyai techn.), 5. Horváth Csaba (Mó­ricz Zs. g.). A felsoroltak bejutottak a budapesti döntőbe. Az elődöntők során ketten (Bodó Mi­hály és Eperjessy László) II. osztályú, húszán III. osztályú és huszonketten IV. osztályú minősítési szintet teljesítettek. A színvonal a várakozásnak megfelelő volt, kíváncsian várjuk, hogy a tovább­jutottak — elsősorban az újdonsült má­sodosztály úak — hogyan állják meg he­lyüket a döntőbe előmérkőzés nélkül be­kapcsolódó I. és II. osztályúakkal szem­ben. Á legifjabb I. osztályú versenyzőnk A múlt évi decemberi számunkban hírt adtunk már róla, hogy Budapest II. osz­tályú bajnokságát Tompa János ált. isk. tanuló, az Angyalföldi Sportiskola 13 esztendős versenyzője nyerte. Most be­mutatjuk a legfiatalabb magyar I. osz­tályú versenyző egyik érdekes és tanul­ságos játszmáját. VEZÉRGYALOG MEGNYITÁS Budapest II. oszt. bajnoksága, 1960. XI. Rusovszky Imre Tompa János 1. d4, Hf6 2. Hf3, e6 3. Fg5, c5 4. c3, d5 5. e3, Hc(i 6. Hbd2, Fe7 7. Fd3, bS 8. Vc2, h6 9. Fh4, Fb7 10. Bdl, Bc8 11. 0—0, 0—0 12. Bfel (Világos arra rendezkedik be, hogy ha ellenfele c4-gyel, majd b5- tel vezérszárnyi gyalogrohamot kezd, e3 —e4-gyel ellenjátékot vezessen be a cen­trumban. Hamarosan kiderül azonban, hogy sötétnek másfajta terve van!) 12. —, Hh5 13. Fe7:, Ve7: 14. Hfl, f5 15. Ve2, g5! (Az ilyen gyalogroham sokszor „önveszélyes”, mert gyengíti a saját ki­rályállást is. Most azonban kevés az ' ilyen veszély, mert a centrumot szilár­dan tartó sötét gyalogok akadályozzák Május 1-én indul a Kilián Testnevelési Mozgalom Készülj fel Te is a Kilián-jelvény meg­szerzésére! Jelentkezzél részvételre az iskolai sportkörödben! Sakkozással is szerezhetsz pontokat! a világos ellentámadás megszervezését. Régi szabály: ,,a szárnytámadás legjobb ellenszere a centrumrobbantás.”) 16. Hg3, Hg7 17. h3, h5 18. Hh2, g4! 19. hg:, hg: 20. f4 (f3-ra Vh4 még kellemet­lenebb, mint a játszmában.) 20. —, Vh4 21. Vf2, Kf7! (Sötét Bh8-cal fenyeget. Ez ellen nem véd jól 22. He2, mert 22. —, Vh6 23. Vg3, Bh8 után kö­zömbös lépésre 24. —, Hh5! 25. Vh4, Hf4:! 26. Vh6:, He2f gyalogot nyer, az ezt meghiúsító 24. Hcl-re pedig 24. —, cd: 25. cd:, — ed:-re Hh5 — 25. —, Hb4 26. Fbl, Fa6 után betörés fenyeget a c- vonalon. Végül 22. Hgfl, Vh6 majd 23. —, Bh8 után a világos huszárok kötik egymást, s a világos vezér sem távolod­hat a g4—g3 fenyegetés miatt.) 22. He4? (Világos valószínűleg addig czámítgatta a g3 huszár ellépésére Vh6 után fenyegető veszélyeket, hogy most már csak erre gondol, s hirtelen felrém­lik előtte, hogy ha most, a 22. He4 lé­pésre húzna sötét 22. —, Vh6?-ot, akkor 23. Hd6t minőséget nyerne. Csakhogy a tett lépéssel tulajdonképpen „bicikli elől ugrik félre, s autó elé lép!” Most ugyan­is már nem kell sötétnek támadáson törnie a fejét, jó az egyszerű tisztnye­rés is. A tapasztalt sakkrókák egyéb­ként bele is szokták kalkulálni a számí­tásukba azt a lélektani törvényszerűsé­get, hogy ha több váratlan lépéssel ^megdolgozzák” az ellenfelüket, az rend­szerint előbb-utóbb valami nagyobb hi­bát követ el.) 22. —, Vf2:f! (Minthogy ez az ütés sak­kal történik, nincs idő a Hd6 ellensakk­ra. A király nem üthet f2-re az e4 hu­szár ütésben állása miatt, a huszárral történő ütésre pedig — óh jaj! — villa következik. Az ilyen fordulatot nem csu­pán szerencsének, hanem az ötletes és jó játékvezetés jutalmának is lehet te­kinteni!) 23. Hf2:, g3 24. Hf3, gf:f — és sötét nyert (0:1). Elemezte: Barcza G. SAKK-KERESZTREJTVÉNY WWVW'WWWW'WVWVWWWWV'WWWWWWWVWIWWWWW»* Az ábrán látható hadállás Guljajev A. P. feladványa Világos indul és két lépésben mattot ad £££££££££££o££££££££ a i a 2 3 * 4 5 wg a 6 a a a 9 a © 10 7 8 A a a —a aj «I 11 i 12 13 2 14 £ a 16 g Ü 17 A 18 15 IS 19 ® g a 20 a ... S g g a a 21 a a gggggggggggggggggggg Vízszintes: 1 .............h István, régi, jó­n evű főtornajátékos. 4. Gyakori magyar névvégződés. 6. Lap-fajta. 7. Elhunyt ma­gyar mester. 9. Régi európahírű magyar motorkerékpár-versenyző. 11. Kevert ime. 12. Betűt vet. 14. Fém. 15. Tréfás kérdő­szó. 16. Idős francia nagymester, a nyol­cadik betű (i) pótlásával. 20. Neheztelő. 21. Szabálysértés elleni felszólalások. Függőleges: 1. Cccc. 2. Világhírű ma­gyar sakkcsalád. 3. Szovjet nagymester. 4. Magyar mester. 5. Fogház!! — a má­sodik kockában kettősbetű. 8. Balogh Adám. 10. Tiltószó. 13. Üt — Párizsban. 14. Évek óta érlelődő szeszes ital. 17. Vissza: testrész. 18. Kevert sál. 19. Ba­ráti állam. Beküldendő: vízszintes 7, 16, függőle­ges 2. 3. 4 és a feladvány kulcslépése. Beküldési határidő: 1961 február 15. * A múlt havi keresztrejtvény megol­dása: Asztalos, Guimard, Noa, Pytia- kowski, Basjouni, Balcarek; 1. Bh8! Könnyű ? Nyerd meg ! Az alábbi hadállás 1925-ben, egy Zubarjev—Grigorjev játszmában jött létre Grigorjev, a végjátékok világszerte ismert szakértője következett sötéttel lépésre és a kötött gondolkozási idő mellett is megtalálta a nyeréshez ve­zető utat. • Nos, vajon, Ti is felfedezitek? A nyerést bizonyító levezetést 1961. I. 15-ig kell beküldeni. A bajai III. Béla gimnázium sakk-körében Horgosa Ödön tanár veze­tésével örvendetesen élénik versenyzés és szorgalmas elméleti munka folyik. — A gimnázium I. csapata első lett a város üzemi bajnokságában., megelőzve az is­kola tanári csapatát. Az osztályok közötti csapatversenyt 15 csapat játszotta végiig — győzött a H/C a TV /A osztály előtt —, az egyem ásíkolaibarjnolkság haladó cso­portjában 16, kezdő csoportj cíban 22 ta­nuló indult. MAGYAR SAKKÉLET. Havi szakfolyóirat. A szerkesztő bizottság elnöke: Szerényi Sándor, tagjai: Barcza Gedeon, Bán Jenő, Flórián Tibor, Gábor Zoltán, Négyesy György, Páros György, Schneider Miklós, Szabó László, Szily József, Tóth László, Vécsey Zoltán. 'Szerkesztőség: Budapest V., Aulich utca 7. Levélcím: Budapest 5. Pf. 66. Telefon: 116-616. — Kiadja a Sport Lapkiadó és Propaganda V. Budaipest XIV., Istvánmezei út 3. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető postahivataliokban a Posta Központi Hírlap Iroda 61,230. sz. csekkszámlájára. Elő fizetési díj negyedévre 9,— Ft. Külföldi terjesztés: KULTÚRA, Budapest VI., Népiköztársaság útja 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék