Magyar Sakkélet, 1969 (19. évfolyam 1-12. szám)

1969. július / 7. szám

140 MAGYAR SAKKELET Wié€#M&fe Fontos közlés az új nyomtatványokról Értesülésünk szerint június végén meg­jelentek az új sakklevelezési nyomtat­ványok. Ezek tehát e sorok megjelené­sekor már beszerezhetők vagy utánvét­tel megrendelhetők lesznek a Sport­propagandánál, Budapest, Vili., Rákóczi út 57/a. címen, 10 filléres egységáron. Az új nyomtatványokra, ha a névalá­íráson és a feladási időponton kívül nem Írunk rájuk más szöveget, a bel­földi forgalomban 40 filléres, külföldi forgalomban 1 Ft 20 filléres bélyeget kell ragasztani. Ilyenformán az új nyomtat­ványok használata olcsóbbá teszi e le­velezést a belföldi forgalomban (60 fillér helyett 40 filléres bélyeg), továbbá a nyugati államokba és Romániába (az eddigi 2 Ft helyett 1 Ft 20 filléres bé­lyeg). A Szovjetunióba, NDK-ba, Cseh­szlovákiába. Jugoszláviába. Lengyelor­szágba és Bulgáriába továbbra is ren­des postai levelezőlapokon célszerű a lépések közlése, mert ezekre 60 filléres bélyeget kell ragasztani, a nyomtatvá­nyokra pedig 1 Ft 20 fillérest. így lehet nevezni a levelezési sakkversenyekre: A hazai bajnoki versenyekre bárki ne­vezhet, első ízben a tábla melletti mi­nősítésének megfelelő osztályra, meste­rek és mesterjelöltek az E-osztályra, TV. osztályúak és minősítetlenek a ni. osztályra. Nevezési díj nincs, csak a nevet, a pontos lakcímet kell megadni, és azt, hogy melyik osztályra szól a nevezés. Az E-osztályra szóló nevezéseket dr. Négyesy György címére (szept. 3-ig Balatonboglár, Jókai u. 42., azután Bu­dapest VIII., Gutenberg tér 4.) kell be­küldeni, az I. és a II. osztályra szóló nevezé­seket Jenik Gyula címére (Budapest, XIV., Fogarasi park 5.), a ni. osztályra! szóló nevezéseket Rutt- kay Antal címére, (Budapest, VI., Jókai u. 12.). A nemzetközi versenyekre szóló ne­vezéseket dr. Négyesy György fenti elmére kell küldeni a nevezési díjjal együtt. Kétféle állandó nemzetközi verseny van: a minden világrészre kiterjedő ICCF-versenyek és az Európa-versenyek. Mindkettőn van M (mester), H (mester- jelölt), I., II. és III. osztály. Az Európa- versenyeken minden osztályban vannak 7 és 15 résztvevős csoportok ,az ICCF versenyeken csak az M osztályban van­nak 15-ös csoportok. A csoportgyőzte­sek eggyel magasabb osztályra való ne­vezésre szereznek jogot. Első ízben az I—m. osztályok bármelyikére lehet ne­vezni, ennél magasabb osztályra való nevezéshez a Levelezési Bizottság iga­zolása szükséges. Az ICCF-versenyeken más világrészekbe szóló lapoknál köte­lező a légiposta igénybevétele. A nevezési díj az ICCF-versenyek 7-es csoportjára 9 Ft, 15-ös csoportjára 13 Ft. az Európa-versenyek 7-es csoportjára 10 Ft, 15-ös csoportjára 14 Ft. A neve­zési dijat postautalványon kell bekül­deni, a szelvényre rá kell írni a nevel, lakcímet, éis azt, hogy a nevezés melyik verseny melyik osztályára szól. Nevezni bármikor lehet. Versenyhírek, eredmények Az Eberhardt-Wilhelm Kupa A-dön­tőjében lényegesen megromlottak esé­lyeinek magas helyezésre. Ügy látszik, hogy az elsőség a litván és a moszkvai csapat közt dől el, és csak az ezt követő helyekért küzdhet Észtország, Magyar- ország és a két német csapat. Az állás a legutóbbi közlés szerint: Litvánia 44,5:19,5, NSZK 39,5:28,5, Moszkva 39:22, Észtország 36,5:30,5, Magyarország 33:23, OSZSZSZK 28:41, NDK 25,5:26,5, Lett­ország 26:54, Belgium 21:46. A X. magyar bajnokság döntőjének ed­digi eredményei: Fodor—Székely 1:0, Szeiler-Kiss 1:0, Aranyász-Somogyvári 0:1, Bánszky-dr. vécsey 0:1, Szepesvári —dr. Halász 0:1, Spindler—dr. Vécsey és dr. Vécsey—dr. Halász döntetlen. Az I. női olimpiára a Levelezési Bizott­ság február 27-1 ülésén hozott határozat értelmében az alábbi csapatot neveztük: Harakas Éva, Honfi Károlyné, Súlyé Je- nőné, Cynolter Erzsébet. Tartalékot nem kellett megnevezni. Ha sor kerülne tar­talék beállítására, erre Heller Anna és Bállá Gyuláné jönnének számításba. Az NDK elleni csapatmérkőzés n L. B. határozata szerint elmarad, mivel az NDK csapatkapitány nem küldte el a csapatnévsort, ajánlott levélben történt sürgetés után sem. Pedig erre a mérkő­zésre versenyzőink minden eddigit meg­haladó számban, 112-en jelentkeztek. Hogy versenyzőinket lehetőleg kárpótol­juk, most más csapatmérkőzéseket ké­szítünk elő. Csapatmérkőzés Jugoszlávia és Litvánia ellen Mind a jugoszlávokkal, mind a litvá­nokkal megállapodtunk 50—50 táblán való csapatmérkőzésben. A mérkőzések az év vége felé vagy 1970. január 1-én kezdődnek. A jugoszlávokkal két, a lit­vánokkal egy játszmát játszunk táblán­ként. Mindkét ellenfél rendkívül erős. Ezért kérjük élversenyzőinket és az E-osztály- ban játszó versenyzőinket, hogy vállal­ják ezt a három játszmát. A jelentkezé­seket szeptember 30-lg kell beküldeni dr. Négyesy György címére. (Szept. 3-ig Balatonboglár. Jókai ü. 42., azután Budapest, VIII., Gutenberg tér 4.) * 1 SPANYOL MEGNYITÁS Eberhardt—Wilhelm-Kupa, A-döntő, 1966—69. G. Plungé Dr. Bata J. (Litvánia) (Magyarország) 1. e4, e5 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, a6 4. Fal, Hf6 5. 0—0, Fe7 6. Bel, b5 7. Fb3, d6 8. c3. 0—0 9. h3, Hb8 10. d3 A Breyer-változat (9. —, Hb8 és 10. —, Hbd7) ellen számos játszmában kipró­báltak élesebb támadó kísérleteket 10. d4, Hbd7 utáni 11. c4-gyel vagy 11. Hh4- gyel. Ezekben a változatokban világos kezdeti sikerei után több javítást talál­tak sötét számára. Ennek hatására di­vatba jött a csendes 10. d3 lépés. Vilá­gosnak az a — Boriszenko szerint na­gyon egészséges — stratégiai terve, hogy előbb befejezze vezérszámya fejlődését, és csak azután lépjen fel támadólag a d3—d4 lépéssel. 10. —, Hbd7 11. Hbd2 ,Fb7 Logikus a centrumra ható lépés. Ezen­kívül többször előfordult az azonnali kezdeményezésre törekvő 11. —, a5. Né­hány példa: 12. Hfl, a4 13. Fc2, Be8 14. d4, Ff8 15. Hg3, g6 16. Fg5, h6 17. Fe3, c5 18. Vd2 (Medina—Szabó, Göte­borg, 1955.) Vagy 12. Hfl, a4 13. Fc2, Be8 14. Hg3, g6 15. Fh6, Ff8 16. Vd2, Fg7 (Egy Ivkov—Gufeld — Szarajevó, 1964. — játszmában 16. —, Fh6: 17. Vh6:, Ve7 18. d4, Hf8 19. a3, c5? után világos döntő előnybe került a d6 pont gyen­gesége miatt. Kérdés, hogy kielégítő-e a jobb 19. —, Fd7.) 17. Badl, Ve7 18. d4, Fh6: 19. Vh6Hf8 20. d5 (Vaszjukov— Gufeld, Moszkva, 1964.) 12. Hfl, HC5 13. Fc2, Be8 14. Hg3, Ff8 15. Hh2! Esélyesebb, mint a Yanofsky—Unzicker Játszmában (Tel Aviv, 1964) történt 15. Fg5, amire sötét 15. —, He6 16. Fe3, c5 17. d4, cd: 18. cd:, ed: 19. Hd4:, Hc5 20. f3, d5 21. ed:, Hd5: 22. Ff2, Hb4 után kitűnő játékra tett szert. Most sötét ne­héz válaszút előtt áll. Az egyik út­mutató a Clocaltea—Stanciu, Bukarest, 1964. játszma: 15. —, g6 16. f4, eí: 17. Ff4:, Fg7 18. Fe3, c5 19. d4, cd: 20. cd:, ed: 21. Vf3, Ve7 22. Bael. Ez nem valami kívánatos sötét számára, és ezért sötét inkább a Medina—Szpásszkij — Göte­borg, 1955 — játszmában előfordult koc­kázatos folytatást választja. 15. —, d5!? 16. Vf3, g6 17. Fg5, Fe7 18. b4, a5 19. h5, Ba6! 20. Fh6, d4 21. cd:, He6 22. hg:, hg: 23. de:, Hd4 24. Vdl, Hd7 Eddig azonos a játszma az említett Medina—Szpásszkij játszmával. Medina 25. Hg4-gyel folytatta, amire sötét 25. —, Fb4 26. Be3?, Vh4 27. Fb3, He5: 28. He5:, Be5: 29. Bf3, Vh6: 30. Bf7:, Hb3: 31. Bc7:, Hal: 32. Bb7:, Bc6 után nyert. 25. f4?-re Hc2: 26. Vc2:, Fc5t, majd Vh4-gyel sötét tisztet nyer. Legjobbnak látszik 25. Fe3-mal biztosabb helyre vinni ezt a futót. Világos más utat vá­25.' He2, Hc2: 26. Vc2:, Bc6 27. Vdl, g5 28. Hg4 Rendkívül kiélezett helyzet! 28. —, Fb4! 29. f4!7 Azonnali 29. Bfl-re Kh7 látszik leg­esélyesebbnek, pl. 30. Hg3, He5: 31. He5:, Be5:, és most 32. Í4 nem jó Fc5f miatt, 32. Vh5, Bh6: 33. Vf7:t, Kh8 pedig nem látszik veszélyesnek sötétre. 29. Bfl, Hes: 30. He5:, Be5: 31. f4 már nem biztató, mert amíg világos huszárja e2-n áll. nem hatásos Fc5f. Sötét kénytelen volt vál­lalni ezeket a nagy bonyodalmakat, amelyek azonban valószínűleg nem hát­rányosak számára. 29. —, gf: 30. Hc3 Számításba jött 30. Bfl, amire Vh4 nem jó, mert 31. Bf4: után vezérvesztés fe­nyeget 32. Hf6t-kal. De 30. Bfl, He5: 31. He5:, Bh6:l 32. Hg4, Bg6! után mégis sötét kerekedik felül. 32. Hf3-ra is job­bak sötét esélyei. 30. —, Vh4! 31. FÍ4:, Bg6 32. Hh6t, Kh7! Nem 32. —, Bh6: 33. Fh6:, Vh6: 34. Vg4f stb. Világosnak már nincs jó vé­delme. 33. Vf3, Fc5t 34. Fe3, He5: VÜágos fel­adta, mert a h6 huszár elveszett (0:1). Dr. Bata János megjegyzéseinek fel- használásával elemezte: Dr. Négyesy György Megjelenik havonta. Szerkeszti a Szer­kesztő Bizottság: Vető József (elnök), Szabó László (felelős szerkesztő), Bar- cza Gedeon (főmunkatárs), Bán Jenő (szakszerkesztő), Flórián Tibor, Földeák Árpád, Gábor Zoltán, Haág Ervin, Haj­tan József. Négyesy György, Ozsváth András, Páros György, Schneider Mik­lós, Szily József, Vécsey Zoltán. Szer­kesztőség: Budapest, V., Néphadsereg utca 10. Levélcím: Budapest, 502. Pf. 52. Telefon: 312-790. Kiadja az Ifjúsági Lap­kiadó Vállalat, Budapest, VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Felelős kiadó: Tóth László igazgató. Terjeszti a Magyar Pos­ta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (ion, Budapest, V., József nádor tér 1.) közvetlenül vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: egyéni 61.230, közü­leti 61 066), valamint átutalással a KHI MNB 8. sz. egyszámlájára. Előfizetési díj évi 36,— Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg! Index: 25 556 69. 4198 BNYV, Kecskemét

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék