Sakkélet, 1985 (35. évfolyam, 1-12. szám)

1985-05-20 / 5. szám

SAKKÉLET * 175 FELADVÁNYOK EWI vies János (109), 15. Riczu Lajos (75), 16. Kiss János (61), 17. Csák János (59), 18. Majoros Béla (51 pont­tal). Minden osztály első három helyezettje pénzjutalmat és arany-, ezüst- ill. bronzpla­kettet kapott, a többi helye­zett pontszámaival arányos értékű könyvutalványdíjban részesült. A Magyar Sakk­szövetség minden bajnoksági részvevő helyezését oklevél­lel tanúsította. Bemutatjuk minden fel­adványosztály első három helyezettjének a bajnokság­ban legmagasabbra értékelt feladványát. Szabó Tibor Magyar Sakkélet, 1981 I. díj 54 pont Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) g5-re SG A) 1. Fhfl Bg8 2. Bdf3 Hf6 m. B) 1. Vg8 Hf4 2. Bd5 Bh2 m. Korponai .József Magvar Sakkélet, 1982 II. díj 50 pont Szabadmatt 2 lépésben 2 ikermegfejtés 1. Bxd4 Vh8 2. Bd2 Ha2 m. 1. Hxc4Vc8 2. Hd2 He2 m. Ilakesi György Mongol Sakkszöv. v., 1982 I. díj 48 pont Szabadmatt 2 lépésben A) ábra B) VG e5-ről ed-ra 1. Vf5 Ff4t 2. Kxf4 Hhá m. 1. Vg5 Bf4 2. Kxf4 Vxc7 m. Versenybírói jelentés az MSE 1984. évi önmatt feladvány-versenyéről I. díj lió/sa Andor Budapest önmatt 5 lépésben 1. f8H! (2. Hgfdf Kh4 3. Hxg4t Kh5 4. Hgfdí Kh4) 1. - Bd3 2. HefGt K- 3. Hd5t Kh5 4. Vxe5t Fxe5 5. Hxf4t 1. - Fc lép 2. Heftit K- 3. Hxg4t Kh5 4. Vf7f Kxg4 5. BxgSf A versenyre 7 ország 23 szerzőjének 23 pályaműve érkezett. A pályázatok két­harmada magyar szerzők műve, a többiek a Német Szövetségi Köztársaságból, Bulgáriából, Ausztriából, Lengyelországból, a Szov­jetunióból _ és az Amerikai Egyesült Államokból érkez­tek. Számos hibás mű ki­esése ellenére jelentős szá­mú kitüntetésre érdemes feladványt bírálhattam el. (Nagy nehézséget okozott a versenybírónak a 4802. sz. Kárpáti-feladvány besorolá­sa. Bár a javított 24 lépéses állás sem ép, nagyon szép és egyértelmíí 22 lépéses megoldást tartalmaz. Ezzel az érdekes megoldással a mű díjat vagy különdíjat érdemelt volna, erre azon­ban nem tudtam rászánni magamat: a legrövidebb, II. díj Petko A. Pctkov Bulgária önmatt 5 lépésben 1. Fbl! (2. Hd3f Ke4 3. Ve3t dxe3 4. Hb2t Ke5) 1. - d3 2. Vg5+ Bf5 3. Ve3f Be4 4. Hhg4t hxg4 5.Bedé 1. - cxb5 2. Bd5f Ke6 3. Ff5t Bxf5 4. f8Hf Vxf8f 5. Vd6f legjobb megoldás végül is nem a szerzőtől származik!) I. díj: 4826. sz. Rózsa Andor (Budapest). A hatá­sos minorátalakulás többlé­péses fenyegetést hoz létre. Sötét két védelme finom összhangot mutató vonal­nyitásokat hoz létre. Emlí­tésre érdemes a világos anyag gazdaságos felhasználása. II. díj: 4762. sz. Petko A. Petkov (Bulgária). Ha­sonló méretű erőteljes mű: a hatásos, metszőponton át­haladó kulcslépés többlépé­ses fenyegetést hoz létre, é3 mindkét változat több, hatásos motívumot mutat be. Mindamellett némileg hiányolható a két változat egységes vonala. III. díj : 4792. sz. Benedek A ttila ( Budapest). Sötét bás­tyakereszttel összefűzött négyszeres Fleck-téma be­in. díj Benedek Attila Budapest önmatt 2 lépésben 1. FfG! (2. Vbfit, Hc5t, Hd4f Ve3t) mutatása könnyed, hatásos szerkezetben. 1. dicséret: 4785. sz. Wal­demar Túra (Lengyelország). Kölcsönösen felcserélődő mattok a látszólagos és a tényleges játékban: a látszó­lagos játékban a sötét hu­szárlépések helyet zárnak, a megoldásban pedig vonalat. A kézenfekvő, kettős fenye­getést létrehozó 1. 1tf3? megtévesztés jelentős tema­tikus ráadás. 2. dicséret: 4769. sz. Jo­hann Hollik (Ausztria). Epi- gramma-jellegű darab, ve­zéráldozatokkal végződő ha­tásos változatokkal. A gépie­sen ismétlődő 2. g3f lépés ellenére tréfás és eredeti! 3. dicséret: 4761. sz. Csák ■János (Békéscsaba). Az öt- lépéses látszólagos játék meg­felelő várakozó lépés hiányá­ban csak némi változtatás­1. dicséret Waldemar Túra Lengyelország Önmatt 2 lépésben 1. - Hd5 2. Hxc2f; 1. - He4 2. Hb5f 1. Vf5! sál hozható ki: a bástya útja g5-ig megrövidül, viszont a huszáré (f6-on és d5-ön ke­resztül e3-ra) meghosszab­bodik. Nagyon tömény, de semmi esetre sem ügyetlen konstrukció. 1. elismerés: 4753. sz. Bakcsi György (Budapest). Királykereszt és királycsillag bemutatása ikresítés segít­ségével. A megjelenítés egy­szerű — az elkészítés annál nehezebb! 2. elismerés: 4817. sz. Érsek Tibor (Budapest). A témaszerű megtévesztés és a megoldás finom analógiája elismerésre méltó. 3. elismerés: 4768. sz. dr. Németh Gyula (Buda­pest). A sötét félüteg felol­dása — egyszerű téma két analóg változattal. Karl-Marx-Stadt, 1985.11. Manfred Zucker FIDE-bíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék