Sakkélet, 1989 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1989-06-25 / 6. szám

FELADVÁNYOK i A 1. elismerés: Dieter Mül­ler-Frank Richter (DDR). A vi­lágos király közeledésével megjelenő mattfenyegetést a megtévesztésekben sötét le­kötéssel háríthatja. A kulcslé­pés és fenyegetés kiváltotta védőlépésekkel szemben sötét elveszi valamelyik lekötés le­hetőségét. (1. ®>c5/‘S,d5? JLf8/ Üd7! 7. gb1! fény. 2. 5>b5t *xc4 3. £>xe5 m. 1. - JLg7 2. Í?d5; 1. - Se7 2. #c5). 2. elismerés: Bengt Ingre (S). A világos c-gyalog két me­zőn metszéspontba léphet, de sötét vezérével ütheti. Ez a két mező a sötét vezér előzetes ellépései után is metszéspont, de a sötét vezér felváltva csak egyik mezőn üthet. Folytatás­ként az ütéskörből kikerült me­zőre történő lépés adódik. (1. c3/c4? #xc3/#xc4! 7. gh6l fény. 2. gh1 3. #02 m. 1. ­-f7/-i»g7 2. c3/c4). 3. elismerés: Molnár Árpád (H). Sötét védőkombinációja az egymást védő két világos bástya elvágása, minek követ­keztében a király által üthető- vé válnak. A két bástya a foly­tatások után is üthető, de ekkor már matt követi az áldozatot. (7. Ad2! fény. 2. jLf3t; 1. - e5 2. Sd4+; 1. - -Se5 2. Mf4t). 4. elismerés: Dr. Fr. Kubát (CS). A világos király három helyvevő közeledésére sötét­nek egységet alkotó védőlépé­sei vannak. A megoldás a bás­tya helyadó-vevő ellépése; sö­tét válaszai szétválasztják a lehetséges folytatásokat. Mini­atűr volta ellenére összefüg­gésekben gazdag. (1. ^f6? f2! 1. #g6? cxb2! 1. *h6? c2! 7. Mf7! lépéskényszer). 5. elismerés: Labai Zoltán (CS). Sötét a változatokban há­romféleképpen üthet f5-re. A két gyalogütés világos ki­rálylépéssel képzett üteg for­májában pattfeloldásokat vá­laszt szét. (7. Sg7! lépéskény­szer; 1. -exf5 2. #d4; 1. - gxf5 2. #f2; 1. - ®xf5 2. £}g7) A bírói döntés - érdemleges felszólamlás hiányában - a bí­rói jelentés közzétételét köve­tő két hónap múltán válik jog­erőssé. Budapest, 1988 november Zoltán László versenybíró „Rózsa-75” szerzőverseny bírói jelentése I. díj Bakcsi György ww. A && á Mii i M i ■ * i * i m. ■ 1« Önmatt 3 lépésben A KVM (volt Vízügyi) SC a 75 éves Rózsa Andor tiszteletére 1988-ban országos utóközléses versenyt írt ki háromlépéses önmatt-feladványokra. A ver­senyre 15 feladvány érkezett be, közülük a 'S>e1/,&>e5 állású mellékmegfejtés miatt kiesett. A megmaradt 14 feladvány­ból a jubiláns versenybíró 9 művet tartott helyezésre méltó­nak. Itt adjuk a bírói jelentést. I. dij: Bakcsi György. Lépés­kényszeres szerkezet; a kulcs­lépés eléggé kézenfekvő, a tartalom viszont kárpótol ezért. Annak ellenére, hogy mind az öt változatban ugyan­azt a mattot kell kikényszeríte­ni, a lejátszásban az egy ve­zérátalakuláson kívül 2-2 bás­tya-, futár-, ill. huszárátalaku­lás történik. II. dij: Csák János. Szintén lépéskényszeres szerkezet. Királykereszt bemutatása igen jó kulcslépés után; négy kü­lönböző mattkép. III. díj: Flarl Antal. A nem túl­ságosan nehéz kulcslépés után kétlépéses önmatt fenye­get. Két nagyon jó változatot tartalmaz: az 1. - d5 változat­ban a h3 sötét bástya kötésbe hozza a világos vezért és en­nek kihasználásával történik a mattadás, az 1. - gd8 válto­zatban a h3 bástya a világos vezér feláldozása után mattol. Az 1. - _g.xd4!4^xd4 változa­tokban a kurta fenyegetés mattja hosszabbodik meg há­rom lépésre. 7. dicséret: Bakcsi György. (#e1, #a6, Mf5, _ö.b1, Jtc5, £>c2, <g}d6, d2, f2- ®>d3, Sg1, _§.a1, _S.f1, a2, b2, b3, b5, d4, g2). Változatokban gazdag fel­adványoknál kevesebb erede­tiséget tartalmaz. Ámbár a vál­ll. díj Csák János tozatokban a sötét király há­rom helyen is szerepel a matt­adások során, egyes mattadó lépések többször is ismétlőd­nek. (7. 4öxb5! fény. 2. 4i>b4t #c4 3. Ji.d3t _§.xd3 m. 1. - axb1_§. #e4 3. d3t JLxd3 m. 1. - ®c4 2. £)e3t dxe3 3. d3t JLxd3 m. 1. - sS»e4 2. #e6f #d3 3. #e2t m. 1. - bxc2 2. £>xd4t ®e4 3. _§.xc2t _S_d3 m.) 2. dicséret: Hart Antal. (fph1, #h7, Sa3, Sg7, JLf6, <äg2, e7, g4, h2 - <*>h3, Sa1, JLb1, _g.e3, a2, a4, d4, f5, h4). A kulcslépés után fenyeget ugyan _S_. *£)f3t JLh6 3. 4^xd4f _ILd3 matt, de a lépéskényszer miatt ez nem jöhet létre. Igen jó változatokat tartalmaz. (7. 4Z>xh4! lépéskényszer: 1. - d3 2. £ixf5! _§_h6 3. £>d4 i.c? m. 1. - f4 2. £>f3t _S.xh7f 3. <ag1f gxg1 m. 1. - fxg4 2. #d3 g3/ JLc2t 3. #f5+/tf1t) 3. dicséret: Bakcsi György. (®h4, #e7, Sf1, Á a2, _fl.c1, Öe4, £ie6, d4, d5, d6, g3, h5 - ®f5, le5, JLÍ3, d7, g4, h6). Lé­péskényszeres szerkezet. A kulcslépés nyilvánvaló. Az előbbieknél gyengébb teljesít­mény, főleg a mattadó lépések egyhangúsága miatt. (7. Jib2! lépéskényszer; 1. - gxe6 2. ®h7+ gg6 3. I5g5 hxg5 m. 1. - Mxe4 2. 4?>d4+ Jjxd4 3. #^5+ hxg5 m. 1. - gxd5 2. #f8t #xe6 .3. 4ág5t hxg5 m. 1. — dxe6 2. 4í>c5-3. ®g5t hxg5 m.) 7. elismerés: Csák János. (<#b1, #d1, Sb7, Sg4, JLf5, _§.g5, £>b8, £>d6, a2, b3, d2 - #a5, Sg1, Ü.g2, &h2, a3, d3, f3). Igen jó a kulcslépés, mert pl. 1. #e1? megtévesztés 1. - _§.f1 miatt nem megy. Fenye- getéses szerkezet, a változa­tok viszont nem tartalmaznak újdonságot. (7. Writ I fény. 2. III. díj Harl Antal Önmatt 3 lépésben b4+ <#a4 3. #d1+ Sxd1 m. 1. -Axf1 2. Öc6t *>a6 3. J_xd3t _&,xd3 m. 1. - &xf1 2. ga7t #b6 3. _fi.e3t Üxe3 m.). 2. elismerés: Érsek Tibor. (®d5, #g5, lb4, Sf2, _S_d1, £>a6, £)e6, d2 - *>d3, _g.h1, !h2, <gja1, Öh8, a4, b7, d6, e7, f3, f4). Jó kulcslépés, fenyege- téses szerkezet. A mattadó lé­pések szokványosak. (7. Mb2! fény. 2. JLe2t fxe2t 3. Sf3t &xf3 m. 1. - £>c2 2. Bb3t axb3 3. Öb4f £>xb4 m. 1. - _&.g1 2. #g6t 4ixg6 3. 4öxf3t 42>xf4 m.). 3. elismerés: Flarl Antal. (#a5, #b5, lb6, Sg7, _&d4, b2, b4-#a7, ga8, JLb8, Jld7, Öa1, b3, d5, d6). Jó kulcslépés, lépéskényszeres szerkezet, két érdekes változat. (7. #a4/ Jlc7 2. Ib8tl.b6 3. gb7t ®>xb7 m. l. -&C2 2. gc6+£>xd4 3. #b7t =Sxb7 m.). Az ábrák megfejtése: Bakcsi: 1. c3! lépéskény­szer; 1. - Md6 2. d8#t Sxd8 3. exd8Mt _&.xf7 m. 1. - Se6 2. e8£>t Ixe8 3. dxe81t JLxf7 m. 1. - !b6 2. d8jL+ *>08 3. J_xb6 £xf7 m. 1. - ic5 2. d8JL+ #c8 3. 4í>xc5 _§_xf7 m. 1.- Ia6 2. #xa6 #xb8 3. e8ö ^.xc7 m. Csák: 1. <Srh8! lépéskény­szer; 1. - lxa2 2. Sf7f #e6 3. ^.c4t ^.xc4 m. 1. - Jj.xc2 2. gg6f ®f5 3. JLd3t Axd3 m. 1.- £)b3 2. f4t #e4 3. £>c5t Öxc5 m. 1. - Öxc2 2. ge8f ®>d5 3. Öb4t <axb4 m. Harl: 1. £>e3! fény. 2. #h6f gxh6 m. 1. - d5 2. #h7t “Sgö 3. !g6t Öxg6 m. 1. - ld8 2. $)xf3t _ä.xf3 3. #g5t #xg5 m. 1. - ^.xd4/®>xd4 2. Ö1xg2t Öxg2 3. #h6 gxh6 m. Budapest, 1988. szeptember Rózsa Andor

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék