Magyar Sakkélet, 1967 (17. évfolyam 1-12. szám)

1967. január / 1. szám

2 MAGYAR SAKKÉLET Budapest úttörő bajnoksága Ügy látszik, az évenként megrendezésre kerülő úttörő-bajnokságok mindegyike valamilyen formában ,,leg”. A tavalyin volt a legtöbb induló minden eddigi kö­zül, az idei pedig, nos, az ideit előzte meg kimagaslóan a legtöbb akadály. A sakkszövetségen kívül álló okokból egyre jobban húzódott az előmérkőzések beindítása, és végül csak a kerületi szö­vetségek vezetőinek kivételes erőfeszíté­sén és sakkszeretetén múlt, hogy végül mégis sikerült a kerületi bajnokságok túlnyomó részét határidőn belül lebonyo­lítani. A júliusban elkészült kiírások szétküldése terén mutatkozó huza-vona természetes következménye volt viszont, hogy a kerületi bajnokságok indulóinak száma nem érte el a tavalyit. A néhány el­maradt előverseny miatt egyes kerületek (I., III., IV., V., VIII., XV.) egyáltalán nem, mások (például a X. és XIII. ke­rület) pedig csak csonka együttessel kép­viseltették magukat a Budapest-bajnok- ság döntőjében. örömmel számolhatunk be viszont ar­ról, hogy az ifjúsági sakksport ügyeivel fáradozók határozott ígéretet kaptak arra nézve, hogy az 1967. évi versenysorozatot már zökkenőmentesen lehet lebonyolítani. Maga a döntő azonban kárpótlást nyúj­tott minden erőfeszítésért és bosszú­ságért. A résztvevők száma nem érte ugyan el a tavalyit, de ez nem is volt cél, sőt — ezúttal elsőízben — kerületen­ként szigorúan csak az első öt helyezett indulhatott el a döntőben. (Az már csak az ügy humoros oldalához tartozik, hogy az egyik kerület lelkes vezetője ötnél jóval több versenyzővel jelent meg, s amikor hatodik játékosának jelentkezé­sét már nem fogadtuk el, felháborodot­tan tiltakozott: Igen, de a Szabó gyerek játszhat, amikor nem is vett részt a ke­rületi versenyen!? A Szabó gyerek — a reklamáló vezető versenyzője volt!) Így a fiúk versenyében végül is 65 ver­senyző állt rajthoz, és nagy megelégedés­sel számolhatunk be arról, hogy közü­lük 59 szabályszerűen végig is játszotta mind a tíz fordulót. Ilyen kisarányú le­morzsolódásra még sohasem volt példa! A tavaly is sikerrel szerepelt Hazai László, a XI., Bartók Béla út 27. sz. is­kola tanulója, az első fordulótól kezdve az élen állt, és mindössze két döntetlen mellett 9 pontot gyűjtve, biztosan sze­rezte meg a bajnoki címet. Sokat fejlő­dött az elmúlt év óta, rövidesen az ifjú­sági élmezőnyben is számolnunk kell vele. A második helyen Zaltler László, a VI., Szív utcai iskola tanulója végzett 8,5 ponttal. Tehetsége alapján joggal remél­hetjük, hogy mostani szép eredményét rövidesen felül is múlja. Harmadik a tavalyi bajnokság során feltűnt Mika János (VII., Kertész utca) lett 7,5 ponttal. Helyezése kétségtelenül elismerésre méltó, de . . . tavalyi szép si­kere alapján nagyobb fejlődést vártunk tőle. A következő öt helyen csak pontértéke­lés tudta eldönteni a 7 pontosok egymás közötti sorrendjét. A helyezések: 4. Ha­lász Béla (XI., Bogdánffy u.), 5. Légmán Miklós (XI., Bartók B. út 27.), 6. Nesz- ményi György (XXI., Táncsics u.), 7. Szabolcsi László (XVII.. Kossuth u.), 8. Rózsa Ferenc (XIX. III. sz. isk.) 7—7 ponttal, 9. Nándorfalvi László (VI., Felső­erdősor), 10. Kovács János (XI., Soproni út), 11. Szabó Béla (XVII., Bártfai u.), 12. Bazsó Lajos (XIV., Vámos I. isk.), 13. Blázi János (XXI., Tejút u.) 6,5—6,5 ponttal. 14. Székely Péter (IV.. Szamuely u.), 15. Fülöp Péter (XIV., Üjvidék tér), 16. Fodré Sándor (XXI., Iskola tér), 17. Koz­ma Zoltán (VII., Hernád u.), 18. Simonyi Andor (VII., Dohány u.) 6—6 ponttal, 19. Kollányi János (VI., Karikás F. isk.), 20. Zsiga Árpád (XVIII., Bokányi u.), 21. Székely Tibor (VI., Bajza u.), 22. Sül Imre (XIV., Üjvidék tér), 23. Bán István (XIX., Kossuth u.), 24. Farkas Gyula (XIV., Béla u.), 25. Stollmayer Róbert (VI., Lovag u.) 5,5—5,5 ponttal, 26. Jakubovits Géza (XVIII., Bokányi u.), 27. Rudas István (XVI., Kultúrház u.), 28. Bazin Miklós (XI., Soproni út), 29. Fok Péter (XIV., Üjvidék tér), 30. Monda László (XX., Kossuth u.), 31. Szuhay Péter (II., Ságvári), 32. Simon László (X., Jászberényi u.), 33. Virág Fe­renc (XIV., Vámos I. isk.) 5—5 ponttal. A többiek teljesítménye 50% alatt ma­radt. Idén első ízben az egyéni verseny ered­ményei alapján a kerületek három fős együtteseinek sorrendje is kiértékelésre került. A csapatbajnokságot a XI. kerület Ha­zai, Halász, Légmán összetételű együt­tese nyerte 23 ponttal, a 20,5 pontot gyűjtő VI. kér. és a 19,5 pontot szerző VII. kér. előtt. A csapatverseny további helyezései: 4. XXI. kerület 19,5 ponttal (csak a leg­jobb játékosuk gyengébb teljesítménye alapján szorultak a VII. kér. mögé), 5. XIV. kér. 18 ponttal, 6. XIX. kér. 17, 7. XVII. kér. 17, 8. XVI. kér. 14,5, 9. XVIII. kér. 14, 10. XX. kér. 13, 11. II. kér. 11, 12. XXII. kér. 9, 13. XII. kér. 9, 14. kér. 6, 15. X. kér. 5, 16. XIII. kér. 2 ponttal. A lányok vetélkedésében előmérkőzé- sekre nem került sor, az indulni szándé­kozók közvetlenül a döntőre nevezhettek. 44 leánysakkozó jelent meg a rajtnál és talán ez az idei úttörőbajnokság leg­nagyobb pozitívuma: jelentős részük már a tavalyi versenyen is részt vett! Sakk­szeretetünk tehát nem szalmaláng volt, kitartottak választott sportáguk mellett és . . . egész komoly mértékben fejlődtek! Jóleső érzés volt ennek láttán arra gon­dolni, hogy remélhetőleg e lányok mind­egyikét viszontláthatjuk majd a közép- iskolás és ifjúsági bajnokságokon, sőt, talán a magyar női élmezőny versenyein. A bajnoki címet biztos játékkal, tavaly óta sokat fejlődve szerezte meg Hegedűs Ágnes, a XXII. kér., Árpád u. 2. sz. iskola tanulója 9 ponttal. Az esélyesként induló Varga Judit (II., Bem J. u. iskola) ezúttal a második helyre szorult 8,5 pont­tal. A harmadik helyen Kopasz Paula végzett (XXII., Pannónia u.) 7 ponttal, étrékszámítással előzve meg az ugyan­csak 7 pontot szerző 4 társát: 4. Kovács Borbála (XIX., Pannónia u.), 5. Hernádi Gabriella (XXII., Árpád u.), 6. Holyp Zsuzsa (XIX., Gábor A. u.) és 7. Nagy Annamária (XIV., Miskolci u.). További helyezések: 8. Hajtun Éva SAKKELET Megjelenik havonta. Szerkesztő bizottság: Szerényi Sándor (elnök), Szabó László (szerkesztő), Barcza Gedeon (főmunka­társ), Bán Jenő (szakszerkesztő), Flórián Tibor, Földeák Árpád, Gábor Zoltán, Né- gyesy György, Páros György, Schneider Miklós, Szily József, Vécsey Zoltán. Szerkesztőség: Budapest, V., Néphadsereg utca 10. Levélcím: Budapest 502. Pf. 52. Telefon: 312-790. Kiadja az Ifjúsági Lap­kiadó Vállalat, Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Felelős kiadó: Tóth László igazgató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a Posta Központi Hírlapiro­dánál, Budapest, V., József nádor tér 1., telefon: 180-850, és bármely postahivatal­nál. Befizetés egyéni előfizetésnél a 61 230, közületi előfizetésnél a 61 066-os csekk­számon vagy átutalással MNB 8 folyó­számlára. Előfizetési díj egy évre 36,—, félévre 18,— Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg! 66. 5755 BNYV, Kecskemét INDEX: 25 556 (XIX., Rózsa tér), 9. Tóth Erika (VII., Hernád u.) 6,5—6,5 ponttal, 10. Mustó Blanka (XVII., Szabadság sugárút), 11. Sallai Éva (VII., Dohány u.), 12. Kohuth Mária (VII., Dohány u.), 13. Berényi Er­zsébet (XVII., Ferihegyi út), 14. Mészáros Katalin (XVII., Micsurin u.), 15. Marton Erzsébet (XXII., Árpád út), 16. Lékó Ida (XVII., Ferihegyi út) 5,5—5,5 ponttal, 17. Jungbauer Rozália (XIX., Rózsa tér), 18. Aba Zsuzsa (VI., Lovag u.), 19. Sas Éva (XVIII., áll. telep), 20. Ongjerth Zsuzsa (XVII., 8. utcai isk.), 21. Gál Julianna (VII., Dohány u.), 22. Rudas Marian (XVI., Cinkotai 12. évf. isk.) 5—5 ponttal. A többiek 50% alatt maradtak. A csapatbajnoki győzelmet a XXII. ke­rület Hegedűs Ágnes, Kopasz Paula és Hernádi Gabriella összeállításban, 23 pon­tot gyűjtve szerezte meg, a XIX. kér. A 20,5 és a VII. kér. A 18,5 pontot szerző együttese előtt. A csapatverseny további helyezettjei: 4. XVII. kér. A 18. 5. XVII. kér. B 14,5, 6. VI. kér. A 13, 7. XVIII. kér. A 13. 8. VII. kér. B 13, 9. XX. kér. 13, 10. XVIII. kér. B 10, 11. II. kér. 8,5, 12. VI. kér. B 8,5, 13. XIX. kér. B 8, 14. XIV. kér. 7, 15. XXII. kér. B 6, 16. XVI. kér. 5, 17. VII. kér. C 3, 18. VI. kér. C 2,5 ponttal. Az egyéni döntők első hat helyezettje képviselte Budapestet a téli úttörőolimpia küzdelmeiben, amelyről legközelebb szá­molunk be. Schneider Miklós A% 1966/67- évi országos ifjúsági bajnokságok A bajnokságok keretében négy verseny­szám került kiírásra: fiú és leány egyéni, valamint fiú és leány csapatbajnokság. A budapesti, megyei és városi sakk- szövetségeknek megküldött versenykiírás főbb pontjait az alábbiakban ismertet­jük: I. Fiú egyéni bajnokság Előmérkőzések csak Budapesten kerül­nek megrendezésre, ezek lebonyolítását a Budapesti Sakkszövetség külön kiírás­sal szabályozza. .. Az országos döntő időpontja a közép­iskolás országos versenyt követően, 1967. július. Az országos döntőn részt vehetnek: 1. valamennyi vidéki I. osztályú vagy ennél magasabb minősítéssel rendelkező ver­senyző ; 2. a budapesti előmérkőzésekből tovább jutó 10 I. osztályú vagy csillagos minősítésű játékos; 3. az előmérkőzések alól felmentett budapesti mesterjelöltek és mesterek. A döntő 10 fordulós, svájci rendszerű lesz. Erre a nevezéseket 1967. V. 31-ig kell a Magyar Sakkszövetséghez (Bp., V., Néphadsereg u. 10.) eljuttatni. E nevezé­sek tartalmazzák: 1. a versenyző nevét, 2. születési évét, 3. pontos lakcímét, 4. egyesületét, 5. minősítését. Csak olyan játékos nevezhet, aki a fen­tiekben felsorolt követelmények valame­lyikének megfelel és legfeljebb 1967. XII. 3l-ig tölti be 20. életévét. Az országos döntő kezdetének időpont­járól és az egyéb tudnivalókról vala­mennyi nevező írásban értesítést kap. A vidéki versenyzők számára szállást és étkezést biztosítunk. Ennek együttes költsége 260 Ft. Ez, valamint az utazási költség a veresnyzőket vagy sportkörüket terheli. II. Leány egyéni bajnokság Előmérkőzések Budapesten sem lesz­nek, az országos döntőre — mely a fiúk versenyével párhuzamosan kerül lebo­nyolításra — nevezhet minden II. osztályú vagy ennél magasabb minősítésű leány versenyző. Korhatár, mint a fiúknál. Az összes többi feltételek azonosak a fiúkéval. III. Fiú csapatverseny Az egyéni verseny eredménye alapján 3 fős együttesek részére a csapatbajnok­ságot is kiértékeljük, a csapattagok által szerzett egyéni pontok összege adja a csapat pontszámát. A csapatversenyre külön nevezni nem kell, az egyesületek az egyéni verseny rajtjánál jelentsék be, hogy együttesük kikből tevődik össze. IV. Leány csapatverseny Feltételei azonosak a fiúk csapatverse­nyével, azzal a különbséggel, hogy itt a csapatlétszám 2 fő.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék