Magyar Sakkélet, 1963 (13. évfolyam 1-12. szám)

1963. december / 12. szám

190 MAGYAR SAKKÉLET Kitűntél és A művelődésügyi miniszter Tóth László nyug. tanácselnökhelyettes­nek, a Magyar Sakkélet szerkesztő bizottsága tagjának, a „Szocialista Kultúráért” kitüntetést adomá­nyozta. Országos csapatbajnokság 5. forduló (november 10): V. Meteor— MTK 8,5 : 3,5, Pénzintézet—Elektronikus 0 : 3, FTC—Petőfi 8 : 4, Tipográfia—Va­sas 7,5 : 4,5, DVTK—BEAC 8 : 4, Debre­ceni VM—ASI 7,5 : 4,5, Gyapjúfonó— Spartacus 5 : 7. 6. forduló (november 24): MTK—Spar­tacus 7,5 : 4,5, ASI—'Gyapjúfonó 4,5 : 7,5, BEAC—Debreceni VM 8:4. Vasas—DVTK 3.5 : 8,5, Petőfi—Tipográfia 3,5 : 8,5. Elek­tronikus—FTC 6,5 : 5,5. V. Meteor—Pénz­intézet 8:4. 7. forduló (december 8.): Pénzintézet— MTK 4,5 : 7.5. FTC—V. Meteor 5,5 : 6,5, Tipográfia—Elektronikus 9 : 3, DVTK— Petőfi 9 : 3. Debreceni VM—Vasas 8 : 4. Gyapjúfonó—BEAC 3 : 9, Spartacus—ASI 9 : 2 (1). Sorrend a 7. forduló után: Bo. V. Me­teor 57, MTK 55. Diósgyőri VTK 54,5, Bp. Spartacus 54 (1), Tipográfia 48, BEAC 46, Pénzintézet 46, FTC 38.5, Bp. Vasas 36,5, Debreceni VM 36.5. Gyapiú- fonó 32,5, Petőfi 29, Angyali. Sportisk. 28 (1), Elektronikus 25,5. Maróczv csapatversenyek Keleti csoport: 4. forduló (nov. 10): VTSK—Sátoralja­újhely 6:6, Szentes—Ózd 6,5 : 5,5. Turbó —Salgótarján 8,5 : 3,5, Testvériség—Sze­ged 8,5 : 3,5, Kistext—Szolnok 7,5 : 4,5, Izzó—Debr. EAC 5 : 7, Honvéd—Előre 9.5 : 2,5. 5. forduló (nov. 24): Előre—VTSK 4.5 : 7,5, Debr. EAC—Honvéd 5 : 7. Szol­nok—Izzó 3,5 : 8,5, Szeged—Kistext 8 : 4, Salgótarján—Testvériség 5,5 : 6.5. Ózd— Turbó 4:8. Sátoraljaújhely—Szentes 6:6. 6. forduló (december 8.): VTSK—Szen­tes 10 : 2, Turbó—Sátoraljaújhely 5 : 7, Testvériség—Ózd 8:4. Kistext—Salgótar­ján 6 : 6, Izzó—Szeged 5.5 : 6,5, Honvéd— Szolnok 10 : 2, Előre—Debr. EAC 7 : 5. A verseny állása: Bp. Honvéd 47,5, Vasas Turbó 46.5. Testvériség 44,5, Sátor­ai! aújhelv 40, VTSK 40, Vasas Izzó 39, Kistext 35,5. Debreceni EAC 35, Salgó­tarján 35, Szentes 34. Szegedi VSC 32, Előre 28,5, Ózd 24,5, .Szolnok 22. Nyugati csoport: 4. forduló (nov. 10): Postás—Zalaeger­szeg 8.5 : 3,5. Kecskemét—Veszprém 7 : 5, Pedagógus—Kaposvár 8 : 4. Ny. Vasutas —Pécs 7:5, Szállítók—Győr 5:7, MÄVAG —Tatabánya 7 : 5, Csepel—Elzett 6 : 6. 5. forduló (nov. 24): Elzett—Postás 5.5 : 6.5. Tatabánya—Csepel 9 : 3, Győr— MA VÁG 5,5 : 6.5, Pécs—Szállítók 4:8, Ka­nosvár—Ny. Vasutas 3 : 9, Veszprém— Pedagógus 5.5—6,5. Zalagerszeg—Kecske­mét 5 : 7. fi. forduló (december 8.): Postás— Kecs­kemét 3,5 : 8,5. Pedagógus—Zalaegerszeg «.5 : 5.5. Nv. Vasutas—Veszprém 10 : 2, Szállítók—Kaposvár 7,5 : 4.5. MÁVAG— Pécs 5.5, : 6.5, Csepel—Győr 7,5 : 4,5, El- ze+t—Tatabánya 6:6. A verseny állása: Nvugati Vasutas 45, Szállítók 43, Gan7-MAVA<7 *1.5, Tatabá­nva 40. Kecskeméti VM 39. Rp. Pedagó­gus 36.5. Pécs 36. Bp. Po^ás 36. Elzett 34. Győri MÁV-DAC 31.5. Veszprém 31.5, Kaposvár 31, Zalaegerszeg 30, Csepel 29. Budapesti hírek — A BUDAPESTI SAKKSZÖVETSfG I. osztályú egyéni bajnokságának vég­eredménye: Zilahi Adám és Csillag Ist­ván 8, Pásztor László és Eperjesi László 7,5, Herényi Gábor1 és Dános László 7, Keresztes Antal 5,5, Kovács Miklós 4,5, Lányi Lóránt és Kerekes Ottó 3, Lobos Ottó és Szabados Róbert 2,5 pont. — A KERÜLETI SZÖVETSÉGEK no­vember 7 tiszteletére villámversenyeket rendeztek. Az V. kerületben Zoltán Ká­roly, a VII. kerületben Uzsoki Ákos, a Vili. kerületben Nagy Lajos, a XIV. ke­rületben Molnár György, a XIX. kerü­letben Rusovszky Imre nyerte a baj­nokságot. A XIV. kerületben rendezett villámcsapatverseny győztese a Könnyű­ipari Varrógép csapata lett a Ságvári és a Krisztina Posta csapatai előtt. — A VÖRÖS METEOR két női ver­senyt rendezett egy időben. A csillag­szerző verseny végeredménye: Ivánka Mária 9, Csatlós Páíné 7,5, Csapó Anikó 7. Nagy Balázsné 7, Tokaji Györgyné 8, Körtvélyesy Lászlóné 5,5, Hamvas End- réné és Tyahur Ilona 5, Dusnoki Ist- vánné 4,5, Kisvölcsey Teréz 4, Hönsch Jánosné 3, Reményi Béláné 2,5 pont. — A II. osztályú minősítő versenyt Dövé- nyi Károlyné nyerte 8,5 ponttal, további helyezések: Herédi Kálmánné 6,5, Ka- rakas Györgyné 6, Pauncz Miklósné 5, Dános Lászlóné 3, Martonyi Irén 1 pont. Vidéki hírek — B ÁCS-KISKUN MEGYE. A Bajai Spartacus minősítő házi versenyt ren­dezett 2 csoportban. Az egyik csopor­tot Borsodi István nyerte Minorics Béla és Pucher Márton előtt, a másik csoport győztese Nagy Szabó György lett Kovács Ödön, Csongor Gyula és Illés Gyula előtt. — A Madarasi Tsz sportköre két csoportban, csoporton­ként 12 résztvevővel minősítő házi ver­senyt rendezett. Az ,,A” csoport győz­tese Szigeti Jakab lett, helyezve voltak Hothof János, Müller István, Molnár Sándor és Marcsek János. A ,,B” cso­portot Hasek Lajos nyerte Orbán Ká­roly, Rasztik Sándor és Berkes József előtt. — A Kecskeméti Spartacus házi versenyén első helyen végzett Pallos József, a többi hegyezett T. Nagy Antal, Karikó József, Németh Gusztáv, Csorba Ferenc és Szinnyai Béla. — Dunavecse járás egyéni bajnokságát Vészeli László nyerte Jármi Ferenc, Kovács László, Tollas Ferenc és Rácz Zsigmond előtt. —A Dunavecsei járás válogatottja ba­rátságos mérkőzést játszott a Budapesti Honvéd III. csapatával és 11,5 : 5,5 arányban vereséget szenvedett. — FEJÉR MEGYE. A Dunaújvárosi Kohász csillagszerző versenyt rendezett meghívott versenyzőkkel. Részletes ered­mény: Dér György 8, Marton János 7, Koronghy Gyula, Kunsági Ede és Staar Gyula 6,5, Könye Zoltán és Baloghy László 5,5. Breier János és Bánczi László 5, Gérecz Károly 4. Johanovics Mihály 3.5. Kódé Kornél 3 pont. — HAJDÜ MEGYE. November 7 tisz­teletére a Debrecen Városi Sakkszövet­ség 14 résztvevős villámversenyt rende­zett. amelyet Kovács Lajos nyert Sipos és Kántor előtt. — KISKUNFÉLEGYHÁZA egyéni baj­nokságának eredménye: Vadász László és Farkas Károly 8.5, Harsányi Lajos 8, Huszár Ferenc 7, Mócár Tibor 6, Csala Imre. dr. Csala Imre és Tóth Lukács 5,5, Bódi Tibor 4. Vas Albin 3,5, László Jenő 3, ifi. Harsányi Lajos 1 pont. Az rűső helyért játszott páros mérkőzést Vadász nverte 2 : 0 arányban. — KOMÁROM MEGYE. A komáromi járás válogatott csapata a győri járási válogatottal mérkőzést játszott és 4,5:3,5 arányban vereséget szenvedett. — A Ta­tabányai Bányász csillasszerző versenyt rendezett. Eredménv Nagy József 8. Szabó Tst.ván és Fábián István 7,5. ör- dögh Albert 6,5. Szüts János 6, Szobi Tibor és Jaksa Zoltán 5.5, Hornvák Já­nos 5. Szirmai Pál és Lángos Józsa 4,5, Nagv Ferenc 3. Takács Ferenc 2.5 pont. — Az Oroszlányi Bányász megrendezte a városi egyéni bajnokságot az alábbi eredménnyel: Balogh István és Nagy Ferenc 9. Komjáti László, Péterify Gyu­la és Módi Mihály 8, Polonyi László 7,5, Hefkó István 4,5, Sinka Ferenc 4, Bagi Menyhért és Major Gyula 2,5, Szűcs István 2, Iván Gyula 1 pont. — NYÍREGYHÁZA város egyéni baj­nokságát Hódi Sándor nyerte 9 ponttal. További sorrend: Aranyász Miklós és Ármos József 8,5, Vityi Tibor és Kasz- ner Ernő 7,5, Kővári András 7, Szilá­gyi Sándor, Szabó Szabolcs 4,5, Rácz Illés és Botos Zoltán 3, Bökönyi Imre 2, Kovács Mihály 1 pont. — SOPRON. November 7-én Szombat­hely város válogatottja 9 :3 arányban győzött Sopron város válogatottja ellen. — SZOLNOK MEGYE. A kunhegyesi járási sakkszövetség Lengyel Levente nemzetközi mester részvételével szimul­tán versenyt rendezett 48 táblán. Len­gyel 43 játszmát nyert, egyet vesztett és 4 döntetlennel végződött. — SZOMBATHELY város egyéni baj­nokságát 14 résztvevővel rendezte meg a városi sakkszövetség. Részletes ered­mény: Gócza Béla 11,5» Novinszky László 10, Szokolszky Miklós 9, Karáth István és Bazin László 8,5, Nagy Lajos 8, Ferenczei Rezső és Molnár István 7, Pálmai Miklós 6, Szabó József 5, Ko­vács István 4,5, Gyurkó József 3, Cson­ka Imre és Reménység Sándor 1,5 pont. — Szombathelyen kétnapos megyei an­két volt. amelyen a Magyar Sakkszövet­ség részéről Flórián Tibor főtitkár és Kovács Kornél elnökségi tag vett részt. Az ankét a tömegesítéssel, az ifjúsági sakkozással foglalkozott, utána Flórián mester szimultán előadást tartott 31 versenyző ellen, +25 — 2. = 4 ered­ménnyel. — TOLNA MEGYE. A megyei sakk- szövetség villámversenyt rendezett 14 résztvevővel. Győztes lett Majnai, he­lyezettek Petár, Németh és Varga. — ZALAEGERSZEG. Az Építők III. osztályra minősítő versenyét Kostyán Rezső nyerte Vajda László, Kárász Vil­mos, ifj. Rosta Sándor és Rosta Erzsé­bet előtt. Tanulj kombinálni! (Ábrák a 181. oldalon.) I. 14. Fh7:f! közbeiktatással világos legalább gyalogot nyerhetett volna, mert 14. —, Kh7: nem jó 15. Hf8:f, majd 16. Bdl:, miatt. II. Mivel Tálról van szó, nem nehéz kitalálni, hogy vezért áldozott 26. e6!- tal. A lehetséges folytatások: 26. —, de: 27. ed:, Fg7 28. Hc7:, után: a) 28. —, Hc6 29. Be8f b) 28..—, Fhl: 29. He8f, Kb7 30. d8V, c) 28. —. Vf3! 29. Hd5f. Ka8 30. Fg2!, Vg4 31. f3!, vagy 31. Be7:! és nyer. III. Szintén vezéráldozat, de nem c3-n. 18. — Va2:! 19. Ha2:. Hd3f 20. Kfl, Hf4: 21. ef:, ba: után sötét esélyei nem rosz- szabbak. IV. A váratlan kombináció kulcslé­pése 31. Fg7:! volt, ami azonnal nyer, mert 31. —■, Bg7: 32; Ff5:f után pár lé- péses matt következik. Fladállxís a csapatbajnokságról Sárközi—id. Honfi Csapatbajnokság, 1963. Világos kis kombinációval nyerni akart, sötét szellemes ellenkombináció­val döntetlenre mentett. 1. Fd4:, Fd4: 2. Bc6, Bac8! (2. —, Vdü 3. Bd6) 3; Bf6:, Hf2t 4. Kgl, Hh3f 5. Khl, Hf2f — remis (0;5:0,5).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék