Magyar Sakkélet, 1984 (34. évfolyam, 1-12. szám)

1984-12-10 / 12. szám

A MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG FOLYÓIRATA 1984. DECEMBER 20. Megjelenik havonta Szerkesztő bizottsági elnök: dr. Lakó László Felelős szerkesztő: Ozsváth András Szerkesztőség: Budapest, V. Néphadsereg utca 10. Levélcím: Budapest, Pf. 52. 1363 Telefon: 312-790 Kiadja az Ifjúsági Lap-és Könyvkiadó Vállalat 1374 Budapest, VI. Révay u. 16. Telefon: 116-660 Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál, a kézbesítőknél, a Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V. József nádor tér 1. Telefon: 180-855) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-961 62 pénz- forgalmi jelzőszámlára. A Posta Központi Hírlap Iroda levélcíme: Budapest 1900 Előfizetési díj évi 108,— Ft. Fél évre 54,— Ft. INDEX: 25 556 ISSN 0464-4689 Kéziratot nem őrzőnk meg! A szerkesztő bizottság tagjai: Bakcsi György, Barcza Gedeon, Bilek István, Bottlik Iván, Csőm István, Eperjesi László, Flórián Tibor, Forintos Győző, Földeák Árpád, Gábor Zoltán, Fiaág Ervin, FLajtun József, Lilienthal Andor, Makai Zsuzsa, Meleghegyi Csaba, Petronicsné Verőd Zsuzsa, Szentgyörgyi József, Szilágyi Péter © 84.2281 Athenaeum Nyomda, Budapest íves magasnyomás Felelős vezető: Szlávik András vezérigazgató TARTALOM: 265-28 8 OLDAL Haág-Meleghegyi: Karpov-Kaszparov 4:0! 265 Szentgyörgyi József: A királynő megőrizte koronáját 270 Ribli Zoltán: Interpolis-torna '84 271 Meleghegyi Csaba: Sax győzött Balatonberényben | 274 Szilágyi Péter: Beszélgetés Jan Plachetkával 277 Grosch Mária: Női nemzetközi verseny Battonyán 278 Hazai nemzetközi tornák 279 Földeák Árpád: Évfordulónaptár 280 Forintos Győző, Honfi Károly, Káposztás Miklós és Lukács Péter versenybeszámolói 282 Levelezési versenyek 286 Versenyek és események 287 Feladványok-Tanulmányok 288—B 111B IV. Az új Sakkél A sakktörténelmi értékek és esemé­nyek, a sikerek és eredmények meg­örökítése, a hagyományok ápolása, a sakk népszerűsítése és tanítása, a nem­zetközi és a hazai sakkélet fontosabb mozzanatainak közlése mindig meghatá­rozója volt lapunk tartalmának. E célok jegyében írta és szerkesztette majd’ száz évvel ezelőtt Makovetz Gyula a ,,Sakk­szemlét”, ezeket a célokat tartotta szem előtt a lap szerkesztésében mintegy fél­évszázados munkássága során halhatat­lan nesztorunk, Tóth László. Bár az elmúlt hónapok során igye­keztünk lépést tartani az eseményekkel — nem tudtunk mindent nyomon kö­vetni. Ennek elsősorban lapunk jelen­legi szűkös terjedelme volt az oka. Az is tény, hogy a sokasodó események miatt a kisebb tudású, sakkot szerető többség számára csak keveset tudtunk nyújtani. Szerkesztőségünk legfontosabb törek­vése, hogy újságunkkal legalább olyan szintet érjünk el, mint amilyenre élsak­kozóink emelkedtek a világ nagy ver­senyein. Lapunk 1985-ben, a felsorolt szem­pontok alapján szerkesztve, (az MSSZ elnöksége és a szerkesztő bizottság hatá­rozata alapján, az OTSH sajtó osztá­lya és az If júsági Lap- és Könyvkiadó Vállalat támogatásával) a következő vál­toztatásokkal jelenik meg: A terjedelem az eddigi 24 aided helyett 36 oldal lesz. (32 oldal 4- 4 oldal borí­tó.) A már jóváhagyott új lapár 1985. ja­nuártól 18forint lesz. (Eddigi előfizető­ink 1985. július 1-ig még a régi áron kapják.) A játszmáknál visszaállítjuk a figurális, iin. „piktogrammal” ábrázott lépésjelölést. Jövő évi első számunk „olimpiai” dupla szám, lesz, 48 oldalon. Az eddigi rovatok mellett még a kö­vetkezőket tervezzük: Lépésről lépésre (sakkiskola gyerme­keknek ), Magyar informátor (játszma- válogatás kóidok szerint), Az én játsz­mám (nagyelemzések nagymesterektől és mesterektől). Ezek mellett rendszeresen közlünk megnyitáselméleti oldalakat, ösz- szeáillításokat olvasóink leveleiből, fi­gyelemmel kísérjük a számítógépes sak­kozást, lcéthavonként az eddiginél egy ol­dallal több feladványt közlünk, lesz kom­binációs rovat, s ezek mellett sok, sakk­beli érdekességről szóló cikkel szeretnénk lapunkat színesebbé, változatosabbá tenni. Módosul a lap címe és külleme is — új, színes borítóval jelenik meg januéir- tól. A vörösbetűs SAKKÉLÉT cím alatt látható sakktáblán Szén József vi­lághírű tanulmánya és hazánk sakk­térképe (rajta azok a városok és helysé­gek, ahol rendszeresen rendeznek FIDE- kategóriás versenyeket) hirdeti majd a magyar sakk-kultúrát. A szerkesztőség

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék