Sakkélet, 1987 (37. évfolyam, 1-12. szám)

1987-09-25 / 9. szám

A FELADVÁNYOK A .... Bírói jelentés a Sakkélet 1986. évi önmatt-szerzőversenyéről Ml. díj (ex aequo) Szabó Tibor Kerepestarcsa A jó színvonalú versenyen 8 ország szerzőinek 26 feladvá­nya vett részt, közülük 4 mű bizonyult mellékmegfejtéses (4982. Stun, 5030. Paradzinsz- kij, 5054. Schlosser, 5066. Hol- lik; az 5054 sz. müvet szerzője időben javította). A verseny anyagából kiemelkedőket he­lyeztem díjasnak. /-//. díj (ex aequo): 5046. Szabó Tibor (Kerepestarcsa). Különleges halmozás az első soron, tetézve a sötét király odakényszerítésével. Szelle­mes és teljesen eredeti ötlet kitűnő megvalósítással! /-//. díj (ex aequo): 5013. P. A. Petkov (Bulgária). Az önvo- nalzáró sötét védölépésekre ötletes világos kombinációk kényszerítik ki a sötét bástya, ill. a sötét huszár mattadó lé­pését, míg 1. - |5e3 után az eredeti fenyegetés váratlan új változata vezet célhoz. III. díj: 5038. M. Erenburg (Szovjetunió). A világos vezér és bástya frappáns helycseré­je az alapsoron, jól időzített váratlan csattanóval. Különdíj: 4989. Tafferner Jó­zsef (Budapest). Kitűnően ösz- szehangolt három változat, szellemesen meghatározott kulcslépéssel. A világos hu­szár lehetséges öt ellépése közül négy akadályozza a foly­tatást. 1. dicséret: 5054. (javítás) M. Schlosser (NDK). Három vi­lágos tiszt és egy világos gya­log zár vonalat e4-en, hogy lé­pést adjon a sötét királynak. A vK és a vB ráadásul vissza­megy a saját helyére (switch- back). 2. dicséret: 5053. J. Gorgyi- an-N. Pletenyev (Szovjetunió). Túlerös kulcslépés után sötét ütegképzö lépésekre kénysze­I—II. díj (ex aequo) Petko A. Petkov Bulgária Önmatt 4 lépésben rül s ezt világos huszár-vezér összjátékkal használja ki. 3. dicséret: 5064. Csák Já­nos (Békéscsaba). Három té- mamezö ciklikus szétválasztá­sa határozza meg a világos ve­zér lépéseit. Külön dicséret: 5006. fí. Fie- big-H. Böttger (NDK). A gon­dolat - a nagyátló négy meze­jén kikényszerített önmatt - nem új már, de a kidolgozás rendkívül ötletes. 1. elismerés: 5005. Rózsa Andor (Budapest). Az ötödik sor „tisztázása" vagylagos manőverekkel. 2. elismerés: 5045. W. Túra (Lengyelország). Egyszerű eszközökkel választja szét a három egybehangzó változa­tot. 3. elismerés: 5019. Érsek Ti­bor (Budapest). A távol álló két sötét gyalog bekényszerítése a mattadáshoz. 4. elismerés: 4990. Harl An­tal (Debrecen). Nehéz megfej- tésü szép feladvány. Nem hoz újat, de jól hasznosítja félszá­zados tapasztalataimat... Külön elismerés: 4964. Mu­rányi Géza (Ráckeve)-Csor- dás Miklós (Dunaharaszti). Csupa taktika, ami jóleső ér­zéssel tölti el az idős fejtöt. A bemutatott feladványok megfejtése: Szabó 1. Sc6t *b5 2. gb6| #c4 3. #f4t #d3 3. Iöb4f #e2 5. 4öd4f #f1 6. #g3 _§.xd2 7. £}bc2 JLxc2 8. j)xd2 £sxd2 9. Ie3 &e2 10. #xf2 #xf2 m. Petkov 1. Mf8! Sg2 2. £icd8t #e5 3. <af7f; 1. - £>f3 2. <g}e5t #xe5 3. #b5f Erenburg 1. # a7 e5 2. #g1 g6 3. #f3 e4| 4. #g2 e3 5. £>f6 g46. Ih8g37. Ia8g5 8. Sa1 g4 9. $_xe3 cl# 10. Jlxc1 Jj.c2 III. díj Mark Erenburg Szovjetunió Önmatt 12 lépésben A verseny bírói jelentéséhez (megjelent a Sakkélet 1987. évi 2. számában) számos észre­vétel érkezett; ezek alaposan módosították az eredményt. Mellékmegfejtéseket jelez­tek a következő müvekben: Apró (I. díj): 1. *>e2 fxe6 2. #e3 exf7 3. <ftf4 f8# 4. #c5 #f6 m. és 1. Bxc6 ®f6 2. Mc5 l.f8 3. !xb5 jLxb5 4. ,&b4 Üxb4 m. Csidemjan (1. dicséret): 1. #h1 £ixg4 2. b1jLt *f4 3. Jt,h7 j|xd4 4. 0-0 £)h6 m. Florea (2. dicséret): B) 1. #c1 #f3 2. #d1 <zőc2 3. #b6 4öe3| 4. #e1 ^.xc3 m. (egyéb mmf.-ek is vannak.) Henrych (2. elismerés): 1. JLc5 dxc4 2. #d4 c5 3. _&.d5 c6 4. #c5 c7 5. #06 c8# m. Ahmets (6. elismerés): 1. •£d3 #b3 2. #b5 c3 3. <&c5 #c2 4. ®c4 4őd6 m. Fokin (7. elismerés): 1. _ä,d2 £>f6 2. d5 <Sxd5 3. #c1 <äc3 4. Mg4 itxa3 m. Gebeit (8. elismerés): 1. Sa2 _g.f2 2. £>f4 _§.g3 3. e2 #g1 4. d5 #f2 5. #c6 #e3 6. #e6 ^.xf4 m. Elődök jelzése: Ányos L. (3. dicséret) müvé­Különdij Tafferner József Budapest Önmatt 2 lépésben nek elődje P. Kniestnek 1965- ben a DuF-ban megjelent fel­adványa. A versenybíró véle­ménye: „A Kniest-feladvány- ban benne van a mű lényege; a vonzó felállítás, mint többlet, nem teszi az Ányos-müvet ön­állóvá, ezért ez kiesik a ver­senyből.” V. J. Lukjanov (III. díj) felad­ványának rokona Ányos L.-nak a Magyar Sakkéletben 1980- ban 4364. sz. alatt megjelent műve. A versenybíró szerint az Ányos-feladvány nem te­kinthető szorosan vett előd­nek, ennek ugyanis más a té­mája. A Lukjanov-feladvány versenyképes, de - tekintettel a rokonságra - hátrább soro­landó. A hibás müvek helyezésüket elvesztették; ezzel a verseny végeredménye a következő­képpen alakult: Díj: Michael Schlosser Elismerések: 1. J. Hanneli- us-K. Virtanen 2. A. Szeliva- nov 3. Bakcsi György 4. J. Sá­rén 5. V. J. Lukjanov. A helyezett feladványok áb­rája, ill. betűjelzéses állása a hivatkozott bírói jelentésben található. A most közölt ered­mény végleges és jogerős. 11. ji.d2f #xd2 12. 4öe4| J).xe4 m. Tafferner 1. 45a4? Bc5! 1. £)d7? J.c5! 1. <Öa8? c5! 1. £}d5? c5! 1. Öc8! Hálásan köszönöm a meg­tisztelő, egyben élvezetes fel­adatot, az ötletgazdag feladvá­nyok elbírálási lehetőségét. Hollywood, 1987. május Kárpáti Aurél versenybíró (Mi pedig hálásan köszönjük Kárpáti Aurélnak, hogy Bakcsi György visszalépése után volt szíves vállalni a bíráskodás fá­rasztó és felelősségteljes fel­adatát! B. A.) Az MSSZ „Dr. Bebesi-70” többlépéses szabadmatt-szerzőversenyének végeredménye

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék