Magyar Sakkélet, 1968 (18. évfolyam 1-12. szám)

1968. január / 1. szám

2 MAGYAR SAKKÉLET Úttörő Olimpia, 1967 Az Üttörő Olimpia hagyományos — mi­lyen jóleső érzés leírni ezt a jelzőt! — sakkversenyére december 27—30. között került sor, ezúttal is Csillebércen. A kiírás értelmében 19 megye, 5 ki­emelt város és Budapest legjobbjai sze­rezték meg az indulás jogát. Közülük csak a miskolci lányok maradtak távol, a Borsod és Szabolcs megyei lányok, a Komárom és Fejér megyei fiúk pedig csonka csapattal jelentek meg a rajtnál. Az idén sem sikerült tehát teljesen hiánytalanná tenni a mezőnyt, de talán nem járunk messze az igazságtól, ha en­nek okát a tervezett és meghirdetett ta­vaszi időpont előrehozásában keressük. A szépséghiba megemlítése mellett szö­gezzük De mindjárt, hogy az idei olimpia mind tartalomban, mind külsőségeiben előrelépést jelent az eddigiekkel szem­ben. Tartalom szempontjából elsősorban a lányok versengésének színvonalát kell kiemelnünk: csökkent a durva hibák száma, élesedett a küzdelem, a megsza­bott gondolkodási időt — legalábbis az élmezőny tagjai — úgyszólván utolsó má­sodpercig igénybevették. És a külsőségek terén: csak a szemtanú alkothat magá­nak képet arról, hogy mekkora esemény volt a gyerekek részére Portisch nagy­mester látogatása és élménybeszámolója, Jenei, Ozsváth, Portisch Ferenc és Pol­gár mesterek szimultánjai, no meg a te­levízió által közvetített eredményhirde­tés, mellynek keretében Barcza nagymes­ter és Flórián nemzetközi mester nyúj­totta át a díjakat a győzteseknek. Iktassuk ide némi szakmai büszkeség­gel: a több sportágban megrendezett olimpia résztvevő közül a versenyen és azon kívül tanúsított magatartás alapján ez Üttörőszövetség vezetőinek vélemé­nye szerint a sakkozók vitték el a pál­mát ! Mind a lányok, mind a fiúk vetélkedé­se 10 fordullós svájci rendszerű verseny­ben folyt le. Az egyéni eredmények alap­ján három fős együttesek részére a csa­patbajnokság is kiértékelésre került. A lányok küzdelmében egy sokatígérő tehetség hívta fel magára a figyelmet: a dunaújvárosi Grosch Mária, fordulóról fordulóra meglepő biztonsággal aratta győzelmeit, a nyolcadik után már más­fél pont előnnyel állt riválisa előtt, egyetlen vereségét az utolsó fordulóban, biztos bajnokként szenvedte el. A második helyen Hajtun Éva (Bp. I.) végzett, pontértékeléssel előzve meg Né­meth Juditot (Fejér m.) és Pintér Ilonát (Győr m.). Mindhárman 0 pontot szerez­tek. Az élmezőny további sorrendje: 5. Köllő Magdolna (Heves). 6. ördög Éva (Szabolcs), 7. Szilágyi Erzsébet (Csongrád), 8. Lakos Katalin (Pest m.) 9. Kopasz Pa­ula (Bp. I.) 7—7 ponttal, 10. Kovács Bor­bála (Bp. I.), 11. Gémesi Éva (Pest m.). 12. Márta Zsuzsanna (Csongrád), 13. Mun­kácsi Katalin (Baranya), 14. Sárközi Má­ria (Bács) 6,5—6,5 ponttal. A lányok csapatversenyében Fejér me­gye Grosch Mária, Németh Judit, Kovács Ilona összetételű együttese szerezte meg az olimpiai aranyérmet 22,5 pontot gyűjt­ve. Második Budapest I. csapata (Haj­tun, Kopasz, Kovács) 21,5 ponttal, har­madik Csongrád megye (Szilágyi, Márta. Szirbik) 19,5 ponttal’. A további sorrend: 4. Heves 18,5, 5. Győr megye 18.5, 6. Pest megye 18, 7. Budapest II. 17,5, 8. Baranya 17, 9. Nóg- rád 16,5, 10. Vas 16, 11. Komárom 15, 12— 13. Bács és Zala 14,5 ponttal. 14—15. Deb­recen és Pécs 13,5, 16—17. Tolna és Veszp­rém megye 13, 18—20. Győr város, So­mogy, Békés 12,5. 21. Hajdú 10,5, 22. Szol­nok megye 10. 23—24. Borsod és Szabolcs 7. 25. Szeged 6.5 ponttal. A fiúk mezőnyében magas minősítése alapján Székely Péter látszott a rajtnál főesélyesnek. A zalaegerszegiek új tehet­sége, Sergyán Ödön azonban első hat játszmáját megnyerve, alaposan elhúzott a mezőnytől. Kár, hogy előnyét talán egy kicsit túlértékelve, a továbbiakban mar minden összecsapásnál megelégedett a döntetlennel. Így azután a nagy hajrát kivágó Székely és a debreceni Forgács József az utolsó fordulóban be is fogta őt és a három 8 pontos között csak a Buchholz-számítás döntötte el a sorren­det: 1. Sergyán Ödön, 2. Székely Péter (Bp. I.), 3. Forgács József. Várakozással né­zünk további szereplésük elé, reméljük, hogy a nyárig mindhárman biztosítják maguknak az országos ifjúsági bajnok­ságon való részvétel jogát. Az élmezőny további alakulása: 4. Haj­dú József (Csongrád), 5. Papp István (Győr megye) 7,5 ponttal, 6. Karsa Lász­ló (Baranya), 7. Bartha László (Szabolcs), 8. Doma Ernő (Vas), 9. Ribényi Gábor (Bp. II.), 10. Bugyinszki István (Békés) 7 ponttal, 11. Horváth Sándor (Zala), 12. Jávor István (Debrecen), 13. Szabolcsi László (Bp. II.), 14. Lovas Dániel (Csong­rád 6,5 ponttal, "15. Zsinka László (Ko­márom) 6 ponttal. A fiú csapatküzdelmek olimpiai babér­ja a Zala megyei együttes tagjainak (Sergyán, Horváth, Erdész Ferenc) fejét A versenysorozat lebonyolítása az előző években kialakult gyakorlatnak megfe­lelően három lépcsőben történt. Először az úttörő csapatok házivesrenyei kerül­tek sorra, majd — immár a Budapesti Sakkszövetség irányítása alatt — a ke­rületi bajnokságok, az innen továbbjutó 3—3 versenyző számára pedig a buda­pesti döntő nyújtott alkalmat a bajnoki cím elnyeréséért és az olimpiai döntőbe jutásért folyó vetélkedésre. A Budapesti Sakkszövetség bekapcso­lódása kifejezetten hasznosnak bizonyult. Jórészt ennek tudható be, hogy a kerü­leti bajnokok listáján tovább csökkent a foghíjak száma, mindössze két fiúver­seny maradt el, de ugyanakkor az idei évben először — 16 kerületben dőlt el a legjobb leány versenyző személyének kér­dése. Kerületi bajnoki címet az alábbiak nyertek: II. kér.: Ágh György (Törökvész u. isk.) és Menyhárt Katalin (Fenyves u.); III. kér.: Hódosi József (Erdőalja u. isk.) és Dányádi Zsuzsa (Kiscelli u.); V. kér.: Tóth Tibor (Szemere u.) és Keresztúri Sára (Nádor u. isk.); VI. ker.:i Rózsahe­gyi Sándor és Diósi Mária (Labda u. isk.); VII. kér.: Inotay József (Dob u.) és Török Katalin (Dohány u.) ; VIII. kér.: Fekete András (Dugonics u.) és Repka Éva (Bacsó B. u.); IX. kér.: Sajó Ákos (Gyáli u.) és Kass Rita (Hámán K. isk.) ; X. kér.: Balázs János (Keresztúri út); XI. kér.: Bódi László (Soproni u.) ; XII. kér.: Mészáros. Tamás (Városmajor u.) és Jávorcsik Szilvia (Szilágyi E. u.) ; XIII. kér.: Hlavács Károly (Kilián isk.) és Horváth Magda (Mautner S. u.) ; XIV. kér.: Bazsó Lajos (Vámos I. isk.); XV. kér.: Molnár Béla (Kolozsvár u.) és Fekete Gyöngyi (Alagi tér); XVI. kér.: Gyimesi László (Béla u.) és Berecz Er­zsébet (Csömöri út); XVII. kér.: Rajkai László (Hősök tere) és Mustó Blanka (Szabadság út); XVIII. kér.: Jakubovics Géza (Korányi u.); XIX. kér.: Rózsa Fe­renc (Hungária u.) és Kovács Borbála (Pannónia u.) ; XX. kér.: Eiszner György (Kálmán u.) és Tóth Katalin (Onódi u.) ; XXI. kér.: Bliázi János és Ruck Jú’ia (Tejút u.) ; XXII. kér.: Vaár Péter és Kopasz Paula (Pannónia u. isk.). — Az I. és a IV. kerületben nem rendezték meg a bajnokságot. koszorúzta; 20 pontot gyűjtve kerültek a dobogó legmagasabb fokára. Második Debrecen Forgács, Jávor, Kovács József összetételű csapata, harmadik Csongrád megye (Hajdú, Lovas, Koch Róbert) együttese 19—19 ponttal. A további sorrend: 4. Budapest II. csa­pata, 5. Budapest I. 18,5 ponttal, 6. Vas 17, 7. Bács 8. Veszprém 16,5 ponttal, 9. Pest megye, 10. Győr megye, 11. Bara­nya 15,5 ponttal. 12. Tolna, 13. Szabolcs, 14. Pécs 15 ponttal, 15. Hajdú, 16. Békés, 14,5 ponttal, 17. Somogy 14, 18. Borsod, 19. Nógrád 13,5, 20. Heves 13, 21. Szolnok megye 12,5, 22. Komárom megye 12, 23. Győr város 10,1 24. Fejér 9,5, 25. Miskolc 9, 26. Szeged 7,5 ponttal. Az 50 százalékot vagy azon felüli pont­számot a lányok közül 40, a fiúk közül 47 versenyző ért el. Az olimpiai küzdelmek levezetése a múltbeli tapasztalatokat eredményesen hasznosító Verőci Béla és dr. Máthé László személyében avatott kezekre volt bízva, hozzájuk csatlakozott — sikerrel Radnóti Lajos és a félbeszakadt játsz­mák értékelését közmegelégedésre ellátó Jenei Ferenc mester. És végezetül álljon itt az egyik napi­lap munkatársa által feltett kérdésekre adott két válasz, mert ezek tulajdonkép­pen az egész olimpia mér,Hegét dióhéjban magukban foglalják: A sakksport szemszögéből tekintve he­lyes és jó volt-e az olimpia megrende­zése? Igen, szakmai szempontból is nagyon hasznos volt. Hogyan lehetne a jövőben a jelenlegi kereteken tovább finomítani? Az olimpia időpontjának a tavaszi szü­netre helyezésével és a mostaninál egy- gyel több játéknap biztosításával! Schneider Miklós A budapesti döntő a hagyományosan nagy érdeklődés, szurkolás, izgalom je­gyében zajlott le. A fiúk versenyének 62 résztvevője kö­zül a Budapest-bajnoki címet a már I. osztályú minősítéssel rendelkező Székely Péter, a IX. kér. Telepi utcai iskola ta­nulója nyerte el. Mutatott játéka alapján joggal várható tőle, hogy úttörő-bajnok elődjeihez hasonlóan nagy léptekkel ha­lad majd felfelé a sakkozók ranglétrá­ján. Az első hat helyre és egyben az út­törő olimpia döntőjébe rajta kívül még a következők jutottak: 2. Ruip János (V. Irányi u.), 3. Bazsó Lajos (XIV. Vámos I. isk.), 4. Ribényi Gábor (VIII. Práter u. isk.), 5. Szabolcsi László (XVII. R.- hegy Kép u. isk.), 6. Bognár Attila (II. Lórántffy Zs. u. isk.). A 34 leány induló közül a bajnoki cí­met ai tavaly óta nagyon sokat fejlődött Hajtun Éva (XIX. Rózsa téri isk.) sze­rezte meg magának. Az élmezőny továb­bi helyezettjei: 2. Kopasz Paula (XXII. Pannónia u. isk.). 3. Kovács Borbála, 4. Keresztúri Sára, 5. Kass Rita, 6. Kovács Emőke (III. Szentendrei u. isk.). A budapesti döntő küzdelmei december folyamán a Magyar Sakkszövetség he­lyiségében, Ejury Jenő, Gáspár János, dr. Máthé László és Radnóti Lajos szak­szerű versenyvezetése mellett bonyolód­tak le. „Szünitiei fejtörők99 címmel a legutóbbi rovatban kitűzött feladatainkra a lap nyomdatechnikai okokból bekövetkezett váratlan késése miatt alig maradt gondolkozási idő. Ezért a beküldési határidőt február 29-ig meg­hosszabbítjuk, s hogy a könyvdíjakra azok is pályázhassanak, akik az előző számot nem látták, röviden megismétel­jük a feladatokat: 1. Réti: Kel, Bal, d6 — Kb6, Bb2 — Világos nyer. — 2. Hjorth: Kg5, f7, h7, — Kh8, g7 — Világos a 3. lépésével mat­tot ad. Hogyan? —3. Bán: Helyezz el 7 (hét) vezért a tábla szélső mezőin (1. és 8. sor, a- és h-vonal) úgy, hogy mind­egyik távolság, ami 2—2 vezér között le­mérhető, más-más hosszúságú legyen. A megfejtéseket ..Ifjúsági rovat” jel­zéssel a Magyar Sakkélet szerkesztősé­ge, Budapest 502. Pí. 52. címre kell kül­deni. A budapesti úttörők sakkbajnoksága

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék