Sakkélet, 1989 (39. évfolyam, 1-12. szám)

1989-10-25 / 10. szám

336 * SAKKÉLET FELADVÁNYOK tó. Az I. díjas már a bíráskodás korai szakaszában a helyére került, de a többi díjas is ki­emelkedik a mezőnyből. Végezetül itt mondok köszö­netét dr. John Niemann-nak a feladványok elődeinek kiderí­tésében végzett alapos mun­kájáért és Laborczi Zoltán ba­rátomnak a számítógépes ellenőrzésben nyújtott segítsé­géért. Döntésem a következő: I. díj: Csák János (Békés­csaba). Megoldás: A) 1. £>xc6 -&c5 2. -&e7 -äed7 m. B) 1. #45 -Sf3 2. «ve6 a<J5 m. C) 1. bxc3 -äxg6 2. c2 !d6 m. D) 1. «xe5 ->ja4 2. «xd4 Mxb4 m. - Ere­deti ötlet az üteg fokozatos csökkentése fél-, harmad- és negyedütegre. A játékot har­monikussá teszi, hogy az egyes megoldásokban mindig egy-egy sötét báb lép kettőt, kétszer helyzárás, kétszer pe­dig a nagyátló szabaddá tétele céljából, a mattadó lépést pe­dig mindig az ütegbe újonnan bekerült báb teszi. Szebb len­ne, ha a B) állásban is „kívül­ről jött" báb kerülne az ütegbe, de ez technikailag aligha le­hetséges. II. díj: Andrej Jakovlevics Lobuszov (Szovjetunió). Meg­oldás: I. 1. «xd4 Sd8 2. ; xd8 c3 m. II. 1. #xe4 JLfi7 2. xh7 :í<e2 m. - Az alapmotí­vum nem egészen új, de fris­sen hat a két „menekülő” vilá­gos tiszt ütése a harmoniku­san összecsengő változatok­ban. III. díj: Harald Grubert és Torsten Linss (NDK). Megol­dás: A) 1. e5 Ji.el 2. #47 c4 m. B) 1. 5T4 lg5 2. we3 c3 m. - Egységes feladvány élén vo­naljátékkal és a hadszíntérről visszavonuló SV kétszeri kizá­rásával. IV. díj: Ricardo de Mattos Vieira (Brazília). Megoldás: I. l. «xc5 -Íúexd4 2. Mxd4 Axd4 m. II. 1. «xc6 j|xd4 2. exd4 -£>xd4 m. - Bonyolult stratégiá­jú, érdekes feladvány, amely­ben a SK lépése határozza meg, hogy d4-en melyik vilá­gos tisztet kell áldozni. 1. dicséret: Hart Antal (Deb­recen). Megoldás: A) 1. #c6 Se7t 2. * *d5 ^bc3 m. B) 1. d5 Jt.d4t 2. S?e4 P>c5 m. C) 1. e4 !f4t 2. «43 lúd4 m. - A sötét királyi pár háromszor temetkezik a nagyátló más­más mezőire. A világos játék színes, de nem elég egységes, az áthelyezések pedig túl va­dak. 2. dicséret: Torna Garai (Egyesült Államok). $&g3, Jfc5, £e1, Ab4, „> e2, S)f7, b5, c6, d2 (9) - &e7, Mb3, Af8, ‘Ba2, Bh2, d3, f5, f6, g5, g6 (10), 2 ikermegoldással. Meg­oldás: I. 1. ,xb4 Mc2 2. dxc2 J[c4 m. II. 1. 5ixb4 Mxf5 2. gxf5 Ü.h5 m. - A b4 VF-nak meg kell halnia, hogy a c5 VB is felál­dozhassa magát. A két megol­dást az választja szét, hogy a matthoz a 3. vagy a 4. sornak kell-e zárva lennie. 3. dicséret: Manne Persson (Svédország). A) «e6, -eö. Ac2, Atf5, -Bh2, c4, e5, g4 (8) - fS>e2, g¥44, Ma3, Me1, Aa2, Ad2, B16, c5, d5, Í2 (10). B) VH h2-ről hl-re. C) VF c2-röl g2-re. Megoldás: A) 1. v+xe5t f?f7 2. Äe3 £tg3 m. B) 1. #xg4 #h5 2. #43 -2thg3 m. C) 1. #xc4 b5 2. #d3 JLf3 m. - Az elő­zetes önkötésbe lépő SV há­romszori hely- és vonalzárá­sa. 4. dicséret: Bakcsi György (Budapest). A) &f8, -S)f6, Bf7, d6, g7, h7 (6) - #c5, &c4, Sei, Mh5, A.a8, Bb6, b5, c7, d4 (9). B) VH 17-ről d8-ra. C) VH f6-ról d8-ra. Megoldás: A) 1. #c6 d7 2. Sc5 d8£) m. B) 1. «xd6 h8® 2. #c5 £>hf7 m. C) 1. «d5 g8-£) 2. c5 -äf6 m. - Három világos huszárátalaku­lás, különböző helyzárások az ellépő SK helyén. Érdekes mozzanat az áthelyezések és a mattadó lépések mezőinek azonossága. 1. elismerés: Basil D. Lyris és Nikos Siotis (Görögország). &c4, --g4, b5, b6, c2, c3 (6) - &a4, Mh3, Ab4, Bb8, A)f4, a3, a5, e3, e4, e6, 13, g6, h5 (13), 6 ikermegoldással. Meg­oldás: I. 1. 4í>a6 bxa6 2. e5 #d7 m. II. 1. e5 #d7 2. Iúa6 bxa6 m. III. 1. £»d3 cxd3 2. f2 #d1 m. IV. 1. f2 *d1 2. 3d3 cxd3 m. V. 1. JLc5 «xc5 2. Iúg2 ív;xe4 m. VI. 1. Bg2 #xe4 2. Jt.c5 #xc5 m. - Felcserélt lé­péspárok háromszor. Lehet, hogy rekord, de számomra kis­sé egyhangú. 2. elismerés: Franz Pacht (NSZK). A) &a6, £15, Sc5, -Bd3, b2 (5) - <&c4, Sc8, Mh3, AH, Af8, g7 (6). B) f5-re VF. Megoldás: A) 1. !xc5 £>b4 2. Sb3 Mf4 m. B) 1. J_xd3 £>b3 2. Jtb4 Ae6 m. - Egységes játék szellös állásban. Jó len­ne példafeladványnak a Phé- nix c. francia feladványlap dia­gonális/ortogonális echo té­májú versenyéhez. 3. elismerés: Szergej Alek- szandrovics Voroncov (Szov­jetunió). A) m2, Md2, Ef3, Ab3, Bd7 (5) - #e6, Mb2, Mf8, Ad5, Bb6, S)c4, c6 (7). B) VH d7-ről g6-ra. Megoldás: A) 1. f7 lf5 2. JLf3 Ie5 m. B) 1. Bd7 lc2 2. Bó2 Sxc6 m. - A különben egységes fel­adványt a mattok különböző­sége és az ikresítés teszi tönk­re. 4. elismerés: Jorge M. Kap­ros (Argentína). «el, Se8, Ab1, -Bd3. -Be5, e3 (6) - <&e4, MAGYAR müvek március­ban - köztük miniatűrök is - tanúsították, hogy rovatunkban minden elfogadható minőségű magyar feladványnak helyet kívánunk adni. így lesz ez a jövőben is, amellett, hogy a kölcsönösség alapján szíve­sen látjuk és közöljük külföldi barátaink műveit is. 5341. (Szöghy). 1. #e3? d1£s! 1. mxd2! (2 pont) 5432. (Géczi). I. 1. Bh8! *d5 2. Ib6 «e5 3. 4úg6t >*>d5 4. £if4 «e5 5. Ac7 m. II. 1. Bg5! «d5 2. -2>e6 ®e5 3. k c6 «45 4. J.e4t #e5 5. j|c7 m. III. 1. -Be5! «d5 2. -Öc6 «c5 3. «e6 #b5 4. -?>b8t «c5 5. -&a6 m. (5 + 5 + 5 pont) 5343. (Molnár). Intenció: 1. c4! (2. £>f7t #e6 3. * h3t A g4 m.) 1. - Öf6 2. #e4t £>xe4 3. 3gf3t ixf3 m. 1. - Bg7 2. Sf5t Öxf5 3. £ihf3t _§_xf3 m. Mellékmegfejtések: 1. M18! 1. Mf6! 1. Bgxf3i (3+ 3 + 3 + 3 pont) 5344. (Bakcsi). A) 1. «xe5 c8# 2. «xd6 #c7 m. B) 1. «xd5 c8# 2. #xe5 Ä'f5 m. C) l. $xd6 c8# 2. ®xd5 äc6 m. (2 + 2 + 2 pont) 5345. (Andics) A) 1. Hf4+ A g3 2. #e3 if2 m. B) 1. g3 ig1 2. c3+ d? m. (2 + 2 pont) 5346. (Apró). 1. mb8!2. £jc5 m. A sötét királylépéstől füg­gően világos V, F ill. H ad mat­tot. (2 pont) 5347. (Pajor). Intenció: 1. Af5t! 3?e8 2. íe6 *f8 3. j|c5t *c8 4. f7 m. 1. - ®d6 2. f7 *>d5 3. f8M ^d6 4. d8 m. Bár a szerző szerint a felad­vány gép-ép, 1. f7! mellékmeg­fejtés mégis megy. (4 + 4 pont) S#c8, £a2, Mh2, Ad6, Ah3, Bc3, Bg1, c4, d5, f7 (11), 4 ikermegoldással. Megoldás: I. 1. Sac2 £ixc4t 2. *>xd3 ^b2 m. II. 1. Mhc2 ^g4t 2. #xd3 ^f2 m. III. 1. #e6 ac5t 2. ^xe5 ^d7 m. IV. 1. _g_e6 €if2t 2. #xe5 B>g4 m. - Ismert moz­zanatok halmozása. Döntésem, felszólamlások hiányában, a közzétételtől számított két hónap elteltével válik jogerőssé. Budapest, 1989. május Ányos László versenybíró 5348. (Csák). 1. a81t ®b5/ ■*?b6 2. b8 .+ #c5 3. Sa5t *d6 4. d81t Sd7 5. #e5f ®c6 6. #c7t Sxc7 m. Három világos bástyaátalakulás mini­atűr önmattban. (6 pont) 5349. (Benedek). A) 1. <*xd4 Jjúb5t 2. «>c5 gc7 m. B) 1. ■S>e4 ®f6t 2. «45 ld5 m. (2 + 2 pont) 5350. (Kardos). A) 1. «d4 c6 2. «c3 c7 3. «b2 c8f+ 4. «a1 #c1 m. B) Mf8 cxd6 2. «46 d7 3. «g7 dxe8# 4. «h8 ®xf8 m. (4 + 4 pont) Márciusi sorozatunk teljes megfejtésével - a szokásos feladványcsoport-bontásban - 4 + 23 + 18 + 22 pontot lehetett szerezni. A három teljes meg­fejtés beküldői közül sorsolás­sal Géczi Dénesné (Gyula) lett a hónap fejtője, jutalma a Sakkélet 1 éves előfizetése (1990 januárjától). Megfejtések a lap megjele­nését követő hónap végéig, közlésre szánt eredeti felad­ványok folyamatosan küld­hetők az alábbi címre: Sakkélet (Feladványro vat) H—1363 Budapest, Pf. 52. A két éven belül közlésre nem került feladványokkal szerzőik szabadon rendel­kezhetnek. * * * Send originals continuosly to the above-mentioned add­ress. After 2 years unpub­lished problems are at the composers disposal. Megoldások 1989. évi 3. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék