Magyar Sakkélet, 1971 (21. évfolyam 1-12. szám)

1971. január / 1. szám

Levelezési versenyek Nevezési felhívás a II.ICCF egyéni Világkupa bajnokságra Az 1. Világkupa-bajnokság nagy sike­re utón az ICCF most kiírta a II. ilyen bajnokságot ugyanolyan feltételekkel, mint az elsőt. Eszerint a verseny lebo­nyolítása : Bárki indulhat. A nevezőiket osztálybasorolás nélkül 7—11 résztvevős elődöntő csoportokba osztják be. A be­osztás sorsolás útján történik, amelynél kizárólag azt veszik bizonyos mérték­ben figyelembe, hogy a versenyzők me­lyik ország állampolgárai. Az elődöntők első helyezettjei továbbjutnak a 9—13 résztvevős középdöntőbe, majd ennek csoportgyőztesei a 9—15 résztvevős ku­padöntőbe. Ha valamelyik csoportban holtverseny alakul ki az 1—2. helyen, az jut feljebb, akinek a Berger—Sonneborn számítás szerint jobb az eredménye. Ha eszerint is egyenlő az eredmény, akkor az I. Világkupa verenyen kialakult gya­korlat mintájára valószínűleg mindkét versenyző feljebb jut. Az elődöntő 1971. június 1-én kezdődik. A döntő első helyezettje jogosult az egyéni világbajnokság döntőjében in­dulásra. Ezenkívül nevezési díj fize­tése nélkül jogosult résztvenni a követ­kező Világkupa-verseny döntőjében. Akik a döntőben legalább 60%-ot érnek el, jogosultak a következő egyéni vi­lágbajnokság középdöntőjében indulásra. A döntő összes résztvevői a következő Világkupa-versenyek középdöntőjében indulhatnak csökkentett nevezési díjjal. Az elődöntők időtartama 2—2,5 év. Díjazás. Az elődöntő- és a középdöntő- csoportok győztesei tárgydíjat kapnak. A döntő résztvevőinek fele számára tárgydíjak állnak rendelkezésre körül­belül 1000 svájci frank Összértékben. Nevezés. A magyar résztvevők neve­zésüket kizárólag dr. Négyesy György címére (Budapest, VIII. Gutenberg tér 4.) küldjék be. A nevezésben a követ­kezőket kell feltüntetni jól olvasható írással: pontos név és lakcím, hány csoportra kíván nevezni, és annak ki­jelentése, hogy a nevezési díjat posta- utalványon postára adta. A fentieket azonban nem szükséges külön levélben közölni, elég ráírni az utalvány megfe­lelő helyére. Ebben az esetben elmarad a postára adásra vonatkozó nyilatko­zat. A nevezési díj csoportonként 102 Ft- (Egyszázkettő Ft.) Nevezési határ­idő 1971. április 5. A nevezési díjat a versenyzőt indító sportkörök magukra vállalhatják. CARO—KANN VÉDELEM Dr. Vashegyi E. P. Malezieux (Magyarország) (Franciaország) Magyar—francia levelezési csapatmérk., 1970. 1. e4, c6 2. d4, d5 3. Hc3, de: 4. He4:, Ff5 5. Hg3, Fg6 6. h4, h6 7. Hh3, Hf6 8. Hf4, Fh7 9. Fc4, e5 (Biztosabb és jobb 9 —, eS) 10. Ve2, e4 11. Fe3, Hbd7 12. 0—0—0, Vc7 13. Hfh5! (Eddig így ment egy Boncs- Oszmolovszkij—Panov játszma 1952-ben. A folytatás 13. —, Hhö: 14. Hh5:, Hb6 15. Ff4, Vd7 16. d5! volt. Világos előny­be került és nyert. 13. —. g6 14. Hf6:t, Hf6: 15. d5 is világosra előnyös. Sötét válasza még rosszabb.) 13. —, Hd5 14. He4:!, Fe4: 15. Ff4, Hf4: 16. Fe7 17. Hf4Hf6 18. Ff7:f!, Kd7 13. —. Kf7: 19. Vg6f, Kg8 20. He6) 19. Vf5t — Sötét feladta (1:0). Ve4:t, (Vagy (Elemezte: dr. Négyesy György) A Levelezési Bizottság felhívása. A Bizottság felhívja a versenyzők fi­gyelmét a Világkupa-versenyen való minél nagyobb számú részvételre. A versenyre bárki jelentkezhet, és mivel az elődöntő csoportokat sorsolás útján állítják össze, a sorsolástól függően az alacsonyabb osztályú versenyzők is szembe kerülhetnek nemzetközi meste­rekkel, nagymesterekkel. Ez különös érdekességet ad a küzdelemnek. A ver­seny másik előnye, hogy míg az osz­tályokba sorolt versenyeken az élcso­portba való feljutás több évig is el­tarthat, ezen aránylag rövid idő alatt el lehet érni akár az egyéni világbaj­nokság döntőjébe jutást is. Az újabb kupaverseny ismét jó alkalom lesz ar­ra, hogy versenyzőink tovább erősít- ség barátságukat a világ levelezési sak­kozóival. Reméljük, hogy ezen az er­kölcsi sikeren kívül sportszempontból is sok magyar versenyző sikerének örülhetünk majd. A Levelezési Bizottság Pályázat A Levelezési Bizottság összesen 3—400 Ft értékű díjazásban részesíti az 1970- ben befejezett legjobb játszmát, legjobb végjátékot és legszebb (korrekt) kombi­nációt. A pályázatokat 1971. március 31-ig kell beküldeni dr. Négyesy György címé­re. (Budapest, VIII., Gutemberg tér 4.) A pályázatokat 4 példányban kell el­készíteni úgy, hogy a név ne szerepel­jen sem a játszmában vagy hadállásban, sem a levélborítékon, mert a pályáza­tok elbírálásában ezúttal valószínűleg résztvesz dr. Négyesy György is, te­hát neki sem szabad tudnia, ki a pályá­zó. Név helyett jeligét kell írni mind a játszmára (hadállásra), mind a levélborí­tékra. A játszmát vezető felek és a pályázó nevét és lakcímét külön lezárt borítékban kell beküldeni. Azt azonban oda kell írni a játszma vagy hadállás fölé, melyik díjra szól a pályázat. A beküldött játszmákat vagy hadál­lásokat gondos elemzéssel kell ellátni, különösen azt kell megjelölni, hogy mi az az érték, amelynek alapján a pályá­zó díjazásra érdemesnek tartja a játsz­mát vagy hadállást. A játszma leírásá­nál a lépéseket alá kell húzni, a meg­jegyzéseket pedig új sorban kell kez­deni. Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy csak eredeti megoldásokat tar­talmazó értékes játszmákat, végjátéko­kat, kombinációkat küldjenek be, mert könyvváltozatokat, sablonos megoldáso­kat nem díjazunk. Üj nemzetközi témaversenyek Az eddigi 5 témán kívül most újabb 3 témára írtak ki versenyt: 6. téma: 1. g2—g4. 7. téma: 1. d2—d4, d7—d5 2. e2— €4, d5xe4. 8. téma: 1. e2—e4, c7—c5 2. Hgl—f3, d7—d6 3. c2—c3. A nevezési díj csoportonként 9 Ft. Ne­vezni lehet egy vagy több témára és azok keretében egy vagy több csoportra. A nevezést és a nevezési díjat dr. Né­gyesy György fenti címére kell bekül­deni postautalványon. A nevezésben a jól olvashatóan írandó néven és lakcí­men kívül azt is meg kell jelölni, hogy az illetőnek milyen levelezési és tábla melletti minősítése van. Versenyvezelői közlemények A Kazah csapat a megbeszéléssel el­lentétben nem küldte el felállítását ha­táridőre, sőt mindeddig sem. Mihelyt a hivatalos válasz megérkezik, tájékoz­tatjuk az érdekelt versenyzőket a mér­kőzés sorsáról. Több olyan kérés érkezett, hogy az ICCF hivatalos versenyszabályait szeret­nék a versenyzők megkapni. Az ICCF versenyszabályaiban kisebb változtatá­sok lesznek, amelyeket az 1971. évi kong­resszus hagy véglegesen jóvá. Egy 1969- ben elfogadott határozat szerint ezután 5—10 évig semmilyen változtatást nem lehet majd eszközölni. Így az ICCF versenyszabályok magyar nyelvű fordí­tását csak 1971-ben lesz célszerű kidol­gozni, és akkor ezt a Levelezési Bizott­ság a Sakkhíradóban folytatásokban kö­zölni fogja. Dr. Vándorffy József Hírek Megjelent az 1970. évi Buenos Airesi nemzetközi sakkverseny játszmagyűjte­ménye a Levelezési Bizottság kiadásá­ban. A verseny 18 résztvevője közt 11 nemzetközi nagymester volt, köztük az amerikai Fischer, a szovjet Szmiszlov és magyar részről Szabó László. A na­gyon értékes és tanulságos játszmagyűj­temény megrendelhető Ruttkay Antal­nál, Budapest, VI., Jókai u. 12. címen. Ára 12 Ft, a Sakkhíradó előfizetőinek 10 Ft. Az Olaszország elleni csapatmérkőzés indulását kissé el kellett halasztani, mert az olasz csapat névsorát lapzártáig nem kaptuk meg. Amint ez megérkezik, kör­levélben értesítjük csapatunk tagjait minden szükséges tudnivalóról. Az Eberhardt—Wilhelm-kupában már végleges, hogy Litvánia csapata lesz a győztes Moszkva csapata előtt. A ver­seny és a mi szereplésünk méltatását a teljes végeredmény megállapítása után fogjuk közölni. Szántó I.—Tóth L. (X. magyar levelezési b. döntője.) Sötét fölényesen áll a centrumban és a királyszárnyon. Világos erőszakosan ke­res ellenjátékot, és ezzel bár nem mé- lyenfekvő, de nagyon tetszetős áldozati kombinációt tesz lehetővé. 30. Fc4:?, Bg2: 31. Bd5:, Bh2:f 32. Kh2:, Ff3!! 33. Bgl (33. Bd6:-ra Bg2f 34. Khl, Bf2:f 35. Kgl, Bg2f és 36. —, Hg3 matt következett volna.) 33. —, Bgl: 34. Vgl:, Fd5: 35. Vg5, Fc4: 36. Vf5:f, Fe6 37. Vf6, e4f 38. Kgl, e3 és világos feladta (0:1). Megjelenik havonta. Szerkeszti a Szer­kesztő Bizottság: Gábor Zoltán (elnök), Szabó László (szerkesztő), Barcza Ge­deon (főmunkatárs), Bán Jenő (szak­szerkesztő), Flórián Tibor, Földeák Ár­pád, Haág Ervin, Hajtun József, Né­gyesy György, Ozsváth András, Páros György, Schneider Miklós, Szily József, Vécsey Zoltán. — Szerkesztőség: Buda­pest, V., Néphadsereg utca 10. Levélcím: Budapest, 502. Pf. 52. Telefon: 312-790. Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, Budapest, VT., Révay u. 16. Telefon: 116-660. Felelős kiadó: Tóth László igaz­gató. Terjeszti a Magyar Posta. Előfi­zethető bármely postahivatalnál, a kéz­besítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodánál (KHE, Budapest, V., József nádor tér 1.) köz­vetlenül vagy csekkbefizetési lapon (csekkszámlaszám: egyéni 61 230, közü­leti 61 066), valamint átutalással a KHI MNB 8. sz. egyszámlájára. Előfizetési díj évi 36,— Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg! Index: 25 556 71. 04910 BNYV Kecskemét

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék