Magyar Sakkélet, 1966 (16. évfolyam 1-12. szám)

1966. július / 7. szám

104 MAGYAR SAKKÉLET a vezérbástya g-vonalra való irá­nyítása az adott játék. Következett: 20. Bb5, Vh6! (20. —, c5?-re vilá­gos vezérszámyi kezdeményezéshez jutna a2-a4-a5-tel.) 21. Bbg5, f6 (Sö­tét kettős gyalogjának alsó fele moz­gékony, világos alakzata viszont me­rev!) 22. B5g4, g6 (Erősebb f6-f5-nél, mert arra — gyalogáldozat árán — megszabadulhatna világos a kettős gyalogtól, s ellenjátékhoz jutna. Pl:. 22. —, f5 23. B4g2!, fe: 24. fe:, Be4: 25. Fe2.\ Be2: 26. Ve2:. f3 27. Ve7, Vf4f 28. Bg3) 23. Fd3. Bel 24. c4? (Erre sötét időveszteség nélkül küldheti támadó állásba huszárját. Jobb volt 24. Vei) 24. —, Hgl! 25. c3 (25. Vf4: tilos, mert Vf4: 26. Bf4:, He6 27. Bg4, Hd4: után világos gyalogjai gyengék a végjátékra. Szívósabb lett volna azonban 25. d5, hogy a huszárt tá­vol tartsa a gyenge f3 és h3 pontok támadásától.) 25. —, He6 26. Ffl (Inkább Vdl kellett.) 26. —, fS 27. B4g2. Bf6 28. Fd3, g5! (Fenyegetés: Vh3:t! és Bh6 matt!) 29. Bhl, g4! (29. —, Vh3:t-ra még ellenállhatna világos 30. Kai, Vf3: 31. ef5:-tel.) 30. Fe2, Hg5! 31. fg:, f3 32. Bg3, fe: — világos fel­adta (0:1). A modern versenygyakorlatban legtöbbször a nimzoindiai védelem egyes változatainál találkozunk ket­tős gyalogokkal. Világos adott ter­ve többnyire a királyszámvi táma­dás. Sötét úgy használhatná ki leg- üdvösebben a kettős c-gyalog gyen­geségét, ha d4-d5-re szoríthatná el­lenfelét, anélkül, hogy ő maga c7- c5-öt játszana. Ez esetben a c5-me- zőt huszárral szállja meg, s c6-tal akc:ót indíthat a c-vonalon. Ám a tapasztalat azt mutatja, hogy ez a cél e6-e5-tel csak ritkán valósítha­tó meg. Világos fenntartja a c3-c4- d4-e4 (e3) gvalogállást, „kitart a la Nimzovics”. és akárcsak a c2-e3-d4- e5 formációnál (francia védelem) esélyét a királyszárnyi támadásban keresi. Ezért sötét legtöbbször le­mond az e6-e5 tolásról, vary lega­lább is evvel őre elhalasztja, és cő-lé- pésisel rögzíti (blHkálja) vili nos ket­tős gyalogját. Utána b6. Fa6. Hc6- a5 fenyegethet, a c-vonah nyomás adott esetben Bc8 és cd4: útján ese­dékes fokozásával. Finom blokád-stratégiával aratott gvőzelmet sötét a nimzoindiai tér­hódítás egyik törzsjátszmájában: P. Johner—Nimzovics (Drezda, 1926.) Előzmény: Nimzoindiai védelem. — 1. d4, Hf6 2. c4. e6 3. Hc3. Fb4 4. e3. 0—0 5. Fd3. c5 6. Hf3 Hc6 7. 0—0, Fc3: (Ma már 7. —, d5 a gyakori s csak a3-ra Fc3:) 8. be:. d6 9. Bd2! (Nimzovics szerint kitűnő terv. Mád 9. —, e5-re 10. d5 használná ki, hogy Ha5 nem jó Hb3 válasz miatt. 10. —. He7-re pedig 11. e4 jöhet.) 9. —, b6 (e6-e5-öt azzal a tervvel készíti elő. hogy ha erre d5-4el ■'vá­laszol világos, akkor most már Ha5 jöhessen, maid Hb3-ra Hb7) 10. Hb3? (Erre volt még idő. Előbb 10. ,f4 kellett volna, •? ha erre 10 —, eő, akkor 11. fe:, de: 12. d5, Ha5 13.' Hb3, Hb7 14. e4. He8 után a d6-ról is támadható c4-gyengeség Ve2-vel is védhető. Azonfelül világos fel­használhatná az f-vonalat is, karölt­ve a2-a4-a5-tel.) 10. —, eS! 11. f4 (Felismeri, hogy 11. d5-re e5-e4 következnék. Pl.: 11. —, e4! 12. Fe2, He5) 11. —, e4! 12. Fe2 12. —, Vd7U 13. h3. Hel 14. Vei 14. —, h5! 15. Fd2 (Vagy 15. Vh4, Hf5 16. Vg5, Hh7 17. Vh5:, Hg3) 15. —, Vf5! (A vezér h7-re törekszik, s akkor már fenyeget h5-h4 is.) 16. Kh2, Vh7 17. a4, Hf5 (Fenyeget Hg4f!, stb.) 18. g3, a5! (Kizárja a ve- zémyszérnyi ellenjátékot. A b6-on visszamaradt gyalog könnyen véd­hető.) 19. Bgl, Hh6 20. Ffl. Fd7 21. Fel, Bac8 (Kierőszakolja d4-d5-öt, hogy a centrum rögzítése után za­vartalanul rohamozzon a királyszár­nyon.) 22. d5 (Különben Fe6 jön, s a gvalogtolás kényszer.) 22. —. Kh8 23. Hd2, Bq8 24. Fg2, g5 25. Hfl, Bq7 26. Ba2, Hf5 27. Fhl, Bcg8 28. Vdl, gf:! (Alapos megfontolást igényelt, mert megnyitja ugyan a g-vonalat, de az ellenfél meg hozzájut az e- vonalhoz.) 29. ef:, Fc8 30. Vb3. Fa6 31. Be2 (Világos megragadja az al­kalmat, hogy védelemre szorul az e4 gyalog. Passzív védekezés eseten, Be2 helyetti 31. Fd2-re szép matt­kombináció következett volna: 31. —, Bg6! 32. Fel, He4t 33. hg:. hg:f 34. Kg2, Fc4:! 35. Vc4:, e3ü után a mattot csak vezérvesztés árán lehet védeni He3:-mal.) 31. —, Hh4 32. Be3 (32. Hd2-re ra­gyogó vezéráldozat: 32. —, Fc8! 33. He4:, Vf5! 34. Hf2, Vh3:fü 35 Hhd:. Hg4 matt.) 32. —, Fc8 33. Vc2. Fh3:l 34. Fe4: (34. Kh3:, Vf5+ 35. Kh2 után matt 3 lépésben.) 34. —. Ff5! 35. Ff5:. Hf5: 36. Be2, h4 37. Bqg2. ha:+t 38. Kql, Vh3 39. He3. HH4 40. Kfl, Be8! és világos feladta (0:1), mert védtelen a 41. —, Hs2: 42. Bg2:, Vhlt 43. Ke2, Vg2:t! fenyegetés el­len, minthogy 41. Kel. Hf3t után Kfl-re vagy Kdl-re Vhlf egyfor­mán matthoz vezet. Az elfogulatlan állásmegítélésnek valóságos iskolapéldáját nyújtja a Botvinnik—Kan (XI. szovjet bajnokság, 1939.) játszma. Egyike a leghíresebb, kettős gyalog körül folyó küzdelmeknek. — Előzmény: Nimzoindiai védelem. — 1. d4, Hf6 2. c4, e6 3. Hc3, Fb4 4. Hf3, c5 5. a3, Fc3:f 6. be:. Va5 7. Fd2, He4 8. Vc2 (Szükséges, mert 8. e3-ra Hd2: 9. Vd2:, cd: 10. ed:, b6- tal kitűnő játékhoz jutna gőtét.) 8. —, Hd2: 9. Hd2:, d6? (Tartózkodó ma­gatartás. Sötét a kettős gyalog gyen­geségét szeretné kihasználni, s ezért elmulasztja a feloldást. Pedig 9. —, cd:! 10. cd:, Hc6 11. e3, e5! jó ki­látásokat nyújtott volna.) 10. e3, e5 (Következetesen kitart elgondolása mellett, pedig a meggyengült d5 pont a világos tisztek hasznos bázi­sa lehet. Gondosabb lett volna 10. —. Hc6) 11. de:, de: (Tipikus pozíció. Első pillantásra aggályosnak látszik a ne­hézkes, elszigetelt kettős gyalog vál­lalása, annál is inkább, mert sötétet még semmi sem fenyegeti. Az adott körülmények közt azonban a d5 pont gyengesége nagyobb teher sö­tétnek, mint a kettős gyalogoké vi­lágosnak.) 12. Fd3. h6 (Különben sö­tét nem tudna sáncolni a Fh7: fe­nyegetés miatt. 12. —, g6 veszélyes 13. He4 miatt.) 13. 0—0, 0—0 Világos lép 14. f4, Hd7 (14. —, ef: 15. ef: vi­lágos fejlődésének kedvezne, de 14. —, Hc6 jobb volt.) 15. f5, Hf6? (Dön­tő hibának bizonyul. De már 15. —, f6-ra is nehéz sötét helyzete.) 16. He4l, Vd8 (Hogy Hc5:-re Vb6-tal vá­laszoljon.) 17. Hf6:f!, Vf6: 18. Fe4, Bb8 19. Badl, b6 20. h3 (20. Fd5-re Fb7 21. Ve4, Fd5: 22. Bd5:, Bbd8!, vagy 20. Fd5. Fb7 21. Fb7:, Bb7: 22. Ve4, Bbb8! 23. Bd7, Bbd8!, végül 20. a4-re is hasonló következmények. Világos gyalogot nyert volna, de a játszmanyerés bizonytalan.) 20. —. Fa6l. 21. Fd5, b5 22. eb:, Bb5:? (22. —, Fb5: 23. c4, Fc6! gya­logot veszt ugyan 24. Ve4. Fd5: 25. Bd5: után, de a futócsere és a vo- nalnyitán ellenjáték esélyét nyújtot­ta volna! sötétnek. Most viszont meg­marad világos nagy reménysége, a d5 futó, és sötét nyomasztóan áll.) 23. c4, Bb6 24. Bbl. Bd8 (24. —, Bfb8-ra 25. Bb6:, Vb6: 26. f6! után 27. Vg6 fenyeget, a viszonylag leg­jobb 25. —, Bb6: eltérésre pedig 26. Bbl, vagy erélyesebben 26. Va4, Ve7 27. f6, gf: 28. Vc2, Kg7 29. Bf3, he­ves támadással.) 25. Bb6:, ab: (Vagy 25. —, Vb6: 26. Bbl, Vf6 27. e4) 25. e4 (Kivédi a Bd5: fenyegetést, s ha most 26. —. b5. akkor 27. eb:. Fb5: 28. Bbl gyalogot nyer.) 26. —, Fc8 27. Va4, Fd7 28. Va7. Fc8 29. Bbl, Bd6 30. a,4. Kh7 31. a5, ha: 32. Va5: (Vc5:?-re a4) 32. —, Ba6 33 Vc5:, Ba2 (Vg5-tel fenyeget) 34. Ve3. Va6 35. Bb8, Va4 36. Kh2\, Ba3 (36. —, Vc2 37. Vg3, Bal 38. Bc8:, Vdl-re 39. Vg6f!, fg: 40. Fg8t, Kh8 41. Ff7t, Kh7 42. Fg6: matt!) 37. Ve5, Ba2 38. Ba8, Va8: 39. Fa8:, Ba8: 40. Ve5:, Fa6 41. Vc7, sötét feladta (1:0). (Folytatása következik.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék