Magyar Sakkélet, 1975 (25. évfolyam 1-12. szám)

1975. május / 5. szám

120 MAGYAR SAKKELET Feladványok és feladatok 8045. Lukjanov és Nagnlbid* Szovjetunió AH i mm Matt 2 lépésben Megfejtési versenyünk résztvevőit kérjük, hogy 3945—3948. sz. feladványa­ink megoldását lapunk e havi számának megjelenését kö­vető egy hónapon belül ad­ják postára Magyar Sakkélet (Feladványrovat) 1363 Buda­pest 502. Postafiók 52. címre. Fej tőink szíveskedjenek nevüket a megoldáson is (nem csak a borítékon) fel­tüntetni. A feladvány-, illetőleg ta­nulmány-megfejtéseket, to­vábbá az esetleges külön fej­tőversenynek a pályázatait egy-egy külön papírlapra (te­hát nem minden egyes meg­oldást külön papírra!) kér­jük írni. Üj fejtőink tájékoztatá­sára közöljük, hogy a szabad­matt-feladvány ok megfejté­séül olyan lépéssorozatot kell keresni, amely a megadott lépésszámban mattra vezet. Ha több ilyen, külön-külön teljesen meghatározott lé­péssorozat is van, ezt mindig feltüntetjük (pl. „4 ikermeg­fejtéssel”). Általában sötét indul, ha kivételesen világos, ezt is jelezzük. A mattot világos adja. Legcélszerűbb egy pár sza- badmatt-feladvány megol­dását a lapunkban megjelent megfejtések alapján utána­játszani, így könnyen meg­értjük, miről van szó ebben a műfajban. Ellenőrzésül alább betű­jelzésben is megadjuk ere­deti feladványaink alapál­lását: 3945. sz. Ke7, Vc8,Bd8,Fh2, Hfl, Hg5 — Ke5, Ve2, Bf4, Bh6, Fa7, Fg6, b6, d2, d3, f7, g2, h6, h7. 3946. sz. Kfl, Vd7, Bel, Bh4, Ff3, Fh8, He6, a4, c2 — EREDETI MÜVEK 3946. F. Sonnenfeld Brazília Matt 2 lépésben Kc4, Bd8, Bf6, Fa6, Fdö, He8, b4, b7, c3, c5, f4, f7. 3947. sz. Kd8, Bf5, Fa3, Fe4, Ha8, Hc2, f4, g5 — Ke6, Bc3, Fa7, Fb3, Hg4, c7, d7. 3948. sz. Kc8, Vc7, Bgl, Fc4, Fe3, g5, h2 — Kg4, Va4, Bc2, Bf8, Fg2, Fg3. Hd8, Hg8, d3, d5, f2, h3, h4. Megoldások 1974. évi 9. szám 3909. (Myllyniemi): 1. Kd4:! (2 p.) 3910. (Rudenko): 1. Vb7! (2 p.) 3911. (Rudenko és Cse- piz8nij): 1. Bb6! Fény. 2. g8H; 1.—, g3 2. Fc5; l. —, Bg3 2. Ke7:; 1. —, Fg3 2. Hd2; 1. —. Hg3 2. g8V (8 p.). 3912. (Korponai) a) 1. Hc3, H3e5 2. Hg3, Vd2 m.; b) 1. Hc7, H7e5 2. Hg7, Vd8 m. Mellékmegoldás pl.: 1. Kc4, Hcl 2. Hg7, Vcö m. (4 p.-f- minden önálló mmf.-ért további 2 p.) 1974. évi 10. szám 3913. (Ahues): 1. Vc7! Fenyeget 2. He2 m. Tema­tikus megtévesztések: 1. Ve6 ?, Hgf3! 1. Vf5:?, Hhf3! (2 pont) 3914. (Ahues): 1. Fc4! Fény. 2. Vd4: és 2. Vd5:. Te­matikus megtévesztések: 1. c4í, Bb5! 1. Hc4 ?, He6! (2 p.) 3915. (Ancin): 1. Be7! Fény. 2. Bg7; 1. —, d6 2. Kf6:; 1. —, d5 2. Kf5: (6 p.) Látszólagos játék: 1. —, d6 2. Hb6:; 1. —, d5 2. Hd6. 3916. (Érsek): A) 1. Hfd3, 3947. C. Goumondy Franciaország Matt 4 lépésben Bf6 2. Hd5, Fd4 m. Mellék­megfejtés : 1. He6, Ha5 (Hd2) 2. Hed5, Hc4 m. Szer­zői javítás: b5-re sötét gya­log helyezendő. B) 1. Hg4, Fc5 2. He6, Bf5 m. (4+2 p.) 1974. évi 11. szám 3917. (Haring): 1. Bff4:! Tematikus megtévesztés: 1. Bcf4: ? Bg3! (2 p.) 3918. (Lider): 1. Be5! Lé­péskényszer van. (2 p.) 3919. (Bakcsi): 1. Fg7! Fenyeget 2. Hc5f, Fc5: 3. He 7 m.; 1.—, Vd5: 2.Hg5f; 1. —, Ve4: 2. Hf4:f; 1. —, Ve5 2. de:; 1. —, Vg4: 2. Vg4:f; 1. —, Bc2 2. Hf4f. (9 p.) 3920. (Siklósi): A) 1. Bc5, Kf3 2. Bd5, Ke2 3. Hc5, Hb5 m.; B) 1. Hf4:, Kf2 2. Bd3, Kel 3. Ke3, Hf5 m.; C) 1. Hb4, f5! 2. Bd3, Kel 3. Kc3, Hb5 m. Többféle­képpen mellékmegfejtéses, pl. az A) állásban megy 1. Kc5, Hbl 2. Kd4, Hf5f 3. Ke4, Hc3: m. (9 p. + min­den önálló mmf-ért további 3 p.) Szerzői javítás: A) Kf3, Hd2, Hd6 — Kd4, Bc3, Hd3. B) + világos gyalog f2-re. C) világos király dl -re, az f2 gyalog fő-re helyezendő. 1974. évi 12. szám 3921. (Benedek): 1. Hdf5! (2 p.) 3922. (Érsek): 1. Fgl! (2 p.) 3923. (Molnár): 1. Hg6! Fény. 2. Yf4f, Vf4: 3. He7; 2. —, Ff4: 3. g4. Témaválto­zatok: 1. -—, Ve5 2. He7f, Ke6: 3. Vd6; 2. —, Ke4: 3. Hd6; 1. —, Fe5 2. g4f, Ke6: 3. Hf4; 2. —, Ke4: 3. Vf4. Kísérő játék: 1. —, Hg2 2. Vd3 (7 p.) 3948. Tmlabér László Sümeg Szabad matt 2 lépésben (2 ikermegfejtéssel) 3924. (ten Cate): 1. Hf6, Bh5: 2. d5, Kg5 3. Hd7, Bh4 m. Mellékmegoldás: 1. Vg8, Bh5: 2. Hb4, Kg5 3. Vd5, Bh4 m. (3 + 3 p.) Verseny hírek A Tipográfia TE 1974. évi szabad matt versenyén (1. m. évi X. havi rovatunk­ban) hibásnak bizonyult fel­adványok javítása: I. díj (Talabér László): Ka4, Bb2, Be8, Fa6, Fe7, Hc4, Hg2, d3 — Ke2, Vh4, Bd7, Bf5, Fc2, Ff2, Hdl', Hd2, a2, b3, c3, f3, g5. II. díj (Császi Károly): VF hl-ről a8-ra helyezendő át, és a5, f7, valamint g5 mezőn sötét gyalog pótlan­dó. III. díj (Talabér László): e7-re pótlólag sötét gyalog állítandó. 1. dicséret (Czakó László): VB h8-ról h7-re helyezendő. 2. dicséret (Apró László): g2 mezőn sötét gyalog pót­landó. 3. elismerés (Bajtay Jó­zsef): a7-re pótlólag sötét gyalog helyezendő. Érsek Tibor versenybíró döntése értelmében a 3. di­cséretre, ill. 1. elismerésre he­lyezett feladványok a ver­senyből kiesnek. A 2—5. el­ismerést nyert feladványok ennek megfelelően egy-egy hellyel előbbre lépnek. A Probleemblad c. holland feladványlap 1973. évi ver­senyein a 2 lépéses mattfel­advány osztályban Bakcsi György 2. dicséretet, a sza­bad matt osztályban Páros György I. díjat, és Bakcsi György 1. elismerést nyert.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék