Sakkélet, 1988 (38. évfolyam, 1-12. szám)

1988-08-25 / 8. szám

FELADVÁNYOK Bírói jelentés a Sakkélet 1987. évi önmatt-szerzőversenyéről II. díj 5166. H. Kruk Lengyelország III. díj 5136. Rózsa Andor Budapest Különdíj 5156. Kardos T.-Sallay B. Budapest I. díj 5082. Bakcsi György Budapest [— 1 mm up i iM ' i n * k k k i i ■J.■ jjjPjj Önmatt 8 lépésben Önmatt 2 lépésben Önmatt 4 lépésben Önmatt 14 lépésben 1. dicséret 5090. Harl Antal Debrecen Önmatt 15 lépésben A versenyen 6 ország 23 szerzője 25 művel pályázott. A pályaművek közül 9 (5089, 5097, 5098, 5105, 5106, 5137, 5146, 5147, 5155) mellékmeg­fejtés vagy duál miatt kiesett. A színvonalra ennek ellenére nem lehet panasz. Döntésem a következő: I. díj: 5082. Bakcsi György. Átalakult világos és sötét futók szellemes párharca a d3- mezőért, amelyben végül vilá­gos kerekedik felül. A mű érté­két - a téma megkettőzött áb­rázolásán kívül - különösen emeli, hogy a negatív játékban a világos vezérek a futóknál is gyengébbnek bizonyulnak. II. díj: 5166. H. Kruk (Len­gyelország). A kétlépéses mattfeladványban sem könnyű Hannelius-téma bemutatása - önmattban. Az 1. J).h5? megté­vesztést el háritó 1.-ü.a11! vé­dőlépés és ennek megkontrá­zása a kulcslépéssel igen ha­tásos. III. díj: 5136. Rózsa Andor Változatgazdag négylépéses, érdekes mattvezetésekkel és ezekben a sötét király aktív szerepével. Különdíj: 5156. Kardos Tiva- dar-Sallay Béla. Rejtett játék, mindössze hét bábbal és mini­mális sötét anyaggal. A Sakk­élet fejtői közül senki sem tud­Helyesbítés A Sakkélet 1986. évi többlé­péses mattfeladvány-verse- nyén (a bírói jelentés megje­lent a Sakkélet 1988. évi 4. szá­mában) az egyik helyezést hi­básan közöltük. A helyes szö­veg: 2-3. dicséret (ex aequo): 4996. és 5027. Manfred Zucker. ta megoldani! A két világos ve­zér összjátéka finom és tetsze­tős. 1. dicséret: 5090. Hart Antal. A sötét király h6-ra terelése után a mattfészek összerakása még korántsem egyszerű. A mű csattanója: a mattadé sö­tét futót éppen a világos király oldja fel! 2. dicséret: 5118. Harl Antal. A sötét király kényszerű „sétá­ja”, egyszer mezőzárás, egy­szer ütegképzés céljából. A mű értékét a két változat nagyban emeli. 3. dicséret: 5176. Ányos László. A jLd7 matt ugyan ké­zenfekvőnek látszik, a hozzá vezető út azonban mellékös­vényekkel van tele. Nem vélet­len, hogy mesterfejtők bicská­ja is beletört! 4. dicséret: 5073. D. N. Ban- nij (Szovjetunió). A látszólagos játékban, a megtévesztésben és a megoldásban összesen 6 gyalogátváltozás. 5. dicséret: 5117. Zoltán László. A d5 bástya mattadás­ra kényszerítése, a kulcslé­pésben finom tempóvesztés­sel. Elismerések: 1. 5081. Udo Schmidt (NDK) 2. 5187. Csák János 3. 5167. A. Vlagyimirov (Szovjetunió) 4. 5175. Miroslav Henrych (Csehszlovákia) 5. 5185. Majoros Béla 6. 5186. Tafferner József 7. 5074. Z. Pi- gits (Szovjetunió). Budapest, 1988 április Érsek Tibor versenybíró A bemutatott feladványok megoldása: 5082. 1. g8A f2 2. i_xc4 f1_§. 3. f7 g2 4. f8Jt g1^_ 5. Mbd5 _a.c5/d4 6. _äxc5/Hxd4 7. Sxd3f 8. Sxd3f 5.xd3 m. 5166. 1. £d11 lépéskényszer 5136. 1. d8£>! (2. £}f7t £>xf7 3. #f4t) 1. - <äg6 2. f4t £ixf4t 3. #xf4t; 1. - gxf2 2. #g5t U5 3. £if7t; 1. - Ixd5 2. £>g4t «45 3. ®43t 5166. 1. c8 #/«h6 2. #cd8 «h7 3-6. «f1 «h7 7. «f7t «h6 8. ^.g3! e5 9. d5 e4 10. _§.e1 e3 11. #b6t «g5 12. Nemrégiben adtunk hírt ar­ról, hogy a Levelezési Sakk­híradó „A feladvány" mellék­lete 1987 végén megszűnt. Most újabb veszteségről kell számot adnunk: a SSZB Tájé­koztató is jobblétre szenderült. A „Tájékoztató” 12 éven át -évi 2-6 alkalommal - minden magyar sakkszerzőhöz és ér­deklődő feladványbaráthoz el­jutott; hírekkel, eseményekkel, aktuális információkkal igye­kezett a tájékoztatást meg­gyorsítani és javítani, emellett szerző- és fejtőversenyekkel színesítette feladványéletün­ket. Megszüntetésének elsősor­ban gazdasági okai vannak. Az általános drágulás és az anya­gi eszközök hiánya nem teszi lehetővé, hogy a társadalmi munkában megszerkesztett és előállított, az érdeklődőkhöz ingyen és bérmentve eljutta­tott sorozatot a továbbiakban is életben tartsuk. A szerkesztő köszönetét mond mindazoknak, akik a Tá­jékoztató tizenkét éves folya­matos megjelentetéséhez se­gítséget adtak, továbbá azok­nak, akik nem lankadó érdek­lődéssel bizonyították a soro­zat szükségességét és életké­pességét. Egyúttal ígéretet #fg6t «f4 13. #d4t «f3 14. «g1 e2 m. 5090. 1. a81t «d7 2. Sa7f «c8 3. gc7f «d8 4. Sdt #d7 5. £>f6f «e7 6. #d8t «xf7 7. <ah6t «g7 8. |}e8t «xh6 9. Sh1f Ji.h5 10. If3tg511.«f6tög612. Ih2 exf3 13. Ü.f5 exf5 14. _g.f4 gxf4f 15. «h3 j&.g4 m. tesz arra, hogy a Tájékoztató megszűntével keletkezett hi­ányt a Sakkélet feladványrova­tán keresztül a lehetőségek­hez képest csökkenteni fogja. Teszi ezt abban a reményben, hogy áldozatkész vállalkozók és önzetlen közreműködők se­gítségével előbb-utóbb mégis csak megszületik a megszűnt publikációk feladatát magára vállaló önálló magyar felad­ványlap. .. Benedek Attila Versenyhírek Idee & Form Az évente négyszer megje­lenő svájci lap előközléses versenyeket hirdet a követke­ző osztályokban: Matt 2 lépésben (bíró N. Macleod) Matt 3 lépésben (bíró Dr. H.- J. Schudel) Matt 4 lépésben (bíró R. Baier) Szabadmatt tetsz. lépés­számban (bíró U. Heinonen) Cím: Herbert Angeli, FelI- mattweg 11. 3065 Bollingen, ...élt tizenkét évet

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék