Sakkélet, 1989 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1989-08-20 / 8. szám

FELADVÁNYOK Bírói jelentés az MSSZ „Földeák-70” többlépéses mattfeladvány-szerzőversenyéről I. díj Dr. Baldur Kozdon 3. dicséret Bakcsi György Neukomm Gyula emlékére Matt 10 lépésben II. díj A. Surjanov- V. Szizonyenko Matt 26 lépésben Elismerés Dieter Müller Matt 11 lépésben III. dij Dr. Baldur Kozdon Matt 10 lépésben Elismerés Dieter Müller Matt 12 lépésben 1. dicséret Mocsai László Matt 23 lépésben Elismerés S. Trommler 2. dicséret I. Dulbergs Matt 19 lépésben Elismerés Dr. S. Vokál Matt 11 lépésben A versenyen 10- vagy több­lépéses mattfeladványokkal lehetett pályázni. A határidő lejártával a versenyvezetötöl 18 számozott egységes, név nélküli ábrát vettem kézhez; közlése szerint a pályaművek hét ország 15 szerzőjétől szár­maznak. Az anyagot végigfejtve há­rom műben találtam hibát, ket­tőhöz pedig egészen közeli elődöt; ezek a versenyből ki­estek. A megmaradó tizenhá­rom mű java részében is akad­tak már látott részletek, de ezek versenyképességüket nem veszélyeztették. Összesen 10 feladványt he­lyeztem az alábbiak szerint: I. díj: Dr. B. Kozdon, Bay­reuth (D). Csinos, vonzó felállí­tásé munka, a megoldás folya­mán akad egy könnyen észre nem vehető bukkanó is. II. díj: A. Surjanov-V. Szizo­nyenko, Krivoj fíog (SU). Két, felállításban és játékban majd­nem azonos mű érkezett, me­lyek határesetet képeznek a feladvány és a végjáték között. A kettő közül az egyiket he­lyeztem. A magas lépésszám és a megfejtés egyértelműsé­ge adja meg értékét. III. díj: Dr. B. Kozdon, Bay­reuth (D). A kis anyaggal a szerző nem várt finomságú tartalmat ad, a kulcslépés cél- hozvezethetőségének igazolá­sához tanulságos elemzés szükséges. 1. dicséret: Mocsai L. Buda­pest (H). A téma ismert, hason­ló, huszárpárkergetéses ki- rálykörutat láttunk már, de a mattkép új motívum. Remélhe­tőleg nincs közeli elődje. 2. dicséret: I. Dulbergs, Kal- ciems (SU). Összességében szerény munka, de a két mi- norátalakulásos védekezés emeli értékét. 3. dicséret: Bakcsi Gy. Bu­dapest (H). Tíz gyaloglépés egymásutánja rendkívüli telje­sítmény. Sajnos, a téma elke­rülhetetlen velejárója a majd­nem magától lejátszódó meg­oldás és az aránylag nagy anyag. Elismerések (sorrend nél­kül): D. Müller, Karl-Marx- Stadt (DDR), 2 feladvány; S. Trommler, Zwickau (DDR); Dr. S. Vokál, Kassa (CS). Mind­egyikük tisztán kidolgozott, is­mert elemeket tartalmazó, könnyen fejthető mű. A megtisztelő megemlékezé­sért köszönetemet fejezem ki a verseny megrendezőinek és részvevőinek s nekik a jövőben további sikereket kívánok. Budapest, 1988 április Földeák Árpád nk. FIDE-versenybíró ★ ★ ★ A „Földeák-70" szerzőver­seny helyezett feladványaira lejtőversenyt írunk ki. A felad­Javítások 1989. évi 3. szám-Fejtőversenyünk állása... 3. sorában a helyes évszám 1988.-A „Megoldások” sorában az 5282. sz. feladvány Varde- ner-elődje állásában g3-ra sö­tét gyalog pótlandó. 1989. évi 4. szám- Az 5352. sz. Ruhlisz-felad­ványban al-re sötét futó állí­tandó.- A Bebesi-Pogáts felad­vány helyes sorszáma: 5360. ványok megfejtését 1989. de­cember 31-ig kérjük megkül­deni a versenyvezető alábbi címére: Majoros Béla, Ba- konyoszlop, Kossuth u. 2. - 8418. Ugyaneddig az időpontig kérjük a bírói döntéssel kap­csolatos esetleges észrevéte­lek megküldését is, ugyancsak a versenyvezető címére (aki egyébként felvilágosítást ad a kiesett művek hibái ill. elődjei tekintetében). Új feladványrovat A Békés Megyei Népújság megnyitotta hasábjait a sakk­feladványok számára. Csák János sakkszerző mesterjelölt gondozza a feladványrovatot, amely magyar szerzők felad­ványainak utánközlésével és fejtőversenyek rendezésével szolgálja a feladványszerzés és a fejtés népszerűsítését. Az új rovatnak sok sikert és hosz- szú életet kívánunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék