Magyar Sakkélet, 1965 (15. évfolyam 1-12. szám)

1965. október / 10. szám

Legidősebb versenysakkozóink Negyven esztendővel ezelőtt, 1925- ben indította meg a „Fővárosi és Környéki Sakk-körök Egyesülése” a budapesti csapatbajnokságokat. Nem lehetnek túl sokan, akik e négy évtized minden bajnoki küz­delmét végigharcolták, de annyi bi­zonyos, hogy legidősebb közöttük Gaither János, a Művész SK ver­senyzője. Gaither János 1878. december 24- én született Segesvárott, iskoláit Szé­kelyudvarhelyen járta, 1901-ben a pesti egyetemen szerzett építészmér­nöki oklevelet. A műegyetemisták között tanult meg sakkozni, jó ideig Miskolcon erősödött, majd újból Pestre kerülve a Budai Sakkozó Társaság többszörös bajnokcsapatá­nak vált tagjává. Már 1929-ben így aposztrofálta őt egy klubvacsorán Szávay Zoltán: „Ki az, ki szívünkhöz úgy hozzá­nőtt, akár téglához a malter? Őszü­lő hajjal, ifjú szívvel, ősbozontos hívünk: Gaither.” Budapest vUlámcsapat bajnoksága A Budapesti Sakkszövetség szeptember 4—5-én 31 csapat részvételével rendezte meg Budapest villám csapatbajnokságát. A 4 csoportban lebonyolított elődöntő után a 16-os döntőben az első helyen holtverseny alakult ki a Bp. Spartacus és a meghívott vendégként részt vevő DVTK között. A bajnoki címet eldöntő újrajátszásban a Spartacus 4:0 arányban győzött. A végeredmény: Bajnok: Bp. Spartacus 43,5 ponttal. 2. Diósgyőri VTK 43,5, 3. Tipográfia I. 41. 4. Bp. Honvéd 40, 5. Szállítók 33, 6. Gyapjúfonó 32.5, 7. Csepel 30,5. 8. Bp. Vasas 29,5, 9. Bp. Postás 29, 10. Vasas Turbó 27,5, 11. Kistext 25. 12. Telefon­gyár 24,5. 13. MTK 22,5, 14. Nyugati Vas­utas 22.5. 15. OTP 21.5, 16. Tipográfia II. 14 ponttal. Az egyes táblákon elért legjobb egyéni eredmények: I. tábla: Csőm István (Spartacus) 12,5, Barcza Gedeon (Tipográfia) 11, Kádas Gábor (DVTK) 10.5 pont. II. tábla: Bár- czay László (DVTK) 14,5, dr. Liptay László (Honvéd) 11, Balogh Béla (Szállí­tók) 9,5 pont. III. tábla: Hajtun József (Spartacus). Meleghegyi Csaba (Honvéd) és Szöllősi László (Tipográfia) 11—11 pont. IV. tábla: Nagy Ervin (Honvéd) 12, Csiszár Ferenc (Tipográfia) 11. Csutorás József (Csepel) 8.5 pont. A Magyar Sakkszövetség lapja Megjelenik havonta. Szerkesztő bizottság: Szerényi Sándor (elnök). Szabó László (szerkesztő), Barcza Gedeon (főmunka­társ), Bán Jenő (szakszerkesztő). Flórián Tibor, Földeák Árpád, Gábor Zoltán, Né- gyesy György. Páros György, Schneider Miklós, Szily József, Vécsey Zoltán. Szer­kesztőség: Budapest, V., Néphadsereg utca 10. Levélcím: Budapest 502. Pf. 52. Tele­fon 312-790. Kiadja a Sport Lapkiadó és Propaganda Vállalat, Budapest, XIV., Ist- vánmezei út 3. Telefon: 140-034. Kiadásért felel Ungur Imre igazgató. Egyes szám ára 3.— Ft. Előfizetési ár egész évre 36,— Ft. fél évre 18,— Ft. Előfizethető bármely postahivatalban vagy a Posta Központi Hírlapirodánál: Budapest. V.. József ná­dor tér 1. Telefon: 180-850. Csekkszámla­szám: 61 230. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Válla­lat, Budapest, I., Fő u. 32.. és a Kultúra külföldi képviseletei 65 . 3999 BNYV Kecskemét INDEX: 25 556 Azóta teljesen ősz lett a rendít­hetetlen sakikharcos, bozontja még nagyobb, de szelleme még mindig friss, ragaszkodása játékunkhoz vál­tozatlan. Ilyen magas korban még nem versenyzett egyetlen magyar sem, külföldi is kevés. (A „világre­kordot” egy Peck nevű angol tárt­ja, aki 96 éves korában is szerepelt sakktornán, továbbá az ugyancsak angol Blake, aki 94. évében ver­senyzett utoljára.) Korban legközelebb áll rekorde­rünkhöz Kéméndy Ernő, a Vízügy csapatának illusztris tagja, nyugal­mazott igazgató tanító. Ö most a 81. évét tapossa. Ifjú korában egyéb rekordok tették ismertté nevét: Ma­gyarország többszörös gátfutó baj­noka volt az Újpesti Torna Egylet színeiben. Legidősebb verseny sakkozóinkat az új csapatbajnoki évad megindu­lásakor nagy tisztelettel és szeretet­tel köszöntjük. Hűségük és állhata­tosságuk: legyen példa az ifjúság számára. Dr. Vajda Árpád Meg ti esdőd tek a csapat bajnokságok A Magyar Sakkszövetség versenybíró­sága — Mohácsi László nemzetközi ver­senybíró elnökletével — szeptember első felében megtette az előkészületeket a minőségi sakkszakosztályok ezernyi tag­ját bő fél éven át foglalkoztató országos csapatbajnoki versenyek megindítására. Átvizsgálták és hitelesítették a nevezé­sekkel együtt benyújtott erőlistákat, el­végezték a csoportok beosztását, elké­szült, a versenynaptár, majd szeptember 19-én, illetőleg 23-án az érdekelt szakosz­tályvezetők és intézők jelenlétében — a sok oldalról befutott kérelmek lehető figyelembevételével — a nagyobbrészt irányított sorsolás is megtörtént. Az előző bajnokság, valamint a megyei bajnokcsapatok területi osztályozója so­rán kivívott jogok alapján az 1965—66. évi országos csapatbajnokságban és a Maróczy-csapatversenyeken — sorsolási rendben — a követkzeő csapatok vesz­nek részt: Országos csapatbajnokság („OB I.”) 1. Bp. Spartacus, V., Néphadsereg u. 10., 2. Tipográfia, VI.. Rózsa F. u. 50., 3. Bp. Honvéd, V., Váci utca 38., 4. Bp. Vörös Meteor, VII.. Lenin krt. 24.. 5. Bp. Pedagógus, V.. Néphadsereg u. 10.. 6. Debreceni V. Meteor, Debrecen. Vörös­hadsereg u. 58., 7. Diósgyőri VTK., Mis­kolc, II., Sétány u. 1.. 8. Bp. Vasas, VI., Eötvös u. 14., 9. Nyugati Vasutas, VI., Benczúr u. 41., 10. Gyapjúfonó, Bp.. IX.. Soroksári út 110., 11. Debreceni EAC, Debrecen, Egyetem tér 1., 12. MTK, Bp., VI., Bajza u. 19., 13. BEAC, Bp.. V.. Néphadsereg u. 10.. 14. OTP, Bp., V., Nádor u. 16. Maróczy-csapatversenyek („OB II.”) Keleti csoport: 1. Elzett, Bp.. XIII., Bence u. 1—5., 2. Bp. Postás, VI., Ben­czúr u. 27., 3. Újpesti Dózsa, Bp., VI.. Eötvös u. 7.. 4. Ganz—MÄVAG, Bp., X.. Kőbányai út 45/a., 5. Salgótarjáni Kohász, Salgótarján, Házi Ferenc u. 2.. 6. Mátra­aljai Bányász, Gyöngyös, Partizán u. 2.. 7. Szegedi Vasutas, Szeged. Személypá­lyaudvari étkező, 8. Szegedi Ruhagyár, Szeged. Kossuth L. sugárút 72., 9. Kecs­keméti V. Meteor, Kecskemét. Bercsényi u. 4—6., 10. Bajai Spartacus, Baja. Sze­gedi u. 2. (Felsőfokú Tanítóképző). 11. Ságvári, Bp.. II., Szilfa u. 4., 12. Csepeli Vasas, XXI., Béke tér 1.. 13. Bp. Petőfi, VIII.. Puskin u. 4.. 14. Szállítók, Bp., V.. Fehérhajó u. 5. (bejárat a Bárczy Ist­ván u. felől). Nyugati csoport: 1. BELKER, V.. Do­rottya u. 4., 2. Turbó, H., Mártírok útja 85., 3. KISTEXT, XVIII., Vasút u. 2.. 4. Izzó. IV. (Újpest), Árpád u. 66. 5. Ma­gyar Viscosa, Nyergesújfalu, Viscosa Kultúrotthon, 6. Dunaújvárosi Kohász, Dunaújváros, Aranycsillag Szálló, 7. Sserényi Sándor kitüntetése A Magyar Távirati Iroda szep­tember 28-i jelentése alapján napi­lapjaink a következő hírt közölték: „A Népköztársaság Elnöki Taná­csa Szerényi Sándornak, az MSZMP Központi Bizottsága tagjának, a pártfőiskola. igazgatójának a mun­kásmozgalomban kifejtett tevékeny­sége elismeréséül, 60. születésnapja alkalmából a Munka Vörös Zászló Érdemrendje kitüntetést adományoz­ta.” A kitüntetettnek, mint a Magyar Sakkszövetség elnökének és a Ma­gyar Sakkélet szerkesztő bizottsága vezetőjének ezúton is tolmácsoljuk az ország sakkozóinak őszinte jókí­vánságait. A magyar tudományos élet, az orvos" tudományok egyik kiemelkedő alakja, dr. Petényi Géza Kossuth-díjas akadé­mikus, a budapesti II. sz. Gyermekkli­nika igazgató főorvosa, szeptember 4-én váratlanul elhunyt. Petényi fijú korában mesteri erejűnek ígérkező sakkozó volt. A Budapesti Sakk-kör Akadémia utcai helyiségében megtartott klubversenyeken — az akko" ri idők országosan legerősebb verse­nyein — többször elindult; 1910-ben ha­todik, 1911-ben pedig már harmadik lett, de azután orvosi tanulmányai kedvéért lemondott a komoly versenyzésről. Hadd örökítsük itt meg orvosi hiva­tásbeli lelkiismeretességének egy isme" rétién példáját: Az első világháború idején, 1918-ban Déltirolban találkoztunk újra. Ö Jella­sics alezredes törzskarában teljesített orvosi szolgálatot, én az egyik század­ban voltam tiszt. Egy zimankós éjsza­kán, Primolano körzetében eltűnt egy őrszemünk. A lábnyomok arra mutat­tak, hogy az olasz állások felé távozott. Pár óra múlva ugyan „magához tért” és visszajött, de semmi magyarázatát nem tudta adni „dezertálásának”. Mint jogász, én kaptam megbízást, hogy hallgassam ki és tegyek az eset­ről írásbeli jelentést hadbírósági eljárás céljára. Nem állt jól a szegény horvát katona ügye, mert tettére alig lehetett mentséget találni. Ekkor Petényi is meghallgatta a szökevényt és régi sak­kozói kapcsolatunkra hivatkozással nyo­matékosan kérte, hogy jelentésemben indítványozzam az orvosi vizsgálatot. Eleget tettem kérésének. Ö azután be­bizonyította, hogy nem közönséges szö­késről, hanem orvosi kóresetről volt szó. Lehet, hogy ezzel is egy életet mentett meg, mint orvosi tevékenysége során annyi sokat. Nyugodjék békében! Dr. Balogh János Veszprémi Haladás, Veszprém, Schön- hercz Z. u. 12., 8. Pécsi Ércbánya, Pécs, 39-es Dandár u. 19., 9. Tatabányai Bá­nyász, Tatabánya, Ságvári u. 19., 10. Győri MÁV-DAC, Győr, Állomás, nagy oktatóterem, 11. VTSK, Bp., V., Ger- lóczy u. 4., 12. FTC, Bp., VI., Gorkij fa­sor 44. (EDOSZ-Klub), 13. Bp. Előre, VIII., Sport u. 2., 14. Testvériség, IV.. Elem u. 5—7. (Landler Jenő MÁV-ÜV kultúrterme). A bajnokság első két fordulója október 3-án, illetőleg 17-én már lezajlott. A to­vábbi fordulók beosztása: 3. ford.: X. 31. 4. ford.: XL 14. 5. ford.: XI. 28. 6. ford.: XII. 5. 7. ford.: I. 9. 8. ford.: I. 23. 9. ford.: H. 6. 10. ford.: II. 20. 11. ford.: m. 6. 12. ford.: III. 20. 13. (utolsó) ford.: IV. 17. A csapatversenyek részletes eredmé­nyeiről és menet közben szükségessé váló versenybírói közleményiről a Budapesti Sakkszövetség hivatalos lapja, a Buda­pesti Sakkhíradó ad minden forduló után tájékoztatást. Dr. Petényi Géza 1889-1965

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék