Magyar Sakkélet, 1964 (14. évfolyam 1-12. szám)

1964. január / 1. szám

6. —, HÍS 7. Hf3, Hc6 8, Fb5, Fd6! 9. 0—0 (Erre sötét teljesen "kiegyenlít. Ér­dekes 9. e4, amire 9. —, 0—0 10. Fc6:, be: 11. e5, Be8 12. 0—0, c5! 13. Vf4, Fb8! volt sötét terve, dinamikus játékkal.) 9. —, 0—0 10. Vh4, He5 11. Fe2, Fd7 12. b3? (Ez már stratégiai hiba. Meg­gyengíti a vezérszámy fekete mezőit, és sötét megszerzi a futópár előnyét.) 12. —, Hf3:f 13. Ff3:, Fe5 14. Fd2, He4! 15. Vd8:, Bfd8: 16. Fe4:, de: 17. Bacl. FÍ5 (Erősnek látszik, mert 18. Bfdl nem jó Fg4 miatt, 18. Bc2? pedig Bd2: miatt. De világos válasza miatt mégis jobb volt Fc6, mert a futó nem áll hatásosan f5-ön.) 18. Hbl!, Bac8 19. Fc3, Fd6 20. Fd4, b« 21. Hc3? (Hd2) 21. —Fa3 22. Bbl! (Egyetlen, egyéb­ként sötét két tisztet nyer bástyáért.) 22. —, Bd4: 23. Hb5, Bd2 24. Ha3:, Ba2: 25. Hb5, Bd8 26. Hd4, g6 27. b4? (Meg­könnyíti saabadgyalog létesítését az a- vonalon. Kérdés, hogy világos jó já­téka esetén elég lett volna-e ez a nye­réshez a „rossz" futó miatt.) 27. —, a5 28. Bfcl, a4 29. Bal, Bal: 30. Bal:, Fd7 31. Ba2? (Erre világos elve­szett. Számításba jött 31. Ba3, vagy h3, vagy b5.) 31. —, Bc8 32. Bc2?, a3 33. Ba277, Bel matt (0:1). Sötétnek már mindenképpen fonalas nyerése volt. Pl.: 33. Bc8:t, Fc8: 34. Kfl, Fa6f 35. Kel, Kg7 36. Kd2, Ffl 37. g3, a2 38. Hc2, Kf6 39. Kc3, Kg5 40. Kb2, Kg4 stb. Minden változat egyszerű. Játnxmák SZICÍLIAI VÉDELEM H. Steffens (NSZK) dr. Vashegyi E. Európa-versenyek III. 162. csop., 1962—63 I. d4, Hf6 2. Hf3, C5 3. Fg5, e6 4. e4, ed: 5. Hd4: (A vezérgyalog megnyitás­nak indult játszma ezzel átment a szicí­liai védelembe.) 5. —, Hc6 6. Hc6:, be: 7. Fd3, Vb6 8. Ff6:, gf: 9. b3, d5 10. Hd2, Fc5 11. Vf3, Fd4 12. Bbl, Fd7 13. 0—0 (Világos gyen­gén kezelte a megnyitást, és most bele- sáncol az oroszlán torkába, alkalmat adva sötétnek viharos támadásra.) 13. —, Ke7! 14. Vh57, Bag8 15. Hf3, e5 16. Hd4:, Vd4: 17. ed:? (Világos még most is gyanútlan.) 17. —, Bg2:f! 18. Kg2:, Bg8f 19. Kbt, Fg4 — Világos feladta (0:1). SPANYOL MEGNYITÁS Dr. Karafiáth J. Schardtner A. ICCF M/873. csoport, 1962—63 L e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, a6 4. Fal, Hf6 5. 0—0, Fe7 6. Bel, b5 7. Fb3, 0—0 8. c3, d5 9. ed:, Hd5: 10. He5:, HeS: 11. Be5:, C6 12. d4, Fd6 13. Bel, Vh4 14. g3, Vh3 15. Fe3, Fg4 16. VdS, Bae8 17. Hd2, Be6 (Ez a támadási mód egy ideig a Marshall-támadás lényeges erő­sítésének látszott. Az újabb tapasztala­tok azonban arra mutatnak, hogy vi­lágos előnybe kerülhet, ha pontosan játszik, és nem téveszt szem elől néhány fontos támadó, illetőleg védekező lé­pést. Ellenkező esetben veszélyessé vál­hat sötét támadása, mint ebben a játsz­mában is.) 18. Fd5: (Ez az egyik fontos lépés. El kell távolítani a Fe3-at támadó huszárt. 18. Vfl, Vh5 19. a4-re Fh3! után a IV. levelezési olimpián játszott Arregui— Dalkó játszma örökös „sekk" által dön­tetlenül végződött. Ezt világos csak a kockázatos 20. Ve2, Fg4 21. f3-mal ke­rülhette volna el.) 18. —, cd: 19. a4? (Ugyanezt a hibát követte el világos a XXXI. szovjet baj­nokság döntőjén, a Novopasin—Szpasz- kij játszmában, amelyet a Magyar Nem­zet 1963. dec. 13-1 száma közölt Szabó nagymester elemzésével. A különbség az volt. hogy ott a Fd5: csere sem tör­tént meg. A játszma folytatása 18. a4?, ba: 19. Ba4:?, fö 20. f4, Ff4:! 21. Ff2, Bel: 22. Fel:. Be8 volt. és világos fel­adta. A hiba nem magában az a4 lé­pésben van, sőt éppen ez az egyik szük­séges támadó lépés. De előbb közbe kell iktatni Vfl-et. és csak Vh5 válasz után játszani a4-et.) 19. —, f5 20. f4, Bfe8 21. ab: gf:-re Bg6 nyer, mert ha világos a Fe2f- kal fenyegető vezérvesztést védi 23. Khl-gyel, sötét 23. —, Ff3t-kal két lépé- ses mattot ad. Most látható, milyen fon­tos lett volna meglépni Vfl-et, mielőtt sötét f5-tel kikényszerítette az f4 lépést, és ezáltal a világos vezért a futója vé­désével is megterhelte. 19. Vfl!, Vh5 20. a41, f5 21. f4, Bfe8 22. ab: után már nem megy Ff4:, mert védve van a Bel. Nagy kérdés, hogy lehet-e erősíteni va­lahol sötét játékát ebben a változatban.) 22. Ff2 (Akárcsak a fentebb idézett játszma 21. lépésénél!) 22. —, Fd2: 23. Be6: (Vagy 23. Vd2:, Ff3) 23. —, Be6: 24. Vd2:, Ff3 25. Fe3, ab:! (Még vigyázni kellett! 25. —, Be3:? nem­csak nem nyert, hanem vesztett volna 36. ba:!, Be2 27. Ve2:!, Fe2: 28. a7 miatt.) 26. Bel, f4! (A második áttörés f4-en! A gyalog sehogysem üthető, de az el­lentámadás sem segít.) 27. Vf2 (Mint Barcza nagymester mon­daná: nincs más, de ez sincs.) 27. —, tg:! 28. Vf3: (28. Vg3:-ra BgG 30. Fg5, Vg3:f) 28. —, Vh2:t 29. Kfl, Bf6 30. Ff4, g2f! — Világos feladta, mert 31. Vg2:, Bf4:t után vezért veszít. Sötét szépen való­sította meg az áttöréseket, és csinos volt a befejező lépés is (0:1). Honfi mester gyakran kísérletezik hát­rányosnak tartott változatok felújításá­val és megjavításával, sok esetben si­kerrel. Az alábbi játszmában is ilyen változatot láthatunk. Honfi bízott a kí­sérlet sikerében, hiszen ezt a változatot már kipróbálta a tábla mellett is az egyik magyar bajnokság döntőjén. De ezúttal ellenfele, a kitűnő szovjet mes­ter hatásos ellenjátékot talált. KETTŐS HUSZARJATÉK Honfi K. V. Zagorovszkij IV. olimpia döntője, 1961—63 l. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. FC4, HÍ6 4. Hg5, d5, 5. ed:, Haő 6. Fb5f, c6 7. de:, be: 8. Vf3, Bb8 (Régen a gyalogot védő Vc7, vagy Vb6 lépés volt szokásos. Később 8. —, eb: minőségáldozattal kísérletez­tek. Jelenleg ezt a második gyalogáldo­zatot tartják legerősebbnek. 9. Fc6:t, Hc6: 10. Vc6:t, Hd7! után sötét rend­kívül veszélyes támadáshoz jut. Világos válaszát a legesélyesebbnek tartják, de a lehetőségek még nincsenek alaposan tisztázva.) 9. Fd3, h6 10. He4, Hd5 11. Hg3, g6 12. b3 (Eddig ugyanezek a lépések történ­tek a XVII. magyar bajnokság döntő­jén játszott Honfi—Kluger játszmában. A folytatás 12. —, f5 13. Hfó:!?, Ff5: 14. Ff5:, gf: 15. Vh5f, Kd7 16. Vf5:t volt. A játszma hosszú küzdelem után dön­tetlen lett. Zagorovszkij válasza erő­sebbnek látszik, mert szabadon tartja a Fc8 átlóját, nyugtalanítja a világos ve­zért és huszárt, és nem ad alkalmat az áldozatra sem.) 12. —, h5! 13. 0—0, Fg7 14. Fa3 (14. h3- mal akadályozni lehetett volna Fg4-et, de 14. h3, h4 15. He2, f5 után sötét ál­lása nagyon erős.) 14. —, Fg4 15. Ve4, f5 16. Vei, h4 17. f3? (17. He2-vel talán szívósabban küzd- hetett volna világos, mert 17. —, e4-re 18. Hec3-mal elkerülhető az anyagi vesz­teség. A tett lépés téves számítás ered­ménye.) 17. —, hg: 18. Vg3: (Most már nincs más, mert 18. fg:-re azonnal dönt 18. —, Vb6t) 18. —, Fh5t 19. Bel (Világos a 17. lé­pésnél arra számított, hogy most esé­lyes játékhoz jut 19. Ff5:-tel. Későn vette észre, hogy arra döntő erővel jö­het a g6 gyalogot védő és sakk-sekkel fenyegető 19. —, Hf4! A játszma hátra­levő része már csak vergődés.) 19. —, Kf7 20. HC3, Hb4 21. Khl, Hd3: 22. cd:, Vd4! 23. Bacl, Ff6 24. Ha4, f4 25. Vh3, Ff3:! (Sötét ezzel visszaáldozza a tisztet, de a cserék után nyert állása marad.) 26. Vf3:, Bh2:f! 27. Kh2:, Bh8f 28. Vh3, Bh3:t 29. Kh3: (Vagy 29. gh:, Vf2f 30. Khl. Vf3t 31. Kh2, Vg3t stb.) 29. —, Vf2 — Világos feladta, mert 30. Kh2-re Í3 31. Bgl, Vh4 matt következ­nék (0:1). SPANYOL MEGNYITÁS IV. levelezési vb. döntő, 1962—63. M. Salm Dalkó N. (Ausztrália) (Magyarország) 1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, a6 4. Fa4, Hf6 5. 0—0, Fe7 6. Bel, b5 7. Fb3, 0—0 8. c3, d5 9. ed:, Hd5: 10. He5:, He5: 11. Be5:, C6 12. d4, Fd6 13. Bel, Vh4 14. g3, Vh3 15. Vd3, Fg4 (Kevésbé szokásos 15. —. Ff5. A Fernschach 1960. évi 246. ol­dalán közöl egy ilyen folytatású Zago­rovszkij—Kiáss játszmát a m. olimpiá­ról, amely döntetlenül végződött.) 16. Fe3, Bae8 (A Marshall támadás problémája sem tekinthető elintézett- nek. Ezt a lépést W. Pietzsch mester elemezte a Schach 1962. évi 2. számá­ban, és elemzését a Sahmati Bjuletin is közölte. Addig a 16. —, Í5 17. f4, g5 folytatást játszották változó sikerrel.) 17. Hbd2, Be6 18. Vfl, Vh5 19. a4 (Ojabb gondolat. Pietzsch 19. Fd5:, cd: folytatást elemzi.) 19. —, Fh3 20. Ve2, Fg4 21. Vfl, Fh3 — Itt az ellenfelek döntetlenben egyeztek meg. Világosra ez kényszer, de ab:-re tekintettel sötét sem látta tanácsosnak eltérni a vezérüldözéstől (0,5 : 0,5). A játszmákat dr. Négyesy György ele­mezte (részben a versenyzők megjegy­zéseinek felhasználásával). Saámítnui tgyakorlatnk (Ábrák a 14. oldalon.) 1. — ’. Kd7!, b5 2. Ke6, Kg7! (2. —. b4 3. Kf7!, b3 4. g5, b2 5. g6, blV 6 g7f, Kh7 7. g8Vt, Kh6 8. Vg6 matt!) 3. KdS, Kg6 4. Kc5, Kg5 5. Kb5:, Kg4: 6. Kc4, Kf4 7. Kd3:, Ke5 8. Kc4 stb. 2. — 1. g4! (Különben Kf5 ■ c4— e3 re­mis.) 1. —, Kg5 (1. —, KgS-ra 2. Kf8, Kf6 3. Ke8! stb.) 2. Kf7!, Kf4 3. g5! (3. Ke6?, Ke3! 4. g5, Kd2 remis.) 3. —, Kg5: 4. Ke6, Kf4 5. Kd5, Ke3 6. Kc4, Kd2 7. Kb3 nyer. 3. — 1. Kf6! (1. g47, f6+! remis!) 1. —, Kf8 (Kh8-ra 2. Ke7!) 2. g4, Ke8! 3. Kg7, Ke7 4. Kh7:, Kf8 5. Kh8, f6! 6. gf:. g5 (Vagy: 6. —, KÍ7 7. g5, KJ8 8. f7!, stb.) 7. f7!, Kf7: 8. Kh7 nyer. 4. — 1. Ke3!, Kh5 2. Kd4! (2. h3?-ra sötét később patt lenne h5-őn!) 2. —, Kg4 3. Ke5, h5 4. h3f, Kg3 5. Kf5:, Kg2: 6. Ke4!, Kh3: 7. Kf3, Kh2 8. Kf2 nyer. Változat: 1. —, h5 2. h3! (2. Kd4?, h3! 3. gh:, h4! és h6, Kh5 remis.) 2. —, Kf6 3. Kd4, Ke6 4. Kc5, Ke7 5. Kd5, Kf6 6. Kd6, Kf7 7. Ke5, Kg6 8. Ke6, h6 (Vagy: 8. —, Kg7 9. Kf5:, Kf7 10. Kg5, Ke6 11. Kh4:, stb.) 9. Ke5, Kg7 10. Kf5:, Kf7 11. Ke5, Ke7 12. f5, Kf7 13. f6, Kf8! 14. Kf4! (Itt nem az oppozíció a lényeg, hanem a távolodással történő három­szögelés. Tehát 14. Ke4, 15. Kf4 és 16. Ke5 is jó.) 14. —, Ke8 15. Ke4, Kf8 (Kf7-re 16. Kf5 nyer.) 16. Keö!, KÍ7 (Kényszer, különben Ke6.) 17. Kf5, Kf8 16. Kg6 — és (végre) nyer. ___ a Magyar Sakkszövetség lapja. Megjelenik havonta. Szerkesztő bizottság: Sze­• ...7.....7 v '"™' ~ rényi Sándor (elnök). Szabó László (szerkesztő), Barcza Gedeon (főmunkatárs), NaQ TaB * Bán Jenő (szakszerkesztő), Flórián Tibor, Gábor Zoltán. Négyesy György, Páros György. Schneider Miklós, Szily József. Tóth László. Vécsey Zoltán. Szerkesz­tős u: Budapest, V. Néphadsereg utca 10. Telefon: 312-790. Kiadja a Sport Lap­kiadó és Propaganda Vállalat, Budapest, XIV. Istvánmezei út 3. Telefon: 140-034. Kiadásért felel: Ungur Imre igazgató. Egyes szám ára 3,— Ft. Előfizetési ára egész évre 36,— Ft, fél évre 18,— Ft. Előfizethető bármely postahivatalban vagy a Posta Központi Hirlapirodánál: Budapest, V. József nádor tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámlaszám: 61251. Kül­földön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat. Budapest. I. Fő u. 32. és a Kultúra külföldi t-énviseletei. C4. 5614 RNYV Kecskemét _______ _____INDEX: 25 556_______________________________ S AKKÉLET

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék